אפקסור XR 150

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-03-2020

מרכיב פעיל:
VENLAFAXINE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
N06AX16
טופס פרצבטיות:
קפסולות בשחרור נרחב
הרכב:
VENLAFAXINE AS HYDROCHLORIDE 150 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS
קבוצה תרפויטית:
VENLAFAXINE
איזור תרפויטי:
VENLAFAXINE
סממני תרפויטית:
For the treatment of depression. Maintenance of recurrent depression. Generalized anxiety disorder (GAD) - short term and long-term. Social anxiety Disorder (SAD).
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול בדיכאון לאחר כשלון טיפולי בתרופה ממשפחת ה-SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)
מספר אישור:
111 18 29395 00
תאריך אישור:
2019-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-03-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-01-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

31-01-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986 ـ )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بسح ءاودلا ق

وسي

75

XR

روسكفإ ديرولكورديه حلمك غلم 75 نيسكافلانيڤ :ىلع ةلوسبك لك يوتحت

Venlafaxine 75 mg as hydrochloride salt

150

XR

روسكفإ ديرولكورديه حلمك غلم 150 نيسكافلانيڤ :ىلع ةلوسبك لك يوتحت

Venlafaxine 150 mg as hydrochloride salt

ينأتم ريرحت تاذ تلاوسبك تامولعم« 6 ةرقفلا يف ،رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاق .»ةيفاضإ تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح ةيراحتنإ راكفأو كولس لوصح ةروطخ نم ديزت ،قلقلاو بائتكلإل ةداضملا ةيودلأا نإ .ةنس 25 رمع ىتح نابشلا رابكلاو نيقهارملا ،لافطلأا ىدل ةبقارم مهئابرقأو رامعلأا ةفاك نم نيجلاعملا ىلع بجوتي ،ءاودلاب جلاعلا ةيادب عم .هباش امو ةيناودع ،ةيراحتنإ راكفأ ،بائتكلإا مقافت :لثم ةيكولسلا تاريغتلا .)2 ةرقفلا رظنأ( تاريغتلا هذه لثم ثودح لاح يف بيبطلل

لااح هجوتلا بجي ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 معاد جلاعك

اضيأو بائتكإ نم نوناعي يذلا نيجلاعتملا جلاعل صصخم

روسكفإ قلقلا :ةيلاتلا قلقلا لكاشم نم نوناعي نيذلا نيجلاعتملا جلاعل ،كلذك .رركتملا بائتكلإل .يعامتجلإا قلقلاو ماعلا ةيودلأا ةليصفل يمتني بائتكلإل داضم ءاود نع ةرابع

روسكفإ :ةيجلاعلا ةليصفلا ةليصفلا هذه .)نيلانيردأرونلاو نينوتوريسلا صاصتمإ ةداعإ تاطبثم(

SNRIs

ةامسملا .ةفلتخملا قلقلا تابارطضإ لثم ،ىرخأ تلااحلو بائتكلإا ةجلاعمل لمعتست ةيودلأا نم نم ةضفخنم بسن مهيدل قلق وأ بائتكإ نم نوناعي نيذلا صاخشلأا نأب ضارتفإ كلانه ةحضاو ريغ بائتكلإا تاداضم لمع ةيلآ نإ .غامدلا يف نيلانيردأرونلاو نينوتوريسلا نينوتوريسلا بسن عفر ةطساوب كلذو ريثأت ةيودلأل نوكي نأ نكمي نكل ،فاك لكشب .غامدلا يف نيلانيردأرونلاو لدبتت لاأ زئاجلا نم ،جلاع نود نم .قلقلا ضارمأو بائتكلإا ةجلاعم يف ةغلاب ةيمهأ كلانه .لبقتسملا يف اهجلاع بعصلا نم حبصي ثيحب ،مقافتت دق لب لا كتلاح ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل وأ نيسكافلانيڤ ـل )يجريلأ(

اساسح تنك × .)6 ةرقفلا يف ةلصفم( ءاودلا اهيوتحي تاطبثم عون نم نوسنيكراپلا ضرم وأ بائتكلإا جلاعل ةيودأ تلمعتسإ وأ لمعتست تنك × عم ةيوس

MAOI

عون نم ةيودأ لوانت نإ .)

MAOIs

( زاديسكوأ نيمأونوم ميزنلإا راظتنلإا بجي .ةايحلا ىلع

ارطخ لكشتو ةريطخ ةيبناج

اضارعأ ببسي دق

روسكفإ

روسكفإ ـب جلاعلا ةيادب ىتحو

MAOI

ـب جلاعلا ءاهتنإ تقو نم

اموي 14 جلاعلا ةيادب ىتحو

روسكفإ ـب جلاعلا ءاهتنإ تقو نم لقلأا ىلع مايأ 7 و

MAOI

ـب :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ

XR

روسكفإ ـب جلاعلا لبق

امدنع نينوتوريس ةمزلاتم ثودح ةروطخ نم ديزت يتلا ةيفاضإ ةيودأ لوانتت تنك

.)»

روسكفإ و ىرخأ ةيودأ « دنبلا رظنأ(

روسكفإ عم ةيوس ذخؤت لخاد دئاز طغض( ةنيعم عاونأ نم اموكولچلا لثم ،نينيعلا يف ضارمأ نم يناعت تنك .)نيعلا .عفترم مد طغض نم يضاملا يف تيناع .بلقلا يف ضارمأ نم يضاملا يف تيناع .ميلس ريغ بلقلا مظن نم يناعت كنأب كل ليق اذإ .)تاجلاتخإ( تاجنشت نم يضاملا يف تيناع

hyponatremia

( مدلا يف مويدوصلا نم ةضفخنم بسن نم يضاملا يف تيناع ةقباس( ةلوهسب فزن ثودحل وأ )دلجلا تحت ةفزنأ( تامدك ريوطتل ليم كيدل دجو ،فزن ثودح ةروطخ نم ديزت دق يتلا ةيودأ لوانتت تنك اذإ وأ )مدلا رثخت لكاشمل .)ةيومد تارثخ لكشت عنمل( نيرافراو لثم سوه( بطقلا يئانث بارطضإ نم وأ سوهلا نم كئابرقأ دحأ ىناع وأ يضاملا يف تيناع .)يبائتكإ .يناودع كولسل ةقباس كيدل تدجو فوقولا وأ سولجلا ىلع ةردقلا مدعب وأ ءودهلا مدعب روعشلا ىلإ يدؤي دق

روسكفإ .ةلاحلا هذه نم يناعت تنك اذإ ،بيبطلا غلابإ كيلع .جلاعلا نم ىلولأا عيباسلأا يف ةكرح نودب :كيدل قلقلا بارطضلإ وأ بائتكلإل مقافتو ةيراحتنإ راكفأ رارضلإل

اراكفأ كيدل نوكت نأ زئاجلا نمف ،قلقلا بارطضإ نم يناعت وأ/و

ابئتكم تنك اذإ نلأ ،بائتكلإا تاداضم لامعتسإ ةيادب يف راكفلأا هذه مقافتت دق .ةيراحتنإ

اراكفأ وأ كسفنب ،نيعوبسلأا براقي ام رملأا بلطتي ةداع ،ريثأتلاب أدبت ىتح تقولا ىلإ جاتحت ةيودلأا هذه .كلذ نم رثكأ ىرخأ نايحأ يف نكل :وحنلا اذهب ريكفتلل ربكأ ةيلامتحلإ ةضرع نوكت نأ زئاجلا نم .كسفنب رارضلإل

اراكفأ وأ ةيراحتنإ

اراكفأ يضاملا يف كيدل تناك اذإ ةدئاز ةروطخ دوجو ةيريرسلا ثاحبلأا نم تامولعملا ترهظأ دقل .

اعفاي

اباش تنك اذإ ةيسفن تلااح نم نوناعي نيذلا )ةنس 25 رمع نود( بابشلا رابكلا ىدل يراحتنإ كولسل .بائتكلإا تاداضمب تجلوع يتلا رارضلإل

اراكفأ كيدل تدجو اذإ ،ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل

لااح هجوت وأ كبيبطب لصتإ .تقو يأ يف ةيراحتنإ

اراكفأ وأ كسفنب نم وأ بائتكلإا نم يناعت تنك اذإ قيدصل وأ ةلئاعلا نم بيرقل كحت نأ هب ىصوملا نم مقافت مهيأر بسحب أرط اذإ مهلأسإ .ةرشنلا هذه ةءارق مهنم بلطت نأو قلقلا بارطضإ .ككولس يف تاريغت نم نيقلق اوناك اذإ وأ ،قلقلا وأ بائتكلإا يف مفلا يف فافج ديزت دق .

روسكفإ ـب نيج

لاع

ملا نم 10% ىدل مفلا يف فافج ثودح نع غيلبتلا مت .مفلا ةفاظن ىلع صرحلا بجي كلذلو ،نانسلأا سوست ثودح ةروطخ نم ةلاحلا هذه يركسلا ،يركسلاب

اضيرم تنك اذإ اذل ،

روسكفإ ـب جلاعلا ببسب مدلا يف ركسلا ةبسن ريغتت دق .يركسلا جلاع ةيودلأ ةيئاودلا ةعرجلا ةمءلام صوصخب بيبطلا ةراشتسإ بجيف ةيسنجلا ةفيظولا يف تابارطضإ نيلانيردأرونو نينوتوريسلا صاصتمإ ةداعإ تاطبثم ةامسملا ، XR

روسكفإ لثم ةيودا يف .)4 ةرقفلا رظنأ( ةيسنجلا ةفيظولا يف تابارطضلإ ضارعأ ببست دق ،)

SNRIs

.جلاعلا فقوت دعب ضارعلأا هذه رمتست ،ةنيعم تلااح ةنس 18 رمع نود نيقهارملاو لافطلأا ىدل لامعتسلإا كملعل ،كلذك .ةنس 18 رمع نود نيقهارملاو لافطلأا ىدل ءاودلا اذه لامعتسإب ىصوي لا لثم ةيبناج ضارعلأ ةنس 18 رمع نود نيقهارملاو لافطلأا ىدل ةدئاز ةروطخ كانه )بضغلاو ةمواقملا ،ةيناودع تافرصت ةصاخ( ةيئادعو ةيراحتنإ راكفأ ،راحتنلإا ةلواحم .ءاودلا نم عونلا اذه اولوانت امدنع ناك اذإ ةنس 18 رمع نود نيجلاعتمل ءاودلا اذه بيبطلا فصي نأ نكمي ،كلذ نم مغرلاب كيدلو ةنس 18 رمع نود جلاعتمل ءاودلا بيبطلا فصو اذإ .مهتحلصم يف اذه نأب دقتعي اذإ بيبطلا غلابإ بجي .ةيناث هيلإ هجوت ـ كلذ صوصخب بيبطلا عم ةراشتسا يف ةبغرلا 18 رمع نود نيجلاعتم ىدل هلاعأ ةلصفملا ضارعلأا نم رثكأ وأ دحاو مقافت وأ رهظ ةليوط تاريثأتلا صوصخب تايطعم رفوتت لا ،هنأ امك .

روسكفإ نولوانتي نيذلا ىدل يكولسلاو يكاردلإا روطتلاو ،غولبلا ،ومنلل ةبسنلاب ءاودلا ةملاس روظنم نم دملأا .رمعلا نم ةئفلا هذه ةعباتملاو صوحفلا ،اهب ةيارد ىلع نوكت نل ةبوغرم ريغ ضارعأ ثودح ىلإ

انايحأ

روسكفإ يدؤي دق تاميزنإ بسن يف ةفيفط تاريغت ،بلقلا مظن يف بارطضإ وأ مدلا طغض يف عافترإ لثم .مدلا يف لورتسلوكلا وأ مويدوصلا بسن يف ،دبكلا ىلإ يدؤيو ةيومدلا تاحيفصلا طاشنب

روسكفإ رضي دق ،رثكأ ةدعابتم نايحأ يف صوحف ءارجإ بيبطلا بلطي نأ زئاجلا نم ،كلذل .فزن وأ تامدك ثودحل ةروطخلا ةدايز .ةليوط ةرتفل

روسكفإ لوانتت تنك اذإ ةصاخ ،رخلآ نيح نم ،مدلا

XR

روسكفإ و ىرخأ ةيودأ ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ وأ فقوتلا زوجي لا .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط نودب ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ،ةيودأ لوانت ءدب

.

ً

لاوأ بيبطلا ةراشتسإ بائتكلإا جلاعل لمعتست يتلا )

MAOIs

( زاديسكوأ نيمأونوم تاطبثم لوانت زوجي لا اذه نم ةيودأ تلوانت اذإ بيبطلل كحإ

.XR

روسكفإ عم ةيوس نوسنيكراپلا ضرم وأ لامعتسإ زوجي لا« دنبلا يف ةلصفم تامولعم رظنأ .ةريخلأا 14 ـلا مايلأا للاخ عونلا .ةرقفلا هذه تحت ،»اذإ ءاودلا :نينوتوريسلا ةمزلاتم ةثيبخلا ةيبصعلا ةمزلاتملاب ةهيبش ضارعأ وأ ةايحلا ىلع

ارطخ لكشت دق يتلا ةلاح جلاعلا ةرتف للاخ ثدحت نأ نكمي )»ةيبناجلا ضارعلأا« 4 ةرقفلا رظنأ( )

.تقولا سفن يف ةيفاضإ ةيودأ لوانت دنع ةصاخ .نيسكافلانيڤ ـب :لمشت ةيودلأا هذهل ةلثمأ

؛)ةقيقشلا جلاعل( تاناتپيرت نينوتوريسلا صاصتمإ ةداعلإ ةيئاقتنإ تاطبثم :

لاثم ،بائتكلإا جلاعل ىرخأ ةيودأ تاداضم ،)

SNRIs

( نيلانيردأرونلاو نينوتوريسلا صاصتمإ ةداعإ تاطبثم ،)

SSRIs

؛مويتيل ىلع يوتحت ةيودأ وأ ،ةقلحلا ةيثلاث بائتكلإا مونلا ،

ADHD

ـ زيكرتلاو ءاغصلإا بارطضإ جلاعل( تانيماتيفمأ ىلع يوتحت ةيودأ ؛)ةنادبلا طرفو ،يبايتنلإا ؛)تاثولتلا جلاعل( يويح داضم ،ديلوزينيل يوحت ةيودأ ؛بائتكلإا ةجلاعمل )

MAOI

( زاديسكوأ نيمأونوم طبثم نم عون ،ديميبولكوم يوحت ةيودأ ؛)نزولا صاقنلإ( نيمارتوبيس يوحت ةيودأ ؛)ملالآا نيكستل( نيسوزاتنپ وأ نيديتيپ ،لوداتنيپات ،ليناتنف ،لودامارت يوحت ةيودأ ؛)لاعسلا نم فيفختلل( نافروتيمورتسكد يوحت ةيودأ ؛)ديدشلا مللأا ةجلاعمل وأ تانويفلأا ىلع نامدلإا ةجلاعمل( نوداتيم يوحت ةيودأ ؛)مدلا يف نيبولغوميهتملا نم ةعفترم بسن ةجلاعمل( نيليتيملا ةقرز يوحت ةيودأ ةصلاخ ،موتاروفريپ موكيريپيه

اضيأ ىمسي(

St. John’s Wort

يوحت تارضحتسم ؛)طيسبلا بائتكلإا جلاعل مدختست تاتابن ؛)بائتكلإاو مونلا لكاشمل( نافوتپيرت يوحت تارضحتسم ءايشأب روعشلا وأ ةيؤر ،عامس لثم ضارعأب قفارتي ضرم جلاعل( ناهذلل ةداضم ةيودأ .)ءاوطنإ ،حضاو ريغ قطنم ،يدايتعإ ريغ كش ،ةلطاب راكفأ ،ةدوجوم ريغ ،نايذه ،ءوده مدع نم

اجيزم لمشت نأ اهنأش نم نينوتوريسلا ةمزلاتم ضارعأو تاملاع ديازت ،مدلا طغض يف ةعيرس تاريغت ،مسجلا ةرارح عافترإ ،عيرس بلق مظن ،قيسنتلا ةلق .ؤيقت ،نايثغ ،تابس ،لاهسإ ،تاسكعنملا ةثيبخلا ةيبصعلا ةمزلاتملا هبشت نأ نكمي رطخلأا اهلكشب نينوتوريسلا ةمزلاتم نإ ةنوخس نم

اجيزم لمشت نأ اهنأش نم ةمزلاتملا هذه ضارعأو تاملاع نإ .)

تاميزنإ يف ةدايز ،كابترإ ،تلاضعلل ديدش بلصت ،قرعت ،عيرس بلق مظن ،ةعفترم .)مدلا صوحف يف ددحي( لضعلا دقتعت تنك اذإ ،بيرقلا ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل هجوت وأ ،

ً

لااح بيبطلل كحإ .نينوتوريسلا ةمزلاتم كيدل نأب

لاثم .بلقلا مظن ىلع رثؤت ةيودأ لوانتت تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجي ديليتيفود وأ لولاتوس ،نورادويمأ ،نيدينيك :لثم بلقلا مظن تابارطضإ جلاعل ةيودأ )هلاعأ »نينوتوريسلا ةمزلاتم«

اضيأ رظنأ( نيزاديرويت لثم ناهذلل ةداضم ةيودأ )يموثرجلا ثولتلا جلاعل( نيساسكولفيسكوم وأ نيسيمورتيريإ لثم ةيويح تاداضم .)ةيساسحلا جلاعل( نيماتسيهلا تاداضم مهملا نم .رذحب اهلامعتسإ بجي اذل ،

روسكفإ عم ةيلاتلا ةيودلأا لعافتت نأ زئاجلا نم :ىلع يوتحت ةيودأ لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ صاخ لكشب ،)تايرطفلل داضم ءاود( لوزانوكوتيك ،)ةيسفنلا تلااحلا ةجلاعمل( نوديريپسير وأ لوديريپولاه .)بلقلا ضارمأو مدلا طغض عافترإ ةجلاعمل ،اتيب بجاح( لولورپوتيم ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .)»؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك « 3 ةرقفلا رظنأ( ماعطلا عم

روسكفإ لوانت بجي لوحكلا كلاهتسإو ءاودلا لامعتسإ

روسكفإ ـل كلوانت ةرتف للاخ لوحكلا كلاهتسإ نع عانتملإا بجي عاضرلإاو لمحلا ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو ءاودلا اذه لامعتسإ لبق كبيبط ةراشتسإ بجي .لمحلل نيططخت وأ لماح كنأب نيدقتعت نعو ةنكمملا ةدئافلا نع بيبطلا ةراشتسإ دعب طقف

روسكفإ لامعتسإ ناكملإاب .نينجلل ةلمتحملا رطاخملا .لمحلا ةرتف للاخ

روسكفإ نيلوانتت تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجي نينوتوريسلا صاصتمإ ةداعإ تاطبثم( ةهباشم ةيودأ نإف ،لمحلا ةرتف للاخ اهلوانت دنع دولوملا ىدل لصاوتملا يوئرلا مدلا طغض عافترإ ثودح ةروطخ نم ديزت دق )

SSRIs

.قرزلأل

لائام هنول ودبي نأو عرسأ لكشب سفنتلا دولوملل ةلاحلا هذه ببست ،)

PPHN

ثودح لاح يف .لفطلا ةدلاو دعب ىلولأا ةعاس 24 ـلا للاخ ةداع ضارعلأا هذه رهظت .كبيبطل

لااح هجوتلا كيلعف ،كعيضرل رملأا اذه وه لمحلا ءانثأ

روسكفإ همأ تلوانت يذلا دولوملا ىدل رهظي دق يذلا يفاضإ ضرع تنكو ،ةدلاولا دعب كعيضر ىدل ضارعلأا هذه ترهظ اذإ .بجي امك لكأي لا دولوملا نأ .كبيبطب يلصتإف ،ةقلق .عيضرلا ىلع ءاودلا رثؤي نأب ةروطخ دجوت كلذل ،ملأا بيلح ىلإ

روسكفإ لقتني نع فقوتلا وأ عاضرلإا نع فقوتلا بجي له رارقلا ذاختلإ بيبطلا ةراشتسإ بجي كلذل .ءاودلا اذهب جلاعلا تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا .كيلع ءاودلا ريثأت ةيفيكل

اكردم نوكت ىتح تانكاملا ليغشت وأ ةبكرملا ةدايق زوجي لا ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .بيبطلا تاميلعت بسح رضحتسملا لامعتسإ

امئاد بجي .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا صوصخب

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا وأ .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا .اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجتت لا ةعاسلا سفن يف ،ماعطلا عم ينأتم ريرحت تاذ تلاوسبك

روسكفإ لوانت بجي .ءاملا عم لماكلا اهلكشب تلاوسبكلا علب بجي .ءاسملا يف وأ حابصلا يف موي لك

ابيرقت ينأتملا ريرحتلاب رارضلإا بنجتل ،ءاملا يف ةلوسبكلا ةباذإ وأ غضم ،قحس ،رطش زوجي لا .مسجلا يف ءاودلل سورهمب ةئيلم ةقعلم ىلع اهاوتحم لماك ةرثعبو رذحب ةلوسبكلا حتف ناكملإاب ،كلذ نم

لادب 1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

75 XR

רוסקפא דירולכורדיה חלמכ ג״מ 75 ןיסקאפלנו :הליכמ הסומכ לכ

Venlafaxine 75 mg as hydrochloride salt

150 XR

רוסקפא דירולכורדיה חלמכ ג״מ 150 ןיסקאפלנו :הליכמ הסומכ לכ

Venlafaxine 150 mg as hydrochloride salt

ההשומ רורחשב תוסומכ .״ףסונ עדימ״ 6 קרפב ,רישכתב םינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישר ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה לא וא הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל תובשחמו תוגהנתהל ןוכיסה תא תולעמ ,הדרחו ןואכד תודגונ תופורת .25 ליג דע םיריעצ םירגובמו םירגבתמ ,םידליב תוינדבוא ,םהיבורקו םיאליגה לכב םילפוטמה לע ,הפורתב לופיטה תליחת םע תובשחמ ,ןואכדה תרמחה :ןוגכ םייתוגהנתה םייוניש רחא בוקעל .המודכו תונפקות ,תוינדבוא .)2 ףיעס האר( אפורל דימ תונפל שי ,הלא ןוגכ םייוניש םילחו הדימב ?הפורתה תדעוימ המל .1 לופיטל ןכו ןואכדמ םילבוסה םילפוטמב לופיטל תדעוימ XR

רוסקפא תויעבמ םילבוסה םילפוטמב לופיטל ,ןכ ומכ .רזוח ןואכדב יתקזחא .תיתרבח הדרחו תיללכ הדרח :תואבה הדרחה תצובקל תכיישה ןואכד תדגונ הפורת איה XR

רוסקפא :תיטיופרת הצובק .)ןילנרדארונו ןינוטורס לש שדחמ הגיפס יבכעמ( SNRIs תארקנש תופורת תוערפה ןוגכ ,םירחא םיבצמבו ןואכדב לופיטל תשמשמ וז תופורת תצובק שי הדרחמ וא ןואכדמ םילבוסה םישנאל יכ החנה הנשי .תונוש הדרח ידגונ לש הלועפה ןונגנמ .חומב ןילנרדארונו ןינוטורס לש תוכומנ תומר תאלעה ידי לע עיפשהל תולוכי תופורתה ךא ,ויד רורב וניא ןואכדה .חומב ןילנרדארונו ןינוטורס תומר ןכתי ,לופיט אלל .הדרח תולחמו ןואכדב לופיטל ההובג תובישח שי .דיתעב לפטל היהי השקש ךכ ,רימחהל לולע ףאו ףולחי אל ךבצמש הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ןיסקאפלנול )יגרלא( שיגר התא × .)6 ףיעסב טרופמ( הפורתה הליכמ רשא יבכעמ גוסמ ןוסניקרפ וא ןואכדב לופיטל תופורת תלטנ וא לטונ ךנה

MAOI גוסמ תופורת תליטנ .)MAOIs( זאדיסקוא ןימאונומ םיזנאה תונכסמו תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע XR

רוסקפא םע דחי תלחתה דעו MAOI -ב לופיטה םויס תעמ םוי 14 ןיתמהל שי .םייח

רוסקפאב לופיטה םויס תעמ םימי 7 תוחפלו ,XR

רוסקפאב לופיטה .MAOI -ב לופיטה תלחתה דעו XR הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס XR

רוסקפאב לופיטה ינפל ןינוטורס תנומסתל ןוכיסה תא תולעמ רשא תופסונ תופורת לטונ ךנה תורחא תופורת״ ףיעס האר( XR

רוסקפא םע דחי תוחקלנ רשאכ .)״XR

רוסקפאו ךות ץחל( םימיוסמ םיגוסמ המוקואלג ןוגכ ,םייניע תולחממ לבוס ךנה .)רבגומ יניע .הובג םד ץחלמ רבעב תלבס .בל תולחממ רבעב תלבס .ןיקת אל בל בצקמ לבוס התאש ךל רמאנ םא .)םיסוכרפ( תותיוועמ רבעב תלבס .)הימרתנופיה( םדב ןרתנ לש תוכומנ תומרמ רבעב תלבס תולקב םמדל וא )םיירוע תת םד יפטש( תורובח חתפל הייטנ ךל שי תולולעה תופורת לטונ ךנה םא וא )השירק תויעב לש הירוטסיה( .)םד ישירק תעינמל( ןירפראו ןוגכ ,םומידל ןוכיסה תא תולעהל תיבטוק וד הערפהמ וא הינאממ לבס ךתחפשמ בורק וא רבעב תלבס .)היסרפיד הינאמ( .תינפקות תוגהנתה לש הירוטסיה ךל שי תבשל תלוכי רסוח וא טקש-יא תשוחתל םורגל הלולע XR

רוסקפא ,אפורל רפסל ךילע .לופיטל םינושארה תועובשב הזוזת אלל דומעל וא .הז בצממ לבוס ךנה םא :ךלש הדרחה תערפהב וא ןואכדב הרמחהו תוינדבוא תובשחמ לש תובשחמ ךל ויהיו ןכתי ,הדרח תערפהמ לבוס וא/ו אכודמ ךנה םא רימחהל תולולע הלא תובשחמ .תוינדבוא תובשחמ וא תימצע העיגפ הלא תופורתש דע ןמז חקולש םושמ ,ןואכד ידגונב שומישה תליחתב .רתוי םיתיעל ךא ,םייעובשכ ללכ ךרדב ,לועפל תוליחתמ :וז הרוצב בושחל ההובג רתוי תוריבסב היהתו ןכתי .תימצע העיגפ לע תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ רבעב ךל ויה םא ןוכיס םייק יכ הארה םיינילק םירקחממ עדימ .ריעצ רגובמ התא םא םע )25 ליגל תחתמ( םיריעצ םירגובמב תינדבוא תוגהנתהל רבגומ .ןואכד ידגונב ולפוטש םיירטאיכיספ םיבצמ ןמז לכב תוינדבוא תובשחמ וא תימצע העיגפ לש תובשחמ ךל שי םא .םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ וא ךלש אפורה םע רשק רוצ ,אוהש תערפה וא ןואכדמ לבוס ךנה םא רבח וא החפשמ בורקל רפסל ץלמומ הרמחה הלח םתעדל םא םתוא לאש .הז ןולע אורקל םהמ שקבלו הדרח .ךתוגהנתהב םייונישמ םיגאדומ םה םא וא ,הדרחב וא ןואכדב הפב שבוי לולע הז בצמ .XR

רוסקפאב םילפוטמהמ 10% ב הפב שבוי לע חווד .הפה תנייגיה לע דיפקהל שי ןכלו ,תששעל ןוכיסה תא תולעהל תרכוס ןכל ,XR

רוסקפאב לופיטה לשב תונתשהל הלולע םדב רכוסה תמר ןונימ תמאתה יבגל אפורה םע ץעייתהל שי ,תרכוס הלוח ךנה םא .תרכוסב לופיטל תופורתה ינימה דוקפתב תוערפה ןינוטורס לש שדחמ הגיפס יבכעמ תונוכמה ,XR

רוסקפא ומכ תופורת דוקפתב תוערפה לש םינימסתל םורגל תולולע ,)

SNRIs

( ןילנרדארונו רחאל םיכישממ הלא םינימסת ,םימיוסמ םירקמב .)4 ףיעס האר( ינימה .לופיטה תקספה 18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב שומיש .18 ליגל תחתמ םירגבתמבו םידליב שומישל תצלמומ הניא וז הפורת רבגומ ןוכיס שי 18 ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל ךתעידיל ,ןכ ומכ רקיעב( תוניועו תוינדבוא תובשחמ ,תודבאתה ןויסינ ןוגכ יאוול תועפותל .הז גוסמ הפורת םילטונ םה רשאכ )סעכו תודגנתה ,תונפקות 18 ליגל תחתמ םילפוטמל וז הפורת םושרל לוכי אפורה ,תאז תורמל לפוטמל הפורתה תא םשר אפורה םא .םתבוטל הזש בשוח אוה רשאכ .הרזח וילא הנפ - ךכל רשקב אפורה םע ץעייתהל ךנוצרבו 18 ליגל תחתמ ועיפוה ליעל םיטרופמה םינימסתהמ רתוי וא דחא םא אפורל חוודל שי ,ןכ ומכ .XR

רוסקפא םילטונה 18 ליגל תחתמ םילפוטמב ורמחוה וא סחיב הפורתה תוחיטב טביהמ חווט תוכורא תועפשה יבגל םינותנ ןיא .וז ליג תצובקב תיתוגהנתהו תיביטינגוק תוחתפתהו ,תורגבתה ,הלידגל בקעמו תוקידב היהת אלש תויוצר יתלב תועפותל םורגל הלולע םיתיעל XR

רוסקפא םילק םייוניש ,בלה בצקב הערפה וא םדה ץחלב היילע ןוגכ ,ןהל עדומ .םדב לורטסלוכה וא ןרתנה תומרב ,דבכה ימיזנא תומרב תויסט תוליעפב םוגפל הלולע XR

רוסקפא ,רתוי תוקוחר םיתיעל אפורהו ןכתי ,ןכל .םומידל וא תורובחל ןוכיסב היילעל םורגלו םדה

רוסקפא לטונ התא םא דחוימב ,םעפ ידימ ,םד תוקידב עצבל שקבי .תכשוממ הפוקתל XR

XR

רוסקפאו תורחא תופורת תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא קיספהל ןיא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תופורת לוטיל ליחתהל וא .אפורה םע הליחת ץעייתהל ילבמ לופיטל םישמשמה )MAOIs( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ לוטיל ןיא אפורל רפס .XR

רוסקפא םע דחי ןוסניקרפה תלחמב וא ןואכדב טרופמ עדימ האר .םינורחאה םימיה 14 -ב הז גוסמ תופורת תלטנ םא .הז קרפ תחת ,״םא הפורתב שמתשהל ןיא״ ףיעסב :ןינוטורס תנומסת הריאממ תיטפלוריונ תנומסת ייומד םינימסת וא םייח ןכסל לולעש בצמ לופיט ןמזב שחרתהל םילוכי )״יאוול תועפות״ 4 קרפ האר( )NMS( .תינמז-וב תוחקלנ תופסונ תופורת רשאכ דחוימב .ןיסקאפלנו םע :תוללוכ הלא תופורתל תואמגוד ;)הנרגימב לופיטל( םינטפירט לש םייביטקלס םיבכעמ :לשמל ,ןואכדב לופיטל תורחא תופורת

לש שדחמ הגיפס יבכעמ ,)SSRIs( ןינוטורס לש שדחמ הגיפס תופורת וא ,םיילקיצירט ןואכד ידגונ ,)SNRIs( ןילנרדארונו ןינוטורס ;םויתיל תוליכמה ,ADHD - זוכירו בשק תערפהב לופיטל( םינימטפמא תוליכמה תופורת ;)רתי תנמשהו ,היספלוקרנ ;)םימוהיזב לופיטל( הקיטויביטנא ,דילוזניל תוליכמה תופורת זאדיסקוא ןימאונומ בכעמ לש גוס ,דימבולקומ תוליכמה תופורת ;)ןואכדב לופיטל( )MAOI( ;)לקשמב הדיריל( ןימארטוביס תוליכמה תופורת ןיצוזטנפ וא ןידיטפ ,לודאטנפט ,לינטנפ ,לודמרט תוליכמה תופורת ;)םיבאכ ךוכישל( ;)לועיש תלקהל( ןאפרותמורטסקד תוליכמה תופורת לופיטל וא םיטאיפואל תורכמתהב לופיטל( ןודתמ תוליכמה תופורת ;)ףירח באכב ןיבולגומהטמ לש תוהובג תומרב לופיטל( ולב ןליתמ תוליכמה תופורת

;)םדב ,םוטרופרפ םוקירפיה םג הנוכמ( St. John’s Wort םיליכמה םירישכת ;)לק ןואכדב לופיטל תשמשמה םיחמצ תיצמת ;)ןואכדו הניש תויעבל( ןפוטפירט םיליכמה םירישכת ,העימש ןוגכ םינימסת םע הלחמב לופיטל( תויטוכיספ יטנא תופורת תונדשח ,אווש תובשחמ ,םימייק אלש םירבד לש השוחת וא הייאר .)תורגתסה ,רורב אל ןויגה ,הגירח ,טקש-יא לש בוליש לולכל םייושע ןינוטורס תנומסת לש םינימסתו םינמיס םייוניש ,ףוגה םוחב היילע ,ריהמ בל בצק ,היצנידרואוק רסוח ,תויזה .האקה ,הליחב ,תמדרת ,לושלש ,םירבגומ םיסקלפר ,םדה ץחלב םיריהמ תנומסתל תומדיהל הלוכי רתויב הרומחה התרוצב ןינוטורס תנומסת םייושע וז תנומסת לש םינימסתו םינמיס .)NMS( הריאממ תיטפלוריונ םירירש תושקונ ,העזה ,ריהמ בל בצק ,הובג םוח לש בוליש לולכל .)םד תקידבב עבקנ( רירשה ימיזנאב היילע ,לובלב ,הרומח םא ,בורקה םילוחה תיב לש ןוימ רדחל הנפ וא ,אפורל דימ רפס .ןינוטורס תנומסת ךל שיש בשוח התא :לשמל .בלה בצק לע תועיפשמה תופורת לטונ ךנה םא אפורה תא עדייל שי לולטוס ,ןוראדוימא ,ןידיניכ :ןוגכ בלה בצק תוערפהב לופיטל תופורת דיליטפוד וא ״ןינוטורס תנומסת״ םג האר( ןיזדירואית ןוגכ תויטוכיספ יטנא תופורת )ליעל םוהיזב לופיטל( ןיצאסקולפיסקומ וא ןיצימורתירא ןוגכ תוקיטויביטנא

)יקדייח .)היגרלאב לופיטל( םינימטסיהיטנא שמתשהל שי ןכל ,XR

רוסקפא םע וביגיו ןכתי תואבה תופורתה לטונ ךנה םא חקורה וא אפורה תא עדייל דחוימב בושח .תוריהזב ןהב :תוליכמה תופורת ,)תוירטפ דגנ הפורת( לוזאנוקוטק ,)םירטאיכיספ םיבצמב לופיטל( ןודירפסיר וא לודירפולאה .)בל תויעבו םד ץחל רתיב לופיטל ,אטב םסוח( לולורפוטמ ןוזמו הפורתב שומיש .)״?הפורתב שמתשת דציכ״ 3 קרפ האר( לכוא םע XR

רוסקפא לוטיל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

רוסקפא לטונ התאש ןמזב לוהוכלא תכירצמ ענמהל שי הקנהו ןויריה ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב ךנהש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב ךנה םא .וז הפורתב שומישה ינפל ךלש אפורה םע ץעייתהל שי יבגל אפורה םע תוצעייתה רחאל קר XR

רוסקפאב שמתשהל ןתינ .רבועל םיירשפאה םינוכיסה יבגלו תירשפאה תלעותה .ןויריהה ךלהמב XR

רוסקפא תלטונ ךנה םא אפורה תא עדייל שי - ןינוטורס לש תרזוח הגיפס יבכעמ( תומוד תופורת ,ןויריהב הליטנ ןמזב

דולייב ךשמתמ יתאיר םד ץחל רתיל ןוכיסה תא תולעהל תולולע )SSRIs .לחלחכ תואריהלו רתוי רהמ םושנל דולייל םרוג הז בצמ ,)PPHN( רחאל תונושארה תועשה 24 -ב ללכ ךרדב םיעיפומ הלא םינימסת .ךלש אפורל דימ תונפל ךיילע ,ךלש קוניתל הרוק הז םא .דלונ קוניתהש ןמזב XR

רוסקפא הלטנ ומאש דולייב עיפוהל לולעש ףסונ ןימסת םינימסת םיעיפומ ךלש קוניתל םא .יוארכ לכוא אל דולייהש וניה ןויריהה .ךלש אפורה םע רשק ירצ ,תגאדומ תאו ,הדילה רחאל הלא עיפשת הפורתהש ןוכיס םייק ןכל ,םא בלחל תרבוע XR

רוסקפא שי םאה טילחהל תנמ לע אפורה םע ץעייתהל שי ךכיפל .קוניתה לע .וז הפורת םע לופיט קיספהל וא קינהל קיספהל תונוכמב שומישו הגיהנ .ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש דע תונוכמ ליעפהל וא בכרב גוהנל ןיא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ךרעב ,לכוא םע ההשומ רורחשב תוסומכ XR

רוסקפא תא לוטיל שי ןתומלשב תוסומכה תא עולבל שי .ברעב וא רקובב םוי לכ העשה התואב לע ,םימב הסומכה תא סימהל וא סועלל ,שותכל ,קלחל ןיא .םימ םע .ףוגב הפורתה לש ההשומה רורחשב עוגפל אלש תנמ ותומלשב הנכות תא רזפלו הסומכה תא תוריהזב חותפל ןתינ ,ןיפולחל ילבמ תידיימ וז תבורעת עולבל שי .םיחופת תיחמ לש האלמ ףכ לע העילב חיטבהל תנמ לע ,ןכמ רחאל דימ םימ סוכ תותשל שיו סועלל .)םידיאורפס( הסומכה ןכות לכ לש ןונימהו רחאמ ,תוילכב וא דבכב תויעבמ לבוס התא םא ךלש אפורל רפס .תונתשהל יושע הפורתה לש האר( ךלש אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתה תא לוטיל קיספהל ןיא .)״הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא״ ףיעס םג רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא תמרב םייוניש ,ריהמ בל בצק לולכל םילולע רתי ןונימ לש םינימסת םיסוכרפ ,תשטשוטמ הייאר ,)תמדרתל תוינונשי ןיב חווטב( תונרעה .תואקהו תותיווע וא הפורתה תא לוטיל תחכש םא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא תא לוטילו החכשנש הנמה לע גלדל שי ,האבה הנמל ןמזה עיגה םא ךא הנמה םוקמב דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .ליגרכ האבה הנמה .ךרובע המשרנש תימויה הנמהמ רתוי לוטיל ןיא !החכשנש .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא וא הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג החני ךלש אפורה .ךלש אפורה םע תוצעייתה אלל ןונימה תא תיחפהל לופיטה תקספה ינפל יתגרדה ןפואב ןונימה תא תיחפהל דציכ ךתוא .תאז הפורתב לופיטל רתוי קוקז ךניאש בשוח אוהו הדימב ןיטולחל תויהל הלולע ןונימב ידמ הריהמ הדירי וא הפורתה לש תימואתפ הקספה באכ ,רורחס תשוחת ,תרוחרחס ,תופייע :ןוגכ ,יאוול תועפותב הוולמ ,לושלש ,הליחב ,ןובאיתב הדירי ,הפב שבוי ,םיטויס ,הניש ידודנ ,שאר וא ץוצקע תושוחת ,םיינזואב םילוצלצ ,לובלב ,החונמ רסוח ,תונבצע וא םיסוכרפ ,העזה ,השלוח ,ילמשח קוש לש תושוחת תורידנ םיתיעל .תעפש ייומד םינימסת ,םירחא םיגיאדמ םינימסת וא וללה םינימסתהמ דחא לכ הווח ךנה םא .ךלש אפורב ץעוויה ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע XR

רוסקפאב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו תעפוהב ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :תואבה יאוולה תועפותמ רתוי וא תחא 100 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)םישנא םיילגרה תופכ וא םיידיה ,ןורגה ,הפה ,ןושלה ,םינפה לש תוחיפנ

.המישנב וא העילבב ישוק ,)תדפרס( תטלובו תדרגמ החירפ וא/ו :)םישנא 1,000 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תורידנ יאוול תועפות המישנב וא העילבב ישוק ,םיפוצפצ ,הזחב ץחל םודא עבצב רועב םיטלוב םיעגנ( תלרח וא דרג ,רועב הרומח החירפ )םידרגמ ללכ ךרדבש עבצ ירסח וא ,טקש-יא :לולכל םייושעש ןינוטורס תנומסת לש םינימסתו םינמיס םייוניש ,ףוגה םוחב היילע ,ריהמ בל בצק ,היצנידרואוק רסוח ,תויזה ,הליחב ,תמדרת ,לושלש ,םירבגומ םיסקלפר ,םדה ץחלב םיריהמ תומדיהל הלוכי רתויב הרומחה התרוצב ןינוטורס תנומסת .האקה תנומסת לש םינימסתו םינמיס .)NMS( הריאממ תיטפלוריונ תנומסתל תושקונ ,העזה ,ריהמ בל בצק ,הובג םוח לש בוליש לולכל םייושע וז .)םד תקידבב עבקנ( רירשה ימיזנאב היילע ,לובלב ,הרומח םירירש העזה ,שאר יבאכ ,דער ,תורומרמצ ,הובג םוח ןוגכ םוהיז לש םינמיס ,םדה תכרעמב הערפהמ עובנל םילולע הלא .תעפש ייומד םינימסתו .םימוהיזל רבגומ ןוכיסל הליבומה .רועה לש ףוליקו תורומח תויחופלשל םורגל הלולעש הרומח החירפ תויהל םילולע ולא .השלוח וא תושיגר ,םירבסומ יתלב םירירש יבאכ .)סיזילוימודבר( םירירש סמת לש םינמיס ןתוחיכש( תוללוכ ןהילע ךלש אפורל רפסל ךילעש תורחא יאוול תועפות תופסונ יאוול תועפות״ תחת הטמל העיפומ הלא יאוול תועפות לש :)״שחרתהל תולולעש הובג םוחב םיוולמ תויהל םילולעה המישנ רצוקו םיפוצפצ ,לועיש האוצב םד וא הרוחש האוצ תויהל םילולע רשא ,ההכ ןתש וא ,תובוהצ םייניע וא בוהצ רוע ,דרג )סיטיטפה( דבכב תקלד לש םינימסת םדה ץחלב היילע ,רידס יתלב וא ריהמ בל בצק ןוגכ בל תויעב םיבחרומ םינושיא ,הייאר שוטשט ןוגכ םייניע תויעב העונתב ישוק ,םיטחמו תוכיס תשוחת ,תרוחרחס ןוגכ תויבצע תויעב תותיווע וא םיסוכרפ ,)םירירש תושקונ וא תוצווכתה( לש ןפוד תאצוי השוחתו תויביטקארפיה ןוגכ תוירטאיכיספ תויעב רתי תושגרתה םא״ ,״?הפורתב שמתשת דציכ״ ןולעב 3 קרפ האר( הלימג תועפות )״הפורתה תליטנ תא קיספמ התא הדימב ליגרהמ רתוי ךורא ןמז ךשמהל לולע םומידה - ךשוממ םומיד תכתחנ וא תעצפנו תעב האוצב תולונרג וא םינטק םינבל םירודכב ןיחבמ ךנה םא

רוסקפא לש הסומכ לכ .גואדל ךרוצ ןיא ,XR

רוסקפאב לופיטה רמוחה תא םיליכמש )םינטק םינבל םירודכ( םידיאורפס הליכמ XR הביקב םיררחתשמ הסומכבש םידיאורפסה .ןיסקאפלנו ליעפה רבעמה ךלהמב תויטיאב ררחתשמ םכותבש ליעפה רמוחהו ךלש תססומתמ הניא םידיאורפסה לש תפטעמה .םייעמבו הביקב םהלש תעפוה תורמל הגפסנ תשרדנה הנמה ,רמולכ .האוצב תשרפומו .האוצב םידיאורפס :שחרתהל תולולעש תופסונ יאוול תועפות ךותמ 1 -מ רתויב עיפוהל תויושע( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)םישנא 10 םונמנ ,שאר יבאכ ,תרוחרחס הניש ידודנ תוריצע ,הפב שבוי ,הליחב )הליל תעזה ללוכ( העזה :)םישנא 10 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תוחיכש יאוול תועפות ןובאיתב הדירי קשחב הדירי ,ינימ קופיס רדעה ,ךמצעמ קותינ לש השגרה ,לובלב םיגירח תומולח ,תונבצע ,החונמ רסוח ,ינימה ,הזוזת אלל דומעל וא תבשל תלוכי רסוח וא טקש-יא תשוחת ,דער רירשה חתמב היילע ,םעטה שוחב םייוניש ,םיטחמו תוכיס תשוחת תלוכי רסוח ,םיבחרומ םינושיא ,הייאר שוטשט ללוכ הייאר תוערפה םיבורקל םיקוחר םימצעמ דוקימ ריבעהל ןיעה לש )ןוטנט( םיינזואב םילוצלצ בלה תוקיפד לש השגרה ,ריהמ בל בצק הקמסה ,םד ץחלב היילע קוהיפ ,המישנ רצוק לושלש ,האקה דרג ,הלק החירפ ןתש ןתמב ישוק ,ןתש ליטהל תלוכי רסוח ,ןתש ןתמ תורידתב היילע אל םומידב היילע וא רבגומ םומיד :ןוגכ )םישנב( הרידס אל תסוו הפקזב תוערפה ,)םירבגב( ינימ קופיסל העגה/הכיפשב תויעב ,רידס )תונוא ןיא( תורומרמצ ,תופייע ,השלוח לקשמב הדירי ,לקשמב היילע לורטסלוכה תומרב היילע :)םישנא 100 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תוחיכש אל יאוול תועפות )הינאמ( ןושיל ךרוצב הדיריו תוצצורתמ תובשחמ ,רתי תוליעפ ,ינימ קופיסל העגהב תויעב ,תואיצמהמ קותינ לש השגרה ,תויזה םייניש תקיחש ,רתי שוגיר תשגרה ,שגר וא השוחתב רסוח יווישבו היצנידרואוקב תוערפה ,תוינוצר אל םירירש תועונת ,תופלעתה לקשמה םד ץחלב הדירי ,)הדימעל ריהמ רבעמב רקיעב( תרוחרחס תשגרה םומידל ןמיס תויהל לולע( תימד וא הרוחש האוצ וא תימד האקה )ימינפ הגירח רעיש תרישנ ,תורובח ,שמשל הפישחב תושיגר ןתש ןתמב הטילש רסוח תוינוצר אל םירירש תועונתו תויוצווכתה ,תושקונ םדב דבכ ימיזנא תומרב םילק םייוניש :)םישנא 1,000 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תורידנ יאוול תועפות םיסוכרפ וא תותיווע הובג םוחב םיוולמ תויהל םילולע רשא המישנ רצוקו םיפוצפצ ,לועיש )םוירילד( תויזהב םיוולמ םיתיעלש לובלבו תואצמתה רסוח לש תמאות אל השרפה תנומסת םג הנוכמה( תרבגומ םימ תכירצ )SIADH - הנתשה דגונ ןומרוה םדב ןרתנ תומרב הדירי הייארב שוטשט וא הדיריו םייניעב רומח באכ תופלעתהל ליבוהל לולע רשא ,רידס אל וא ריהמ ,גירח בל בצק הרומח היעב לע דיעהל םילולע( רומח בג באכ וא רומח ןטב באכ

)בלבלב וא דבכב ,םייעמב ייומד םינימסת וא ,ההכ ןתש ,תובוהצ םייניע וא בוהצ רוע ,דרג

)סיטיטפה( דבכ תקלד לש םינימסת - תעפש 10,000 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( דואמ תורידנ יאוול תועפות :)םישנא לולע - םדה תויסט רפסמב הדיריל ןמיס תווהל לוכי ,ךשמתמ םומיד םימומידו תורובחל ןוכיסב היילעל ליבוהל םא בלח לש ןפוד אצוי רוציי וא ,איקב וא ןתשב םד ,םייכינחב םומיד לשמל יופצ יתלב םומיד )םירובש םידירו( םד ילכב העיגפ וא תורובח לש היופצ אל העפוה םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ דומצבו לופיטה ןמזב וחווד( תינדבוא תוגהנתהו תוינדבוא תובשחמ תודחוימ תורהזא״ ףיעסב 2 קרפ האר ,ןיסקאפלנוב לופיטה תקספהל )״הפורתב שומישל תועגונה תונפקות )וגיטרו( תרוחרחס וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הדשו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה לע עיפומה )Exp. Date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג .25ºC -ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

:75 XR

רוסקפא

Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910,

hypromellose 2208, talc.

Capsule shell: gelatin, titanium dioxide )E171(, red iron oxide

)E172(, yellow iron oxide )E172(, printing ink:

shellac, iron oxide, propylene glycol, ammonium hydroxide,

simeticone.

:150 XR

רוסקפא

Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910,

hypromellose 2208, talc.

Capsule shell: gelatin, red iron oxide )E172(, yellow iron oxide

)E172(, titanium dioxide )E171(, printing ink:

shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone, titanium

dioxide.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ 75 -ו W ןומיסה םע קסרפא עבצב תומוטא תוסומכ :75 XR

רוסקפא .)רטסילב( תישגמ תוזיראב ,םודא בותיכב W ןומיסה םע ההכ םותכ עבצב תומוטא תוסומכ :150 XR

רוסקפא .)רטסילב( תישגמ תוזיראב ,ןבל בותיכב 150 -ו )רטסילב( תישגמ תזיראב תוקוושמ 150 XR

רוסקפא -ו 75 XR

רוסקפא .תוסומכ 56 וא 30 ,28 ,20 ,14 ,10 הליכמה .םיקוושמ םילדגה וא תוזיראה יגוס לכ אלו ןכתי ,מ״עב לארשי הקיטבצמרפ יא ףא יפ רזייפ :ותבותכו םושירה לעב .46725 חותיפ הילצרה ,9 רקנש ,)Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH( רזייפ :ןרציה םש .הינמרג ,גרוביירפ דרשמ י״ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י״ע עבקנ הז ןולע טמרופ תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ,2018 רבמצדב תואירבה .2019 רבמצדב :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

111.17.29394

:75 XR

רוסקפא

111.18.29395

:150 XR

רוסקפא ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

EFEX CAPS PL SH 291219

دعب ةرشابم ءاملا نم سأك برش بجيو غضم نود نم

لااح طيلخلا اذه علب بجي .حافتلا .)تاديئوريفس( ةلوسبكلا ىوتحم لماك علب نامضل ،كلذ ءاودلل ةيئاودلا ةعرجلا نلأ ،ىلكلا يف وأ دبكلا يف لكاشم نم يناعت تنك اذإ كبيبطل كحإ .ريغتت نأ اهنأش نم تفقوت اذإ« دنبلا

اضيأ رظنأ( كبيبط ةراشتسإ نودب ءاودلا لوانت نع فقوتلا زوجي لا .)»ءاودلا لوانت نع ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ وأ بيبطلل

اروف هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل ةظقيلا ىوتسم يف تاريغت ،عيرس بلق مظن لمشت دق ةطرفم ةيئاود ةعرجل ضارعأ .تاؤيقتو تاجنشت وأ تاجلاتخإ ،ةيؤرلا شوشت ،)تابسلا ىتح مونلا ىلإ ليملا نيب ام( ءاودلا لوانت تيسن اذإ كركذت لاح ةيئاودلا ةعرجلا لوانت بجي ،بولطملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ ةيئاودلا ةعرجلا تيوفت بجي ،ةيلاتلا ةيئاودلا ةعرجلا لوانت دعوم ناح اذإ نكل .كلذب لوانت لاوحلأا نم لاح يأ يف زوجي لا .داتعملاك ةيلاتلا ةيئاودلا ةعرجلا لوانتو ةيسنملا ةعرجلا نم رثكأ لوانت زوجي لا !ةيسنملا ةيئاودلا ةعرجلا نم

لادب

اعم نيتيئاود نيتعرج .كلجأ نم تفصو يتلا ةيمويلا ةيئاودلا .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ ليلقت وأ ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لاف ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط ولو ىتح لكشب ةيئاودلا ةعرجلا للقت فيك كبيبط كدشري .كبيبط ةراشتسإ نودب ةيئاودلا ةعرجلا ةجاحب تسل كنأب دقتعي بيبطلا ناك اذإ كلذو جلاعلا نع مات لكشب فقوتلا لبق يجيردت .ءاودلا اذهب جلاعلل دعب دق ةيئاودلا ةعرجلل يغبني امم عرسأ ضفخلا وأ ءاودلا لوانت نع ئجافملا فقوتلا نإ فافج ،سيباوك ،قرأ ،عادص ،ةخودب روعشلا ،راود ،قاهرإ :لثم ،ةيبناج ضارعأب قفارتي يف نينط ،كابترإ ،ةحارلا مدع ،ةيبصع ،لاهسإ ،نايثغ ،ماعطلل ةيهشلا صقانت ،مفلا يف ،قرعت ،ماع فعض ،ةيئابرهك ةمدصب روعشلا ةردان نايحأ يف وأ زخوب روعشلا ،نينذلأا .ازنإولفنلإاب ةهيبش ضارعأ وأ تاجلاتخإ .كبيبط رشتسإ ،ىرخأ ةقلقم

اضارعأ وأ ضارعلأا هذه نم

ايأ يساقت تنك اذإ ةعرجلا نم دكأتلاو ءاودلا عباط صيخشت بجي !ةمتعلا يف ةيودلأا لوانتت لا .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت ةرم لك يف ةيئاودلا .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ،ءاودلا لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ ةيبناجلا ضارعلأا )4 .نيلمعتسملا ضعب دنع ةيبناج

اضارعأ ببسي دق

روسكفإ لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم .ةيبناجلا ضارعلأا ةمئاق نم شهدنت لا دنع ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

ً

لااح هجوتلاو لامعتسلإا نع فقوتلا بجي :ةيلاتلا ةيبناجلا ضارعلأا نم رثكأ وأ دحاو روهظ :)صخش 100 نيب نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم( ةعئاش ريغ ةيبناج ضارعأ زرابو كاح حفط وأ/و نيمدقلا يتحار وأ نيديلا ،ةرجنحلا ،مفلا ،ناسللا ،هجولا خافتنإ .سفنتلا يف وأ علبلا يف ةبوعص ،)ىرش( :)صخش 1000 نيب نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم( ةردان ةيبناج ضارعأ سفنتلا يف وأ علبلا يف ةبوعص ،ريفص ،ردصلا يف طغض يتلا نوللا ةميدع وأ رمحأ نولب دلجلا يف ةزراب تافآ( ىرش وأ ةكح ،ديدش يدلج حفط )ةكاح ةداع نوكت ،نايذه ،ءوده مدع :لمشت نأ اهنأش نم يتلا نينوتوريسلا ةمزلاتمل ضارعأو تاملاع ،مدلا طغض يف ةعيرس تاريغت ،مسجلا ةرارح عافترإ ،بلقلا مظن عرست ،قيسنتلا ةلق رثكلأا اهلكشب نينوتوريسلا ةمزلاتم .ؤيقت ،نايثغ ،تابس ،لاهسإ ،تاسكعنملا ةدايز هذه ضارعأو تاملاع .)

( ةثيبخلا ةيبصعلا ةمزلاتملا هبشت نأ نكمي ةروطخ بلصت ،قرعت ،عيرس بلق مظن ،ةعفترم ةنوخس نم جيزم لمشت نأ نكمي ةمزلاتملا .)مدلا صحف يف ددحت( لضعلا تاميزنإ يف ةدايز ،كابترإ ،تلاضعلل ديدش ةهيبش ضارعأو قرعت ،عادص ،فاجترإ ،ةريرعشق ،ةعفترم ةنوخس لثم ثولتل تاملاع ىلإ يدؤي يذلا ،مدلا زاهج يف بارطضإ ةجيتن ضارعلأا هذه مجنت دق .ازنإولفنلإاب .تاثولت ثودحل ةروطخلا ةدايز .دلجلا رشقتو ةريطخ تلاصيوح ىلإ يدؤي دق يذلا ريطخ حفط للاحنلإ تاملاع نوكت نأ نكمي هذه .ماع فعض وأ ةيساسح ،ةصخشم ريغ ةيلضع ملاآ

rhabdomyolysis

( ةططخملا تلاضعلا ضارعلأا هذه عويش( لمشت اهنع كبيبط غلابإ كيلع بجوتي يتلا ىرخأ ةيبناج ضارعأ :)»ثدحت دق يتلا ةيفاضإ ةيبناج ضارعأ« تحت

اقحلا رهظي ةيبناجلا ةعفترم ةنوخسب قفارتت دق يتلا سفنتلا يف قيضو ريفص ،لاعس زاربلا يف مد وأ دوسأ زارب دبكلا يف باهتللإ

اضارعأ نوكت دق يتلا ،نكاد لوب وأ ،نينيعلا وأ دلجلا رارفصإ ،ةكح

hepatitis

مدلا طغض يف عافترإ ،بلقلل مظتنم ريغ وأ عيرس مظن لثم بلقلا يف لكاشم نيتقدحلا عسوت ،ةيؤرلا شوشت لثم نينيعلا يف لكاشم بلصت وأ تاصلقت( ةكرحلا يف ةبوعص ،ربإو سيبابدب روعشلا ،راود لثم ةيبصع لكاشم تاجنشت وأ تاجلاتخإ ،)يلضع لاعفنلإا طرفب ذاش روعشو طاشنلا طرف لثم ةيسفن لكاشم تفقوت اذإ« ،»؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك« ةرشنلا يف 3 ةرقفلا رظنأ( ةيباحسنإ ضارعأ )»ءاودلا لوانت نع تحر

ج وأ تبص

أ لاح يف داتعملا نم لوطأ ةرتفل فزنلا رمتسي دق ـ رمتسم فزن جلاعلا ةرتف ءانثأ زاربلا يف تابيبح وأ ةريغص ءاضيب تارك تظحلا اذإ ىلع يوتحت

XR

روسكفإ نم ةلوسبك لك نإ .قلقلل يعاد لاف ،

XR

روسكفإ ـب .نيسكافلانيڤ ةلاعفلا ةداملا يوحت يتلا )ةريغص ءاضيب تارك( تاديئوريفس يتلا ةلاعفلا ةداملاو كتدعم يف ررحتت ةلوسبكلا يف ةدوجوملا تاديئوريفسلا تاديئوريفسلا فلاغ نإ .ءاعملأا يفو ةدعملا يف اهرورم ءانثأ ءطبب ررحتت اهلخادب اهصاصتمإ متي ةبولطملا ةيئاودلا ةعرجلا نأ ،ينعي .زاربلا يف حرطيو بوذي لا .زاربلا يف تاديئوريفس روهظ مغر :ثدحت نأ نكمي ةيفاضإ ةيبناج ضارعأ :)صاخشأ 10 نيب نم 1 نم رثكأ ىدل رهظت نأ اهنأش نم(

ً

ادج ةعئاش ةيبناج ضارعأ ساعن ،عادص ،راود قرأ كاسمإ ،مفلا يف فافج ،نايثغ )ليللا يف قرعت كلذ يف امب( قرعت :)صاخشأ 10 نيب نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم( ةعئاش ةيبناج ضارعأ ماعطلل ةيهشلا يندت ،ةيسنجلا ةبغرلا يف صقانت ،يسنجلا عابشلإا مدع ،كتاذ نع لاصفنإب روعشلا ،كابترإ ةذاش ملاحأ ،ةيبصع ،حايترإ مدع روعشلا ،ةكرح نودب فوقولا وأ سولجلا ىلع ةردقلا مدع وأ ءوده مدعب روعشلا ،نافجر

لضعلا رتوت ةدايز ،قوذتلا ةساح يف تاريغت ،ربإو سيبابدب ىلع نيعلا ةردق مدع ،نيتقدحلا عسوت ،ةيؤرلا شوشت لمشي ةيؤرلا يف تابارطضإ ةبيرق ءايشأ ىلإ ةديعب ءايشأ نم زيكرتلا لقن )نينط( نينذلأا يف نينط بلقلا تابرضب روعشلا ،عيرس بلق مظن دروت ،مدلا طغض يف عافترإ بؤاثت ،سفنتلا يف قيض لاهسإ ،ؤيقت ةكح ،طيسب حفط لوبتلا ةبوعص ،لوبتلا ىلع ةردقلا مدع ،لوبتلا ةريتو دايدزإ ،مظتنملا ريغ فزنلا ديازت وأ ديازتملا فزنلا :لثم )ءاسنلا ىدل( ثمطلا ماظتنإ مدع بيضقلا باصتنإ يف لكاشم ،)لاجرلا ىدل( يسنجلا عابشلإا غولب يف/فذقلا يف ةلكشم )يسنجلا زجعلا( ةريرعشق ،قاهرإ ،ماع فعض نزولا يف ضافخنإ ،نزولا يف عافترإ لورتسلوكلا بسن يف عافترإ :)صخش 100 نيب نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم( ةعئاش ريغ ةيبناج ضارعأ )سوه( مونلل ةجاحلا ضافخنإو راكفلأا عراست ،طاشن طرف ةلق وأ ردخ ،يسنجلا عابشلإا غولب يف لكاشم ،عقاولا نع لاصفنإب روعشلا ،نايذه نانسلأا ةزكزك ،لاعفنإ طرفب روعشلا ،ساسحلإا نزاوتلاو قيسنتلا يف تابارطضإ ،تلاضعلل ةيدارإ لا تاكرح ،ءامغإ مدلا طغض يف ضافخنإ ،)فوقولا ةيعضول عيرسلا لاقتنلإا دنع ةصاخ( راودب روعشلا )يلخاد فزنل ةملاع نوكي دق( يومد وأ دوسأ زارب وأ يومد ؤيقت رعشلل يدايتعإ ريغ طقاست ،تامدك ،سمشلل ضرعتلا دنع ةيساسح لوبتلا ىلع ةرطيسلا مدع ةيدارإ لا ةيلضع تاكرحو تاصلقت ،بلصت مدلا يف دبكلا تاميزنإ بسن يف ةفيفط تاريغت :)صخش 1,000 نيب نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم( ةردان ةيبناج ضارعأ تاجلاتخإ وأ تاجنشت ةعفترم ةنوخسب قفارتت دق يتلا سفنتلا يف قيضو ريفص ،لاعس

delirium

( نايذهب

انايحأ قفارتت دق يتلا كابترإو ناهوت داضملا نومروهلل مئلاملا ريغ زارفلإا ةمزلاتم

اضيأ ىمسي يذلا( ءاملل ديازتم كلاهتسإ

SIADH

ـ لوبلا راردلإ مدلا يف مويدوصلا بسن ضافخنإ ةيؤرلا يف شوشت وأ فعضو نينيعلا يف ديدش ملأ ءامغلإا ىلإ يدؤي دق يذلا ،مظتنم ريغ وأ عيرس ،ذاش بلق مظن ،ءاعملأا يف ةريطخ ةلكشم ىلع لدي دق( رهظلا يف ديدش ملأ وأ نطبلا يف ديدش ملأ )سايركنبلا وأ دبكلا ضارعأ ـ ازنإولفنلإاب ةهيبش ضارعأ وأ ،نكاد لوب ،نينيعلا وأ دلجلا رارفصإ ،ةكح

hepatitis

( دبكلا باهتللإ :)صخش 10,000 نيب نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم(

ً

ادج ةردان ةيبناج ضارعأ يدؤي دق ـ مدلا تاحيفص ددع يف ضافخنلإ ةملاع لكشي نأ نكمي يذلا ،رمتسم فزن ةفزنأو تامدك ثودحل ةروطخلا ةدايز ىلإ ملأا بيلحل ذاش جاتنإ عقوتم ريغ روهظ وأ ،ءيقلا يف وأ لوبلا يف مد ،ةثللا يف فزن

لاثم عقوتم ريغ فزن )ةدرولأا رسكت( ةيومدلا ةيعولأا يف ةباصإ وأ تامدكل :)دعب ددحي مل اهعويش ضارعأ( فورعم ريغ اهعويش ةيبناج ضارعأ جلاعلا نع فقوتلا نم

ابيرقو جلاعلا للاخ اهنع غل

ب( يراحتنإ كولسو ةيراحتنإ راكفأ )»ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت« دنب 2 ةرقفلا رظنأ ،نيسكافلانيڤ ـب ةيناودع )وغيتريڤ( راود نم يناعت امدنع وأ ،ةيبناجلا ضارعلأا ىدحإ تمقافت اذإ ،يبناج ضرع رهظ اذإ .بيبطلا ةراشتسإ كيلع ،ةرشنلا هذه يف ركذي مل يبناج ضرع نع غيلبت« طبارلا ىلع طغضلا ةطساوب ةحصلا ةرازول ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلا ناكملإاب ةحصلا ةرازو عقومل ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع دوجوملا »يئاود جلاع بقع ةيبناج ضارعأ ،ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلل رشابملا جذومنلا ىلإ كهجوي يذلا )

www.health.gov.il

:طبارلا حفصت قيرط نع وأ

https://sideeffects.health.gov.il

؟ءاودلا نيزخت ةيفيك )5 لوانتم نع

اديعب قلغم ناكم يف رخآ ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي !ممستلا بنجت ببست لا .ممستلاب مهتباصإ يدافتل كلذو ،عضرلا وأ/و لافطلأا ةيؤر لاجمو يديأ .بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب ؤيقتلا ىلع رهظي يذلا )

Exp. Date

( ةيحلاصلا خيرات ءاضقنإ دعب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .رهشلا سفن نم ريخلأا مويلا ىلإ ةيحلاصلا ءاضقنإ خيرات ريشي .ةبلعلا رهظ .ةيوئم ةجرد 25 نع لقت ةرارح ةجردب ،فاج ناكم يف نيزختلا بجي ةيفاضإ تامولعم )6

اضيأ ءاودلا يوتحي ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب

:75 XR

روسكفإ

Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910,

hypromellose 2208, talc.

Capsule shell: gelatin, titanium dioxide )E171(, red iron oxide

)E172(, yellow iron oxide )E172(, printing ink:

shellac, iron oxide, propylene glycol, ammonium hydroxide,

simeticone.

:150 XR

روسكفإ

Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910,

hypromellose 2208, talc.

Capsule shell: gelatin, red iron oxide )E172(, yellow iron oxide

)E172(, titanium dioxide )E171(, printing ink:

shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone, titanium

dioxide.

:ةبلعلا ىوتحم وه امو ءاودلا ودبي فيك ،رمحأ طخب

ـو

ةملاعلا عم قاردلا نولب ةمتاق تلاوسبك :75 XR

روسكفإ .)رتسيلب( ةحيول تاوبع نمض طخب

ـو

ةملاعلا عم نكاد يلاقترب نولب ةمتاق تلاوسبك :150 XR

روسكفإ .)رتسيلب( ةحيول تاوبع نمض ،ضيبأ )رتسيلب( ةحيول ةوبع نمض

150 XR

روسكفإ ـو 75 XR

روسكفإ نم لك ق

وسي .ةلوسبك 56 وأ 30 ،28 ،20 ،14 ،10 ىلع يوتحت يتلا .بلعلا ماجحأو عاونأ ةفاك ق

وست لاأ زئاجلا نم ،٩ ركنش ،.ض.م ليئارسإ اكيتپسامراف يإ فإ يپ رزياف :هناونعو زايتملإا بحاص 46725 حاوتيپ ايلستره .ايناملأ ،غروبيارف ،)

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

( رزياف :جتنملا مسإ نوناك يف اهلبق نم صخرو صحف اهاوتحمو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو تددح دقل .2019 لولأا نوناك يف ةحصلا ةرازو تاميلعت بجومب اهثيدحت متو ،2018 لولأا :ةحصلا ةرازو يف يموكحلا ةيودلأا لجس يف ءاودلا لجس مقر

111.17.29394

:75 XR

روسكفإ

111.18.29395

:150 XR

روسكفإ نم مغرلا ىلع .ركذملا ةغيصب ةرشنلا هذه ةغايص تمت ،ةءارقلا نيوهتو ةلوهس لجأ نم .نيسنجلا لاكل صصخم ءاودلا نإف ،كلذ

3. How sHould you use tHe medicine?

Always use the preparation according to the doctor’s instructions. Check

with the doctor or pharmacist if you are uncertain about the dosage and

instructions for use of the preparation.

The dosage and treatment regimen will be determined by the doctor

only.

do not exceed the recommended dose.

Efexor

XR extended-release capsules should be taken with food, at

approximately the same time each day, either in the morning or evening.

Capsules must be swallowed whole with water. Do not divide, crush,

chew, or dissolve the capsule in water, to avoid compromising the

extended release of the medicine in the body.

Alternatively, the capsule can be carefully opened and its entire contents

sprinkled on a spoonful of applesauce. Swallow this mixture immediately

without chewing and drink a glass of water immediately afterwards, to

ensure ingestion of all of the capsule content )spheroids(.

If you have liver or kidney problems, talk to your doctor, since the dosage

of the medicine may be different.

Do not stop taking the medicine without consulting your doctor )also

see section “If you stop taking the medicine”(.

if you accidentally take a higher dosage

If you took an overdose or if a child has accidentally swallowed the

medicine, refer immediately to a doctor or proceed to a hospital

emergency room and bring the package of the medicine with you.

The symptoms of an overdose may include a rapid heartbeat, changes

in the level of alertness )ranging from sleepiness to coma(, blurred

vision, seizures or fits and vomiting.

if you forget to take the medicine

If you forgot to take this medicine at the required time, take a dose as

soon as you remember. However, if it is time for the next dose, skip the

forgotten dose and take the next dose as usual. Under no circumstances

should two doses be taken together instead of the forgotten dose! Do

not take more than the daily dose prescribed for you.

Adhere to the treatment regimen as recommended by the doctor.

if you stop taking the medicine

Even if there is an improvement in your health, do not stop treatment with

the medicine or reduce the dosage without consulting your doctor. If the

doctor thinks that you no longer need to be treated with this medicine,

he will instruct you on how to gradually reduce your dosage before

stopping treatment completely.

Sudden discontinuation of the medicine or too rapid a reduction in

dosage may be accompanied by side effects such as: tiredness,

dizziness, light-headedness, headache, insomnia, nightmares, dry

mouth, decreased appetite, nausea, diarrhea, nervousness, agitation,

confusion, ringing in the ears, tingling sensation or in rare instances,

electric shock sensations, weakness, sweating, seizures or flu-like

symptoms.

If you experience any of these symptoms or other worrisome symptoms,

consult your doctor.

do not take medicines in the dark! check the label and the dose

each time you take a medicine. wear glasses if you need them.

if you have further questions regarding use of the medicine,

consult the doctor or pharmacist.

4. side effects

As with any medicine, the use of Efexor

XR may cause side effects in

some users. Do not be alarmed by the list of side effects. You may not

suffer from any of them.

discontinue use and immediately refer to a doctor or proceed to an

emergency room if one or more of the following side effects occur:

uncommon side effects )may appear in up to 1 in 100 people(:

∙ Swelling of the face, tongue, mouth, throat, hands or feet and/or itchy

and raised rash )hives(, difficulty swallowing or breathing.

Rare side effects )may appear in up to 1 in 1,000 people(:

∙ Chest tightness, wheezing, difficulty swallowing or breathing

∙ Severe skin rash, itching, or hives )elevated, red or colorless skin

patches that usually itch(

∙ Signs and symptoms of serotonin syndrome which may include:

restlessness, hallucinations, lack of coordination, fast heartbeat,

increased body temperature, fast changes in blood pressure,

overactive reflexes, diarrhea, coma, nausea, vomiting. In its most

severe form, serotonin syndrome can resemble neuroleptic malignant

syndrome )NMS(. Signs and symptoms of this syndrome may include

a combination of high fever, fast heartbeat, sweating, severe muscle

stiffness, confusion, increased muscle enzymes )determined by a

blood test(.

∙ Signs of infection, such as high fever, chills, shivering, headaches,

sweating and flu-like symptoms. These may be caused by a blood

system disturbance, which leads to increased risk of infections.

∙ Severe rash which may cause severe blistering and peeling of the

skin.

∙ Unexplained muscle pains, tenderness or weakness. These may be

signs of rhabdomyolysis.

Other side effects you must tell your doctor about include )the

frequency of these side effects is indicated below under “Additional

side effects that may occur”(:

∙ Coughing, wheezing and shortness of breath, that may be

accompanied by a high fever

∙ Black stools or blood in stools

∙ Itching, yellow skin or eyes, or dark urine, which may be symptoms

of liver inflammation )hepatitis(

∙ Heart problems, such as rapid or irregular heart rate, increased blood

pressure

∙ Eye problems, such as blurred vision, dilated pupils

∙ Nerve problems, such as dizziness, pins and needles, movement

difficulty )muscle spasms or stiffness(, seizures or fits

∙ Psychiatric problems, such as hyperactivity and feeling unusually

overexcited

∙ Withdrawal effects )see section 3 in the leaflet “How should you use

the medicine?”, “If you stop taking the medicine”(

∙ Prolonged bleeding - if you were injured or got cut, the bleeding may

persist for longer than usual

if you notice small white balls or granules in your stools during

treatment with efexor

®

XR, there is no need to worry. each efexor

®

XR capsule contains spheroids )small white balls( that contain

the active ingredient, venlafaxine. the spheroids in the capsule

are released in your stomach and the active ingredient in them

is slowly released during passage through the stomach and

intestines. the shell of the spheroids does not dissolve and

is passed out in the stool. that is to say, the required dose is

absorbed despite the appearance of spheroids in the stool.

Additional side effects that may occur:

Very common side effects )may appear in more than 1 in 10 people(:

∙ Dizziness, headaches, drowsiness

∙ Insomnia

∙ Nausea, dry mouth, constipation

∙ Sweating )including night sweats(

common side effects )may appear in up to 1 in 10 people(:

∙ Decreased appetite

∙ Confusion, feeling of detachment from yourself, lack of orgasm,

decreased libido, agitation, nervousness, abnormal dreams

∙ Tremor, restless feeling or inability to sit or stand still, sensation of pins

and needles, changes in sense of taste, increased muscle tension

∙ Visual disturbances, including blurred vision, dilated pupils, inability

of the eye to change focus from distant objects to nearby objects

∙ Ringing in the ears )tinnitus(

∙ Rapid heart rate, palpitations

∙ Increase in blood pressure, flushing

∙ Shortness of breath, yawning

∙ Vomiting, diarrhea

∙ Mild rash, itching

∙ Increased frequency of urination, inability to pass urine, difficulty in

passing urine

∙ Menstrual irregularities )in women(, such as: increased bleeding or

increased irregular bleeding, problems with ejaculation/reaching an

orgasm )in men(, erectile disorders )impotence(

∙ Weakness, fatigue, chills

∙ Weight gain, weight loss

∙ Increased cholesterol levels

uncommon side effects )may appear in up to 1 in 100 people(:

∙ Hyperactivity, racing thoughts and reduced need to sleep )mania(

∙ Hallucinations, feeling of detachment from reality, problems reaching

an orgasm, lack of feeling or emotion, feeling over-excited, grinding

of teeth

∙ Fainting, involuntary muscle movements, coordination and balance

disorders

∙ Feeling dizzy )especially when rapidly standing up(, reduced blood

pressure

∙ Bloody vomit or black or bloody stools )may be a sign of internal

bleeding(

∙ Sensitivity upon exposure to the sun, bruises, abnormal hair loss

∙ Lack of control of urination

∙ Stiffness, spasms and involuntary movements of the muscles

∙ Slight changes in liver enzyme levels in the blood

Rare side effects )may appear in up to 1 in 1,000 people(:

∙ Fits or seizures

∙ Coughing, wheezing and shortness of breath that may be

accompanied by high fever

∙ Disorientation and confusion, sometimes accompanied by

hallucinations )delirium(

∙ Increased water consumption )also called syndrome of inappropriate

antidiuretic hormone secretion - SIADH(

∙ Decreased blood sodium levels

∙ Severe eye pain and reduced or blurred vision

∙ Abnormal, rapid or irregular heart rate, which may lead to fainting

∙ Severe abdominal pain or severe back pain )may be indicative of a

severe problem in the intestine, liver or pancreas(

∙ Itching, yellow skin or eyes, dark urine, or flu-like symptoms –

symptoms of liver inflammation )hepatitis(

Very rare side effects )may appear in up to 1 in 10,000 people(:

∙ Prolonged bleeding, may be a sign of reduced number of platelets –

may lead to increased risk of bruises and bleeding

∙ Abnormal breast milk production

∙ Unexpected bleeding, such as bleeding of the gums, bloody urine or

vomit, or unexpected appearance of bruises or blood vessel damage

)broken veins(

side effects of unknown frequency )effects whose frequency has

not yet been determined(:

∙ Suicidal thoughts and suicidal behavior )reported during and

immediately after stopping treatment with venlafaxine, see section 2,

subsection “Special warnings regarding use of the medicine”(

∙ Aggression

∙ Dizziness )vertigo(

if a side effect occurs, if one of the side effects worsens or if you

suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult

with the doctor.

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on

the link “Report Side Effects of Drug Treatment” found on the Ministry

of Health homepage )www.health.gov.il( that directs you to the online

form for reporting side effects, or by entering the link:

https://sideeffects.health.gov.il

5. How sHould tHe medicine be stoRed?

∙ Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine, should be

kept in a safe place out of the reach and sight of children and/or infants

in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly

instructed to do so by the doctor.

∙ Do not use the medicine after the expiry date )Exp. Date( appearing

on the package. The expiry date refers to the last day of that month.

∙ Store in a dry place, below 25°C.

6. fuRtHeR infoRmAtion

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Efexor

XR 75:

Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910,

hypromellose 2208, talc.

Capsule shell: gelatin, titanium dioxide )E171(, red iron oxide )E172(,

yellow iron oxide )E172(, printing ink:

shellac, iron oxide, propylene glycol, ammonium hydroxide, simeticone.

Efexor

XR 150:

Microcrystalline cellulose, ethyl cellulose, hypromellose 2910,

hypromellose 2208, talc.

Capsule shell: gelatin, red iron oxide )E172(, yellow iron oxide )E172(,

titanium dioxide )E171(, printing ink:

shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone, titanium dioxide.

What the medicine looks like and the contents of the package:

Efexor

XR 75: peach-colored, opaque capsules, marked in red with

W and 75, in tray )blister( packs.

Efexor

XR 150: dark orange-colored, opaque capsules, marked in

white with W and 150, in tray )blister( packs.

Efexor

XR 75 and Efexor

XR 150 are marketed in a tray )blister(

package containing 10, 14, 20, 28, 30 or 56 capsules.

Not all package types and sizes may be marketed.

license Holder and its Address: Pfizer PFE Pharmaceuticals Israel

Ltd., 9 Shenkar St., Herzliya Pituach 46725.

manufacturer name: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH,

Freiburg, Germany.

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health

and its content was checked and approved by it in December 2018

and updated according to the guidelines of the Ministry of Health in

December 2019.

Registration number of the medicine in the national drug Registry

of the ministry of Health:

Efexor

XR 75:

111.17.29394

Efexor

XR 150:

111.18.29395

PAtient PAckAge inseRt in AccoRdAnce witH tHe

PHARmAcists’ RegulAtions (PRePARAtions) - 1986

The medicine is dispensed with a doctor’s prescription only

efexor

®

XR 75

each capsule contains: Venlafaxine 75 mg as hydrochloride salt

efexor

®

XR 150

each capsule contains: Venlafaxine 150 mg as hydrochloride salt

extended release capsules

A list of inactive and allergenic ingredients in the preparation, in section

6 “Further information”.

Read this leaflet carefully in its entirety before using the medicine.

This leaflet contains concise information about the medicine. If you have

further questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed to treat you. Do not pass it on to

others. It may harm them, even if it seems to you that their medical

condition is similar.

Antidepressants and anti-anxiety medicines increase the risk of

suicidal behavior and thoughts in children, adolescents and young

adults up to the age of 25.

Upon initiation of treatment with the medicine, patients of all ages, and

their relatives, must monitor behavioral changes such as: worsening

of depression, suicidal thoughts, aggression and the like.

If such changes occur, refer to a doctor immediately )see section 2(.

1. wHAt is tHe medicine intended foR?

Efexor

XR is intended for treatment of patients with depression and

for maintenance therapy of recurrent depression. It is also for treatment

of patients with the following anxiety disorders: generalized anxiety

and social anxiety.

Therapeutic group: Efexor

XR is an antidepressant that belongs to

a group of medicines called SNRIs )serotonin and norepinephrine

reuptake inhibitors(.

This group of medicines is used to treat depression and other conditions

such as various anxiety disorders. It is thought that people who

suffer from depression or anxiety have low levels of serotonin and

noradrenaline in the brain. The mode of action of antidepressants is not

fully understood, but the medicines can have an affect by increasing

the levels of serotonin and noradrenaline in the brain.

Treating depression and anxiety disorders is very important. Without

treatment, your condition may not resolve and may even worsen, so

that it will be more difficult to treat in the future.

2. befoRe using tHe medicine

do not use the medicine if:

You are sensitive )allergic( to venlafaxine or to any of the additional

ingredients contained in the medicine )detailed in section 6(.

You are taking or have taken medicines to treat depression or

Parkinson’s disease belonging to the monoamine oxidase inhibitors

class )MAOIs(. Taking MAOI-type medicines with Efexor

XR may

cause severe and life-threatening side effects. Wait 14 days from

the day of finishing treatment with an MAOI until starting treatment

with Efexor

XR, and at least 7 days after finishing treatment with

Efexor

XR before starting treatment with an MAOI.

special warnings regarding use of the medicine

before treatment with efexor

®

XR, tell the doctor if:

∙ you are taking additional medicines that increase the risk of developing

serotonin syndrome when taken together with Efexor

XR )see section

“Other medicines and Efexor

XR”(.

∙ you are suffering from eye diseases, such as certain kinds of glaucoma

)increased pressure in the eye(.

∙ you have suffered in the past from high blood pressure.

∙ you have suffered in the past from heart diseases.

∙ if you have been told that you suffer from abnormal heart rhythm.

∙ you have suffered in the past from fits )seizures(.

∙ you have suffered in the past from low blood sodium levels

)hyponatremia(.

∙ you have a tendency to develop bruises )hemorrhaging under the skin(

or bleed easily )history of coagulation problems(, or if you are taking

medicines that may increase the risk of bleeding, such as warfarin

)to prevent blood clotting(.

∙ you have a history of, or if someone in your family has had, mania or

bipolar disorder )manic depression(.

∙ you have a history of aggressive behavior.

Efexor

XR may cause a sensation of restlessness or an inability to sit

or stand still during the first few weeks of treatment. Tell the doctor if

you suffer from this condition.

Suicidal thoughts and worsening of your depression or anxiety disorder:

If you are depressed and/or suffering from an anxiety disorder, you may

have thoughts of harming yourself or suicidal thoughts. These thoughts

may intensify when you first start taking antidepressants, since these

medicines take time to start working, usually about two weeks, but

sometimes longer.

You may be more likely to think like this:

∙ if you have had suicidal thoughts or thoughts of harming yourself in

the past.

∙ if you are a young adult. Data from clinical studies have shown that

there is an increased risk of suicidal behavior in young adults )below

the age of 25( with psychiatric conditions that were treated with

antidepressants.

If you have thoughts of harming yourself or suicidal thoughts at any

time, contact your doctor or proceed to a hospital emergency room

immediately.

It is recommended to tell a relative or a friend if you suffer from

depression or an anxiety disorder, and ask them to read this leaflet.

Ask them, if in their opinion, they think your depression or anxiety has

gotten worse, or if they are worried about changes in your behavior.

Dry mouth

Dry mouth has been reported in 10% of patients treated with Efexor

XR. This condition may increase the risk of tooth decay. Therefore, you

should be particular about oral hygiene.

Diabetes

The level of blood sugar may change due to treatment with Efexor

Therefore, if you are diabetic, consult with the doctor about adjusting

the dosage of your diabetes medicines.

Sexual dysfunction

Medicines like Efexor

XR, so-called serotonin and norepinephrine

reuptake inhibitors )SNRIs(, may cause symptoms of sexual dysfunction

)see section 4(. In some cases, these symptoms continue after stopping

treatment.

use in children and adolescents under the age of 18

This medicine is not recommended for use in children and adolescents

under the age of 18. In addition, note that children and adolescents

under the age of 18 have an increased risk of side effects, such as

attempted suicide, suicidal thoughts and hostility )predominantly

aggression, oppositional behavior and anger(, when taking this type

of medicine.

However, the doctor can prescribe this medicine to patients under

the age of 18 if he thinks it is in their best interest. If your doctor has

prescribed the medicine to a patient under the age of 18 and you want

to consult with your doctor about it - refer back to your doctor. Inform

your doctor if one or more of the symptoms listed above has appeared

or worsened in patients under the age of 18 taking Efexor

Additionally, there is no data regarding long-term safety effects of the

medicine in regards to growth, maturation, and cognitive and behavioral

development in this age group.

tests and follow up

Efexor

XR may sometimes cause undesirable side effects that you

will be unaware of, such as increased blood pressure or heart rhythm

disorder, slight changes in liver enzyme levels, sodium or cholesterol

levels in the blood.

More infrequently, Efexor

XR may impair platelet activity and cause

an increase in risk of bruises or bleeding. Therefore, the doctor may

occasionally perform blood tests, especially if you are taking Efexor

XR for a long period of time.

other medicines and efexor

®

XR

if you are taking, or have recently taken, other medicines, including

non-prescription medicines and nutritional supplements,

tell the doctor or pharmacist. do not stop or start taking any

medicines, including non-prescription medicines and nutritional

supplements without first consulting with the doctor.

do not take monoamine oxidase inhibitors )mAois( which are

used to treat depression or Parkinson’s disease, together with

efexor

®

XR. Tell the doctor if you have taken medicines of this type

within the last 14 days. See detailed information in subsection “Do

not use the medicine if” in this section.

serotonin syndrome:

A condition that may be life-threatening or neuroleptic malignant

syndrome )NMS(-like symptoms )see section 4 “Side effects”(, can

occur during treatment with venlafaxine, especially when taken

concomitantly with other medicines.

Examples of such medicines include:

∙ Triptans )for treating migraine (;

∙ Other medicines for the treatment of depression, for instance:

selective serotonin reuptake inhibitors )SSRIs(, serotonin and

noradrenaline reuptake inhibitors )SNRIs(, tricyclic antidepressants

or lithium-containing medicines;

∙ Medicines containing amphetamines )to treat attention deficit

hyperactivity disorder - ADHD, narcolepsy and obesity(;

∙ Medicines containing linezolid, an antibiotic )for treatment of

infections(;

∙ Medicines containing moclobemide, a monoamine oxidase inhibitor

)MAOI( )for treatment of depression(;

∙ Medicines containing sibutramine )for weight loss(;

∙ Medicines containing tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidine or

pentazocine )to relieve pain(;

∙ Medicines containing dextromethorphan )to alleviate cough(;

∙ Medicines containing methadone )for treatment of addiction to

opiates or to treat severe pain(;

∙ Medicines containing methylene blue )for treatment of high levels

of methemoglobin in the blood(;

∙ Preparations containing St. John’s Wort )also called Hypericum

perforatum, a plant extract used for treatment of mild depression(;

∙ Preparations containing tryptophan )for sleep problems and

depression(;

∙ Antipsychotic medicines )to treat a disease with symptoms such

as hearing, seeing or sensing things which are not there, mistaken

beliefs, unusual suspiciousness, unclear reasoning, becoming

withdrawn(.

Signs and symptoms of serotonin syndrome may include a combination

of restlessness, hallucinations, lack of coordination, fast heartbeat,

increased body temperature, rapid changes in blood pressure,

increased reflexes, diarrhea, coma, nausea, vomiting.

The most severe form of serotonin syndrome can resemble neuroleptic

malignant syndrome )NMS(. Signs and symptoms of this syndrome may

include a combination of high fever, fast heartbeat, sweating, severe

muscle stiffness, confusion, increased muscle enzymes )determined

in blood tests(.

tell the doctor immediately, or proceed to the emergency room at

the nearest hospital if you think you are suffering from serotonin

syndrome.

Inform the doctor if you are taking medicines that affect heart rhythm.

For example:

∙ Medicines to treat heart rhythm disturbances, such as: quinidine,

amiodarone, sotalol or dofetilide

∙ Antipsychotics such as thioridazine )see also “Serotonin syndrome”

above(

∙ Antibiotics such as erythromycin or moxifloxacin )to treat bacterial

infection(

∙ Antihistamines )to treat allergy(.

The following medicines may interact with Efexor

XR and should

therefore be used with caution. It is particularly important to inform the

doctor or pharmacist if you are taking medicines containing:

∙ Ketoconazole )an antifungal(,

∙ Haloperidol or risperidone )to treat psychiatric conditions(,

∙ Metoprolol )a beta blocker to treat hypertension and heart problems(.

use of the medicine and food

Efexor

XR should be taken with food )see section 3 “How should you

use the medicine?”(.

use of the medicine and alcohol consumption

Avoid alcohol consumption while you are taking Efexor

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant or breastfeeding, think you are pregnant, or if you

plan to become pregnant, consult your doctor before using this medicine.

Efexor

XR can only be used after discussing the potential benefit and

the potential risks to the fetus with your doctor.

Inform the doctor that you are taking Efexor

XR during pregnancy.

When taken during pregnancy, similar medicines )selective serotonin

reuptake inhibitors - SSRIs( may increase the risk of persistent

pulmonary hypertension of the newborn )PPHN(, a condition that makes

the newborn breathe faster and appear bluish. These symptoms usually

occur during the first 24 hours after the baby is born. If this happens to

your baby, refer to your doctor immediately.

Another symptom that may appear in the newborn whose mother took

Efexor

XR during pregnancy, is that the newborn may not feed properly.

If your baby has these symptoms after birth, and you are concerned,

contact your doctor.

Efexor

XR passes into breast milk, therefore, there is a risk that the

medicine will affect the baby. Hence, consult with the doctor in order

to decide whether you should stop breastfeeding or stop treatment

with this medicine.

driving and operating machinery

Do not drive a car or operate machinery until you know how the medicine

affects you.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה