אקרוז 50

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-12-2020

מרכיב פעיל:
ACARBOSE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
A10BF01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ACARBOSE 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BLUEPHARMA INDUSTRIA FARMACEUT.S.A., PORTUGAL
קבוצה תרפויטית:
ACARBOSE
איזור תרפויטי:
ACARBOSE
סממני תרפויטית:
Treatment of non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) in patients inadequately controlled on diet alone, or on diet and oral hypoglycaemic agents.
מספר אישור:
142 78 31978 00
תאריך אישור:
2015-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

םיחקורה תונקתיפל ןכרצל ןולע ( םירישכת ) משתה " ו - 1986

אפורםשרמב תבייחוז הפורת

תאןויעב ארק הפורתבשמתשתםרטב ופוסדעןולעה

זורקא 05

זורקא 055

תוילבט

בכרה :

ביכרמ ליעפה

לכ זורקאלשהילבט 05 הליכמ : mg 05 Acarbose .

לכ זורקאלשהילבט 055 הליכמ : mg 055 Acarbose .

םיליעפ יתלבםיביכרמ

Maize starch,microcrystallinecellulose,magnesiumstearate,anhydrouscolloidalsilica.

צובק ה תיטיופרת : יבכעמ םיזנאה פלא א זאדיזוקולג

תיאופרתוליעפ :

זורקא גוסמתרכוסבלופיטלשמשמ II ( ןילוסניאבהיולתהניאשתרכוס ) דבלבהנוזתידילעםינזואמםניאשםילוחב , וא

םילוחב םניאש םינזואמ לע ידי הנוזת תופורתו תורחא ןתמב ךרד הפה לופיטל תרכוסב .

זורקא ןיטקמ תא הילעה םדברכוסה תומרב לע - ידי בוכיע לש לוכיע תומימחפה יעמב הטאהו לש תגיפס רכוסה רחאל

החוראה .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןיא ויביכרממדחאלתושיגרהעודיםארישכתבשמתשהל .

הקינמואןוירהבךניהםארישכתבשמתשהלןיא .

ןיא יעמהלשתינורכ תובייכתהואתינורכ תקלדמלבוסךניהםארישכתבשמתשהל , אמגודל : תיביכסיטילוק

(Ulcerative colitis) ןהורקתלחמוא .

ןיא שמתשהל רישכתב םא ךניה לבוס הערפהמ הרומח ידוקפתב תוילכה .

ןיא רישכתבשמתשהל םיבצמב םילולעה רימחהל האצותכ תורצוויהמ תפדוע לש םיזג תכרעמב לוכיעה ( ןוגכ :

םייעמתומיסח , םיביכ יעמב , עקב יתעשפמ וא יתפערס רומח , וא המרה לש תפערסה האצותכ תוחפנתהמ

יעמה [Roemheld syndrome] .)

ןיא שמתשהל רישכתב םא ה י ךנ לבוס תוערפהמ תורומח דוקפתב דבכה .

ךלשםוי םויהייחלע הפורתהעיפשת ךיא ?

שומישה הפורתב וז בולישב םע תופורת תורחא לופיטל תרכוסב לולע םורגל תתל רכוס םדב

הימקילגופיה ) לעו ןכ בייחמ תוריהז ב הגיהנ בכרב , תלעפהב תונוכמ תונכוסמ לכבו תוליעפ תבייחמה תונרע .

רשאב םידליל , שי םריהזהל הביכרמ לע םיינפוא וא םיקחשממ תברקב ה שיבכ המודכו .

תורהזא :

םא ךניה שיגר ןוזמל והשלכ וא הפורתל יהשלכ , ךילע עידוהל לע ךכ אפורל ינפל תליטנ הפורתה .

תוליעיותוחיטב רישכתה שומישב םידליב םירגבתמבו דע ליג 01 אל וחכוה .

תפוקתב לופיטה הפורתב וז שי דמציהל טירפתל םאתומה ילוחל תרכוס .

הכירצ לש רכוס יתיב ( רכוס הנק ( וא תונוזמ םיליכמה רכוס הז ןמזב לופיטה ב זורקא לולע ה םורגל תוחוניאל הפירח

ןטבב לושלשלו ( ףיעסהאר " יאוולתועפות .)"

םיתיעל רשאכ הפורתה תחקלנ ףסונב תופורתל תורחא דגנ תרכוס , הלולע םרגיהל הימקילגופיה ( הדירי הדח תמרב

רכוסה םדב .) הרקמב םיחתפתמש םינימסת םיפירח לש הימקילגופיה ןוגכ : קפוד ריהמ , העזה ו/ וא דער , דימךורצלשי

זוקולג ( םיבנערכוס ) יתיברכוסאלו ( הנקרכוס ) וזהעפותבריהמלופיטל .

שי לשרוטינעצבל ימיזנא בדבכה - 6 דע 01 לופיטהלשםינושארהםישדוחה .

תויתפורתןיבתובוגת :

תופסונ תופורת לטונךניהםא , הנוזת יפסותוםשרמאללתורכמנהתופורת ללוכ , הפורתבלופיט התעהזתמייסםאוא

תרחא , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , יבגלדחוימב

תואבה תוצובקהמתופורת : תופורת סבלופיטל ו תרכ ( ןוגכ : תצובקמתופורת ה האירואלינופלוס , ןימרופטמ , ןילוסניא ) ,

ןימריטסלוכ , ןיסקוגיד , םירישכת םייטמיזנא םיעייסמה לוכיעב , ירישכת םחפ ליעפ תופורתו תוחפוסה םיזג יעמהמ ,

הקיטויביטנא גוסמ ןיצימואינ הפהךרד .

יאוולתועפות :

ףסונב תוליעפל היוצרה לש הפורתה , ןמזב שומישה הב תולולע עיפוהל תועפות יאוול ןוגכ :

יאוולתועפות חיכש תו דואמ : תורבטצה םיזג תכרעמב לוכיעה .

תוחיכשיאוולתועפות : יבאכ ןטב , לושלש .

תועפות ולא תופלוח ךרדב ללכ ךות ןמז רצק רחאל תפוקת תולגתסהה רישכתל , תאלעהשהדימב ןפואבתעצובמןונימה

ויתגרדה הרמשנש הנוזתה המאתוהש ךל .

יאוולתועפות אל תוחיכש : הליחב , האקה , תוערפה לוכיעב , הילע הכיפה ימיזנאב דבכה .

תועפות יאוול תורושקה תכרעמל לוכיעה תולולע רבגתהל םא ךניא תייצמ הנוזתל המאתוהש ךל .

יאוולהתועפותםא ןניא תופלוח וא ףא תומצעתמ ( תורמל הטאידה המיאתמה ) , שי תונפל אפורל דימ !

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

תועפות רידנ תו דואמ : רפסמבהדירי תויסט ה םד ( הינפוטיצובמורט ) , דבכתקלד ( סיטיטפה ) , תוערפה דוקפתב דבכה ,

תובוגת תויגרלא ( החירפןוגכ , תוימומדא , דרג ) , םייעמתמיסח תיקלח / האלמ , תורבטצה םיזג ןפודב יעמה - קספה תא

דימאפורלהנפולופיטה !

תועפות רידנ תו : םילזונתורבטצה ( םיילגרברקיעב ) , תבהצ - קספה תא לופיטה הנפו אפורל דימ !

תועפות יאוול תורומח וא תועפות יאוול תוכשמנה לעמ םיימויל ) דחוימב הרקמב לש לושלש ( - קספה תא לופיטה ו הנפ

דימאפורל !

לכב הרקמ ובש ךניה שיגרמ הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפות , םעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורה !

ןונימ :

ןונימ יפל תוארוה אפורה דבלב . ןיא רובעל לע הנמה תצלמומה . ךשמ לופיטה עבקיי לע ידי אפורה לפטמה .

רדעהב הארוה תרחא אפורהמ , ןונימה לבוקמה ךרדב ללכ אוה :

" ג ( תויורשפאה יתשמתחאב : זורקאלשתחאהילבט 05 וא זורקאלשהילבטיצח 055 ) שולש םימעפ םויב .

םייעמבתורושקהיאוולתועפותתיחפהלתעייסמןונימבתיתגרדההיילעםימיוסמםילוחב . ליחתהלשיולאםירקמב

לשןונימב 05 דע 055 מ " םויבג ( רמולכ , טיתשדעתחאהילבט זורקאתוילב 05 וא לשהילבטיאצחינשדעהילבטיצח

זורקא 055 .) רחאל דעםדברכוסה תומרלםאתהבהגרדהבןונימהתאהלעיאפורהןכמ ןונימל לש 055 מ " ג ( תחאב

תויורשפאה יתשמ : זורקאתוילבטיתש 05 וא זורקאלשתחאהילבט 055 ) שולש םימעפ םויב .

תאתולעהלןתינםירידנםירקמב זורקאלשתוילבטיתשלדעןונימה 055 םויבםימעפשולש .

תורושקהתודירטמיאוולתועפותתוחתפתמךלהמאתוהשהנוזתהלעהרימשףאלעםא םייעמל ( האר ףיעס " תועפות

יאוול )" , ןונימהתאתולעהלןיא , ודירוהלןתינךרוצשיםאו .

שי שמתשהל הפורתב וז םינמזב םיבוצק יפכ עבקנש לע - ידי אפורה לפטמה .

םא תחכש לוטיל הפורת וז ןמזב בוצק , ךילע לוטיל תא הנמה האבה דחי םע החוראה הבורקה , ךא םושב ןפוא ןיא ל י לוט

יתש תונמ דחיב ! ןיא לוטיל תא הפורתה ןיב תוחוראה .

םא תלטנ תועטב הנמ הלופכ , ונכתיי םילושלש , באכ ןטב וא תורבטצה םיזג תכרעמב לוכיעה . שי ןוזממענמיהל הייתשו

םיליכמה תומימחפ ךשמל 4 דע 6 תועשה תואבה .

שי דיפקהל לע הנוזת הנוכנ ( הרימש לע הטאיד תמאתומה ילוחל ס ו תרכ ) תפוקתב לופיטה הפורתב וז .

שומישהןפוא :

שי החוראהתליחת םעדימהילבטהתאלוטיל . התואסועללואםימםעהתואעולבלןתינ .

ןתינ תוצחל תא הילבטה ןונימב 055 מ " ג , לע יפ וק היצחה ןמוסמה .

לופיטהתחלצהלעייסללכות דציכ ?

תוליעפ הפורתה תינתומ התחיקלב םע לכואה .

תוליעי והנשמלםדאמדואמםינושהילאתוליבסהוהפורתה , עמשיהלואפורהםעעובקרשקלערומשלודיפקהלשיןכל

ויתוארוהל .

ךילע ידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהל אפורה .

םג םא לח רופיש בצמב ךתואירב ןיא קיספהל לופיטה הפורתב אלל תוצעייתה םע אפורה .

הלערהענמ !

הפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווז / לעותוקונית וא - הלערהענמת ךכידי .

םא תלטנ תנמ רתי וא םא תועטב עלב דלי ןמ הפורתה , הנפ דימ רדחל ןוימ לש תיב - םילוח , אבהו תזירא הפורתה א י ךת .

לא םורגת האקהל אפורמתשרופמהארוהאלל !

הפורת וז המשרנ לופיטל ךתלחמב ; קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב . לא ןתית הפורת וז ךיבורקל , ךינכש וא ךירכמ .

ןיא לוטיל תופורת ךשוחב ! הנמהותיוותהקודב לכב םעפ הפורת לטונךניהש .

בכרה םהלקוקזךניהםאםייפקשמ .

הנסחא :

שי שביםוקמבןסחאל , לתחתמ - 25°C .

םג יפל יאנת הזיראה / הנסחא םיצלמומה , תופורת תורמשנ הפוקתל תלבגומ דבלב . אנ םישל בל ךיראתל הגופתה לש

רישכתה ! לכב הרקמ לש קפס , ךילע ץעוויהל חקורב קפיסש ךל תא הפורתה .

ןיא ןסחאל תופורת תונוש התואב הזירא .

סמ ' הפורתהםושיר :

זורקא 05 : 80911 14278

זורקא 055 : 0711980919

ןרצי : צמרפהירטסדניאהמראפולב ב הקיט S.A. , לגוטרופ

םושירהלעב : עבאפרתודבעמ " מ , ת . ד . 750 , םילשורי 90558

םשל תוטשפה תלקהו האירקה ןולע הז חסונ ןושלב רכז , ךא הפורתה תדעוימ ינשל םינימה .

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבה דרשמ י יאמב 1501 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה