בי.אם.די. % 10 וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-12-2020

מרכיב פעיל:
BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE 10 %W/W
זמין מ:
A.BEE-ZEE CONS.& MARKETING LTD
טופס פרצבטיות:
GRANULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN FOOD
תוצרת:
ALPHARMA INC., USA
סממני תרפויטית:
Prevention and treatment of necrotic enteritis in broilers caused by micro-organisms susceptible to bacitracin methylene disalicylate. Secondary infection caused by micro-organisms susceptible to bacitracin methylene disalicylate in transmissible enteritis in turkeys.
מספר אישור:
83709237400
תאריך אישור:
2013-06-01

יב . א ם . יד 10%

BMD 10%

תנערוגמתבורעתםדק

פע " דבלברנירטואפורםשרמי

הלוכת : לכ 1 ק " םיליכמרמגומרצומג 100 םרג ןיצרטיצב ליעפ

תויותה ו ןונימ :

היח תויוותה זוכיר BMD

10% ןוזמב ןתמךשמ

םיידוה ל לופיט לשינשמםוהיזב םישיגרהםימזינגרואורקימ

BacitracinMethyleneDisalicylate 220ppm 5-7 ינמיסתעפוהמםימי

הלחמה

תולוגנרת

םוטיפ ב לופיט לש סיטירטנאקיטורקנ necrotic enteritis

םימזינגרואורקיממואםוידירטסולקבהוולמואםרגנה

לםישיגרהםירחא

Bacitracin Methylene Disalicylate 110-220

ppm 5-7 ינמיסתעפוהמםימי

הלחמה .

תעינמל necrotic enteritis רגנה ם הוולמוא

םירחאםימזינגרואורקיממואםוידירטסולקב

לםישיגרה BacitracinMethylene Disalicylate 55 ppm

ןפוא הנכהה :

בלש 1 : ףסוה 1 ק " לשג BMD 10% ל - 9 ק " ןוחטסריתואהיוסילופלשג .

בלש 2 : ףסוה ל התנמ ןוזמ ה ליעלןונימהתלבטלםאתהבשרדנהזוכירביפוס .

דגנתיוותה : תושיגרהעודיוהדימברישכתבשמתשהלןיא Bacitracin Methylene Disalicylate .

הנתמהינמז : שרדנאל .

תורהזא :

םידלילשםדיגשיהמקחרה

דבלבירנירטושומישל

ליעפמלתורהזא :

הזרישכתלשקבאםושנלואעולבלןיא . ןגמידגבשובללשירמוחבלופיטהןמזב ו םינפלהכיסמ , תופפכו .

םימושרשיפכתוחיטבהתוארוהלכתאריכהלליעפמהתוירחאב

ב MSDS (materialsafety data sheet) רצומהלש .

הנסחא : שביורירקםוקמב .

ןרציה : המרפלא , ילטרופ , יסרגוינ , הרא " ב

םושירהלעב : א . יב - ייז עבקווישוץועי " מ , הילאג 76885

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה