ארקוקסיה 60 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-09-2017

מרכיב פעיל:
ETORICOXIB
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
M01AH05
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ETORICOXIB 60 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME CORP., USA
קבוצה תרפויטית:
ETORICOXIB
איזור תרפויטי:
ETORICOXIB
סממני תרפויטית:
Arcoxia 60 mg tablets are indicated for the symptomatic relief of osteoarthritis (OA) .
מספר אישור:
129 42 30786 11
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-09-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

04-09-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

היסקוקרא

היסקוקרא

היסקוקרא

היסקוקרא

30

ג"מ

60

ג"מ

90

ג"מ

120

ג"מ

תוילבט

תוילבט

ילבט תו

תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

Etoricoxib 30 mg

Etoricoxib 90 mg Etoricoxib 60 mg

Etoricoxib 120 mg

ביסקוקירוטא

ג"מ

ביסקוקירוטא

ג"מ

ביסקוקירוטא

ג"מ

ביסקוקירוטא

ג"מ

ףיעסל תונפל שי םיליעפ יתלב םירמוח לש המישרל

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע הז ןולע ןויעב ארק

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע היסקוקרא ש ךל שי םא . .ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,תופסונ תולא

המוד יאופרה םבצמ יכ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא הפורתה

.םינש

1

?תשמשמ איה המלו היסקוקרא יהמ .

1.1

?היסקוקרא יהמ

:תיטיופרת הצובק היסקוקרא

הניה הפורת

יבכעמ תארקנה תופורת תצובקמ

COX-2

תצובקל םיכייתשמ ולא .םייביטקלס ( םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ תארקנה תופורת

NSAIDs

1.2

?היסקוקרא תשמשמ המל

היסקוקרא

30

ג"מ

ה םישנא לש םירירשבו םיקרפמב )תקלד( תוחיפנהו באכה תא דירוהל תרזוע סיטירטראואיטסואמ םילבוס

היסקוקרא

60

ג"מ

סיטירטראואיטסואמ םילבוסה םישנא לש םירירשבו םיקרפמב )תקלד( תוחיפנהו באכה תא דירוהל תרזוע

סיטירטרא דיאוטמואר

תחשקמ תוילוח תקלד

ankylosing spondylitis

היסקוקרא

90

ג"מ

ו םיקרפמב )תקלד( תוחיפנהו באכה תא דירוהל תרזוע דיאוטמוארמ םילבוסה םישנא לש םירירשב ( תחשקמ תוילוח תקלדו ,סיטירטרא

ankylosing spondylitis

היסקוקרא

90

ג"מ

רצק לופיטל םג תשמשמ

באכב חווט ילטנד חותינ רחאל ינוניב

היסקוקרא

120

ג"מ

מ םילבוסה םישנא לש םירירשבו םיקרפמב )תקלד( תוחיפנהו באכה תא דירוהל תרזוע ודגיש )טואג( ן

?סיטירטראואיטסוא יהמ

.תומצעה תוצק תא דפרמ רשא סוחס לש יתגרדה קוריפמ האצותכ תמרגנ איה .םיקרפמה לש הלחמ הניה סיטירטראואיטסוא .תולבגומו ןוישק ,תושיגר ,באכ ,)תקלד( תוחיפנל םרוג רבדה

?סיטירטרא דיאוטמואר יהמ

סיטירטרא דיאוטמואר ט תכורא תיתקלד הלחמ הניה לש רבגתמ ןדבאו תוחיפנ ,ןוישק ,באכל תמרוג איה .םיקרפמה לש חוו .העיפשמ איה םהילע םיקרפמב העונת

.ףוגה לש םירחא םירוזיאב תקלדל םג םורגל היושע איה

?)טואג( ןודגיש והמ

אמ הביאכמ תקלד לש םירזוחו םיימואתפ םיפקתה לש הלחמ הניה ןודגיש

לע תמרגנ איה .םיקרפמה לש םדואו ד םיעקשמ ידי .םיקרפמב םיילרנימ םישיבג לש

( תחשקמ תוילוח תקלד יהמ

ankylosing spondylitis

?)

.םילודג םיקרפמו הרדשה דומע לש תיתקלד הלחמ הניה תחשקמ תוילוח תקלד

2

היסקוקרא תליטנ ינפל .

2.1

:םא היסקוקרא לוטית לא

יגרלא ךניה )שיגר(

etoricoxib

ה םיביכרמהמ דחא לכל וא לש םירחא וז הפורת

םיטרופמ

ףיעס

יגרלא ךניה

דיאורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורתל תוי

NSAIDs

יבכעמו ןיריפסא ללוכ

COX-2

תועפות" האר( ףיעס ,"יאוול

םייעמב וא הביקב םומיד וא הביקב ליעפ ביכ ךל שי

הרומח דבכ תלחמ ךל שי

הרומח תוילכ תלחמ ךל שי

ךניה

שע וא ןוירהב וא ןוירהב תויהל היו ךניה

" יאר( הקינימ ,ןוירה

הקנ

תוירופו

"

ףיעס ,

ךניה

ליגל תחתמ

םינש

סגה יעמה לש תקלד וא סגה יעמה לש תיביכ תקלד ,ןהורק תלחמ ןוגכ ,תיתקלד םייעמ תלחמ ךל שי

ץחל ךל שי

לע טלשנ וניאש הובג םד

ךלש אפורה םע קודב( לופיט ידי תוחא וא ךניא םא ךלש םדה ץחל םאה חוטב )בטיה טלשנ

מ לבוס התא יא

)הרומח וא תינוניב( בל תקיפס

תימכסיא בל תלחממ לבוס התא

וא חמ

םד תמירז( תיפקיה םד ילכ ת הדורי

בקע םיילגרה תופכב וא םיילגרב )םד ילכ תמיסח וא תורציה

לש אוהש גוס לכ ךל היה ץבש

ינימ ללוכ(

וא ףלוח ימכסיא ףקתה ,ץבש

ביסקוקירוטא

תא טעמ ריבגהל לולע תוא לוטיל ןיא ןכלו ץבשו בל ףקתהל ןוכיסה

.ץבש וא תויבבל תויעב רבעב םהל ויהש םילוחב

.ךלש אפורה םע ץעייתתש דע תוילבטה תא לוטית לא ,ךילא עגונ ולאמ דחא יכ בשוח התא םא

2.2

היסקוקראב שומישל עגונב תודחוימ תורהזא

ב לופיטה ינפל רא היסקוק

אפורל רפס :םא

.םיביכ לש וא הביקב םומיד לש הירוטסיה ךל שי

אקה לש ךורא ףקתה תובקעב אמגודל ,תשבייתה

.לושלש וא

תוחיפנ ךל שי בקע

.םילזונ תריגא

ה ךל שי

יא לש הירוטס

.תרחא בל תלחמ לכ וא בל תקיפס

ה ךל שי

לש הירוטס ץחל

.הובג םד

היסקוקרא

לוכי

ץחל תולעהל

םד

םישנא

וסמ םיהובג םינונימב דחוימב ,םימי

אפורה

קודבל הצרי ךלש

.םעפ ידמ ךלש םדה ץחל תא

ה ךל שי

לש הירוטס .תוילכ וא דבכ תלחמ

ךניה לופיט לבקמ

םוהיזל

היסקוקרא

.םוהיז לש ןמיס וניה רשא םוח ריתסהל וא תווסהל הלולע

ךל שי

וא הובג לורטסלוכ ,תרכוס םא שעמ ךניה

מרוג . בל תלחמל ךלש ןוכיסה תא לידגהל םילוכי הלא םי

.תורהל הסנמה השיא ךניה

ליג לעמ ךניה

.םינש

,ךילע םילח הלעמ םימושרה םיפיעסה דחא םא חוטב ךניא םא היסקוקרא תליטנ ינפל ךלש אפורה םע רבד

םא ררבל ידכב .ךל םיאתמ הז רישכת

היסקוקרא םירגוב םילוחב הווש הדימב בטיה תדבוע

ו םיריעצ םילוחב ךניה םא .רתוי םירגובמ

ליג לעמ

םינש אפורה , ךלש

ל הצרי יוארכ ךילע חיגשה םילוחב ןונימ תמאתהב ךרוצ ןיא . ליג לעמ

םינש

2.3

תורחא תופורת תליטנ

לע עידוהל ךילע ,הנוזת יפסותו אפור םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תלטנ וא לטונ ךניה םא

ךכ .חקורל וא לפטמה אפורל

טרפב תולעופ ךלש תופורתה יכ קודבל תנמ לע ךירחא בוקעל הצרי ךלש אפורה ,תואבה תופורתהמ תחא לטונ ךניה םא , ב לופיטה תליחת רחאל ,יוארכ היסקוקרא

תופורת תא תוללדמ רשא

ןירפרוו ומכ )השירק ידגונ( םדה

)הקיטויביטנא( ןיציפמאפיר

ה הפורת( טסקרטוטמ )סיטירטרא דיאוטמוארב לופיטל תשמשמ תובורק םיתיעלו ,ןוסיחה תכרעמ יוכידל תשמשמ

)ןוסיחה תכרעמ יוכידל תופורת( סומילורקט וא ןירופסולקיצ

.)ןואכיד לש םינוש םיגוסב לופיטל הפורת( םויתיל

ץחלב לופיטל םידעוימה םירישכת

יאבו הובג םד

יבכעמ םיארקנה ,בל תקיפס

צרה ימסוחו ,ןיסנטויגנאל רוטפ לנא אמגודל

לירפ

ןטרסול ,לירפימר

ןטרסלאו

םינתשמ

יאל הפורת( ןיסקוגיד

אל בל בצקו בל תקיפס רידס

ץחל רתיב לופיטל הפורת( לידיסקונימ

)םד

)המתסאל הפורת( הפה ךרד ןתמל הסימת וא תוילבט לומאטובלס

ןוירה תעינמל תולולג

ןוכיסה תא לידגהל לולע בולישה( )יאוול תועפותל ךלש

יפולח ילנומרוה לופיט

)יאוול תועפותל ךלש ןוכיסה תא לידגהל לולע בולישה(

ןיריפסא

םא רתוי לודג הביקב םיביכל ןוכיסה התא לטונ היסקוקרא

ןיריפסא םע

:ץבש וא בל יפקתה תעינמל ןיריפסא

לוטיל ןתינ היסקוקרא

םע םיכומנ םינונימ

לטונ ךניה םא .ןיריפסא לש יפקתה עונמל ידכ ןיריפסא לש ךומנ ןונימ תעכ וא בל ץבש אפורה םע תוצעייתה אלל ןיריפסא לוטיל קיספהל ןיא ,

ךלש

( תורחא תוידיאורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורתו ןיריפסא

NSAIDs

ןיריפסא לוטיל ןיא הובג ןונימב

יטנא תופורת וא

תליטנ ןמזב תורחא תויתקלד היסקוקרא

2.4

ליטנ היתשו ןוזמ םע היסקוקרא ת

תוילבט לוטיל ןתינ היסקוקרא

לש העפשהה תליחת .לכואה ילב וא םע היסקוקרא

איה רשאכ רתוי הריהמ תויהל היושע .לכוא אלל תלטינ

2.5

ןוירה

,

הקנה

תוירופו

ןוירה

תוילבט לוטיל ןיא היסקוקרא

ב תויהל היושע תא יכ תבשוח וא ןוירהב ךניה םא .ןוירהה ךלהמב תננכתמ ךניה םא וא ,ןוירה אפורה םע יצעייתה .ךלש אפורה םע יצעייתהו ןתוא תחקל יקיספה ,ןוירהל תסנכנ םא .תוילבטה תא לוטיל ןיא ,ןוירהל סנכיהל .תפסונ הצעל הקוקז וא החוטב ךניאו הדימב

הקנה

םא עודי אל היסקוקרא

יצעייתה ,קינהל תננכתמ וא ,הקינמ ךניה םא .םא בלחב תשרפומ

תליטנ ינפל ךלש אפורה םע היסקוקרא תלטונ ךניה םא . קוקרא

ס

הי .קינהל ןיא ,

תוירופ

היסקוקרא

ל תוסנמה םישנב תצלמומ הניא תורה

2.6

תונוכמב שומישו הגיהנ

ולטנש םילוחהמ קלחב וחווד תוינונשיו תרוחרחס היסקוקרא

.תוינונשי וא תרוחרחס שיגרמ התא םא גהנת לא

כ םילכב שמשת לא

.תוינונשי וא תרוחרחס שיגרמ התא םא תונוכמ וא םה

2.7

היסקוקרא לש םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח עדימ

היסקוקרא

יא ךל שיש ךלש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .זוטקל הליכמ

ךלש אפורה םע רשק רוצ ,םהשלכ םירכוסל תוליבס .וז הפורת תליטנ ינפל

2.8

םירגבתמו םידלי

וז הפורת תתל ןיא

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל

.םינש

3

?היסקוקראב שמתשת ךיא

לוטיל שי דימת היסקוקרא

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה ךל רמאש יפכ קוידב

.דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה

ל ןיא ךבצמל תצלמומה הנמהמ רתוי לוטי טב ןודל הצרי ךלש אפורה . לופי

שמתשת יכ בושח .ןמז המכ ידמ ךלש

הנמב לוטית אלו ךלש באכב תטלוש רשא רתויב הנטקה היסקוקרא

בל יפקתהל ןוכיסהש ןוויכמ תאז .שורדהמ רתוי ךורא ןמזל אלו

םיהובג םינונימב דחוימב ,ךשוממ לופיט רחאל תולעל יושע םייחומ םיעור

י ךלש אפורהו הז רישכתל םינוש םיקזוח םימייק םיאתמה קזוחה תא םושר ךרובע

.ךתלחמל םאתהב

:וניה ללכ ךרדב ץלמומה ןונימה

סיטירטראואיטסוא

אוה ץלמומה ןונימה

לש םומיסקמל תולעל ןתינ ,םויב םעפ ג"מ

.ךרוצה הרקמב ,םויב םעפ ג"מ

סיטירטרא דיאוטמואר

אוה ץלמומה ןונימה

ל תיברימ הלדגה םע ,םויב םעפ ג"מ

ג"מ םויב םעפ

ךרוצה תדימב

תחשקמ תוילוח תקלד

אוה ץלמומה ןונימה

ל תיברימ הלדגה םע ,םויב םעפ ג"מ

םויב םעפ ג"מ

ךרוצה תדימב

)דח( יטוקא באכ יבצמ

ב שמתשהל שי ביסקוקירוטא

.דבלב יטוקאה באכה תפוקתב

)טואג( ןודגיש

אוה ץלמומה ןונימה

שמתשהל שי ובש ,םויב םעפ ג"מ

,באכה לש יטוקאה בלשב קר לבגומ

םומיסקמל

.לופיט ימי

ילטנד חותינ רחאל באכ

אוה ץלמומה ןונימה

,םויב םעפ ג"מ לבגומ

םומיסקמל

.לופיט ימי

םילפוטמ

דבכ תויעב םע

מ רתוי לוטיל ןיא ,הלק דבכ תלחמ ךל שי םא

.םויב םעפ ג"מ

דבכ תלחמ ךל שי םא הנותמ מ רתוי לוטיל ןיא ,

.םויב םעפ ג"מ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

םירגבתמו םידליב שומיש

תתל ןיא היסקוקרא

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל

.םינש

םישישק

ל שי ,תורחא תופורת םע ומכ .םישישק םילפוטמב ןונימ תמאתהב ךרוצ ןיא טוקנ תוריהז

.םישישק םילפוטמ םע

ןתמה ןפוא

רא היסקוק

לוטיל ןתינ .םויב םעפ תוילבטה תא לוטיל שי .הפה ךרד ןתמל תדעוימ היסקוקרא

.לכוא ילב וא םע

םימ לש הנטק תומכ םע הפורתה תא עולבל שי

.תוילבטה לש הסיעל/היצח/השיתכ יבגל עדימ ןיא

ךירצ תייהש יפכמ היסקוקרא רתוי תלטנ םא

ה אפורהש הממ תוילבט רתוי לוטיל ןיא םלועל תוילבט ידמ רתוי תלטנ םא .ץילמ היסקוקרא יאופר לופיט תלבקל תשגל ךילע , .דימ

.ךתיא הפורתה תזירא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

היסקוקרא לוטיל תחכש םא

לוטיל בושח היסקוקרא

אפורה םשרש יפכ

ךלש

םא נ תצמחה תליט

הנמ שי , ,ליגרה הנמזב האבה הילבטה תא לוטיל

םויב .החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ תחקל ןיא .תרחמלש

לע ץלמוהש יפכ ואולמב לופיטה תא םילשהל ךילע

.אפורה ידי

.ךלש אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

רת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופו םעפ לכב

.םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ ךניהש

שומישל עגונב ןהשלכ תופסונ תולאש ךל שי םא הפורתב .ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,

4

יאוול תועפות .

,תופורתה לכ ומכ היסקוקרא

םורגל היושע

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפות

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא

חתפמ ךניה םא לכ ה תא קיספהל ךילע ,םיאבה םינמיסהמ דחא ימ אפורל תונפלו היסקוקראב לופיט

ד

תליטנ ינפל" האר( ףיעס ,"היסקוקרא

2

)

:

רצו

וחיפנו הזחב םיבאכ ,המישנ םירימחמ וא םיעיפומש םיילוסרקב ת

הבהצה

)תבהצ( םייניעהו רועה לש

דבכב תויעבל םינמיס םה ולא

באכ הרוחש האוצ וא ךשמתמ וא רומח ןטב

תיגרלא הבוגת

וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה וא ,תויחופלש וא םיביכ ןוגכ תוירוע תובוגת לולכל הלוכיש

המישנ יישק םורגל םילולעה ןורגה

וירשפא יאוול תועפות לש תוחיכשה

תרדגומ הטמל תוטרופמה :ןלהל טרופמכ

תוחיכש

אמ

ךותמ דחא שמתשממ רתוי לע עיפשמ

לע עיפשמ( תוחיכש

דע

ךותמ םישמתשמ

אל

לע עיפשמ( תוחיכש

דע

ךותמ םישמתשמ

1,000

לע עיפשמ( תורידנ

דע

ךותמ םישמתשמ

10,000

תורידנ

דואמ

חא שמתשממ תוחפ לע עיפשמ( ךותמ ד

10,000

יאוולה תועפות ב לופיטה ךלהמב שחרתהל תולולע תואבה היסקוקרא

אמ תוחיכש

ו

ד

ןטב באכ

תוחיכש

:

)ןש תריקע רחאל באכו תקלד( השבי תישתכמ

)תקצב( םילזונ תריצא בקע םיילגרה תופכ וא/ו םיילגרה לש תוחפנתה

שאר באכ ,תרוחרחס

אל וא תוריהמ בל תוקיפד( תויצטיפלפ

תוריד ירא( רידס אל בל בצק ,)

)הימ

םדה ץחלב היילע

)תונופמיס תיווע( המישנ רצוק וא םיפוצפצ

לש תקלד( הביק תקלד ,)םיזג ףדוע( םיזג ,תוריצע תיריר

הביק יא/)היספפסיד( לוכיע יישק ,לושלש ,תברצ ,)

תוחונ הפב םיביכ ,טשווה לש תקלד ,האקה ,הליחב ,תינטב

קה םד תוקידבב םייוניש דבכל תורוש

תורובח

תעפש תיומד הלחמ ,תופייעו השלוח

אל

-

תוחיכש

:

( םייעמהו הביקה תקלד תקלד ,)ןטבה תעפש/קדה יעמה תא ןהו הביקה תא ןה תברעמה לוכיעה תכרעמ לש תקלד ןתשה יכרדב תקלד ,תונוילעה המישנה יכרד לש

יכרעב םייוניש תוקידב לש ם

,םימודאה םדה יאת רפסמב הדירי( הדבעמ הדירי ,םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי )תויסטב

תויהל היושע רשא תדפרס תללוכה תיגרלא הבוגת( רתי תושיגר ןפואב הרומח

רדייש

)ידיימ יאופר לופיט ש

לקשמב היילע ,ןובאיתב הדירי וא היילע

,ןואכיד ,הדרח )תויזה( םימייק םניאש םירבד לש העימש וא השגרה ,הייאר ;םישוחה תודחב הדירי

יא ,םעטב םייוניש

תוינונשי ,ץוצקע וא השוחת רסוח ,ןושיל תלוכי

תוימומדאו ןיעב יוריג ,הייאר שוטשט

)םוקמב הדימע ןמזב רורחס לש השוחת( וגיטרו ,םיינזואב םילוצלצ

יא ,ריהמ בל בצק ,)םירודזורפ רופרפ( רידס אל בל בצק

הזחב תודבכ וא ץחל ,תוקדהתה לש השגרה ,בל תקיפס ניגנא( בל ףקתה ,)סירוטקפ ה

ינימ ,ץבש ,הקמסה

היילע ,)ףלוח ימכסיא ףקתה( ץבש הרומח

םדה ץחלב

םדה ילכ לש תקלד

ףאהמ םומיד ,המישנ רצוק ,לועיש

לש תקלד ,הביק ביכ ,הפב שבוי ,םיכרצה תיישע יסופדב םייוניש ,יעמב וא הביקב תוחיפנ תיריר

הלולעה הביקה תויהל הרומח

ת ,םומידל ליבוהלו בלבלה לש תקלד ,זיגרה יעמה תנומס

תוחפנתה

רועה לש תוימומדא ,רועב דרג וא רועב החירפ ,םינפה לש

םירירש תושקונ/באכ ,םירירש תיווע/תוצווכתה

תוילכב תורומח תויעב ,ךלש תוילכל תורושקה ןתש וא םד תוקידבב םייוניש ,ךלש םדב ןגלשא לש תוהובג תומר

הזחב באכ

תורידנ

:

המדאויגנא ישוקל םורגל םילולע רשא ןורג וא/ו ןושל ,םייתפש ,םינפה לש תוחפנתהב הוולמה תיגרלא הבוגת( ,העילבב וא המישנב

תויהל םייושע םירומח

ןפואב

יש קוש תוללוכה תויטקליפאנא תובוגת/)ידיימ יאופר לופיט שורד לא הבוגת(

)ידיימ יאופר לופיט תשרודה הרומח תיג

החונמ רסוח ,לובלב

ויעב )דבכ תקלד( דבכב ת

םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר

יא

)תבהצ( םייניעה וא/ו רועה לש הבהצה ,דבכ תקיפס

תורומח תוירוע תובוגת

ךיילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעיתהל

תועפות לע חוודל ןתינ

"יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

י"ע וא :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@mo

h.gov.il

5

?היסקוקרא ןסחאל דציכ .

ומכ ,וז הפורת !הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ חוטב םוקמב רומשל שי ,תרחא הפורת לכ םתייארו לעו ,תוקונית וא/ו םידלי לש .הלערה ענמת ךכ ידי

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

ב שמתשהל ןיא היסקוקרא

הגופתה ךיראת רחאל

(exp. date)

ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה לע ןייוצמ רשא וחה לש .ןייוצמה שד

ל תחתמ ןסחאל שי

30°C

.תוחל ינפמ ןגהל ידכב תירוקמה הזיראב ןסחאל שי

ועייסי ולא םיעצמא .דוע שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל

6

ףסונ עדימ .

6.1

?הליכמ היסקוקרא המ

וה ליעפה רמוחה

etoricoxib

הליכמ הפוצמ הילבט לכ .

וא

לש ג"מ

etoricoxib

:םניה םירחאה םיביכרמה

:הביל

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate (anhydrous), croscarmellose sodium,

magnesium stearate.

:הילבטה יופיצ

Carnauba wax, lactose monohydrate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol triacetate.

היסקוקרא

:םג תוליכמ תוילבט ג"מ

Iron oxide yellow and indigo carmine lake (E132 colouring agent).

היסקוקרא :זוטקל תוליכמ תוילבט

היסקוקרא

30

ג"מ

תוליכמ תוילבט

זוטקל ג"מ

דיהונומ זוטקלכ( )טאר

היסקוקרא

60

ג"מ

תוליכמ תוילבט

זוטקל ג"מ

)טארדיהונומ זוטקלכ(

היסקוקרא

90

ג"מ

תוליכמ תוילבט

זוטקל ג"מ

)טארדיהונומ זוטקלכ(

היסקוקרא

120

ג"מ

תוליכמ תוילבט

זוטקל ג"מ

)טארדיהונומ זוטקלכ(

6.2

הזיראה תלוכתו היסקוקרא תיארנ דציכ

היסקוקרא

תוילבט

:םיקזוח העבראב תונימז

היסקוקרא

לוחכ עבצב תוילבט ג"מ

ב תונמוסמו תופוצמ ,םידדצה ינשמ תורומק ,חופת תרוצב ,קורי

“ACX 30”

ןדיצמ בו דחאה

"

.ינשה ןדיצמ "

היסקוקרא

ב תונמוסמו תופוצמ ,םידדצה ינשמ תורומק ,חופת תרוצב ,ההכ קורי עבצב תוילבט ג"מ

“ARCOXIA 60”

בו דחאה ןדיצמ

"

.ינשה ןדיצמ "

היסקוקרא

ב תונמוסמו תופוצמ ,םידדצה ינשמ תורומק ,חופת תרוצב ,ןבל עבצב תוילבט ג"מ

“ARCOXIA 90”

ןדיצמ בו דחאה

"

.ינשה ןדיצמ "

היסקוקרא

תונמוסמו תופוצמ ,םידדצה ינשמ תורומק ,חופת תרוצב ,רוויח קורי עבצב תוילבט ג"מ

“ARCOXIA 120”

בו דחאה ןדיצמ

"

.ינשה ןדיצמ "

:תוזירא לדוג

לדוגב תוזירא :ג"מ

.תוישגמב תוילבט

לדוגב תוזירא :ג"מ

.תוישגמב תוילבט

.םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי

:ןרצי

היסקוקרא

ג"מ

ו ג"מ

ג"מ

לבט תוי ,.פרוק םהודו פראש קרמ :

וינ

סר'ג ב"הרא ,י

היסקוקרא

תוילבט ג"מ םהודו פראש קרמ :

B.V.

.דנלוה ,םלראה ,

ותבותכו םושירה לעב

:

לארשי( םהודו פראש קרמ תרבח

1996

.ד.ת ,מ"עב )

7121

,הוקת חתפ

49170

ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע ינוי

2017

שיר רפסמ תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םו

היסקוקרא

30

ג"מ

:תוילבט

141.86.31986

היסקוקרא

60

ג"מ

:תוילבט

129.42.30786

היסקוקרא

90

ג"מ

:תוילבט

129.43.30787

היסקוקרא

120

ג"מ

:תוילבט

129.44.30788

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

.םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה