אקמול ® לילה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-12-2020

מרכיב פעיל:
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 MG; PARACETAMOL 500 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
R06AA02
טופס פרצבטיות:
CAPLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
DIPHENHYDRAMINE
סממני תרפויטית:
Antipyretic and analgesic for the temporary relief of occasional headache and minor pains with accompanying sleeplessness.
מספר אישור:
132333087200
תאריך אישור:
2009-12-01

Acamol Night up 16/2/2010 ss

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודיל

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי :

לומקא ® הליל

תוילפק

בכרה

הליכמהילפקלכ :

Paracetamol 500 mg

Diphenhydramine HCl 25 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose, Titanium Dioxide, Propylene Glycol, FD&C

Blue, FD&C Red, FD&C Yellow, Hydroxypropyl Methylcellulose, SiliconDioxide, Stearic Acid, Magnesium

Stearate.

הליכמהילפקלכ 0.59-0.88 מ " ןרתנג .

תיטיופרתהצובק

Paracetamol - באכךכשמ םוחדירומוםי .

- Diphenhydramine ןימאטסיהיטנא ) הנישהרשמכשמשמ ( .

תיאופרתוליעפ

הנישרסוחבםיוולמהםיבאכוםוחתדרוהל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא הקינמוא .

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

הפורתבשמתשהלןיא ניהםאוז / לפוטמך / זאדיסקואנימאונומיבכעמםעתינמזובת ) MAOIs ( וא

ךשמב 14 בלופיטהםויסרחאלםוי - MAOIs .

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לופיטה לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת

המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ ( , בלה / םדילכ , םייניע ) וגכ המוקואלגן ( , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , היספליפאמ ) הליפנהתלחמ ( ,

סיברגהינתסאיממ ) הרומחםירירשתשלוח ( , מ סירתהתטולבבהערפה , מ תלדגומתינומרעתטולב ) prostatic hypertrophy ( םיישקוא

ןתשןתמב , תבהצמואםזילוהוכלאמ .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

מישה בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשו , תוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפה

תונריעתבייחמה ..

תונייתותשלןיא הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא

תורהזא

הלאהםירקמבדבכבקזנלםורגללולעלומאטצרפ : ץלמומהמהובגןונימבןתינרשאכ , תכשוממהפוקתלןתינ ,

לופיטהתפוקתבםיילוהוכלאתואקשמםיתוש , דבכהתוליעפלעתועיפשמהתופסונתופורתםילטונשכ .

אפורבץעוויהלילבתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא .

חקורואאפורםעתוצעייתהאללתוננטצהלתופורתואםיבאכךוכישוםוחתדרוהלתופסונתופורתלוטילןיא - תעינמל

רתיןונימ / לומאטצרפלשהלערה .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

מרתויךשמבוזהפורתבשמתשהלןיא - 7 וםיפוצרםימי / אפורבץעוויהלילבתובורקםיתיעלוא .

רתויםיכשמנהנישהידודנםאאפורבץעוויהלשי ובשמ םייע , מרתויךשמנבאכהםא - 10 רתויךשמנםוחהםאבואםימי

םימי .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , םינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאוא - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - דחוימבתויתפורת , יבגל תופורת תואבהתוצובקהמ : תופורת םיבצעהתכרעמלעתועיפשמה

תיזכרמה ) ןוגכ : העגרהלתופורת , היספליפאדגנוהנישל ( , םדתשירקדגנתופורת , ןואכידדגנתופורת ) יבכעמללוכ ןימאונומ וא זדיסק - ןיא

2

Acamol Night up 16/2/2010 ss

פיטהםויסרחאלםייעובשךשמבואזדסקואנימאונומיבכעמםעדחיבוזהפורתבשמתשהל הבלו . האר " רישכתבשמתשהלןיאיתמ (" ,

םידיאורטסםניאשתקלדידגונםירישכת ) ךשוממשומישב ( םיבאכתוככשמתורחאתופורתוא , םירישכת דבכבםימיזנארוציםיצירממה

ןוגכ םיטרוטיברב , ןיאוטינפ ןיפזמברקוא ) תותיועל ( , מ כוט ל ןודירפמודואדימארפו ) הליחבבלופיטל , יקתויעבוהאקה תורחאהב ( ,

ןימאריטסלוכ ) םדהינמושרתיתתחפהל ( , תוקיטויביטנא ) לוקינפמרולכואןיציפמפירןוגכ ( , דיצנבורפ ) ןודגישבלופיטל .(

לומטצארפםיליכמהםירחאםירישכתםעדחיבוזהפורתתחקלןיא .

יאוולתועפות

פשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב ןוגכיאוולתוע הפבשבוי , םונמנ , היארשוטשט ,

ןטביבאכ , תינפוגהטילשרסוח , רועהתושיגר ל שמשהרוא , החירפ , םייוריג , המישניישק וא תרוחרחס .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

ןתשתלטהבישוק , יא - טקש , תושגרתה : הנפ / אפורלי .

םימומידןוגכםדהתכרעמבםייונישלשםינמיס , תולקרתיבתוקלדחותיפואתורובח ) רידנ :( קספה / הנפולופיטי / דימאפורלי !

בלהבצקבםייוניש , ןוגכתויגרלאתובוגת החירפ , םינפהלשתוחפנתהואדרג , םייתפשה , ןושלה , וןורגה / םורגלםילולערשאםייפגהוא

העילבואהמישניישקל ) רידנ :( קספה / הנפולופיטי / דימאפורלי !

פות רתיןוניממללכךרדבתועבונהיאוולתוע , תדחוימתוסחייתהתובייחמה

לושליש , הליחב , האקה , ןובאתןדבוא , ןטביבאכ , תוחיפנ , תרבגומהעזה , הנוילעהןטבבתושיגרואבאכ ) רידנ :( קספה / הנפולופיטהי / י

אפורל .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , א תיללכהךתשגרהביונישלחםאו , םעץעייתהלךילע

דימאפורה .

אפורהמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ

םידליוםירגובמ מ ליגלע 12 : הנישהינפלתוילפקיתש .

ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת 12 םינש .

שומישהןפוא

סועללןיא ! עולבל ה תוילפק םימםע הנישהינפל .

לכואםעהפורתהלוטילןתינ .

מ ענ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / פורתהתזיראי ךתיאה .

םורגתלא / האקהלי אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / ה םהל .

הנסחה

וזהפורתרומשלשי שביורירקםוקמב .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' ושיר הפורתהם : 132 33 30872 00

ןרצי

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

3190 , חתפ - הוקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה