במיקסין משחת עיניים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-07-2017

מרכיב פעיל:
BACITRACIN; NEOMYCIN AS SULFATE; POLYMYXIN B SULFATE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
S01AA20
טופס פרצבטיות:
משחה לעין
הרכב:
BACITRACIN 400 U/G; POLYMYXIN B SULFATE 5000 U/G; NEOMYCIN AS SULFATE 5 MG/G
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
ANTIBIOTICS IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS
איזור תרפויטי:
ANTIBIOTICS IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS
סממני תרפויטית:
Short term treatment of superficial external ocular infections caused by organisms susceptible to one or more of the antibiotics contained therein.
מספר אישור:
133 98 21693 00
תאריך אישור:
2011-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-07-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

1986 - ו”משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק אפור םשרמב תבייח וז הפורת .06/2011-ב ודי לע רשואו קדבינ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ ןיסקימב םייניע תחשמ :בכרה :ליכמ םרג לכ

Polymyxin B Sulfate

5000 IU

Bacitracin

400 IU

Neomycin Sulfate

5 mg

:םיליעפ יתלב םירמוח

Anhydrous lanolin, Mineral oil, Petrolatum.

.םייטויביטנא םניה םיליעפה םיביכרמה תשולש :תיטיופרת הצובק .ןיעב םיינוציחו םייחטש םימוהיזב לופיטל :תיאופר תוליעפ ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ םירמוחה דחאל תושיגר לע ךל עודי םא וז הפורתב י/שמתשת לא .רחא יטויביטנא רמוח לכ וא ,רחא דיזוקילגונימאל וא םיליעפה ספרה ,יתירטפ םוהיז לש םירקמב וז הפורתב שמתשהל ןיא .םייניעב רחא יפיגנ םוהיז וא סקלפמיס תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא בקוע וא ינמז וב שומיש לש םירקמב .ןתשה תכרעמ/הילכה :דוקפתב שומישה רחאל דימ .תורחא תויסקוטוריונ וא תויסקוטורפנ תופורתב .םירירש תייפרה וא/ו המדרה/שוטשטל תודעוימה תופורתב תעב הייארה לש ינמז לופרעל םורגל הלולע וז הפורת :תורהזא ליעפהל וא גוהנל ןיא ,והשלכ ןפואב תעפשומ ךתייאר םא .התחירמ .תודבכ תונוכמ תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא :תויתפורת-ןיב תובוגת עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז ,דחוימב .תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס לכ ,שלחומ יח סוריו הטור ןוסיח :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל ,םירירש תייפרה וא/ו המדרהל תודעוימה תופורת ,ןיעל רחא רישכת .)ןיצסקולפוא ,ןיצסקולפורפיצ( םינולוניווקה תחפשממ תוקיטויביטנא שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :יאוול תועפות ולא תועפות .היארה שוטשיט ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות המישנב ישוק וא ףוצפצ ,יניע ךות ץחלב הילע ,רועב דרג ,ןיעב באכ .אפורל י/הנפו לופיטה י/קספה :)רידנ( אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :)רידנ( תוחיפנ ,תוימומדא ,יוריג ,ץוצקע !דימ .ךשוממ שומישב שחרתהל תולולע תויתכרעמ יאוול תועפות ,הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ :ןונימ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .אפורל תונפל שי םימי המכ ךות ךבצמב רופיש לח אל םא אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל :בל י/םיש :שומישה ןפוא ףעפעה תא טעמ י/קחרה עבצאה תרזעב .ךידי תא בטיה י/ץחר לש קד ספ תרפופשה ךותמ י/אצוה .חוורמ תריציל ןיעה ןמ ןותחתה םייניעה תא י/םוצע .ןיעה ךותל י/רבעהו )מ"ס 1 -כ כ"דב( החשמ תרפופשה הצקש י/דפקה ,החשמה םוהיז תעינמל .תוקד 1-2 ךשמל רחאל .ןיעה וא עבצאה ללוכ ,והשלכ חטשמ םע עגמב אובי אל .בטיה י/רוגסו ריינ תיפמב תרפופשה הצק י/בגנ שומישה ?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע !הלערה י/ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו המשרנ וז הפורת !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה ת/רחא הלוחב ,ךתלחמב לופיטל י/קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז םייפקשמ י/בכרה .הפורת ת/לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה .םהל ה/קוקז ךניה םא תחתמ ךושח םוקמב בטיה הרוגס תרפופשה תא רומשל שי :הנסחא םוי 28-מ רתוי רישכתב שמתשהל ןיא .ררקמב רומשל ןיא .25°c-ל .ופקות גפ אלש דבלבו הנושארל תרפופשה תחיתפ רחאל הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ

133982169300

:הפורתה םושיר 'סמ .לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה 'חר ,מ"עב תיטבצמרפ הישעת חקר :ןרצי 1986 )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنا بجومب كلهتسملل ةيبط ةرشن ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا ي/أرقا بيبط ةفصوب مزلم ءاودلا اذه .2011/6 يف ةحصلا ةرازو لبق نم اهاوتحم صحفو ةرشنلا هذه تقدوص نيسكيماب نينيعلل مهرم :يوتحي مارغ 1 لك :بيكرتلا

Polymyxin B Sulfate

5000 IU

Bacitracin

400 IU

Neomycin Sulfate

5 mg

:ةلاعفلا ريغ داوملا

Anhydrous lanolin, Mineral oil, Petrolatum.

.ةيويح تاداضم يه ةثلاثلا ةلاعفلا داوملا :ةيجلاعلا ةعومجملا .نيعلا يف ةيجراخلاو ةيحطسلا تاثولتلا ةجلاعم :ةيبطلا ءاودلا تاريثأت ؟ رضحتسملا لامعتسا كل زوجي لا ىتم هتابكرم دحلأ ةيساسح كيدل تدجو اذا رضحتسملا اذه لامعتسا كل زوجي لا .رخآ يويح داضم رضحتسم لك وا ىرخأ تاديزوكيلچونيملأ وأ ةلاعفلا ةطيسبلا ةلوبقعلا ،ةيرطفلا تاثولتلا تلااح يف رضحتسملا لامعتسا زوجي لا .نينيعلا يف رخآ يسوريڤ ثولت يا وا )سپره( :اًمدقم بيبطلا ةعجارم لبق ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا للخ نم يضاملا يف تيناع اذا وا ن/يناعت تنك اذا .ةعضرموا

لاماح تنك اذا ةيودلا يلاوتلاب وا يلاحلا لامعتسلاا ةلاح يف .ةيلوبلا كلاسملا/ىلكلا ةفيظو يف ءاخرتسلال ةصصخملا ةيودا لامعتسا دعب ا

روف .ىرخا ةيسكتوريون وا ةيسكتورفين .تلاضعلا ءاخرتسلا وا/و ريدختلا/)شيوشتلا( كتيؤر ترثأت اذإ .هنهد ءانثأ تقؤم ةيؤر حوضو مدع ببسي دق ءاودلا اذه :تاريذحت .ةليقث تلاآ ليغشت وا ةقايسلاب مقت لاف ،لاكشلاا نم لكش ياب نلآا جلاعلا تيهنأ اذإ وأ اًيفاضإ

ءاود ن/ىطاعتت تنك اذا :ةيودلأا نيب تلاعافتلا ةعاجنلا مدع وأ راطخلأا يدافتل كلذو ،جلاعملا بيبطلا ملاعا بجيف ،رخآ ءاودب تاعومجملا ىلا يمتنت يتلا ةيودلأا

ةصاخ ريقاقعلا نيب تلاعافتلا نع ةجتانلا ةصصخملا ةيودلاا ،نيعلل رخآ رضحتسم لك ،ف

عضم يح سوريف اتور حاقل :ةيلاتلا تانيلونيوكلا ةعوجم نم ةيويح تاداضم ،تلاضعلا ءاخرتسا وا/و ريدختلل .)نيساسكولفوا ،نيساكولفورفيست( ءانثأ رهظت دقف ،ءاودلل ةبوغرملا ةيبطلا تاريثأتلا ىلا ةفاضإ :ةيبناجلا ضارعلأا ةداع ضارعلأا هذه يفتخت .ةيؤرلا شوشتك ةيبناجلا ضارعلأا ضعب هلامعتسا ةرتف .ءاودلا ىلع مسجلا داتعي نا دعب ةريصق ةرتف للاخ :اصاخ امامتها يضتقت يتلا ضارعلأا يف ةبوعص وا ريفص ،نيعلل يلخادلا طغضلا عافترا ،دلجلا يف كح ،نيعلا يف ملاآ .بيبطلا ي/عجارو جلاعلا نع ي/فقوت :)اًردان( سفنتلا

لااح بيبطلا ي/عجارو جلاعلا يف ي/رمتسا :)اًردان( خافتنا ،رارمحا ،جيهت ،تازخو

04/17 5BA1001A :ט”קמ 200/136 :לדוג 101 :המראפ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה