אפיביר 150 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

07-05-2019

מרכיב פעיל:
LAMIVUDINE
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J05AF05
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LAMIVUDINE 150 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GLAXO SMITH KLINE PHARMACEUTICALS S.A., POLAND
קבוצה תרפויטית:
LAMIVUDINE
איזור תרפויטי:
LAMIVUDINE
סממני תרפויטית:
Epivir (lamivudine) is indicated for use in combination with Retrovir (Zidovudine) for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) infection when antiretroviral therapy is warranted based on clinical and/or immunological evidence of disease progression.
leaflet_short:
א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV.ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס, במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל, כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.
מספר אישור:
102 54 28844 21
תאריך אישור:
2011-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-07-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-07-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

05-03-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( יפ לע תקוושמ הפורתה .דבלב אפור םשרמ היתשל הסימת ריביפא

.)

Lamivudine

( ןידובימאל ג"מ 10 ליכמ היתשל הסימת ל"מ לכ לע בושח עדימ" - 2 ףיעס האר םינגרלאו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעסו "ריביפא לש םיביכרמהמ קלח ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה לא הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךדלי רובע וא ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 )ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנ(

HIV

לש םוהיזב לופיטל תשמשמ ריביפא .םידליבו םירגובמב איה .תילאריו-ורטר יטנא הפורת לש גוס איה ריביפא :תיטיופרת הצובק זאטפירקסנרט יבכעמ םידיזואלקונ םיגולנא תארקנה תופורת תצובקל תכייש

NRTIs

ךפוה סוריוה תומכ תא התיחפמ איה ;

לש םוהיז ןיטולחל האפרמ הניא ריביפא

יאת תריפס תא הלעמ םג איה .הכומנ המרב ותוא תרמושו ךפוגב םחליהל ךפוגל עויסב םיבושחה םינבל םד יאת לש גוס םה

יאת .ךמדב .םוהיזב תוליעי תא רטני ךלש אפורה .ןפוא ותואב ריביפאב לופיטל ביגמ דחא לכ אל .ךלש לופיטה הפורתב שומישה ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ןידובימאלל )יגרלא( שיגר התא םא .)6 ףיעסב טרופמ( הפורתה הליכמ רשא .ךילע לח הזש רובס התא םא ךלש אפורה םע קודב ← הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ןוכיסב םייוצמש

-ל םירחא םיבלושמ םילופיט וא ריביפא םיחקולה םישנא שי :םיפסונה םינוכיסל עדומ תויהל ךילע .תורומח יאוול תועפות תווחל רבגומ םא(

וא

גוסמ דבכ תקלד ללוכ ,דבכ תלחמ םעפ יא ךל התיה םא ילבמ ריביפאב שמתשהל קיספת לא ,

גוסמ דבכ תקלד םוהיז ךל שי )רוזחל הלולע ךלש דבכה תקלדש ןוויכ ,ךלש אפורב ץעוויהל )השיא תא םא דחוימב( רומח ףדוע לקשמב התא םא .תונתשהל היושע םכלש הנמה ,תוילכב היעב שי ךדליל וא ךל םא תוקידב ךרטצתש ןכתי .ךילע לח הלאמ דחא םא ךלש אפורה םע רבד ← האר .ךלש הפורתה תא חקול התאש ןמזב ,םד תוקידב תוברל ,תופסונ .ףסונ עדימל 4 ףיעס םיבושח םינימסתל בל םיש ,םירחא םיבצמ םיחתפמ

לש םוהיזל תופורת םיחקולה םישנאהמ קלח רהזהל שיש םיבושח םינימסתו םינמיס לע תעדל ךילע .םירומח תויהל םילולעה .ריביפא חקול התאש ןמזב םהמ בלושמ לופיט לש תורחא תוירשפא יאוול תועפות" עדימה תא ארק ← .הז ןולע לש 4 ףיעסב "

HIV

םירחא םישנא לע ןגה לש הרבעהב וא ,םוהיזה תא אשונה םדא םע ינימ עגמב טשפתמ

לש םוהיז ריבעהל לוכי ןיידע התא .)הקרזהל םיטחמ ףותיש ידי לע ,המגודל( םהוזמ םד ילאריו-ורטר יטנא לופיט םע ןטק ןוכיסה יכ םא ,וז הפורת תליטנ תעב

.ליעי תקבדה עונמל ידכ םישרדנה תוריהזה יעצמא לע ךלש אפורה םע חחוש .םירחא םישנא ריביפאו תורחא תופורת אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ השדח הפורת תחקל ליחתמ התא םא ךלש חקורה וא אפורה תא עדיל רוכז .ריביפא חקול התאש ןמזב :ריביפא םע דחי תואבה תופורתב שמתשהל ןיא ןוגכ( םירחא םיילהוכ םירכוסו לוטיברוס תוליכמש )תוילזונ בורל( תופורת עובק ןפואב תוחקלנו הדימב ,)לוטיטלמ וא לוטיטקל ,לוטינמ ,לוטיליסק

HIV

לש םוהיזב לופיטל תושמשמ( ןידובימאל תוליכמה תורחא תופורת

B

גוסמ דבכ תקלד םוהיז וא

HIV

לש םוהיזב לופיטל תשמשמ( ןיבאטיצירטמא הקיטויביטנא ,לוזאסקומירט-וק לש םיהובג םינונימ

Hairy

Cell

םיריעש םיאת לש הימקולב לופיטל תשמשמ( ןיבירדלק

Leukaemia

.ולאמ תחאב לפוטמ התא םא ךלש אפורל רפס ← תוירופו הקנה ,ןוירה ןוירה לע ךלש אפורה םע ירבד ,תורהל תננכתמ וא ןוירהל תסנכנ ,ןוירהב תא םא .ךקונית רובעו ךרובע ריביפא תליטנב תונורתיהו םינוכיסה תחקל םא .םירבועב יאוול תועפותל םורגל תולולע תומוד תופורתו ריביפא תוליגר םד תוקידב לע תורוהל יושע ךלש אפורה ,ךלש ןוירהה ךלהמב ריביפא םידליב .ךדלי לש תוחתפתהה ירחא בוקעל ידכ תופסונ תויתנחבא תוקידב לעו ינפמ הנגהה לש ןורתיה ,ןוירהה ךלהמב

NRTIs

תופורת וחקל םהיתוהמאש .יאוול תועפות לש ןוכיסה לע הלע

הקנה

לש םוהיזש ןוויכמ ,הקנהמ ענמהל תובייח

HIV

תויאשנ ןהש םישנ .םא בלחב קוניתל רובעל לולע .ךלש םאה בלחל רובעל איה םג הלוכי ריביפאב םיביכרמה לש הנטק תומכ :קינהל תבשוח וא הקינמ תא םא .דימ ךלש אפורה םע ירבד ← תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ךתלוכי לע עיפשת ריביפאש ריבס אל ריביפא לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הליכמ )ל"מ 15 = ג"מ 150( הנמ לכש בל םיש אנא ,יתרכוס התא םא .רכוס 'ג 3 תוליבס-יא ךל שיש ךלש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .זורכוס הליכמ ריביפא קיזהל לולע זורכוס .ריביפא תליטנ ינפל ךלש אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל .םיינישל םורגל םילולעה ) םיטאוזנביסקורדיהאראפ ( םירמשמ םירמוח םג הליכמ ריביפא .)תרחואמ הבוגת ןכתית( תויגרלא תובוגתל .הפורת ל"מ 15 לכב לוקילג ןליפורפ ג"מ 300 הליכמ וז הפורת התוהמבש ךכ ,ל"מל )ג"מ 23( ןרתנ לומילימ 1-מ תוחפ הליכמ וז הפורת .ןרתנ תלוטנ איה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .ןוזמ אלל וא םע ריביפא תחקל ןתינ ךלש אפורה םע עובק רשקב ראשה עונמל ידכ םוי לכ התוא תחקל ךישמהל ךילע .ךבצמב טולשל תעייסמ ריביפא םירושקה םירחא םימוהיזו תולחמ חתפת ןיידעו ןכתי .רימחהל ךתלחממ

לש םוהיזל ץעוויהל ילבמ ריביפא תחקל קיספת לאו ךלש אפורה םע רשק לע רומש ← .ךלש אפורב ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ג"ק 25 תוחפל םילקושה םידליו םירגבתמ ,םירגובמ )ג"מ 300( םויל ל"מ 30 וניה ריביפא לש ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה תועש 12-כ לש םישרפהב( םויב םיימעפ )ג"מ 150( ל"מ 15-כ חקליש .םויב םעפ )ג"מ 300( ל"מ 30-כ וא )הנמ לכ ןיב ג"ק 25-מ תוחפ םילקושה םישדוח 3 ליגמ םידלי .דליה לש ףוגה לקשמב יולת ןונימה )ג"ק/ג"מ 5( ג"ק/ל"מ 0.5 וניה ריביפא לש ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה ג"ק/ל"מ 1 וא )הנמ לכ ןיב תועש 12-כ לש םישרפהב( םויב םיימעפ .םויב םעפ )ג"ק/ג"מ 10( דודמל ידכ הזיראה םע קפוסמה הפה ךרד ןתמל הדידמה קרזמב שמתשה .קיודמ ןפואב ךלש הנמה תא - החיתפ תוארוה .החוטב הרוצב ותוא רומש .קובקבה קקפ תא רסה

דגנ( הלאמש בבוסל תינמז ובו הטמ ץוחלל שי ,קקפה תא ריסהל ידכ .)ןועשה ןוויכ ראווצ ךותל קיטסלפה םאתמ תא סנכה .בטיה קובקבה תא קזחה

.קובקבה .םאתמה ךותל הקזוחב קרזמה תא סנכה

.ויפ לע קובקבה תא ךופה

ןושארה קלחה תא ליכי קרזמהש דע קרזמה תנכוב תא הצוחה ךושמ .5 .ךלש האלמה הנמה לש .םאתמהמ קרזמה תא רסה .הלעמ יפלכ הרזח קובקבה תא ךופה

.יחלה לש ימינפה דצב קרזמה הצק תא םקמ ,הפל קרזמה תא סנכה

ץחלת לא .העילבל ןמז רשפאל ידכב ,המינפ תויטיאב הנכובה תא ץחל .קנח עונמל ידכב ןורגה לש ירוחאה קלחל לזונה תא זיתתו ידמ קזח ,המגודל .האולמב הנמה לכ תחיקל דע ךרד התואב 7 דע 3 םיבלש לע רוזח

.הפורת לש םיאלמ יצחו קרזמ תחקל ךירצ ,ל"מ 15 איה הנמה םא ול ןת .םייקנ םימב תוידוסיב ותוא ףוטשו קובקבהמ קרזמה תא אצוה

.בוש וב שמתשתש ינפל ןיטולחל שבייתהל תוארוה .ומוקמב םאתמה תא ראשה ,קקפה םע בטיה קובקבה תא רוגס .10 ןוויכל בבוסלו קובקבה לש חותפה הצקה לע קקפה תא חינהל שי - הריגס .האלמ הריגסל דע )ןועשה ןוויכב( ןימי .תונתשהל היושע הנמה ,תוילכב היעב שי ךדליל וא ךל םא .ךדלי לע וא ךילע לח רבדה םא ךלש אפורה םע רבד ← רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .ןהשלכ תורומח תויעבל םורגת ריביפא ידמ רתוי לש תועטב הליטנש ריבס אל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תחקל םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל הפורתה תא לוטיל תחכש םא תא ךשמה ןכמ רחאל .רכזנ התאשכ דימ התוא חק ,הנמ תחקל תחכש םא .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ תחקל ןיא .םדוקמכ ךלש לופיטה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי חקול התאש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב יאוול תועפות .4 רכוסהו םינמושה תומרבו לקשמב הילע תויהל הלוכי

-ל לופיטה ךלהמב ,םדב םינמוש לש הרקמבו ,םייחה חרואלו תואירבל תיקלח רושק הז .םדב .הלא םייוניש קודבי ךלש אפורה .ןמצע

-ה תופורתל םימעפל קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ריביפאב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ אוה ןימסתה םאה דיגהל השק היהיו ןכתי ,

-ל לופיט לבקמ התאש ןמזב לש העפשה וא חקול התאש תורחא תופורת לש וא ריביפא לש יאוול תעפות םייוניש תודוא ךלש אפורל תונפל דואמ בושח ןכל .המצע

-ה תלחמ .יתואירבה ךבצמב םהשלכ םיבצמ ,ןלהל תוטרופמה ריביפא לש יאוולה תועפות תמישרל ףסונב

-ל בלושמ לופיט ךלהמב חתפתהל םילוכי םירחא תוירשפא יאוול תועפות" תחת הז ףיעס ךשמהב עדימה תא אורקל בושח

."

-ל בלושמ לופיט לש תורחא תוחיכש יאוול תועפות :םישנא 10 לכמ 1 דע-ב עיפוהל תויושע שאר באכ

הליחב

האקה לושלש ןטב יבאכ

היגרנא רסוח ,תופייע

םוח הבוט אל תיללכ השגרה תוחונ יאו םירירש באכ

םיקרפ באכ

)הינמוסניא( הניש יישק לועיש לזונ וא הרוגמ ףא החירפ

)היספולא( רעיש תרישנ

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :םישנא 100 לכמ 1 דע-ב עיפוהל תויושע :ןה םד תוקידבב עיפוהל תולוכיש תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

הינפוטיצובמורת ( םד תשירקב םיברועמה םיאתה רפסמב הדירי

םד יאת לש הכומנ הריפס וא ) הימנא ( םימודא םד יאת לש הכומנ הריפס

הינפורטיונ ( םינבל .דבכ ימיזנא תמרב הילע

תורידנ יאוול תועפות :םישנא 1,000 לכמ 1 דע-ב עיפוהל תויושע רשא ןורגה וא ןושלה ,םינפה לש תוחיפנל תמרוגה הרומח תיגרלא הבוגת המישנב וא העילבב םיישקל םורגל הלולע

סיטיטארקנפ ( בלבלב תקלד

רירש תמקר קוריפ תקלד ( תקלד ,ינמוש דבכ וא דבכ תלדגה ,תבהצ ןוגכ ,דבכב תוערפה

דבכ :איה םד תוקידבב עיפוהל הלוכיש הרידנ יאוול תעפות .זאלימע ארקנה םיזנא תומרב הילע

דואמ תורידנ יאוול תועפות :םישנא 10,000 לכמ 1 דע-ב עיפוהל תויושע )םדב תיטקל הצמוח ףדוע( תיטקל תצמח .םיילגרה וא םיידיה תופכב ,םיילגרב ,תועורזב השוחת תוהק וא ץוצקע

:איה םד תוקידבב עיפוהל הלוכיש דואמ הרידנ יאוול תעפות

pure red cell aplasia

( םישדח םימודא םד יאת רצייל םצעה חמ לשכ

HIV

-ל בלושמ לופיט לש תורחא תוירשפא יאוול תועפות םירחא םייאופר םיבצמ תוחתפתהל םורגל לולע ריביפא ומכ בלושמ לופיט

-ב לופיטה ךלהמב ץרפתהל םייושע םינשי םימוהיז ,השלח ןוסיח תכרעמ שי )סדייא(

לש םדקתמ םוהיזמ םילבוסה םישנאל .)םיטסינוטרופוא םימוהיז( םירומח םימוהיז חתפל רתוי לודג יוכיס ילעב םה ןכלו םינשי םימוהיזש תולגל םייושע םה ,לופיט םיליחתמ הלא םישנא רשאכ הלא םינימסת .תקלד לש םינימסתלו םינמיסל םימרוג ,םיצרפתמ םייובחו ליחתמ ףוגהש ךכ ,ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ תוקזחתה ידי לע הארנכ םימרגנ .הלא םימוהיזב םחליהל בצמ( תוינומיאוטוא תולחמ םג עיפוהל תולוכי ,םיטסינוטרופואה םימוהיזל ףסונב תלחתהש רחאל )האירב ףוג תמקר תפקות ןוסיחה תכרעמ רשאכ שחרתמה תולוכי תוינומיאוטוא תוערפה .ךלש

-ה םוהיזב לופיטל תופורת תחקל םהשלכ םינימסתב ןיחבמ התא םא .לופיטה תליחת רחאל םיבר םישדוח שחרתהל תופכב הליחתמה השלוח ,םירירש תשלוח ןוגכ םירחא םינימסתב וא םוהיז לש וא דער ,בל תוקיפד ,ףוגה זכרמ ןוויכל הלעמ תמדקתמו םיילגרה תופכבו םיידיה .שרדנה לופיטה תא לבקל ידכ ךלש אפורל דימ ךכ לע חווד אנא ,תויביטקארפיה :ריביפא חקול התאש ןמזב םוהיז לש םהשלכ םינימסתמ לבוס התא םא ץועיי אלל םוהיזב לופיטל תורחא תופורת חקת לא .ךלש אפורל דימ רפס ← .ךלש אפורהמ תומצעב תויעב ךל ויהיו ןכתי .סיזורקנואטסוא ארקנה בצמ םיחתפמש

-ל בלושמ לופיט םיחקולה םישנא שי םישנא .םצעל םד תקפסאב הדירי בקע םיתמ םצעה תמקרמ םיקלח ,הז בצמב :רתוי ההובג תוריבסב הז בצמ חתפל םייושע בר ןמז ךשמב בלושמ לופיט םיחקול םה םא םידיאורטסוקיטרוק תוארקנה תקלד תודגונ תופורת םג םיחקול םה םא לוהוכלא םיתוש םה םא דואמ השלח םהלש ןוסיחה תכרעמ םא .לקשמ ףדועמ םילבוס םה םא :םיללוכ סיזורקנואטסוא לש םינמיס םיקרפמב תוחישק )ףתכב וא ךרבב ,ךריב רקיעב( םישוחימו םיבאכ

.העונתב ישוק :וללה םינימסתהמ דחאב ןיחבמ התא םא .ךלש אפורל רפס ← התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא יבג לע עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .הנושארה החיתפה רחאל שדוח דימשהל שי

25°C

לעמ ןסחאל ןיא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Sucrose 20%, propylene glycol, sodium citrate, methyl

parahydroxybenzoate, citric acid (Anhydrous), artificial strawberry

flavour, artificial banana flavour, propyl parahydroxybenzoate, purified

water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

לש ל"מ 240 ליכמה ןבל ןליתאילופ קובקבב העיגמ היתשל הסימת ריביפא

םילולכ קובקבל קיטסלפ םאתמו הפה ךרד ןתמל הדידמ קרזמ .הסימת .םידליל החיתפ השק קקפ םע רוגס קובקבה .הזיראה ךותב ,25 לזב 'חר ,מ"עב )לארשי( ןיילקתימסוסקלג :םושירה לעב םש .הוקת חתפ .הדנק ,הגואסיסימ ,

Inc.

ןיילקתימסוסקלג :ןרציה םש .2019 ילויב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

.124-08-28843

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

ViiV

לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס

.Healthcare

.הלש ןייכזה וא

ViiV Healthcare

לש תורבחה תצובק

2019©

EpiOS PT v7.1A 20394

EpiOS PT

v7.1A 20394

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה