אקמול צינון ליקוויג'ל ליום

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-10-2016

מרכיב פעיל:
PARACETAMOL; PSEUDOEPHEDRINE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
קפסולות ממולאות נוזל
הרכב:
PARACETAMOL 250 MG; PSEUDOEPHEDRINE AS HYDROCHLORIDE 30 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
For the relief of common cold and nasal congestion associated with fever and pain. Day care medicine.
מספר אישור:
125 99 30511 13
תאריך אישור:
2012-12-05

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-10-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ןוניצ

®

לומקא םוי ל'גיווקיל ל'גיווקיל תוסומכ בכרה :הליכמ ל'גיווקיל תסומכ לכ ג"מ 250 (

Paracetamol

) לומטצארפ

Pseudoephedrine

דירולכורדיה ןירדפאודואספ ג"מ 30 (

hydrochloride

רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת ליגמ םידלילו םירגובמל תדעוימ איהו הפורתה לוטיל ךילע .הלעמו םינש 12 ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב .ףסונ עדימל קוקז רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל שי הלקה התייה אל םא וא םימי 3 -מ שומישה תורמל םימי 5 ךות םיבאכב .הפורתב ?הפורתה תדעוימ המל .1 תוננטצה תועפותב הלקהל תדעוימ הפורתה לופיטל - םיבאכו םוחב םיוולמה ףאב שדוגו .םויב :תיטיופרת הצובק .םוח דירומו םיבאכ ךכשמ - לומטצארפ לע לקמ - דירולכורדיה ןירדפאודואספ .ףאב שדוג הפורתב שומישה ינפל .2 :וז הפורתב שמתשהל ןיא ךנה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

.הקינמ וא לומטצארפל תושיגר העודי םא דחאל וא ,דירולכורדיה ןירדפאודואספל האר) הפורתה לש םירחאה היביכרממ .(6 ףיעס תופורתב תינמז וב לפוטמ ךנה םא זדיסקואנימאונומ יבכעמ תצובקמ םימי 14 ךותב וא (ןואכידל ,

MAOI

.ןהב לופיטה תקספהמ וא הרומח בל תלחממ לבוס התא םא .הובג םד ץחל רתימ שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ םיליכמה םירישכת לוטיל ןיא ,לומטצארפ תועפות בוש ומרגי אלש ידכ ,לומטצארפ .תורומח תוירוע םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכתה :רשאכ דבכב קזנל הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב ןתינ .תכשוממ תואקשמ םיתוש לופיטה ןמזב רשאכ .םיילוהוכלא תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונשכ .דבכה תוליעפ לע תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילב םוח תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא אלל תוננטצהל תופורת וא םיבאכ ךוכישו ןונימ תעינמל חקור וא אפור םע תוצעייתה .לומטצארפ לש הלערה וא רתי תחפשמ"מ תופסונ תופורת לוטיל ןיא םיליכמה םיפסונ םירישכת וא/ו "לומקא .לומטצארפ לובגב) הובג ןונימ תחיקלמ ענמיהל שי .םוצ ןמזב וז הפורת לש (ץלמומה הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה תליטנ תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי רבעב תלבס וא לבוס התא םא לופיטה

ילכ וא/ו בלה דוקפתב יוקיל וא הלחמ םדה םד ץחל רתי (המוקואלג ןוגכ) םייניעב תויעב דבכה דוקפתב יוקיל וא דבכ תלחמ גוסמ לודיג ןוגכ) הילכה דוקפתב יוקיל תכרעמב וא (

phaeochromocytoma

ןתשה (דיאורית) סירתה תטולב דוקפתב יוקיל תינומרעה תטולב דוקפתב יוקיל תרכוס םזילוהוכלא רבגומ טקש יא תילאריו תבהצ ןוירהב תא םא ,הנורחאל תלטנ םא וא ,חקול התא םא אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת לע רפס ,םינימטיוו ןוזמ יפסותו םשרמ תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ הפורת לטונ ךנה םא חקורה וא אפורה התע הז תרמג םא וא תואבה תוצובקהמ :הפורתב לופיטה םיבצעה תכרעמ תא תוררועמה תופורת תא םיאכדמה םירישכת ןוגכ) תיזכרמה .(ןובאיתה דחוימב ,םד תשירק דגנ תופורת .ןירפרוו יבכעמ ללוכ) ןואכיד דגנ תופורת

,ליעל האר - ]

MAOI

[ זדיסקואנימאונומ .(םילקיצירט ןואכיד ידגונ וא :ןוגכ) תוננטצהו לועיש דגנ תופורת .(ףאב שדוג דגנ תורחא תופורת תצובקמ) המטסאב לופיטל תופורת

.(םיטמימוטפמיסה תדרוהל תורחא תופורת וא הפודליתמ

אפלא ימסוח ,אטב ימסוח :ןוגכ) םד ץחל .בללו (םד ילכ יביחרמ וא םימיזנא תוליעפ םיצירממה םירישכת ,]תותיוועל[ ןיאוטינפ :ןוגכ) דבכב .(םיטרוטיברב לופיטל) תותיווע תודגונ תופורת .(היספליפאב תככשמ תוליעפ תולעב תופסונ תופורת שומישב) תוקלד ידגונ ןכו םיבאכ .(ךשוממ לופיטל) ןודירפמוד וא דימרפולכוטמ

לוכיע תויעבבו האקהב ,הליחבב .(תופסונ .(הקיטויביטנא) ןיציפמפיר וא לוקינפמרולכ .(ןודגישב לופיטל) דיצנבורפ םינמושה תמר תדרוהל) ןימאריטסלוכ .(םדב .ןוירה תעינמל תולולג ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ לוהוכלא תכירצו וז הפורתב שומיש לוהוכלא ךורצל ןיא וז הפורתב לופיטה ןמזב .דבכל קזנל ןוכיסה תלדגה ללגב הקנהו ןוירה ינפל אפורב ץעוויהל שי ןוירהב ךנה םא .הפורתב שומישה תלחתה הפורתב שמתשהל ןיא הקינמ ךנה םא .וז םידליב שומיש לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ וז הפורת .3 ףיעס האר ,םינש 12 ליג לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוולה תועפות .דליל תנתינה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :אפורהמ :הלעמו םינש 12 ליגמ םידליו םירגובמ .םויב םימעפ 4 דע ל'גיווקיל תוסומכ 2 .הממיב תוסומכ 8 -מ רתוי לוטיל ןיא אפורב ץעוויהל הנש 60 ליג לעמ םילוח לע םילולע םהש ןוויכ וז הפורתב שומישה ינפל .הז גוסמ םירישכתל םישיגר תויהל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל ךילע הלקה התייה אל םא וא םימי 3 -מ רתוי שומישה תורמל םימי 5 ךות םיבאכב .הפורתב שומישה ןפוא !סועלל ןיא .םימ טעמ םע הסומכה תא עולבל שי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא האקהל םורגת לא .ךתיא הפורתה תזירא םא םג !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל ,ינויח אוה ידיימ לופיט ,הבוט ךתשגרה רומח קזנ תוחתפתהל ןוכיסה ללגב הליחב תויהל תולוכי יאוול תועפות .דבכל ,ןטב יבאכ ,ןובאית ןדבוא ,לושלש ,האקהו תושיגר וא באכ ,תרבגומ העזה ,תוחיפנ תא תופקשמ אל ןהש ןכתייו הנוילעה ןטבב .דבכל קזנה תרמוח תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ יאוול תועפות .4 ןוניצ לומקאב שומישה ,הפורת לכב ומכ יאוול תועפותל םורגל לולע םוי ל'גיווקיל ,הפב שבוי ,ןובאית רסוח ,תרוחרחס ןוגכ ,תונבצע ,(דבלב םירבגב) ןתש ןתמב ישוק .םישמתשמהמ קלחב חתמ וא ,הניש רסוח .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי תורומח יאוול תועפות אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :דימ תופירח תויגרלא תובוגת תועיפומ םא ,םינפה לש תוחפנתה ,דרגו החירפ ןוגכ רשא ,םייפגה וא/ו ןורגה ,ןושלה ,םייתפשה .העילב וא המישנ יישקל םורגל תולולע ,םירידנ םירקמב םורגל לולע לומטצארפ םינמיסהש תופירח רוע תולחמ תעפוהל ,החירפ ,םדוא :תויהל םילוכי ןהלש .תבחרנ תירוע העיגפ ,תויחופלש תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות םירישכת תלטנ רבעב םא םג עיפוהל לומטצארפ ליעפה ביכרמה תא םיליכמה .היעב אלל שי ,תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא ןפואב אפורל תונפלו לופיטה קיספהל .ידיימ .(רידנ) תויזה תכרעמב םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא ,םימומיד ,תרבסומ יתלב תופייע :ןוגכ םדה .תולק רתיב תוקלד תוחתפתה ,תורובח ןוניממ האצותכ) בלבלב הפירח תקלד

.(רתי ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא אלש יאוול תעפותמ לבוס ךנה םא וא אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה .דימ ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה .אפורהמ תשרופמ ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא יבג לע עיפומה (

Exp. Date

) הגופתה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .שדוח ותוא לש ןורחאה

-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :םג הליכמ

Polyethylene glycol, gelatin, glycerol,

purified water, propylene glycol,

povidone, dry substance of anidrisorb,

quinol ne yellow

ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ :הזיראה .בוהצ עבצב תופוקש תוכראומ תוסומכ דצבו "

TEVA

" הלימה העיפומ דחא דצב

."

" הלימה ינשה :םושירה לעבו ןרצי ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2013 רבוטקואב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

125.99.30511.00

125.99.30511.11

125.99.30511.12

125.99.30511.13

הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינש ינבל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה