ארימידקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ANASTROZOLE
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
L02BG03
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
ANASTROZOLE 1.0 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASTRA ZENECA UK LIMITED
קבוצה תרפויטית:
ANASTROZOLE
איזור תרפויטי:
ANASTROZOLE
סממני תרפויטית:
Treatment of advanced breast cancer in post menopausal women. Efficay has not been demonstrated in estrogen receptor negative patients unless they had a previous positive clinical response to tamoxifen. Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive early invasive breast cancer. Adjuvant treatment of early breast cancer in hormone receptor positive postmenopausal women who have received 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:1. סרטן שד מתקדם בחולות פוסט מנופאוזליות גם כקו טיפול ראשון;2. טיפול משלים בסרטן שד בשלב מחלה מוקדם בנשים פוסט-מנופאוזליות בעלות קולטנים לאסטרוגן; 3. טיפול משלים מוארך (extended adjuvant) בסרטן שד בשלב מחלה מוקדם בנשים פוסט-מנופאוזליות אשר השלימו 5 שנות טיפול משלים הורמונלי; משך הטיפול במסגרת זו לא יעלה על שנתיים וחצי; בכל מקרה, משך הטיפול המשלים (adjuvant) והמשלים המוארך (extended adjuvant) כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3), לא יעלה על:א. חמש שנים בנשים המטופלות במעכבי ארומטאז בלבדב. שבע שנים וחצי בנשים המטופלות ב-Tamoxifen ומעכבי ארומטאז, ובלבד שהטיפול במעכבי ארומטאז לא יעלה על 5 שנים.ב. מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה, רופא מומחה בהמטולוגיה או רופא מומחה בגינקולוגיה המטפל באונקולוגיה גינקולוגית.
מספר אישור:
105 16 28931 00
תאריך אישור:
2012-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

: תופסונ יאוול תועפות דחא שמתשממ רתויב תועיפומש תועפות( דואמ תוחיכש יאוול תועפות )הרשעמ

רועבהחירפ

השלוח

)סיטירטרא(םיקרפתקלד

)סיזורופואיטסוא(םצעןדבוא

הליחב

שארבאכ

םוחילג

םיקרפיבאכואןוישק ) 100 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש תועפות( תוחיכש יאוול תועפות

רועבלומינתשוחת

םעטהתשוחתתוויע/דוביא

ןושלואםייתפש,םינפללוכ)רתיתושיגר(תויגרלאתובוגת

לושלש,האקה

םונמנ

)ןובאיתרסוח(היסקרונא

ןואכיד

תיתפמילתקצב,המישנרצוק,לועישבהילע,עולהתקלד

קיתרנבשבוי

םומידהםא,לופיטהלשםינושארהתועובשבללכךרדב(ילאניגוםומיד )אפורלינפךישממ

םינוכמהםדבםיינמושםירמוחלשתוהובגתומרואהילע(הובגלורטסלוכ )םידיפיל

תומצעבםיבאכ

םירירשיבאכ

,באכ,ץוצקעתשוחתבתאטבתמה)תילפרקהרהנמ(דיהףכתרהנמתנומסת דיהלשםינושםיקלחבהשלוחורוק

םייונישעיפוהלםילולע,סקדימיראבשומישהךלהמבםדתוקידבעוציבתעב דבכידוקפתב

רעישןדבוא,רעישהתולדלדה

הובגםדץחל

לגרהףכובקעה,םיילגרהתוחפנתה

הנישידודנ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות )1,000 ךותמ

ןיבוריליבוgamma-GTלשדבכידוקפתתוקידבבםייוניש

)סיטיטפה(דבכבתקלד

)רועבתדרגמהחירפ(תלרחואתדפרס

תרתויתטולבןומרוהתמרבהילעאללואםע(םדבןדיסהתומרבהילע ולא.אפורהתאעדילךילע,אמצתשוחתותואקה,תוליחבךלשיםא.)סירתה תוקידבעצבללוקשיאפורה.םדבןדיסהתמרבהילעלשםינמיסתויהלםילוכי .תאזקודבלתנמלעםד

הפופכעבצאואלדוגארשיילתלוכיבםגפ-(Trigger Finger(קדהעבצא )10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש תועפות( תורידנ יאוול תועפות

תויחופלשואםימודאםימתכלולכלהלוכיהרועבהרידנתקלד

הבוגתואתיגרלאהבוגתמעובנללוכי(רתיתושיגרמתמרגנהרועבהחירפ )תיטקליפנא

ןפואב.רועבתוימומדאלתמרוגה)םדימינ(רועבםינטקםדילכלשתקלד העפות.תוילכבםיבאכוןטביבאכ,םיקרפמיבאכעיפוהלםילולעדאמרידנ "ךונה-ןיילנוש םש-לע תנמגרא"הנוכמוז

רבד,םיישנהםינומרוההתמרתאתיחפמסקדימירא :תומצעה לע העפשה קלחבוןקזוחתתחפהותומצעהלשתילרנימההלוכתהןדבואלםורגללולעה םינוכיסהלעאפורהםערבדלךיילע.םירבשבםייתסהללוכירבדהםירקמהמ .לופיטהתויורשפאו

תלחמלשהירוטסיהןהלשיש,םדקומדשןטרסםעםישנבלודגינילקרקחמ םימכסיאםיעוראבהנטקהילעהארה,סקדימיראתוחקולותימכסיאבל .ןפיסקומטבתולפוטמה,המודבצמבםישנתמועלםירלוקסווידרק אלשיאוולתעפותמתלבוסתארשאכוא,הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא .אפורהםעץעוויהלךילע,ןולעבהרכזוה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

גשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת !הלערה יענמ אללהאקהלימרגתלא.הלערהיענמתךכידי -לעותוקוניתוא/וםידלילשםדי .אפורהמתשרופמהארוה יבגלעעיפומה)exp.date(הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא .שדוחותואלשןורחאהםוילסחייתמהגופתהךיראת.הזיראה .30°C -ללעמהפורתהתאןסחאלןיא .הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא ףסונ עדימ

.6

:םגהליכמהפורתהליעפהרמוחהלעףסונ

*Lactosemonohydrate,sodiumstarchglycollate,povidone,

hypromellose,magnesiumstearate,titaniumdioxideand

macrogol300.

:הליכמהילבטלכ *טרדיהונומזוטקלג"מ93 םוידוסג"מ0.084-ג"מ0.13

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

דחאדצבוגוללשהעבטהםע,םידדצהינשמהרומק,הלוגעהנבלהילבט .ינשדצבקזוחו

.תוילבט14לשםירטסילבינשבתוזוראתוילבט28-הזיראלכב :ןרצי ,מ"עבהילגנאהקינזהרטסא .הילגנא,דליפסלקמ :ןאוביו םושירה לעב ,מ"עב)לארשי(הקינזהרטסא .4366241הננער,4070.ח.ת 2014ץרמךיראתבתואירבהדרשמי"ערשואוקדבנהזןולע :תואירבהדרשמביתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיררפסמ

105162893100

1986ו"משתה)םירישכת(םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע דבלבאפורםשרמיפלעתקוושמהפורתה סקדימירא תוילבט :בכרה :הליכמהילבטלכ Anastrozole1mgג"מ1לוזורטסאנא .”ףסונעדימ“–6ףיעסיאראנאםיליעפיתלבםיביכרמל .הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק לאינפ,תופסונתולאשךלשיםא.הפורתהלעיתיצמתעדימליכמהזןולע .חקורהלאואאפורה קיזהלהלולעאיה.םירחאלהתואריבעתלא.ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת .המודםתלחמיכךלהארנםאוליפאםהל .םירגבתמלוםידלילתדעוימהניאהפורתה ?הפורתה תדעוימ המל

.1

.תולבהתפוקתרחאלםישנלצאדשהןטרסבלופיט :תיטיופרת הצובק .זאטמוראםיזנאיבכעמ הפורתב שומיש ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

.תולבהליגינפלךנה

.ןוירהבךנה

.הקינימךנה

לשרחאםיוסמביכרמלואסקדימיראלתיגרלאהבוגתמרבעבתלבס .(6ףיעסיאר(הפורתה

ואדבכהלעםיעיפשמהתומיוסמתולחממואםייוקילמתלבוסךנה .תוילכה

םינגורטסאתוליכמהתופורתוא,ןפיסקומטתינמז-ובתלטונךנה העפשהבהתחפהלששחמ,יפולחילנומרוהלופיטןוגכ)םיישנםינומרוה( .סקדימיראלש שומישב תועגונה תודחוימ תורהזא

:םא אפורל ירפס סקדימיראב לופיטה ינפל תומצעהקזוחלעעיפשמהוהשלכבצממ רבעבתלבסואתלבוסךנה

.)סיזורופואיטסוא( ,דשהןטרסבלופיטלתופורת(LHRHתצובקלתוכיישהתופורתתלטונךנה

.)תוירופיאבו,תומיוסמתויגולוקינגתויעבב

דבכה,בלהלעםיעיפשמהתולחממואםייוקילמרבעבתלבסואתלבוסךנה .תוילכהוא

תוליכמהתורחאתופורתוא/וןפיסקומטתוליכמהתופורתתלטונךנהםא .ןגורטסא

.ישדוחרוזחמךלשיןיידעםא :תופסונ תורהזא

אפורלךכלעעידוהלךיילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלהשיגרךנהםא .הפורתהתליטנינפל

.דבלבאפורתוארוהיפלאלאלופיטהקיספהלןיא

תלטונךנהשיאופרהתווצהתאעדיילךיילעםילוח-תיבלהעגהלשהרקמב .סקדימירא אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,תחקול תא םא ןפיסקומט יבגל דחוימב,חקורל וא אפורל ךכ לע ירפס ,הנוזת יפסותו םשרמ .ןגורטסא תוליכמה תורחא תופורת וא/ו ןוזמו הפורתב שומיש .לכואהרחאלואלכואהםע,לכואהינפלסקדימיראלוטילןתינ הקנהו ןוירה סקדימיראתחיקליקיספה.הקינמואןוירהבךנהםאסקדימיראבישמתשתלא .ןוירהבתאשךלעדונםא תונוכמב שומישו הגיהנ םלוא.תונוכמליעפהלואבכרבגוהנלתלוכיבםוגפלהרומאהניאוזהפורת שירבדהךכםא.םונמנואהשלוחשיגרהלתולולעםיתיעלרשא,תולוחןנשי .אפורבץעוויהל הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ תוליכמתוילבטה

,titaniumdioxide,sodiumstarchglycollate ,lactosemonohydrate

האר(ולאםירמוחלםישיגרהםישנאלשןטקרפסמבתויעבלםורגלםילולערשא .)הילבטבזוטקלתלוכת-6ףיעס ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

.אפורהתוארוהיפלשמתשהלשידימת

.חוטבךניאםאחקורהואאפורהםעקודבלךילע

םירגובמללבוקמהןונימה.דבלבאפורהידילעועבקילופיטהןפואוןונימה .םויבתחאהילבטאוה

.תצלמומההנמהלערובעלןיא

.לפטמהאפורהידי-לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי הליטנה תרוצ

.םוילכהעשהתואבהילבטהתאתחקלילדתשה

.םימםעהתומלשבהילבטהתאעולבלשי!תוילבטהתאסועללןיא רדחלואאפורלדימינפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא .ךתיאהפורתהתזיראיאיבהוםילוחתיבלשןוימ הפורתה תא לוטיל תחכש םא

םינמזהחוליפלךישמהלשי,תפסונהנמלוטילןיאהנמלוטילתחכשםא .ליגרהובוצקה .אפורהידילעץלמוהשיפכלופיטבדימתהלשי לופיטהקיספהלןיא,תרפתשמךתשגרהוא/וךתואירבבצמברופישלחםאםג .חקורהואאפורהםעתוצעייתהאללהפורתב ?לופיטה תחלצהל עייסל ילכות דציכ

.אפורהידי-לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךיילע .הפורתתלטונךנהשםעפלכבהנמהותיוותהיקדב!ךשוחבתופורתלוטילןיא .םהלהקוקזךנהםאםייפקשמיביכרה .חקורבואאפורביצעוויה,הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאששיםא יאוול תועפות.

4

קלחביאוולתועפותלםורגללולעסקדימיראבשומישה,הפורתלכבומכ ילבסתאלוןכתיי.יאוולהתועפותתמישרארקמלילהביתלא.תושמתשמהמ .ןהמתחאףאמ שומישה תא קיספהל שי .תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות :תועיפומ םא אפורל דימ תונפלו

םיביכ,תורובחםע)ןוסנו'ג-ןביטסםורדניס(דואמתורומחרועתובוגת ינפ-)תולוח10,000-ל1-מתוחפלשסחי,דואמרידנ(תויחופלשוא !דימאפורל

ןורגהוא/וןושלה,םייתפשה,םינפהתוחפנתהבהוולמהתיגרלאהבוגת סחי,דואמרידנ(המישנוא/והעילביישקלםורגלהלולערשא,)המדאויגנא( !דימאפורלינפ-)תולוח10,000-ל1-מתוחפלש

סקדימיראבלופיטהתאקיספהלשי.דבכידוקפתבםייונישודבכבתקלד וארועהלשהבהצההנשי,הערתיללכהשגרהךלשיםאאפורלדימתונפלו .ןטבהלשינמיהדצבםיבאכךלשי,םייניעה

לופיטהתאדימיקיספה,המישנרצוקואהזחבםיבאכהשיגרמתאוהדימב .בלתלחמלשםינמיסתויהלםילוכיולא.אפורלדימינפוהפורתב عاضرلإاو لمحلا نعيفقوت.ةعضرموألمحلاةرتفيفتنكاذإسكديميرأيلمعتستلا .لماحكنأبتملعاذإسكديميرألوانت

تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا وأتابكرملاةدايقىلعةردقلايفءاودلااذهرثؤينأضورفملاريغنم .ساعنوأفعضب

انايحأنرعشتدقتاضيرمكانهنكلو.تانكامليغشت .بيبطلاةراشتسابجي،كلذلصحاذإف ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم ىلعصارقلأايوتحت

دقيتلا،titaniumdioxide,sodiumstarchglycollate ,lactosemonohydrate داوملاهذهلنيساسحلاصاخشلأانمليلقددعىدللكاشملاببست .)زوتكللانمصرقلاىوتحم-6ةرقفلايرظنأ( ?ءاودلا لامعتسإ ةيفيك

)3

امئادبيبطلاتاميلعتبسحلامعتسلإابجي

اقثاونكتملاذإيلديصلاوأبيبطلانمحاضيتسلإاكيلع

ةعرجلا.طقفبيبطلالبقنمناددحيجلاعلاةقيرطوةيئاودلاةعرجلا .مويلايفدحاوصرقيهرابكللةيدايتعلإاةيئاودلا

.اهبىصوملاةيئاودلاةعرجلازواجتزوجيلا

بيبطلاتاميلعتبسحةددحمتاقوأيفءاودلااذهلامعتسإبجي .جلاعملا لوانتلا ةقيرط

.مويلكةعاسلاسفنبصرقلالوانتيلواح

.ءاملاعمهلمكأبصرقلاعلاتبإبجي!صارقلأاغضمزوجيلا ،ءاودلااذهنمأطخلابلفطعلباذإوأةطرفمةيئاودةعرجتلوانتاذإ كعميرضحأوىفشتسملايفئراوطلاةفرغلوأبيبطلاىلإ

لااحيهجوت .ءاودلاةبلع ءاودلا لوانت تيسن اذإ

بسحرارمتسلإابجي،ةيفاضإةعرجلوانتزوجيلاف،ةعرجلوانتتيسناذإ .يدايتعلإاوددحملاينمزلالودجلا .بيبطلاةيصوتبسحجلاعلاىلعةبظاوملابجي ،يلديصلاوأبيبطلاةراشتسإنودبءاودلااذهبجلاعلانعفقوتلازوجيلا .كروعشنسحتوأ/وةيحصلاكتلاحىلعنسحتأرطولوىتح ؟جلاعلا حاجن يف ةمهاسملا نيعيطتست فيك

.بيبطلالبقنمهبىصوملاجلاعلالامكإبجي نمدكأتلاوءاودلاعباطصيخشتبجي!ةمتعلايفةيودألوانتزوجيلا .ءاوداهيفنيلوانتتةرملكيفةيئاودلاةعرجلا .كلذرملأامزلاذإةيبطلاتاراظنلايعض وأبيبطلايريشتسا،ءاودلالامعتسإلوحةيفاضإةلئسأكيدلترفوتاذإ .يلديصلا ةيبناجلا ضارعلأا

)4

ضعبدنعةيبناج

اضارعأببسيدقسكديميرألامعتسإنإ،ءاودلكبامك .اهنم

ايأيناعتلاأزئاجلانم.ةيبناجلاضارعلأاةمئاقنميشهدنتلا.تلامعتسملا لامعتسلإا نع فقوتلا بجي .

ً

اصاخ

ً

امامتهإ يضتقت يتلا ةيبناجلا ضارعلأا :ترهظ اذإ

ً

لااح بيبطلا ةعجارمو

،تامدكعم)نوسنوج–نﭭيتسةمزلاتم(

ادجةريطخةيدلجلعفدودر يعجار-)ةضيرم١٠٠٠٠لكل١نملقأةبسنب،

ادجردان(تلاصيوحوأتاحرقت

لااحبيبطلا

ةرجنحلاوأ/وناسللا،نيتفشلا،هجولاخافتنإبقفارتميسسحتلعفدر ردان(سفنتلاوأ/وعلبلايفةبوعصىلإيدؤيدقيذلا،)ةيئاعوةمذو(

لااحبيبطلايعجار-)ةضيرم١٠٠٠٠لكل١نملقأةبسنب،

ادج

ــبجلاعلانعفقوتلابجي.دبكلافئاظويفتاريغتودبكلايفباهتلإ كانه،ءيسماعروعشكيدلدجواذإ

لااحبيبطلاةعجارموسكديميرأ .نطبلانمنميلأابناجلايفملاآكيدل،نينيعلاوأدلجلايفرارفصإ

جلاعلانع

لااحيفقوت،سفنتلايفقيضوأردصلايفملاآبكروعشلاحيف .يبلقضرملتاملاعنوكتنأنكميهذه.

لااحبيبطلايعجاروءاودلاب ١٩٨6)تارضحتسم(ةلديصلاةمظنأبجومبكلهتسمللةيبطةرشن طقفبيبطةفصوبجومبءاودلاق

وسي سكديميرأ صارقأ :بيكرتلا :ىلعصرقلكيوتحي Anastrozole1mgغلم١لوزورتسانأ ."ةيفاضإتامولعم"-6ةرقفلايرظنأءاجرلاةلاعفلاريغتابكرملل .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا يئرقإ ةلئسأكيدلترفوتاذإ.ءاودلانعةزجومتامولعمىلعةرشنلاهذهيوتحت .يلديصلاوأبيبطلايعجار،ةيفاضإ ولوىتحمهرضيدقوهف.نيرخلآلهيطعتلا.كضرمجلاعلءاودلااذهفصو .كضرملهباشممهضرمنأكلادب .نيقهارملاولافطلألصصخمريغءاودلا ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ

)1

.سأيلانسةرتفدعبءاسنلاىدليدثلاناطرسةجلاعمل :ةيجلاعلا ةليصفلا .زاتامورأميزنإتاطبثمنم ءاودلا لامعتسإ لبق

)2

:اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا

.سأيلانسلبقتنك

.لمحلاةرتفيفتنك

.ةعاضرلاةرتفيفتنك

نيعمبكرملوأسكديميرأـليسسحتلعفدرنميضاملايفتيناع .)6ةرقفيرظنأ(ءاودلانمرخآ

.ىلكلاوأدبكلاىلعرثؤتةنيعمضارمأنموأللخنمنيناعتتنك

ىلعيوتحتةيودأوأ،نفيسكوماتنمازتملكشبنيلوانتتتنك ةيشخ،ليدبلاينومروهلاجلاعلاك)ةيوثنأتانومروه(تانيجورتسإ .سكديميرأريثأتليلقت :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت

:اذإ بيبطلل يكحإ سكديميرأ ـب جلاعلا لبق

ماظعلاةبلاصىلعرثؤتةلاحيأنميضاملايفتيناعوأنيناعتتنك .)ماظعلالخلخت(

،يدثلاناطرسجلاعلةيودأ(LHRHةليصفليمتنتةيودأنيلوانتتتنك .)مقعلاو،ةنيعمةيئاسنلكاشمةجلاعمل

،بلقلاىلعرثؤتضارمأنموأللخنميضاملايفتيناعوأنيناعتتنك .ىلكلاوأدبكلا

يوحتىرخأةيودأوأ/ونيفيسكوماتيوحتةيودأنيلوانتتتنكاذإ .نيجورتسإ

.ةيرهشةرودكيدللازاماذإ :ةيفاضإ تاريذحت

لبقكلذنعبيبطلاغلابإكيلع،ءاوديلأوأماعطيلأةساسحتنكاذإ .ءاودلالوانت

.طقفبيبطلاتاميلعتبجومبلاإجلاعلانعفقوتلازوجيلا

نيلوانتتكنأبيبطلامقاطلاغلابإكيلعىفشتسمللكلوصوةلاحيف .سكديميرأ ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،نيلوانتت تنك اذإ .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل يكحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ىلع يوتحت يتلا ىرخلأا ةيودلأا وأ/و نفيسﮐومات ـب قلعتي امب

ً

ةصاخ .نيجورتسإ ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .هدعبوأماعطلاعم،ماعطلالبقسكديميرألوانتنكمي

P038582

233025

Israel

18 July 2014

16:05

P038582

630170L4

1420

Arimidex Leaflet

Font information

Font family: Nimbus Sans

Body text size: 7 pt

Black

Profile

Technical

Info

Pharma Code:

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה