בוואקלוקס וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
AMPICILLIN AS TRIHYDRATE 250 MG/DOSE; CLOXACILLIN AS BENZATHINE SALT 500 MG/DOSE
זמין מ:
COMEX LTD
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION
מסלול נתינה (של תרופות):
INTRAMMAMARY
תוצרת:
NORBROOK LABORATORIES LTD, IRELAND
סממני תרפויטית:
For routine use in cows at drying off, to treat existing intrammammary infections and to assist in preventing new infections occurring during the dry period. It also aids in reducing the incidence of summer mastitis in dry cows and heifers at risk. Amongst the organisms found to be sensitive to ampicillin are Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp.,Staphylococcus spp, Corynebacterium spp and Escherichia coli.
מספר אישור:
83609237600
תאריך אישור:
2012-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י"ע עבקנהזןולעטמרופ .100.40

ירנירטוסקולקאווב

BovacloxDCVeterinary

דבלבירנירטושומישל

רנירטואפורםשרמבייח

םיניטעב שומישלילירטסףיחרת Strerile Intramammarysuspension

בכרה : Cloxacillin (asbenzathine salt) 11.11%w/w(500 mg /4.5 gsyringe)

Ampicillin (astrihydrate) 5.55%w/w(250mg /4.5g syringe)

הליכמהזירא 01 ליכמ קרזמ לכ0םיקרזמ 104 0רמוחםרג

תיטיופרת הצובק :

ןיליצסקולק – יטויביטנא ימסהק - 0םיניליצינפה תחפשממ תיטטניס

ןיליציפמא – 0םיניליצינפה תחפשממהקיטויביטנא

תיאופרתוליעפ םיניטעתקלדבלופיטךרוצל,הנורחאההבילחהרחאל,שובייהתפוקתב)תולגעללוכ(תובלוחתורפבשומישל:

0שובייהתפוקתבםיפסונםימוהיזמ הנגהלותמייק

תקלדתופיכתתתחפהב רזוע 0ןוכיסב תושביתורפב תיציקםיניטע

םרגםיקדייחדגנליעפ - םרגוםיבויח - דגנליעיוםיניטעתקלדלםירושקהםיילילש streptococcusagalactiae קוקוטפרטסיגוסו

יגוס,ןיליצינפלדימעושיגרקוקוליפטס,םירחא Corynebacterium , E. Coli םרגםיקדייחיגוסו - 0םירחאםישיגרםילילש

0ןיטעב יוריגרצויוניאותועובשהעבראכךשמלהשביההרפה ןיטעב תוליעיתוילאירטקביטנאתומרלערמושרישכתה

שומישוןונימ :

עברלכלתחאתרפופשתלוכתרידחהלוןיטעהתאאטחלותוקנלשי,הטלמההינפלשתיפוסההבילחהירחא:שבויהתפוקתבלופיט

0ןיטעהתלעתךרד

זאודגנ תיוותה :תורה

תובלוח(תוקינימתורפבשומישלאל 0)בלחתובינמשכ 0דאמהרצקשובייתפוקתםעתורפבשומישלאל ךשמבשומישלאל 14 םוי

0הטלמההמ 0ןיטעה ךותלסנכותאלתרפופשה תייפשבושחתולגעב

:ןמקלדכאוהלופיטה נכתרפופשהתייפתאןיעשהל,ןיטעהתאאטחלותוקנל,היחהתאןסרלשי 0הרידחהלאלךאןיטעהחתפדג

0ןיטעלרדחומרישכתהקרזמה לעםיצחולשכ

םילפטמלתורהזא : תובוגתה0רועבעגמואהעילב,הפיאש,הקרזהתובקעבהיגרלאלםורגלםילולעםינירופסולפצוםיניליצינפ

סולפצלתושיגרלםורגלהלולע ןיליצינפלתושיגר0תורומחתויהלםיתיעלתולולעתויגרלאה 0ךפיהלוםינירופ

0הזגוסמ תונכהםעדובעלאלולץלמוהשואשיגרלפטמהשכרישכתהםע דובעלןיא

0עגממ ענמיהלוהברתוריהזב דובעלשי

0וזהרהזאאפורלתוארהלותיאופרהרזעלתונפלשי)רועב החירפומכ(הפישחמ םיעבונה םימוטפמיסלשהרקמב

םישיגרםישנא – דובעלםהילע תופפכםע 0 רתויםירומחםימוטפמיסםההמישניישקואםייניעהואםייתפשה,םינפהלשתוחפנתה

0הפוחד תיאופרהרזע םיבייחמו 0שומישה רחאלםיידיףוטשלשי

דחשומישלתדעוימ תרפופשלכ - 0החתפנשתרפופשבולצונאלשרמוחתויראשדימשהלשי0ימעפ 0םידלימקיחרהל

:ןוסחא תחתמןסחאל ל - 25

0

הנתמהןמז : לח :ב 40. 0הטלמההירחאתועש מרתויםדקומהטילממהרפהםא - 14 ירחאבלחבשמתשהלשי,לופיטהירחאםוי

+םוי 40. 0לופיטהירחאתועש ךשמבבלחהתאדימשהלשיתוקינימתורפבשומישלשהרקמב 0. שיוזהפוקתירחאו,םוי

לגלןתינאלשדעבלחהתאקודבל 0הקיטויביטנארתויתו

0םדאתכירצלוב שמתשהלהיהיןתינשינפלהקיטויביטנאמ ןויקינלבלחה תאקודבלשי,הימצלקופיהמ תולבוסהתורפב

:רשב 02 0ןורחאה לופיטהמ םוי

:הפורתה םושיררפסמ .20-0.-60020-..

ןרצי : NorbrookLaboratoriesLimited,NewryN. Ireland

ובי םושירלעבוןא 0ד0תמ"עבסקמוק : 44610 םילשורי

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה