אקמול צינון ליקוויג'ל לילה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
CHLORPHENIRAMINE MALEATE; PARACETAMOL; PSEUDOEPHEDRINE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
קפסולות ממולאות נוזל
הרכב:
PARACETAMOL 250 MG; PSEUDOEPHEDRINE AS HYDROCHLORIDE 30 MG; CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
For the relief of common cold and nasal congestion associated with fever and pain. Night care medicine.
מספר אישור:
125 98 30510 11
תאריך אישור:
2012-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ןוניצ

®

לומקא הליל ל'גיווקיל ל'גיווקיל תוסומכ בכרה :הליכמ ל'גיווקיל תסומכ לכ ג"מ 250 )

Paracetamol

( לומטצארפ

Pseudoephedrine

( דירולכורדיה ןירדפאודואספ ג"מ 30 )

hydrochloride

Chlorpheniramine

( טאלאמ ןימארינפרולכ ג"מ 2 )

maleate

רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת 12 ליגמ םידלילו םירגובמל תדעוימ איהו הרוצב הפורתה לוטיל ךילע .הלעמו םינש עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ .ףסונ רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל שי םיבאכב הלקה התייה אל םא וא םימי 3 -מ .הפורתב שומישה תורמל םימי 5 ךות ?הפורתה תדעוימ המל

.1

תוננטצה תועפותב הלקהל תדעוימ הפורתה לופיטל - םיבאכו םוחב םיוולמה ףאב שדוגו .הלילב :תיטיופרת הצובק .םוח דירומו םיבאכ ךכשמ - לומטצארפ שדוג לע לקמ - דירולכורדיה ןירדפאודואספ .ףאב .ןימטסיהיטנא - טאלאמ ןימארינפרולכ הפורתב שומישה ינפל

.2

:וז הפורתב שמתשהל ןיא ןוירהב ךנה רשאכ הפורתב ישמתשת לא .הקינמ וא לש היביכרממ דחאל תושיגר העודי םא ןימטסיהיטנאל וא ,)6 ףיעס האר( הפורתה .ןימארינפרולכ וניאש .המטסאמ לבוס ךנה םא תצובקמ תופורתב תינמז וב לפוטמ ךנה םא וא )ןואכידל ,

MAOI

( זדיסקואנימאונומ יבכעמ .ןהב לופיטה תקספהמ םימי 14 ךותב רתימ וא הרומח בל תלחממ לבוס התא םא .הובג םד ץחל שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ םיליכמה םירישכת לוטיל ןיא ,לומטצארפ תועפות בוש ומרגי אלש ידכ ,לומטצארפ .תורומח תוירוע קזנל םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכתה :רשאכ דבכב הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב ןתינ

.תכשוממ תואקשמ םיתוש לופיטה ןמזב רשאכ

.םיילוהוכלא לע תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונשכ

.דבכה תוליעפ תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילב ךוכישו םוח תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא תוצעייתה אלל תוננטצהל תופורת וא םיבאכ הלערה וא רתי ןונימ תעינמל חקור וא אפור םע .לומטצארפ לש תוקידב רובעל דמוע ךנה םא אפורל חוודל ךילע לולע הפורתב לופיטהו רחאמ תויתדבעמ .תואצותל עירפהל תחפשמ"מ תופסונ תופורת לוטיל ןיא םיליכמה םיפסונ םירישכת וא/ו "לומקא .לומטצארפ לובגב( הובג ןונימ תחיקלמ ענמיהל שי .םוצ ןמזב וז הפורת לש )ץלמומה הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי :מ רבעב תלבס וא לבוס התא םא םדה ילכ וא/ו בלה דוקפתב יוקיל וא הלחמ םד ץחל רתי )המוקואלג ןוגכ( םייניעב תויעב דבכה דוקפתב יוקיל וא דבכ תלחמ גוסמ לודיג ןוגכ( הילכה דוקפתב יוקיל ןתשה תכרעמב וא )

phaeochromocytoma

)ןתש ןתמב ישוק :ןוגכ( )סוקלוא :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תויעב )דיאורית( סירתה תטולב דוקפתב יוקיל תינומרעה תטולב דוקפתב יוקיל תרכוס םזילוהוכלא רבגומ טקש יא תילאריו תבהצ היספליפא המטסא טיכנורב ,הנורחאל תלטנ םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת אפורל ךכ לע רפס ,םינימטיוו ןוזמ יפסותו וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא תואבה תוצובקהמ הפורת לטונ ךנה םא חקורה :הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא םיבצעה תכרעמ תא תוררועמה תופורת תא םיאכדמה םירישכת ןוגכ( תיזכרמה .)ןובאיתה תצובקמ( המטסאב לופיטל תופורת .)םיטמימוטפמיסה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תופורת ,הנישל ,העגרהל תופורת :ןוגכ( תיזכרמה תויגרלא דגנ ,היספליפאל ,ןוסניקרפל ,]םונמנל םימרוגה םינימטסיהיטנא :ןוגכ[ םיבאכ יככשמו םיחותינל םימידרמ םירמוח .)םייטוקרנ .הדרחב לופיטל תופורת .ןירפרוו דחוימב ,םד תשירק דגנ תופורת יבכעמ ללוכ( ןואכיד דגנ תופורת וא ,ליעל האר -

MAOI

[ זדיסקואנימאונומ .)םילקיצירט ןואכיד ידגונ תופורת :ןוגכ( תוננטצהו לועיש דגנ תופורת .)ףאב שדוג דגנ תורחא ץחל תדרוהל תורחא תופורת וא הפודליתמ יביחרמ וא אפלא ימסוח ,אטב ימסוח :ןוגכ( םד .בללו )םד ילכ תוליעפ תולעב וא תויגרנילוכיטנא תופורת

תותיווע דגנ םירישכת ןוגכ( תיגרנילוכיטנא .)ןטבב דבכב םימיזנא תוליעפ םיצירממה םירישכת .)םיטרוטיברב ,]תותיוועל[ ןיאוטינפ :ןוגכ( לופיטל( תותיווע תודגונ תופורת

.)היספליפאב תככשמ תוליעפ תולעב תופסונ תופורת .)ךשוממ שומישב( תוקלד ידגונ ןכו םיבאכ ,הליחבב לופיטל( ןודירפמוד וא דימרפולכוטמ .)תופסונ לוכיע תויעבבו האקהב .)הקיטויביטנא( ןיציפמפיר וא לוקינפמרולכ .)ןודגישב לופיטל( דיצנבורפ .)םדב םינמושה תמר תדרוהל( ןימאריטסלוכ

.)ילאריו םוהיזל( ריבאניפול .ןוירה תעינמל תולולג ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ לוהוכלא תכירצו וז הפורתב שומיש לוהוכלא ךורצל ןיא וז הפורתב לופיטה ןמזב .דבכל קזנל ןוכיסה תלדגה ללגב הקנהו ןוירה שמתשהל ןיא הקינמ וא ןוירהב ךנה םא .וז הפורתב תונוכמב שומישו הגיהנ ןמזב תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא הלולע וז הפורתש ןוויכ הפורתב שומישה םריהזהל שי ,םידליל רשאב .תונרעב עוגפל תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ .המודכו שיבכה םידליב שומיש ליג לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ וז הפורת .3 ףיעס האר ,םינש 12 לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוולה תועפות .דליל תנתינה ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :אפורהמ :הלעמו םינש 12 ליגמ םידליו םירגובמ .הנישה ינפל ל'גיווקיל תוסומכ 2 אפורב ץעוויהל הנש 60 ליג לעמ םילוח לע םילולע םהש ןוויכ וז הפורתב שומישה ינפל .הז גוסמ םירישכתל םישיגר תויהל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל ךילע םיבאכב הלקה התייה אל םא וא םימי 3 -מ .הפורתב שומישה תורמל םימי 5 ךות שומישה ןפוא !סועלל ןיא .םימ טעמ םע הסומכה תא עולבל שי דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .ךתיא ידיימ לופיט ,הבוט ךתשגרה םא םג !אפורהמ קזנ תוחתפתהל ןוכיסה ללגב ,ינויח אוה תויהל תולוכי יאוול תועפות .דבכל רומח יבאכ ,ןובאית ןדבוא ,לושלש ,האקהו הליחב תושיגר וא באכ ,תרבגומ העזה ,תוחיפנ ,ןטב תא תופקשמ אל ןהש ןכתייו הנוילעה ןטבב .דבכל קזנה תרמוח הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא יאוול תועפות

.4

ןוניצ לומקאב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןוגכ יאוול תועפותל םורגל לולע הליל ל'גיווקיל ,תברצ ,ןובאית רסוח ,תופייע ,םונמנ ,תרוחרחס שבוי ,לוכיעב היעב ,ןטב באכ ,לושלש ,הליחב דחוימב ,קור יפילחתב שמתשהל ץלמומ - הפב הדבועה רואל הפה תנייגה לע דיפקהל שי תוקיפד ,ךומנ םד ץחל ,תששעב הילע ןכתיתש הלולעש( תילאיכנורב השרפה תורבגתה ,בל ,םירירש תשלוח ,)החילל וא לועישל ליבוהל ,םיינזואב םילוצלצ ,תיעגר םירירש תוצווכתה שוטשט ,ןתש ןתמב ישוק ,תיללכ ילוח תשגרה ,שאר באכ ,זוכיר רסוח ,רואל תושיגר ,היאר ,חתמ ,הניש רסוח וא תונבצע ,םיטויס ,ןואכיד .םישמתשמהמ קלחב םידלי לצא תויביטקארפיה .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי תורומח יאוול תועפות אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :דימ ןוגכ תופירח תויגרלא תובוגת תועיפומ םא ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ,דרגו החירפ םורגל תולולע רשא ,םייפגה וא/ו ןורגה ,ןושלה .)רידנ( העילב וא המישנ יישקל ,םירידנ םירקמב םורגל לולע לומטצארפ ןהלש םינמיסהש תופירח רוע תולחמ תעפוהל העיגפ ,תויחופלש ,החירפ ,םדוא :תויהל םילוכי .תבחרנ תירוע עיפוהל תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות תא םיליכמה םירישכת תלטנ רבעב םא םג .היעב אלל לומטצארפ ליעפה ביכרמה קיספהל שי ,תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא

.ידיימ ןפואב אפורל תונפלו לופיטה .)רידנ( תויזה .הזחב םיצחל .בלה בצקב יוניש רועה תבהצה( תבהצ ללוכ דבכב תויעב .)םייניעהו םדה תכרעמב םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא תוחתפתה ,תורובח ,םימומיד ,הימנא :ןוגכ .תרבסומ יתלב תופייע ,תולק רתיב תוקלד .)רתי ןוניממ האצותכ( בלבלב הפירח תקלד .היצנידרואוק רסוח .םישישק ברקב לובלב וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס ךנה םא .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב ?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

Exp. Date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח

-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ

.6

הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :םג הליכמ

Polyethylene glycol, gelatin, glycerol,

purified water, propylene glycol, povidone,

dry substance of anidrisorb, sunset

yellow

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ דצב .םותכ עבצב תופוקש תוכראומ תוסומכ הלימה ינשה דצבו "

TEVA

" הלימה העיפומ דחא

."

NIGHT

"

:םושירה לעבו ןרצי ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2013 רבוטקואב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

125.98.30510.00

125.98.30510.11

125.98.30510.12

125.98.30510.14

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה