אף טיפה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-05-2019

מרכיב פעיל:
OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
R01AA05
טופס פרצבטיות:
ספריי לאף
הרכב:
OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE 0.05 %
מסלול נתינה (של תרופות):
אפי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PERRIGO COMPANY, USA
קבוצה תרפויטית:
OXYMETAZOLINE
איזור תרפויטי:
OXYMETAZOLINE
סממני תרפויטית:
Relief of nasal congestion, which is a result of common colds, sinusitis, hay fever or allergies of the upper respiratory system.
מספר אישור:
131 33 31012 00
תאריך אישור:
2013-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-05-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה דודמ סיסרת - הפיט ףא ףאל דירולכורדיה ןילוזטמיסקוא :וזוכירו ליעפה רמוחה .0.05% זוכירב )

Oxymetazoline

hydrochloride

.6 ףיעסב האר :םיליעפ יתלב םירמוח שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה םידלילו תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 6 ליגל תחתמ חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתב שמתשהל ךילע םא אפורל תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא .םירימחמ )םימוטפמיס( םינימסתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 ,תוננטצהמ האצותכ ,ףאב שדוג לש תינמז הלקהל יכרד לש תורחא תויגרלא וא תחשה תחדק ,סיטיסוניס .תונוילעה המישנה .םייטמימוטפמיס :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא ןילוזטמיסקוא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא דירולכורדיה .)6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא תליטנ םע תינמז וב וז הפורתב שמתשהל ןיא

MAOI

( זדיסקואנימאונומ יבכעמ תצובקמ תופורת םויס רחאל םוי 14 ךשמב וא )ןואכידב לופיטל .ןהב לופיטה

pituitary gland

( הזיפופיהה לש התירכ תרבע .ףאה לש םיקלדומ תיריר וא רועמ לבוס התא לבוס התא םא אפורב ץעוויה הפורתב לופיטה ינפל :רבעב תלבס וא .םדה ילכ וא/ו בלה דוקפתב יוקילמ .)דיאורית( סירתה תטולב לש רתי תוליעפמ

.)המוקואלג ומכ( םייניע תלחממ .תינומרעה תטולב תלדגהמ .תרכוסמ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ץעוויהל ילבמ תובורק םיתיעל שמתשהל ןיא .אפורב קזנלו רזוח שדוגל םורגל לולע ךשוממו ףוכת שומיש

.ףאה תירירל םורגל לולע רשא דירולכ םוינוקלזנב ליכמ רישכתה

.ףאה תירירב יוריגל הפורת לש תימטסיס הגיפסל היטנ שי דחוימב םידליב תועפות תעפוהל תורשפאב הילע ךכמ האצותכו וז .לופיטה ךשמהב יאוול ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא .הפורתב שומישה ינפל אפורל ךכ לע עידוהל תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה יבכעמ וא םיילקיצירט גוסמ ןואכיד דגנ תופורת רחאל םוי 14 ךשמב וא )

MAOI

( זדיסקואנימאונומ .ןהב לופיטה םויס

.)הפודליתמ ןוגכ( םדה ץחל תדרוהל תופורת

.)ןיטפירקומורב ןוגכ( ןוסניקרפל תופורת הקנהו ןוירה םא הפורתב לופיטה תליחת ינפל אפורב ץעוויהל שי .הקינמ וא ןוירהב תא ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע אלא םיפוצר םימי 3 -מ הלעמל רישכתב שמתשהל ןיא .אפורה ידי לע םשרנ םא )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע .םיפוצר םימי 3 רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ ריחנ לכל םיסוסיר 2-3 אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה הנמה לע רובעל ןיא .ברעבו רקובב ,םויב םיימעפ .שומישה ינפל בטיה רענל שי .תצלמומה :שומישה ןפוא ינפל ריואב תוזתה 2 זתהו קיטסלפה הסכמ תא רסה .ןושארה שומישה הפורתה תא ססר ,ףוקז שארב .תונידעב ףאה תא חנק

םותסל שי ךכ ידכ ךות( םייריחנהמ דחא לכ ךות לא רפסמ ףאש :אבה ןפואב )ינשה ריחנה תא עבצאב לע תוקזחו תוריהמ תוציחל ידכ ךות תורצק תופיאש בוש חנק .תוקד 3-5 ןתמה .ןונימל םאתהב קובקבה .ךרוצה תדימב הלועפה לע רוזחו תונידעב ףאה תא דפקה ךא ,םימח םימ תרזעב ססרמה תייפ תא ףוטש תיפמ תרזעב בגנ .קובקבה ךות לא םימ וסנכי אלש .בטיה רוגסו היקנ ריינ ותואב שמתשהל ןיא ,םוהיזה תצפהמ ענמיהל ידכב .דחא םדאמ רתויל הפורת לש קובקב חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב סיסרתב שמתשהל ךילע .ףסונ עדימל קוקז התא םא רתי תנמ תלטנ םא .דבלב ינוציח שומישל .עולבל ןיא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ והשימ עלב תועטב םא וא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .ךתיא לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ .םהל קוקז ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 םורגל לולע הפיט ףאב שומישה ,הפורת לכב ומכ ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר .ןהמ יאוול תועפות עיפוהל תולולע הפורתב שומישה ןמזב תועפות .שוטיע וא ףאב ץוצקע וא שבוי ,הבירצ ןוגכ תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תודירטמ וא תוכשמנ ןה םא ךא ,רישכתל תולגתסהה .אפורה םע ץעייתהל שי :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות לופיטה תא קיספהל שי - תורידנ םיתיעל תועיפומ :אפורל תונפלו .שדוגה לש תשדוחמ העפוה ,שאר יבאכ :ףוגה ךותל הפורתה תגיפס לש םינמיס תוערפה ,תוקזח וא תוריהמ בל תוקיפד ,דער ,תונבצע .הניש יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה :יאוול תועפות לע חוויד תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getse

quence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.

gov.il

תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

:האבה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

(exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

-ל תחתמ ןסחאל שי

ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Purified water, polyethylene glycol, povidone,

carboxymethylcellulose sodium, microcrystalline

cellulose, monobasic sodium phosphate, benzyl

alcohol, dibasic sodium phosphate, benzalkonium

chloride, edetate disodium.

.ג"מ 0.124 :הנמב ןרתנ תלוכת קיטסלפ קובקב :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .ימעפ בר שומישל ססרמ םע ל"מ 30 רחאל םג הגופתה ךיראת דע הפורתב שמתשהל ןתינ

.התחיתפ ,1 תפקר 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :םושירה לעב .םהוש .ב"הרא ,ןגישימ ,ןגאלא ,וגירפ תרבח :ןרציה םש הילצרה 2171 ד.ת ,מ"עב )לארשי( םראפ-רפוס :קוויש

.46725

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2013 ילוי יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

131-33-31012-00 :תואירבה דרשמב ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

7.4.19

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה