אקמולי לתינוקות 80 מג פתילות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

12-05-2020

מרכיב פעיל:
PARACETAMOL
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
פתילות
הרכב:
PARACETAMOL 80 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
רקטלי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
Analgesic and antipyretic.
מספר אישור:
132 91 31113 00
תאריך אישור:
2020-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

12-05-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה בכרה :הליכמ הליתפ לכ ג"מ 80 )

Paracetamol

( לומטצארפ םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל עדימ" - 6 ףיעס האר רישכתב ."ףסונ שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה איהו אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת תדרוהל םישדוח 11-3 יאליגב תוקוניתל תדעוימ םוחה םא אפורל תונפל ךילע .םיבאכ ךוכישלו םוח םניא םינימסתה םא וא םימי 3 -מ רתוי ךשמנ .הפורתב שומישה תורמל םימי 5 ךות םיפלוח חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתה תא תתל שי .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא ?הפורתה תדעוימ המל .1 .םוח תדרוהלו םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה .)תעבטה יפ( ילטקר שומישל :תיטיופרת הצובק .םוח דירומו םיבאכ ךכשמ הפורתב שומישה ינפל .2 :וז הפורתב שמתשהל ןיא דחאל וא לומטצארפל תושיגר העודי םא

.הפורתה לש םירחאה היביכרממ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא האצותכ תוירוע יאוול תועפות רבעב חתיפ דליה םא

תתל ןיא ,לומטצארפ םיליכמה םירישכת תליטנמ ומרגי אלש ידכ ,לומטצארפ םיליכמה םירישכת ול .תורומח תוירוע תועפות בוש קזנל םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכתה

:רשאכ דבכב הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב ןתינ

.תכשוממ תואקשמ םיתוש לופיטה ןמזב רשאכ

.םיילוהוכלא לע תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונשכ

.דבכה תוליעפ ץעוויהל ילב ,תובורק םיתיעל וז הפורת תתל ןיא

.אפורב ךוכישו םוח תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא

םע תוצעייתה אלל תוננטצהל תופורת וא םיבאכ לש הלערה וא רתי ןונימ תעינמל ,חקור וא אפור .לומטצארפ לומקא "תחפשמ"מ תופסונ תופורת לוטיל ןיא

.לומטצארפ םיליכמה םיפסונ םירישכת וא )ץלמומה לובגב( הובג ןונימ תחיקלמ ענמיהל שי

.םוצ ןמזב וז הפורת לש ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר דליה םא

.הפורתה ןתמ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי

:מ רבעב תלבס וא לבוס התא דבכה דוקפתב יוקיל וא דבכ תלחמ

הילכה דוקפתב יוקיל

םזילוהוכלא

תבהצ

הקינימ וא ןוירהב תא םא

תופורת ,הנורחאל תלטנ םא וא ,חקול התא םא

,םינימטיוו ןוזמ יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס תוצובקהמ הפורת לטונ ךנה םא חקורה וא אפורה :הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא תואבה .ןירפרוו דחוימב םד תשירק דגנ תופורת

:אמגודל( דבכב םימיזנא רוציי םיצירממה םירישכת

.)םיטרוטיברב ,ןיציפמפיר .ןיפזמברק ,ןיאוטינפ - היספליפאל תופורת

.םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת

,הליחבב לופיטל( ןודירפמוד וא דימרפולכוטמ

.)תופסונ לוכיע תויעבו האקה .)הקיטויביטנא( לוקינפמרולכ

.)ןודגשב לופיטל( דיצנבורפ

.)םדה ינמוש רתי תתחפהל( ןימאריטסלוכ

לוהוכלא תכירצו לומטצארפב שומיש ללגב לוהוכלא ךורצל ןיא לומטצארפב לופיטה ןמזב .דבכל קזנל ןוכיסה תלדגה הקנהו ןוירה ינפל אפורב ץעוויהל שי הקינימ וא ןוירהב ךנה םא .הפורתב שומישה תלחתה םידליב שומיש תועפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע .דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוולה ,לוהוכלא תוליכמה תופורת וא לוהוכלא דליל תתל ןיא .וז הפורתב לופיטה ןמזב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע חקור/אפורב ץעוויהל שי ,קוניתה לקשמ יפל עבקנ ןונימה .ךקונית לקשמל םיאתמה ןונימה תעיבקל :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ לכ תחא הליתפ :םישדוח 11-3 ליגב תוקונית

.תועש 24 ךשמב תוליתפ 4 דע ,תועש 6 .תפסונ הנמ ןתמ ינפל תועש 4 תוחפל ןיתמהל שי רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל ךילע ךות םיפלוח םניא םינימסתה םא וא םימי 3 -מ .הפורתב שומישה תורמל םימי 5 .ץלמומה ןונימה לע רובעל ןיא ץעייתהל שי ,הלופכ הנמ דליה לביק תועטב םא .ןוימ רדחל תונפל וא אפורה םע תידיימ שומישה ןפוא תא רשפאל ידכמ הכר הליתפה םא :הרעה ךשמב ררקמב הנוסחא ידי לע הננצל ןתינ ,התרדחה םימ םרז תחת התקזחה ידי לע וא ,תוקד 30 -כ .הפיטעה תרסה ינפל םירק בטיה ףוטש ,תישאר :הליתפה תא רידחהל דציכ .1 .ךידי תא טרסמ תחא הליתפ דרפה :החיתפ תוארוה .2 דירפהל שי ,קיטסלפה תפיטע תרסהל .תוליתפה קיטסלפה תפיטע לש חוטשה קלחב תוינושלה .הצוחה הליתפה תאיצי דע םידדצל ךושמלו הליתפה תא רדחהו ,ודיצ לע קוניתה תא בכשה

.עבצאה תרזעב תעבטה יפ ךותל קומע תונידעב .הליתפה תרדחה רחאל בטיה ךידי תא ףוטש .4 ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה לא .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח תיב !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת ללגב ,ינויח אוה ידיימ לופיט ,הבוט ךתשגרה םא םג תועפות .דבכל רומח קזנ תוחתפתהל ןוכיסה ןדבוא ,לושלש ,האקהו הליחב תויהל תולוכי יאוול וא באכ ,תרבגומ העזה ,תוחיפנ ,ןטב יבאכ ,ןובאת תא תופקשמ אל ןהש ןכתייו הנוילעה ןטבב תושיגר .דבכל קזנה תרמוח הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע ילומקא תוליתפב שומישה ,הפורת לכב ומכ רוזאב באכ וא תוימומדא ןוגכ יאוול תועפותל םורגל ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב תעבטה יפ ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר .ןהמ תחא :תורומח יאוול תועפות :דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי החירפ ןוגכ תופירח תויגרלא תובוגת תועיפומ םא

,ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ,דרגו יישקל םורגל םילולע רשא םייפגה וא/ו ןורגה .העילב וא המישנ תעפוהל ,םירידנ םירקמב םורגל לולע לומטצארפ

:תויהל םילוכי ןהלש םינמיסהש תופירח רוע תולחמ .תבחרנ תירוע העיגפ ,תויחופלש ,החירפ ,םדוא םג עיפוהל תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות

ביכרמה תא םיליכמה םירישכת תלטנ רבעב םא .היעב אלל לומטצארפ ליעפה קיספהל שי ,תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא

.ידיימ ןפואב אפורל תונפלו לופיטה :ןוגכ םדה תכרעמב םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא

.תולק רתיב תוקלד תוחתפתה ,תורובח ,םימומיד תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש

וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

Exp. Date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

.

25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Witepsol W-35, Witepsol E-76

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םרק-ןבל עבצב תוליתפ הליכמ הזירא לכ :םושירה לעבו ןרצי ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ רבמבונב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2013

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

132.91.31113.00

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

ACAM BABY SUPP PL SH 220619

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה