בקלוסל 10

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-06-2017

מרכיב פעיל:
BACLOFEN
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M03BX
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
BACLOFEN 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
OTHER CENTRALLY ACTING AGENTS
סממני תרפויטית:
Skeletal-muscle relaxant with spinal site of attack.
מספר אישור:
046 07 23779 01
תאריך אישור:
2015-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-06-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

0417D

118128010

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 25 ,10 לסולקב תוילבט :בכרה :הליכמ 10 לסולקב לש הילבט לכ

Baclofen 10 mg

ג"מ 10 ןפולקב :הליכמ 25 לסולקב לש הילבט לכ

Baclofen 25 mg

ג"מ 25 ןפולקב האר אנא ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל .6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא וליפא קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת .ג"ק 33 לש לקשמל ?הפורתה תדעוימ המל .1 תוליעפ םע םירירש הפרמ :תיטיופרת הצובק .הרדשה דומעב תותיווע וא/ו םירירש תייפרה :תיאופר תוליעפ .םינוש םימרוגמ ףדוע לע הלקהלו התחפהל שמשמ לסולקב ןוגכ םינוש םיבצמב םירירשב תותיווע וא/ו תושקונ הרדשה טוחב תועיגפ וא תולחמ ,הצופנ תשרט .םיבצעה תכרעמ לש תומיוסמ תולחמו תתחפה ךכמ האצותכו םירירש תייפרה לשב לקמ ,זוזל תלוכיה תא רפשמ לסולקב ,באכ עוציב לעו תוימוימויה תויוליעפה עוציב לע .היפרתויזיפ לש תוליעפה ןפוא יבגל תולאש ךל שי םא שי ,ךל המשרנ וז הפורת עודמ וא ,לסולקב .אפורל תונפל הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ןפולקבל )יגרלא( שיגר התא ∙ הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ בשוח ךנה םא .)"ףסונ עדימ" :6 ףיעס האר( אפורל תונפל שי ,ןפולקבל יגרלא ךנה יכ .ץועייל .הביק ביכב םעפ תילח וא הלוח ךנה

:םא אפורל רפס ,לסולקבב לופיטה ינפל .הקינמ וא ,ןויריהב ךנה ∙ .ץבש ךל היה ∙ .)םיסוכרפ( היספליפאמ לבוס ךנה ∙ .תוישפנ תוערפהמ לבוס ךנה ∙ .ןוסניקרפ תלחממ לבוס ךנה ∙ .םד ץחל רתיל תופורת לטונ ךנה ∙ .תואיר וא דבכ ,תוילכ תלחממ לבוס ךנה ∙ .תרכוסמ לבוס ךנה ∙ .ןתש ןתמב םיישקמ לבוס ךנה ∙ שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב .אפורה תוארוה לכ רחא תוריהזב אלמל שי הקידב רובעל שי וז הפורתב לופיטה תליחת ינפל תוקידב עצבל הצרי אפורהו ןכתיי .הפיקמ תיאופר .הפורתב לופיטה ןמזב בקעמו )ילאטנד ללוכ( והשלכ חותינ רובעל דמוע ךנה םא יארחאה אפורה תא עדייל שי ,םוריח לופיט וא .לסולקב לטונ ךנהש וא )הלעמו 65 ליגב( םישישק םילפוטמב בקע תומרגנה םירירש תותיווע םע םילפוטמב .יאוול תועפות רתוי תויהל תויושע חומב הלחמ םאתהב ולא םילפוטמ רחא בוקעי אפורה ,ןכל .םילטונ םהש לסולקבה ןונימ תא םיאתי יכ ןכתייו ךניאו תועובש 8 דע 6 ךשמב לפוטמ ךנה םא םא טילחי אפורה .אפורל תונפל שי ,רופיש שח .לסולקב לבקל ךישמהל ךילע ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול ןוגכ ,םירירש תייפרהל תורחא תופורת ∙ .ןידינאזיט בצמב תוערפהב לופיטל תושמשמה תופורת ∙ ידגונ תצובקמ ןואכיד תודגונ תופורת ןוגכ חורה )ןיליטפירטימא אמגודל( םיילקיצירט ןואכיד .םויתילו .םזאיטליד ןוגכ םד ץחל רתיב לופיטל תופורת

דוקפתה לע עיפשהל תויושעה תורחא תופורת ∙ .ןפורפוביא ןוגכ יתיילכה הפודובל ןוגכ( ןוסניקרפ תלחמב לופיטל תופורת ∙ .)הפודיברק וא םיבצעה תכרעמה תא תואכדמה תופורת ∙ ,)ןיזאתמורפ אמגודל( םינימטסיהיטנא ןוגכ יככשמ ,)םאפזאמט אמגודל( העגרהל תופורת תופורתו )ןיפרומ אמגודל( םייטאיפוא םיבאכ .)ןיפזאמאבראק אמגודל( תויטפליפאיטנא הפורתה לוטיל שי - ןוזמו הפורתב שומיש .החורא םע ןיא - לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל .הפורתה םע לופיטה םילפוטמב - תונוכמב שומישו הגיהנ ,תרוחרחסל םורגל יושע לסולקב ,םימיוסמ ,ךל הרוק הז םא .הייארב תוערפהל וא תוינונשיל עצבל וא תונוכמב שמתשהל ,בכרב גוהנל ןיא בלה תמושת אולמ תא םישרודה םירחא םירבד ,םידליל רשאב .תופלוח הלא תועפותש דע ךלש םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי .המודכו שיבכה תברקב ץעייתהל ךיילע ןויריהב ךנה םא :הקנהו ןויריה הפורת לכ תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע ,ןויריה ךלהמב לסולקבב שמתשהל ןיא .איהש תא םא אפורה תא יעדי .אפורה תצעב אלא ךמע ןודי אפורה .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב .ןויריה ךלהמב לסולקב תליטנב ךורכה ןוכיסב ןכתיי ןויריה ךלהמב לסולקב לוטיל ךיילע םא קר .הדילה רחאל דימ םיסוכרפ ךקוניתל ויהיש אפורה .םא בלחל רבוע לסולקב דואמ טעמ לופיטה ךלהמב קינהל ךיילע םאה ךתיא ןודי .לסולקבב הניא וז הפורת - םירגבתמו םידליב שומיש לש לקשמל תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ .ג"ק 33 ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה תחקל ילאמיטפואה ןמזה והמ ךתוא החני אפורה ךרוצ שי םילפוטמהמ קלח רובע .לסולקב תא תולועפ עוציב ינפל וא הלילב קר הפורתה תליטנב .'וכו חוליג ,שובל ,הציחר ןוגכ תישיא הבוגתב יולת לסולקב לש יפוסה ןונימה ךומנ ןונימב ליחתהל ךילע .הפורתל לפוטמה לש םימי רפסמ ךלהמב הגרדהב ןונימה תא תולעהלו םיאתמש ןונימל םיעיגמש דע ,יאופר חוקיפ תחת םא וא ידמ הובג יתלחתהה ןונימה םא .ךרובע לובסל לולע ךנה ,ידמ הריהמ איה ןונימב היילעה לבוס ,שישק ךנה םא דחוימב ,יאוול תועפותמ .רבעב ץבש ךל היה םא וא הילכ תויעבמ אפורה םא .תוימואתפב לופיטה תא קיספהל ןיא הגרדהב תחפוי ןונימה ,לופיטה תקספה לע טילחי תותיווע ןוגכ הלימג תועפות עונמל תנמ לע ,ריהמ בל בצק ,םירירש תושקונב היילעו םירירש ,תושגרו חור בצמב םייוניש ,תויזה ,לובלב ,םוח .םיסוכרפ וא הפידר תשגרה ,תוישפנ תוערפה :םירגובמ לש םירודכ 2( ג"מ 20 ונה לבוקמה ןונימה ∙ .םויב םימעפ שולש )10 לסולקב טרפ ,םויל ג"מ 100 ונה ילמיסקמה ןונימה ∙ ןונימ םשרייו ןכתיי םש ,םיזפשואמה םילוחל .רתוי הובג :םידלי .ףוגה לקשמ יפל בשוחמ םידליב ןונימה :הילכ תולחמ םע םילפוטמ ולבקי ללכ ךרדב הילכ תולחמ םע םילפוטמ יפ לע ,הפורתה לש תיתועמשמ ךומנ ןונימ .אפורה תטלחה טעמ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא .החורא םע הפורתה לוטיל שי .םימ תא תוצחל וא שותכל ןתינ ךרוצה תדימב .ידימ שומישל תוילבטה תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב הפורתה תזירא תא אבהו םילוחה תיב לש ןוימ םנה רתי תנמל םיירקיעה םינימסתה .ךתיא ןדבואו הרכהב תוערפה ,המישנ יישק ,תוינונשי תשגרה :לולכל םילוכי םירחא םינימסת .הרכה שוטשט ,םיסוכרפ ,טקש-יא ,תויזה ,לובלב לש ימואתפ ץוויכ ,ליגר אל םירירש ןויפר ,הייאר ,םיסקלפר רדעיה וא םישלח םיסקלפר ,םירירשה ריהמ וא יטיא בל קפוד ,ךומנ וא הובג םד ץחל ,הליחב ,הכומנ ףוג תרוטרפמט ,רידס אל וא .הבר קור תשרפה וא לושלש ,האקה ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל .אפורב ץעוויהו ליגרה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה .חקורה וא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 םורגל לולע לסולקבב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ ,הלא תועפותמ רתוי וא תחא ךל שי םא :דימ אפורל הנפ רשוא תשוחת ;לובלב תשגרה ;המישנ תויעב היצנידרואוק דוביא ;)ןואכיד( תובצע ;תמזגומ תועונת לע ,הכילהו לקשמ יוויש לע עיפשמה לש םינמיס( רובידה וא/ו םייניעהו םייפגה הייאר ;הליל יטויס ;תויזה ;דער ;)היסקטא ןמזב המישנ רצוק ;הייארב תוערפה/תשטשוטמ תופייעו םיילגרב תוחיפנ ,תוליעפ םע וא החונמ ;ךומנ םד ץחל ;)בלה תקופתב הדירי לש םינמיס( באכ ,ןתש ןתמב ישוק ;תדפרסו רועב החירפ תומכב תימואתפ התחפה וא ןתש ןתמ ןמזב רועה לש הבהצה ,ןטב באכ ;םיסוכרפ ;ןתשה ;)דבכב הערפה לש םינמיס( תופייעו םייניעה וא םינימסת ;יטיא קפוד ;הכומנ ףוג תרוטרפמט תליטנב תימואתפ הקספה רחאל םיעיפומה ראותמכ )הפורתהמ הלימג תנומסת( הפורתה ."?הפורתב שמתשת דציכ" 3 ףיעסב רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)םילפוטמ 10 ךותמ 1 -מ .תוליחב ,תוינונשי ,תופייע דע 1 -ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות :)םילפוטמ 100 ךותמ 10 תופייע לש השוחת וא םיידיבו םיילגרב השלוח ,שאר באכ ;םירירש יבאכ ,תיתועמשמ תיללכ בצמ ייוניש ;הניש ידודנ ;המישנ יישק ;תרוחרחס ;הפב שבוי ;הליל יטויס וא תויזה ,לובלב ,חורה תועפות וא דער ,תוביצי רסוח ;םייניע תויעב ץחל ;םירירשב הטילש רסוחל תורושקה תופסונ םע תויעב ,)תופלעתהל םורגל לולע( ךומנ םד ירירש תוצווכתה( קוהיג ןוגכ לוכיעה תכרעמ ,תואקה ,)הביקה ןכות לש הטילפ אלל הביקה היילע ;החירפ ,הבורמ העזה ;לושלשו תוריצע ;ןתש ןתמ ןמזב באכ וא ןתש ןתמב ךרוצב .הליל תבטרה דע 1 -ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 10,000 ךותמ 10 וא/ו םיידיה תופכ לש השוחת רסוח וא ץוצקע תוערפה ;םירירש תויוצווכתה ;םיילגרה תופכ באכ ;יטיא רוביד וא רובידב ישוק ;םעטה שוחב תלוכי רסוח ;ןתש ןתמב ישוק ;דבכב תויעב ;ןטב ;)םירבגב תונוא ןיא( הפקז רמשל וא עיגהל .)היספליפא םע םילפוטמב דחוימב( םיסוכרפ תוחפב תועיפומ( דואמ תורידנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 10,000 ךותמ 1 -מ .)הימרתופיה( הכומנ ףוג תרוטרפמט :)העודי אל תוחיכש( תופסונ יאוול תועפות ;)תדפרס( דרגב הוולמה רועב תטלוב החירפ םינימסת ;םדב רכוסה תמרב היילע ;יטיא קפוד תליטנב תימואתפ הקספה רחאל םיעיפומה ראותמכ )הפורתהמ הלימג תנומסת( הפורתה ."?הפורתב שמתשת דציכ" 3 ףיעסב תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

חוודל ןתינ ,ןיפולחל .יאוול תועפות לע חווידל ."מ"עב םראפינוא" תרבחל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח םוקמבו

25ºC

-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי .רואמ ןגומ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose; Maize starch;

Povidone; Magnesium stearate

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב זורא לסולקב שי הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ .תוילבט 50 תולעב ,תורומק תולוגע תוילבט ןה 10 לסולקב .ןבל ןעבצו דחאה ןדיצמ הייצח וק תולעב ,תוחוטש תולוגע תוילבט ןה 25 לסולקב .ןבל ןעבצו דחאה ןדיצמ בלוצמ הייצח וק 21429 .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש .6121301 א"ת ץוביק ,מ"עב המירת :ותבותכו ןרציה םש .תורבעמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע 2017 ראורבפ תופורתה סקנפב הפורתה לש םושירה רפסמ :תואירבה דרשמ לש יתכלממה 46 07 23779 :10 לסולקב 45 34 23780 :25 לסולקב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה