בנזמיצין טופיקל ג'ל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

10-12-2017

מרכיב פעיל:
BENZOYL PEROXIDE; ERYTHROMYCIN
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD
קוד ATC:
D10AE51
טופס פרצבטיות:
ג'ל
הרכב:
BENZOYL PEROXIDE 87.125 MG/G; ERYTHROMYCIN 0.8 G
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C, CANADA
קבוצה תרפויטית:
BENZOYL PEROXIDE, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
BENZOYL PEROXIDE, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
For topical treatment of acne vulgaris.
מספר אישור:
122 82 27741 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

10-12-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

04-07-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

29-06-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ל'ג לקיפוט ןיצימזנב (5%) ג"מ 50 -ו (

erythromycin

) ןיצימורתירא (3%) ג"מ 30 ליכמ םרג לכ

benzoyl

peroxide

) דיסקורפ ליאוזנב .ןולעב 6 ףיעס האר - םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה לא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא .םינש 12 ליג לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ וז הפורת ?הפורתה תדעוימ המל

.1

.סירגלוו הנקאב ימוקמ לופיטל :תיטיופרת הצובק .םידילורקמה תחפשממ הקיטויביטנא - ןיצימורתירא תופפורתהו הדרפהל םרוגש רמוח) יטילוטרקו ילאירטקביטנא - דיסקורפ ליאוזנב .(תינוציחה רועה תבכש לש הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא וא דיסקורפ ליאוזנבו ןיצימורתירא םיליעפה םירמוחל (יגרלא) שיגר התא .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .םיחותפ םיעצפ לע וא קלדומ וא עוגפ רוע לע ל'גב שמתשהל ןיא ∙ לבוס התא םא :אמגודל ,דחוימב שיגר רועהש הדימב ל'גב שמתשהל ןיא ∙ לבוס התא םא וא ,רועב םדוק לופיטמ וראשנש ףוליק וא יוריג ,תושיגרמ .(רועה תמלחהל דע) תויווכמ םיעיפומ םא .תוימומדא וא/ו לק ץוצקע עיפוהל םילולע לופיטה תליחתב ∙ .אפורב ץעוויהלו לופיטה תא קיספהל שי ,םירבגומ שבוי וא יוריג .םיינועבצ םידבו רעיש ןיבלהל הלולע הפורתה ∙ התאש הדימב .(

תנירקל וא) שמשל הפישחמ רשפאה לככ ענמיה ∙ ירישכת ,עבוכ ,םיכורא םידגב) המיאתמ הנגהל גאד ,שמשל ףשחיהל חרכומ .ברעב הפורתב שמתשהו ('וכו שמשהמ הנגה ,עגמ רצונ םא .תויריר תומקרו הפה ,ףאה ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי

םע ץעייתהל שי תוימומדא וא באכ חתפתמ םא .םימב בטיה ףוטשל שי .אפורה םאתהב קר ,תינמז וב הנקאב ימוקמ לופיטל םירחא םירישכתב שומישה

םירישכת םע תינמז וב םישמתשמ םא תוריהזב טוקנל שי .אפורה תצלמהל שומיש תעב דחוימב ,רתי יוריג תויהל לולע ןכש ,הנקאב לופיטל םירחא

abrasive

) הרגמ רמוח וא (

peeling

) רועה ףוליקל םיימיכ םירמוח םע .אפורה םע רשק רוצו שומישה תא קספה ,רומח יוריג עיפוהש הדימב ,אפורל תונפל שי ,הפורתב שומישה תליחתל ךומסב לושלש עיפומ םא ∙ סגה יעמה לש הנרבממ תייומד תקלדל ןמיס תויהל יושע הז ןימסת יכ םג החווד

pseudomembranous colitis

pseudomembranous colitis

הלקמ עונל הלוכי תקלדה לש הרמוחה תגרד .ןיצימורתיראב שומיש רחאל .םייח תנכסמ דעו םימרגנה הלאכ ללוכ ,םיפסונ םימוהיז ועיפוה הפורתב שומישל ליבקמב םא ∙ .אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי ,תוירטפ ידי לע תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא .הנקא דגנכ ימוקמ שומישל םירחא םירישכתו תופורת ∙

lincomycin

) ןיצימוקניל ,(

erythromycin

) ןיצימורתירא :תוקיטויביטנאהמ ∙

clindamycin

) ןיצימאדנילקו (

chloramphenicol

) לוקינפמרולכ הקנהו ןוירה .הפורתב שומישה םרט אפורב ץעוויהל שי ,הקינמ וא ןוירהב ךניה םא וא הפה ךרד ןתינשכ םאה בלח ךרד רבוע ןיצימורתירא יכ עודי :הקנהה יבגל ומכ ימוקמ שומיש רחאל םאה בלח ךרד רבוע םאה עודי אל םלוא ,הקרזהב .הקנה ןמזב שומישה ךלהמב רהזיהל שי ךכיפל ,וז הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי שומישה ןפואו ןונימה ∙ .אפורה תייחנהל םאתהב וא (ברעו רקוב) םויב םיימעפ חורמל :אוה ללכ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא !דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל ןיא

:הפורתב שומישה ןפוא בטיה םילפוטמה םירוזאה תא ףוטשל שי ,ל'ג לקיפוט ןיצימזנבב שומישה ינפל ∙ .תונידע תוחיפטב שבייל זאו ,םימימח םימב ףוטשל ,יתפורת אל ןובסב ,ברעבו רקובב ,םויב םיימעפ ל'ג לקיפוט ןיצימזנב לש הקד הבכש חורמל שי

תחא םעפ לש שומישב ליחתהל ןידע רוע ילעב לע .אפורה תויחנה יפל וא .םויב .שומישה רחאל םיידי ףוטשל שי

.אפורה ץילמהש הממ רתוי ההובג תורידתב שמתשהל ןיא ∙ לופיט שרדיי םימיוסמ םירקמב ,םייעובש רחאל רבכ רופיש הפצנש ףא לע ∙ .רתויב תובוטה תואצותה תגשהל תועובש 10 דע 6 לש רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי חקורל הנכה תוארוה ןוקובקב ,ל'ג דיסקורפ ליאוזנב תנצנצ תללוכ ל'ג לקיפוט ןיצימזנב תזירא תריסמ ינפל .בוברעל הלוטפסו ליעפ ןיצימורתירא תקבא ליכמה קיטסלפ :חקורה לע ,הפורתה .תוישפוחב םורזת הקבאהש דע ןוקובקבה לע תונידעב חופטל

המיאתמה תומכב ,רדחה תרוטרפמטב 70% לוהוכלא ליתא ןוקובקבל ףיסוהל .2 הסמהל דע בטיה דימ רענלו ,ןמיסה דע ,הפורתה תזירא יבג לעש תוארוהל .ןיצימורתיראה לש האלמ בברעלו ל'ג דיסקורפ ליאוזנבה תנצנצל ןיצימורתיראה תסימת תא ףיסוהל .3 .הארמל ינגומוה ל'ג תלבקל דע תוקד 1-1.5 ךשמב הפורתה תא ןמסל שי .איפקהל ןיא .ררקמב ןכומה ל'גה תא ןסחאל שי

שרדנה עדימ ןלהל .התנכה םוימ םישדוח 3 לש הגופת ךיראתב הנכומה :הנכהל ליתא תומכ לוהוכלא שיש 70% תנכהל ףיסוהל הפורתה תקבא תומכ ןיצימורתירא ןוקובקבב) ליעפ (קיטסלפה הנכהה םרט ליאוזנב תומכ ל'ג דיסקורפ תנצנצב הנכהה םרט תנצנצה לדוג הנכהה רחאל (לקשמב) ל"מ 6 םרג 1.6 םרג 40 םרג 46.6 (הנכהה רחאל) ל"מ 3 םרג 0.8 םרג 20 םרג 23.3 (הנכהה רחאל) לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב יאוול תועפות

.4

יאוול תועפותל םורגל לולע ל'ג לקיפוט ןיצימזנבב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלש ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת :ןניה וחוודש יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומ - דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשע .תדפרסו שבוי :העודי אל תוחיכשב וחוודש תופסונ תוימוקמ יאוול תועפות

erythema

) תנמדא ,הריעב תשוחת ,דוריג ,ףוליק ללוכ רועב יוריג ,תקצב יוניש ,םייניעב יוריג ,ףאבו םייניעב ,םינפב תקלד ,(רועה לש תקלד וא םדוא .רועב תושיגרו רועה תוינונמש ,רועה עבצב התחירמ ידי לע הפורתה תעפשה לש תמדקומ הקידב ךורעל ץלמומ ךכיפל תועפות תעפוה לש הרקמב .םיימוי ךשמב ןטק עוגנ רוזא לע תחא םעפ ךשמה לע ךל הרויש אפורל תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי יאוול .לופיטה התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס יאוול תועפות לע חוויד רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה (

www.health.gov.il

) תואירבה דרשמ :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?form

Type=AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל יבג לע עיפומה (

exp. date

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה ,(ררקמב)

2ºC-8ºC

לש הרוטרפמטב הפורתה תא ןסחאל שי הנכהה רחאל

הפורתה תנכה ינפל .בטיה הרוגס היהת איהש רומשל שיו האיפקהל ןיא

30ºC

-ל תחתמ ,רדחה תרוטרפמטב רומשל שי הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג ∙ לש הרקמ לכב .הפורתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס .הזירא התואב תונוש .התנכה םוימ םישדוח 3 רחאל וז הפורת דימשהל שי

ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Purified water, SD Alcohol #40, Carbomer 980, Sodium hydroxide, Dioctyl

sodium sulfosuccinate, Lemon fragrance oil, Methyl salicylate.

הליכמה תנצנצ :)הנכהה רחאל( הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .טיוו-ףוא עבצב ל'ג אוהש ל'ג לקיפוט ןיצימזנב תא ןיצימזנב תנצנצ :היהי לבקתש הזיראה לדוג חקורה ידי לע הנכהה רחאל

אלש ןכתיי .םרג 46.6 הליכמה תנצנצ וא םרג 23.3 הליכמה ל'ג לקיפוט .וקוושי תוזיראה ילדג לכ ,29 י"חל 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב

.51200 ,קרב ינב :ותבותכו ןרציה םש

Valeant Canada LP/Valeant Canada S.E.C, Laval, Quebec, Canada

.2017 ינוי :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ ∙

12282.27741

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה

28.6.17

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה