אקמול

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-10-2016

מרכיב פעיל:
PARACETAMOL
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
PARACETAMOL 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
Relief of pain and fever of different etiologies such as headache, toothache, colds, influenza, rheumatic pain and dysmenorrhea.
מספר אישור:
020 16 20534 00
תאריך אישור:
2014-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-10-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-08-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

Acamol caplets (GSL) FW 21-21-2013

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

986

1

תקוושמ הפורתה אלל אפור םשרמ

יללכ קווישב

לומקא

®

תוילפק

בכרה

לכ

הליכמ הילפק

לומטצארפ

(Paracetamol)

"

תמישרל םיליעפ יתלבה םירמוחה רישכתב

האר ףיעס

"

ףסונ עדימ

"

ס דע ןולעה תא ןויעב ארק הפורתב שמתשת םרטב ופו

.

הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

שי םא תופסונ תולאש ךל

חקורה לא וא אפורה לא הנפ

אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת איהו תדעוימ ו םירגובמל םידליל

מ

ליג

12

הלעמו םינש

.

ךילע

הנוכנ הרוצב הפורתה לוטיל

.

עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה ףסונ

.

מ רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל שי

-

3

ךות םיפלוח םניא םינימסתה םא וא םימי

5

תורמל םימי הפורתב שומישה

.

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

הפורתה תדעוימ באכ ךוכישל םי

םוח תדרוהלו

תיטיופרת הצובק

:

םוח דירומו םיבאכ ךכשמ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

תב שמתשהל ןיא ז הפור

ו

:

היביכרממ דחאל וא לומטצארפל תושיגר העודי םא הפורתה לש םירחאה

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

מיש

ו

הפורתב ש

לומטצארפ םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא

לוטיל ןיא לומטצארפ םיליכמה םירישכת

תורומח תוירוע תועפות בוש ומרגי אלש ידכ

רשאכ דבכב קזנל םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכת

ןתינ

תכשוממ הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימ

םיילוהוכלא תואקשמ םיתוש לופיטה ןמזב רשאכ

דבכה תוליעפ לע תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונשכ

אפורב ץעוויהל ילב תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

תופורת לוטיל ןיא םוח תדרוהל תופסונ

וא אפור םע תוצעייתה אלל תוננטצהל תופורת וא םיבאכ ךוכ רתי ןונימ תעינמל חקור וא לומטצארפ לש הלערה

מ תופסונ תופורת לוטיל ןיא

"

לומקא תחפשמ

"

רפ םיליכמה םיפסונ םירישכת וא

לומטצ

מיהל שי

הובג ןונימ תחיקלמ ע

ץלמומה לובגב

ןמזב וז הפורת לש םוצ

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא

הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

Acamol caplets (GSL) FW 21-10-2013

מ רבעב תלבס וא לבוס התא םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי

:

דבכה דוקפתב יוקיל וא דבכ תלחמ

הילכה דוקפתב יוקיל

הוכלא

םזיל

תבהצ

הקינמ וא ןוירהב תא םא

קול התא םא

ח

,

תלטנ םא וא

הנורחאל

,

תורחא תופורת

ןוזמ יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ

םינימטיוו

חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב ךניה

לטונ

הפורת צובקהמ תו אבה תו םא וא הפורתב לופיטה התע הז תרמג

תופורת םד תשירק דגנ ןירפרוו דחוימב

ירממה םירישכת םיצ דבכב םימיזנא רוצי

אמגודל

ןיציפמפיר

םיטרוטיברב

היספליפאל תופורת

ןיאוטינפ

ןיפזמברק

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת

ןודירפמוד וא דימרפולכוטמ

הליחבב לופיטל

תויעבו האקה

תופסונ לוכיע

לוקינפמרולכ

הקיטויביטנא

דיצנבורפ

ןודגשב לופיטל

ריטסלו

ןימ

וש רתי תתחפהל

םדה ינ

לוהוכלא תכירצו לומטצארפב שומיש

ה תלדגה ללגב לוהוכלא ךורצל ןיא לומטצארפב לופיטה ןמזב ןוכיס דבכל קזנל

ןוירה הקנהו

ה םא

הפורתב שומישה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירהב ךנ

םידליב שומיש

הפורת וז ל תדעוימ םירגובמ לו ליגמ םידלי

הלעמו םינש

תועפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע

דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

:

םירגובמ

ליגמ םידליו

12

הלעמו םינש

:

לכ תוילפק

ךרוצה יפל תועש

לש ןונימ לע רובעל ןיא

הממיל תוילפק

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

םא אפורל תונפל ךילע י ךשמנ םוחה

ו

מ רת

-

3

וא םימי ךות םיפלוח םניא םינימסתה םא

5

תורמל םימי שה

י

הפורתב שומ

.

שומישה ןפוא

שותכל וא סועלל ןיא

לפקה תא תוצחל ןתינ תוי

םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי

רתי תנמ תלטנ םא הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא

,

תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

םא םג הבוט ךתשגרה

ינויח אוה ידיימ לופיט

ללגב

ה

הל ןוכיס דבכל רומח קזנ תוחתפת

.

תולוכי יאוול תועפות האקהו הליחב תויהל

לושלש

ןובאת ןדבוא

ןטב יבאכ

תוחיפנ

תרבגומ העזה

ןטבב תושיגר וא באכ הנוילעה דבכל קזנה תרמוח תא תופקשמ אל ןהש ןכתייו

Acamol caplets (GSL) FW 21-10-2013

טיל ןיא

ךשוחב תופורת ל

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב ונ ךניהש לט הפורת

מ בכרה ךניה םא םייפקש םהל קוקז

4

.

יאוול תועפות

הפורת לכל ומכ

שומישה

לומק יאוול תועפותל םורגל לולע תרוחרחס ןוגכ

םישמתשמהמ קלחב

לא יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

תורומח יאוול תועפות

:

ו לופיטה תא קיספהל שי תונפל דימ אפורל

:

םא תופירח תויגרלא תובוגת תועיפומ דרגו החירפ ןוגכ

םינפה לש תוחפנתה

םייתפשה

ןושלה

ןורגה

םייפגה וא

העילב וא המישנ יישקל םורגל םילולע רשא

לומטצארפ

לולע

םירידנ םירקמב םורגל

תויהל םילוכי ןהלש םינמיסהש תופירח רוע תולחמ תעפוהל

םדוא

החירפ

תויחופלש

העיגפ תבחרנ תירוע

ליעפה ביכרמה תא םיליכמה םירישכת תלטנ רבעב םא םג עיפוהל תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות היעב אלל לומטצארפ

תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא

ידיימ ןפואב אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי

ןוגכ םדה תכרעמב םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא

םימומיד

ורובח

תוחתפתה תולק רתיב תוקלד

הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

,

וא ךניה םא ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס

,

ילע

ך

דימ אפורה םע ץעייתהל

.

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

הלערה ענמ

שיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

ו םידלי לש םדי

וא תוקונית

י לעו הלערה ענמת ךכ יד

רופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

אפורהמ ת

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

Exp. Date

הזיראה יבג לע עיפומה

הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

ןסחאל שי שבי םוקמב

ל תחתמ

6

.

ףסונ עדימ

ג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

ם

:

Pregelatinized starch, povidone, stearic acid, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene

glycol.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

:

ןבל עבצב הילפק

דחאה הדצב היצח וק םע םרק

ןרצי םושירה לעבו

:

עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

"

"

3190

חתפ

הוקת

דבנ הז ןולע ע רשואו ק

"

תואירבה דרשמ י רבוטקואב

2013

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

128 74 25337 05

128 74 25337 06

128 74 25337 07

האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

רכז ןושלב חסונ הז ןולע

תאז ףא לע

םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה