בוקולאם 2.5 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
MIDAZOLAM AS HYDROCHLORIDE 2.5 MG
זמין מ:
NEOPHARM CURE (2005) LTD
קוד ATC:
N05CD08
טופס פרצבטיות:
OROMUCOSAL SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
BUCCAL
תוצרת:
SCM PHARMA LIMITED, UK
קבוצה תרפויטית:
MIDAZOLAM
סממני תרפויטית:
Treatment of prolonged, acute, convulsive seizures in infants, toddlers, children and adolescents (from 3 months to < 18 years). Buccolam must only be used by parents/carers where the patient has been diagnosed to have epilepsy. For infants between 3-6 months of age treatment should be in a hospital setting where monitoring is possible and resuscitation equipment is available.
מספר אישור:
149783374300
תאריך אישור:
2013-05-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

29-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

םיחקורה תונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו - 6891

דבלבאפורםשרמיפ לעתקוושמהפורתה

ארק / עהתאןויעבי שמתשתםרטבופוסדעןול / הפורתבי

תמשרנתאזהפורתשםעפ לכבו , שדחעדימתויהללוכישםושמ .

ףסונהחפשמןבםעהזןולעארקלץלמומ

םאלוקוב

ללחלןתמלהסימת הפה

בכרה :

קרזמלכ שארמןכומ , ליכמ :

ליעפרמוח :

Midazolam(as hydrochloride):5mg/ml

םיליעפ יתלבםירמוח - ףיעסהאר " ףסונעדימ ."

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק . יתיצמתעדימליכמהזןולע הפורתהלע . תופסונתולאשךלשיםא ,

לאהנפ חקורה לאואאפורה .

ךדליבלופיטלהמשרנוזהפורת / ךלפוטמ . םירחאלהתואריבעתלע . םבצמיכךלהארנםאוליפאםהלקיזהלהלולעאיה

המודיאופרה .

ליגלעמםירגבתמוםידלילתדעוימהפורתה 3 םישדוח , ךא דעו ליגל 69 .

הפורתהתדעוימ המל ?

הפורתה תדעוימ תקספהל םיפקתה פליפא םייט םיכשוממ בםיוולמה תותיווע , לצא תוקונית , תוטועפ , םירגבתמוםידלי ( םיאליגב

לחה מ - 3 םישדוח דע 69 םינש .)

תה עןתמלדעונרישכ " םירוהי / םילפטמ , רשאכ לפוטמה ןחבוא הלוחכ היספליפא .

! ליגמתוקוניתברישכתבלופיטה 3 דעוםישדוח 6 ילוחהתיבימוחתבעצבתהלבייחםישדוח ם , וב

האייחהדויצלתושיגנהנשיוקוניתהידוקפתרחאבוקעלןתינ .

תיטיופרתהצובק :

םיניפזאידוזנבה תצובק

ל הפורתבשומישהינפ

םארישכתבשמתשהלןיא :

שיגרלפוטמה ל ליעפהרמוח : םלוזאדימ , םיניפזאידוזנב ( םפזאידןוגכ ) לוא לכ םיביכרמהמדחא רשאםיפסונה

הליכמ הפורתה ( ףיעסבםימושרה " ףסונעדימ " .)

לפוטמה םיבצעהוםירירשהלשהלחממלבוס , םירירשתשלוחלתמרוגה ( סיבארגהינטסאימ .)

החונמבצמבהמישניישקמלבוסלפוטמה ( המישנהיישקתארימחהללולערישכתה .)

הלחממלבוסלפוטמה , תובורקםיתיעלתמרוגה ישה ךלהמבהמישנתוקספהל הנ ( הנישביתמיסחהמישנםודתנומסת .)

לפוטמל תורומחדבכתויעב

הפורתבשומישלתועגונהתודחוימתורהזא :

הפורתהתאתתלןיא , מתוחפ םליגשתוקוניתל - 3 םישדוח , ליגתצובקיבגלםינותנקיפסמןיאשםושמ וז .

הפורתהתאתתלןיא , לוהדימב לפוטמ בשומישלשהירוטסיההתייה םזילוהוכלאואםימס .

םאלוקובבלופיטהינפל , מלבוסלפוטמהםאאפורלרפס :

תוילכהדוקפתבתויעב , בלהואדבכה .

תואירהדוקפתבתויעב , עובקןפואבהמישניישקלתומרוגה .

נתויבבלתויעבואהמישניישקמםילבוסהםילפוטמ ינכסמתוערואמלרתויהובגןוכיסבםיאצמ - םייח , חוימב םילפוטמרשאכד

םאלוקובלשתוהובגתונמב .

הפורתהןתמרחאל , ורקשםיעוריאחוכשלםילוחלםורגללולעםאלוקוב . םאלוקובןתמרחאלםילפוטמהלעחיגשהלשי .

חקוללפוטמהםא הנורחאלחקלוא תורחאתופורת םשרמאללתופורתללוכ , אפרמיחמצואהנוזתיפסות , ךכלערפס

לואאפורל חקור .

דחוימב אפורהתאעדיילשי חקוללפוטמהםאחקורהוא :

תופורת ריבגהלתולולעה תא טקפאה םאלוקובלש :

היספליפאדגנתופורת ( ןיאוטינפןוגכ ) , הקיטויביטנא ( מורטיראןוגכ ןיצי , ןיצימורטיראלק ) , תוירטפדגנתופורת ( לוזנוקאטקןוגכ ,

לוזנוקירוו , לוזנוקולפ , לוזנוקארטיא , לוזנוקאזופ ) , סוקלואדגנתופורת ( ביכ ( ) ןידיטימיצןוגכ , לוזרפמואוןידיטינר ) , תופורת ל לופיט

םדץחל הובג ( םזאיטלידןוגכ , לימאפארו ) , בלופיטלתומיוסמתופורת - HIV בו AIDS ( ריואניווקסןוגכ , בוליש

ריואניפול / ריואנוטיר ) , םייטוקרנבאכידגונ ( לינטנפןוגכ ) , הלתופורת תדרו ה םדבםינמוש ( ןיטטסאורוטאןוגכ ) , דגנתופורת

הליחב ( ןוליבאנןוגכ ) , הנישתורשמתופורת , הנישתורשמהןואכידתודגונתופורת , תופורת העגרהל , תופורת המדרהל קלחו

תופורתמ תוינימטסיהיטנא ( היגרלאדגנ ) .

תאןיטקהלתולולעהתופורת טקפאה םאלוקובלש :

ןיציפמאפיר ( פורת תפחשדגנה ) , םיניטנסק ( המטסאדגנתופורתלשהצובק ) , אפרמחמצ – ררוחמערפ ( StJohn'sWort .)

תאריבגהללולעםאלוקוב לשטקפאה תופורתה :

םירירשתופרמהתופורתמקלח , ןוגכ : ןפולקאב ( תוינונשיבהיילעלםרוגה .)

לולעםאלוקוב תאןיטקהל לשטקפאה ה תופורת :

הפודובל ( רת ןוסניקרפבלופיטלהפו ) .

ףסונעדימתלבקךרוצל , חקורואאפורלתונפלשי .

ןוזמוםאלוקובבשומיש

הפורתבלופיטהךלהמבתוילוכשאץימתותשלןיא . לפוטמלםורגלוםדבהפורתהתומרתאתולעללולעתוילוכשאץימ

רתיתוינונשיל .

לוהוכלאתכירצו הפורתבשומיש

לוהוכלאתותשלןיא הפורתבשומישהןמזב . הפורתהלשהעיגרמההעפשההתאריבגהללולעלוהוכלא ורגלו ם רתיתוינונשיל .

הקנהוןוירה

ןוירה :

אפורלעידוהלשי , הפורתהתאלבקלתכלוהשתלפוטמהוהרקמב , ןוירהבהניה , ןוירהבתויהלהלולעוא . םאהטילחיאפורה

הלםיאתמהפורתבלופיטה .

בגםינונימןתמ ךלהמבםאלוקובלשםיהו 3 לשםינורחאהםישדוחה ויריהה ן , ללולע םורג דוליבןיקתיתלבבלבצקל . תוקונית

ודלונרשא תוהמאל ןמזבםאלוקובבולפוטש ה הדיל , יתוארהלםילולע הדוריהקיניתלוכ , סונוטוהמישניישק ( חתמ ) םירירש

הדילהןמזבךומנ .

הקנה :

אפורלעידוהלשי , והרקמב הקינמתלפוטמה . ךלשבלחלרובעלהלולעםאלוקובלשהטעמתומכשתורמל , ישרדיתאלוןכתי

הקנההתאקיספהל .

םאלוקובבלופיטהןמזבקינהלהלוכיתלפוטמהםאץעייאפורה .

והגיהנ תונוכמבשומיש

הפורתה ינונשישיגרהלךלםורגלהלולע , זוכירהתלוכילעעיפשתשואןחכש וקהו וא ידר היצנ ךלש .

םאלוקובבלופיטהרחאל , ןיא ל הנ ו ג , ל ואםיינפואהלעבכר הל תונוכמליעפ , הפורתהתעפשהםויסותטלחומהמלחהלדע .

םידלילרשאב , םיינפואלעהביכרמםקיחרהלשי , המודכושיבכהתברקבםיקחשממ .

עייתהאנא ץ אפורהםא , לשיםא ך תופסונ תולאש .

הפורתבשמתשתדציכ ?

דימת אפורהתוארוהיפלשמתשהלשי .

חוטבךניאםאחקורהואאפורהםעקודבלךילע .

דבלבאפורהידילעועבקילופיטהןפואוןונימה . אוהללכךרדבלבוקמהןונימה :

םילפוטמהליג :

םישדוח ו הנשמתוחפדע – 5.2 מ " ג ( קרזמ לששארמןכומ 5.2 מ " םעל הבוהצתיוות )

הנש ו מתוחפ דע - 2 םינש – 2 מ " ג ( לששארמןכומקרזמ 6 מ " חכתיוותםעל הלו )

םינש ו מתוחפ דע - 65 םינש – 5.2 מ " ג ( קרזמ לששארמןכומ 6.2 מ " הלוגסתיוות םעל )

םינש ו מתוחפ דע - 69 הנש – 65 מ " ג ( קרזמ לששארמןכומ 5 מ " המותכתיוותםעל )

תוקוניתברישכתבלופיטה , ןיבםליגש 3 םישדוח ו דע 1 םישדוח , םילוחהתיבימוחתבעצבתהלבייח , רחאבוקעלןתינוב

האייחהדויצלתושיגנהנשיוקוניתהידוקפת . וניהלבוקמהןונימה : 5.2 מ " ג ( הבוהצתיוות )

םכלשאפורה , רתויבםיאתמהםאלוקובהןונימלעץילמי .

רתויההובגההנמלפוטמלתתלןיא לעהמשרנשהנמהמ - אפורהידי .

! שי באורקל ןפוא דמתווצלידיימ " א , םיאבה םירקמב :

םאלוקובתתלךתורשפאבןיא .

םאלוקובלשידמהובגןונימתתניכתוריבסהנשי .

קרזמבתאצמנההפורתהתומכלכתאתתלךתורשפאבןיא .

לשתומישנהבצק לפוטמה דרוי , הקיספמהמישנהשוא .

ןפוא רישכתבשומישה

אפורהןמשקבלשי , תוחאואחקור , םכלתוארהלוריבסהל , הפורתבשמתשהלדציכ .

נפתדימת ה תופסונ תולאשםעםהילא , ניאוהרקמב ך וטב ח .

שומישהינפלקרזמההסכמתאריסהלשי , קנחלןוכיסהתאעונמלתנמלע :

תלוכתתאףילזהלשי הפהללחידיצמדחאלםאלוקובהקרזמ . רזמלכ רדההפורתהתומכתאליכמק לופיטלהשו

דיחי . תאףילזהלשי לכ תויטיאבהפורתהתומכ , יחללםייכינחהןיבשללחהךותלא ( רויצבםגדומכ .) ךרוצההרקמב ,

תתלןתינ הפהללחלשדחאהדצהךותלתיטיאהפלזהבהנמיצחכ , היינשה הנמהתיצחמתאו , תיטיאהפלזהב , ךותל

ללחלשינשה ודיצ הפה :

! קרזמהלעטחמםישלןיא , הקרזהלרוסאםאלוקוב .

! הדימב ךות קיספמוניאףקתההו 65 מרחאלתוקד ת םאלוקובן :

שי באורקל ןפוא דמתווצלידיימ " א

דמהתווצלותואתתלוקירהקרזמהתארומשלשי " א , לפוטמלהנתינשםאלוקובה תומכהמועדישתנמלע .

םאלוקובלשתפסונ הנמלפוטמלתתלןי !

איקמלפוטמהוהרקמב :

םאלוקובלשתפסונ הנמתתלןיא

םא לטנלפוטמה רתויהובגןונימתועטב םאלוקובלש , אורקלשי ב ןפוא ווצלידיימ ת דמ " א .

םיללוכרתיןונימלשםינמיס :

ךרבהסקלפרואהטיבצלהבוגת רסוח .

המישניישק ( אתיטיאהמישנ החוטשו ) .

ךומנםדץחל ( השלוחתשגרהותורוחרחס .)

תמדרת ( המוק .)

עלפוטמלהמשרנרשאהנמהןמההובגההפורת תנמלפוטמלתתלןיא " אפורה י .

ךשוחבתופורת לוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפ לכב הפורת לטונךניהש . םייפקשמבכרה םהלקוקזךניהםא .

גונבתופסונתולאשךלשיםא הפורתבשומישלע , חקורבואאפורבץעוויה .

יאוולתועפות

הפורתלכבומכ , םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולעםאלוקובבשומישה . תועפותתמישרארקמללהביתלא

יאוולה . ןהמתחאףאמלובסת אלוןכתי .

םאלוקובןתמרחאל , מהןמרתויואתחאיאוולתעפותתווחללולעלפוטמה הטמתוטרופ :

! אפורלדימתונפלשי המישניישקמלובסלליחתמלפוטמהםא .

תופסונ יאוולתועפות :

יאוולתועפות תובורקםיתיעלתועיפומה ( תוחיכש - 6 דע 65 לע לכ 655 םילפוטמ :)

ואהדודרואתיטיאהמישנןוגכםירומחהמישניישק םייתפשלשהלחכה . יצעןכתיתםירידנדואמםירקמב המישנתר .

םא שיהמישניישקמלבוסלפוטמה בתונפל ןפוא יאופרעויסתלבקלידיימ ( דמתווצקיעזהל " א .)

תואקהותוליחב

הרכההבצמבהדיריואתוינונשי

יאוולתועפות תוקוחרםיתיעלתועיפומה ( תוחיכש - 6 דע 65 לע לכ 6,555 םילפוטמ :)

רועתויעב :

החירפ

דוריג

הירקיטרוא ( מ רועתלח – תדפרס )

יאוולתועפות םיתיעלתועיפומה תורידנ דואמ ( תוחיכש - מתוחפ - 6 לכלע 65,555 :)

תוגהנתהלעתועפשה :

טקשיא , החונמרסוח , תוניוע , תושגרתה , לובלב , הירופוא ( תיליעהחמשתשוחת ) , תויזה ( העימשוהייאר ) .

םירירשתויעב :

רירשתויוצווכתה םי , טלשניתלבםירירשדער .

תוישפנתויעב םיבצעהתכרעמבתויעבו :

תונרעבהדירי , שארבאכ , תרוחרחס , היצנידרואוקיישק , תותיווע , ןורכיזלשינמזןדבוא – יולת ןדבואהךשמ

קובהתנמלדוגב הנתינרשאםאלו . ןורכיזהןדבואתפוקתםידדובםירקמב הכורא רתוי .

בתויעב ובל םדהרוזחמ :

בלףקתה ( ןוגכםינימסת : באכ התיבב הללוכירשאהזח ןירק ווצהרוזאל רא , תילאמשה ךדיךרואלוםייפתכה ) , םדץחל

ךומנ , יטיאבלבצק , ראווצבוםינפבתוימומדא ( הקמסה ) .

המישנבתויעב :

המישנרצוק , תריצע המישנ ( נםירקמב דואמםיריד ) , םזפסוגנירל ( לוקהירתימבתוצווכתה , השקהמישנלתמרוגה

תשעורו )

הביקבתויעב , הפהוםייעמ :

תוריצע , הפבשבוי

יללכ :

תופייע , קוהיש

הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא , וא תיווחםא ןולעבהרכזוהאלשיאוולתעפות , אנא רה םעץעייתה אפו .

הפורתהתאןסחאלךיא ?

הלערהענמ ! מברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוק / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה . אפורהמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגת לא .

הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא ( exp.date ) הזיראהיבגלעעיפומה , גה קרזמהוליל . סחייתמהגופתהךיראת

שדוחהותואלשןורחאה םויל .

הרוטרפמטבןסחא מהכומנה ( 30°C .)

ואררקמבןסחאלןיא איפקמב .

ןגמהיטסלפהלילגהךותבקרזמהתארומשלשי .

בשמתשהלןיא הפורת רקמב ה ו יכןיחבמךניה החתפנואהמגפנהזיראה .

איתיבהלבזלהפורתהתאךילשהלןיא םיכפשימלו . שמתשתאלןהבהפורתהתויראשבגוהנלדציכחקורהתאלואשלשי

רתוי . וזהרוצב , רוזעת הביבסה תוכיאלערומשל .

ףסונעדימ

רישכתבליעפהרמוחה – Midazolam

הסימת ליכמקרזמלכ , זוכירב 2 מ " ג / מ " ל Midazolam ( כ – hydrochloride .)

ליעפהרמוחהלעףסונ , יכמהפורתה םגהל :

SodiumChloride (8.036mg/ml),Hydrochloric acid,SodiumhydroxideandWaterforinjection

הזיראה ןכותהמוהפורתהתיארנדציכ :

םאלוקוב , הפהללחלןתמלתדעוימההסימת וניה . וזהסימת , ףוקשלזונהניה , עבצרסח .

שארמןכומקרזמךותבתאצמנהסימתה ( טחמאלל ) , בהבהצםוחועבצש , דעוימה ימעפדחשומישל .

קרזמלכ , ןגמיטסלפלילגךותבדרפנבזורא . תוליכמהתוזיראבהפורתהתאשוכרלןתינ 4 שארמםינכומםיקרזמ ( קרזמלכ

ההזהנמליכמ .)

םימייקהםינונימה :

םאלוקוב 5.2 מ " ג – קרזמ השארמןכומ ליכמ 5.2 מ " הסימת ל , הבוהצתיוות : עוימ ינבתוקוניתלד 3 םישדוח ו וחפדע ת הנשמ .

םאלוקוב 2 מ " ג – קרזמ השארמןכומ יכמ ל 6 מ " הסימת ל , הלוחכ תיוות : הנשינבםידלילדעוימ ו מתוחפ דע - 2 םינש .

םאלוקוב 5.2 מ " ג - קרזמ שארמןכומ ה ליכמ 6.2 מ " הסימת ל , תיוות הלוגס : ינבםידלילדעוימ 2 מתוחפ דעםינש - 65 םינש .

ב םאלוקו 01 מ " ג - קרזמ שארמןכומ ה ליכמ 5 מ " ל הסימת , המותכ תיוות : ינבםידלילדעוימ 65 םינש ו מתוחפ דע - 69 הנש .

םושירהלעב ותבותכו : םרפואינ ( רויק ) 5552 עב " מ , חולישה 1 , הוקת חתפ 48264 .

ותבותכוןרציהםש : סא . יס . םא . פ דטימילהמרא , אפוריורובעהילגנא המר SPRL , היגלב .

הזןולע קדבנ רשואו ע " יאמברשואותואירבה דרשמי 5563 .

תואירבהדרשמביתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיררפסמ :

149 783374300 – םאלוקוב 5.2 מ " ג

149 793374400 – םאלוקוב 2 מ " ג

149 803374500 – םאלוקוב 5.2 מ " ג

149 813374600 – םאלוקוב 65 מ " ג

םשל תלקהותוטשפ ה האירק , רכזןושלבחסונהזןולע . תאזףאלע , ןולעהןכות סחייתמ םינימהינשינבל .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה