אסטו 10

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

18-10-2018

מרכיב פעיל:
ESCITALOPRAM AS OXALATE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N06AB10
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ESCITALOPRAM AS OXALATE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ESCITALOPRAM
איזור תרפויטי:
ESCITALOPRAM
סממני תרפויטית:
Treatment of depression and panic disorder. Treatment of generalized anxiety disorder (GAD), treatment of social anxiety disorder (social phobia).Treatment of obsessive compulsive disorder.
מספר אישור:
141 60 31712 01
תאריך אישור:
2015-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-10-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ,15 וטסא ,10 וטסא 20 וטסא תופוצמ תוילבט :בכרה :הליכמ הפוצמ הילבט לכ :10 וטסא ג"מ 10 )טאלסקואכ( םרפולטיצסא

Escitalopram (as oxalate) 10 mg

:הליכמ הפוצמ הילבט לכ :15 וטסא ג"מ 15 )טאלסקואכ( םרפולטיצסא

Escitalopram (as oxalate) 15 mg

:הליכמ הפוצמ הילבט לכ :20 וטסא ג"מ 20 )טאלסקואכ( םרפולטיצסא

Escitalopram (as oxalate) 20 mg

."ףסונ עדימ" :6 ףיעס האר - םיליעפ יתלב םירמוח שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .חקורה םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא הניא הפורתה .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םירגבתמו םידליב שומישל ללכ ךרדב תדעוימ .18 ליגל תחתמ ןוכיסה תא תולעמ ,הדרחו ןואכיד תודגונ תופורת םירגבתמ ,םידליב תוינדבוא תובשחמו תוגהנתהל .25 ליג דע םיריעצ םירגובמו םילפוטמה לע ,הפורתב לופיטה תליחת םע םייוניש רחא בוקעל ,םהיבורקו םיאליגה לכב תובשחמ ,ןואכידה תרמחה :ןוגכ םייתוגהנתה םייוניש םילחו הדימב .המודכו תונפקות ,תוינדבוא .אפורל דימ תונפל שי ,הלא ןוגכ ?הפורתה תדעוימ המל .1 תגיפס יבכעמ תצובקמ ןואכיד דגונ רישכת ונה וטסא תוכיישה תופורתה

(SSRI)

םייביטקלס ןינוטורס ידי לע חומב ןינוטורסה תכרעמ לע תולעופ וז הצובקל ןינוטורסה תכרעמב תוערפה .ןינוטורסה תמר תאלעה ןואכיד לש תוחתפתהב םיבושח םימרוגל תובשחנ לופיטל שמשמ וטסא .ןואכידל תורושקה תולחמו הדרח ,הקינאפ תוערפה ,ןואכיד :םיאבה םיבצמב .תיתייפכ תינדרוט הערפה ,תיתרבח הדרח ,תיללכ שיגרהל ליחתתש דע תועובש רפסמ ורבעיו ןכתיי םא וליפא הפורתה תא תחקל ךישמהל שי .רתוי בוט .השגרהה תרפתשמ רשא דע ןמז חקול םא וא רופיש שח ךניא םא אפורה םע רבדל ךילע .רתוי עורג שיגרמ התא הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ :6 ףיעסב םיליעפ יתלב םירמוח תמישר האר( .)"ףסונ עדימ" יבכעמ תצובקמ תורחא תופורת לטונ התא ∙ ,םייביטקלס אל ,)

MAOI

( זאדיסקוא ןימאונומ ,דיזאינורפיא ,ןיזלנפ :ןוגכ ,םיכיפה יתלב .ןימורפיצלינרט ,דימאלאינ ,דיזאסקוברקוזיא תופורת תחיקל רחאל םימי 14 תוכחל שי תוכחל שי .וטסאב שומישה תליחת ינפל ולא

תליחת ינפל וטסא תחיקל רחאל םימי 7 לוטיל ןיא ,ןכ ומכ .ולא תופורתב לופיטה זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ םע תינמז וב וטסא

0718I

118978010

.אפורה םע תוצעייתה וא ןואכידה לש הרמחהו תוינדבוא תובשחמ הדרחה תערפה לש תימצע העיגפ לע תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ םילפוטמב דחוימב ,תוירטאיכיספ תוערפהב תוחיכש תובשחמ .הדרח תערפהמ וא/ו ןואכידמ םילבוסה ,ןואכיד ידגונב לופיטה תליחתב רבגתהל תולולע ולא ללכ ךרדב ,ןמז תחקול ולא תופורת תעפשהש ןוויכ .ךכמ רתוי םיתיעל ךא ,םייעובש :םא רתוי הובג ולאכ תובשחמ תעפוהל יוכיסה לע תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ רבעב ךל ויה - .תימצע העיגפ הארמ םיינילק םירקחממ עדימ .ריעצ רגובמ התא

ברקב תינדבוא תוגהנתהל רבגומ ןוכיס םייק יכ ולפוטש ירטאיכיספ בצמב 25 ליגל תחתמ םירגובמ .ןואכיד ידגונב לע תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ ךל שי םא אפורל תונפל ךילע ,אוהש ןמז לכב תימצע העיגפ .דימ םילוח תיבל תשגל וא ךלש התאש בורק רבחל וא החפשמ בורקל רפסל ץלמומ םהמ שקבלו הדרח תערפהמ וא ןואכידמ לבוס רמול םהמ שקבל ןתינ .הזה ןולעה תא אורקל וא ןואכידב הרמחה הלחש םיבשוח םה רשאכ ךל יונישמ םידרטומ םה םא וא ,ךלש הדרחה תערפהב .ךתוגהנתהב לחש :םירגבתמו םידלי

םידליב שומישל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .18 ליגל תחתמ םירגבתמו תופורת וחקל רשא 18 ליגל תחתמ םילפוטמב ןוגכ יאוול תועפותל רבגומ ןוכיס םייק וז הצובקמ תוניועו תוינדבוא תובשחמ ,תודבאתה תונויסינ תורמל .)םעזו תינדרמ תוגהנתה ,תונפקות דחוימב( םילפוטמל וז הפורת םושרל לוכי ךלש אפורה ,תאז .םתבוטל רבדהש רובס אוה םא 18 ליגל תחתמ 18 ליגל תחתמ לפוטמל הפורתה תא םשר אפורה םא

.אפורל תינש הנפ - ךכב ןודל ןיינועמ התאו תועפותמ קלח ועיפוה םא ךלש אפורל חוודל ךילע תחתמ םילפוטמב ,ורמחוה ןהש וא וטרופש יאוולה תוקוחר תועפשהה וקדבנ םרט ,ןכ ומכ .18 ליגל ,הלידג תניחבמ ,וזה ליגה תצובקב וטסא לש חווטה .תיתוגהנתה-תיביטינגוק תוחתפתהו תורגבתה :תויתופורת ןיב תובוגת תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא אל ,)

MAOI

( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

,דיזאינורפיא ,ןיזלנפ :ןוגכ( םיכיפה יתלב ,םייביטקלס םא .)ןימורפיצלינרט ,דימאלאינ ,דיזאסקוברקוזיא םימי 14 ןיתמהל שי ,ולאה תופורתהמ תחא תלטנ לופיטה תקספה רחאל .וטסאב לופיטה תליחת ינפל לופיטה תליחת ינפל םימי 7 ןיתמהל שי ,וטסאב .ולא תופורתב זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ םע דחי שמתשהל ןיא ∙ דימבולקומ ןוגכ םיכיפה ,םייביטקלס

MAOAI

.)ןואכידב לופיטל( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ םע דחי שמתשהל ןיא ∙ לופיטל( ןילי'גלס ןוגכ םיכיפה יתלב

MAOB

ןוכיסה תא ריבגהל םילולע ,)ןוסניקרפ תלחמב .יאוול תועפותל .דילוזניל הקיטויביטנאה םע דחי שמתשהל ןיא ∙ .ןפוטפירטו )היסרפד הינמב לופיט( םויתיל ∙ .)ןואכידב לופיטל תופורת( ןימרפיזדו ןימרפימיא ∙ )הנרגימב לופיטל( תומוד תופורתו ןטפירטמוס ∙ ריבגהל תולולע .)םירומח םיבאכ ךוכישל( לודמרטו .יאוול תועפותל ןוכיסה תא ביכב לופיטל( לוזארפמואו לוזארפוסנל ,ןידיטמיס ∙ ןידיפולקיטו )ןואכידב לופיטל( ןימסקובולפ ,)הביק תולולע ולא תופורת .)ץבשל ןוכיס תתחפהל( .םדב םרפולטיצסא זוכיר תא תולעהל הפורת - )םוטארופרפ םוקירפיה( טרוו ןו'ג טנס ∙ .ןואכידב לופיטל תיחמצ תקלד ידגונו )תיליצילס-ליטצא הצמוח( ןיריפסא ∙ וא םיבאכ ךוכישל תופורת( םידיאורטס םניאש תא ריבגהל תולולע .)השירק ידגונ ,םד לולידל .םימומידל הייטנה לולידל תופורת( ןומוקורפנפו לומאדיריפיד ,ןירפרוו

ןמז תא קודבי יאדווב אפורה :)השירק ידגונ ,םד םויס םעו לופיטה תלחתה םע ךמד לש השירקה לש ןונימהש אדוול תנמ לע ,וטסאב לופיטה .םיאתמ לטונ ךנהש םדה לולידל הפורתה תושיגרה ףס תא דירוהל תולולעה תופורת ∙ ,)הירלמב לופיטל( ןיווקולפמ :םיסוכרפל לופיטל( לודמרטו )ןואכידב לופיטל( ןויפורפוב .)רומח באכב לופיטל תופורת( םייטפלוריונ םירישכת ∙ ןואכיד תודגונ תופורתו )הזוכיספבו הינרפוזיכסב

(SSRIs

-ו םיילקיצירט ןואכיד ידגונ תוצובקמ( .םיסוכרפל ףסה תדרוהל ירשפא ןוכיס בקע תולחמב לופיטל( לולורפוטמו ןונפאפורפ ,דיניאקלפ ∙ ידגונ( ןיליטפירטרונו ןימרפימולק ,)םד ילכו בל תופורת( לודירפולהו ןיזאדירוית ,ןודירפסיר ,)ןואכיד ןונימה לש המאתה שרדיתו ןכתיי .)תויטוכיספיטנא .וטסא לש םויזנגמה וא ןגלשאה תומר תא תודירומה תופורת ∙ ןוכיסה תא םילעמ ולאכ םיבצמש ןוויכ ,םדב .םייח תנכסמ בל בצק תערפהל לופיטל תופורת םע תינמז וב וטסא לוטיל ןיא תויהל היושעש תופורת וא בלה בצקב הערפהב לופיטל תופורת ןוגכ ,בלה בצק לע העפשה ןהל תויטוכיספיטנא תופורת ,

גוסמ בצק תוערפהב ידגונ ,)לודירפולה ,דיזומיפ ,ןיזאיתונפ תורזגנ :ןוגכ( םילאיבורקימ-יטנא םירישכת ,םיילקיצירט ןואכיד ,ןיצסקולפיסקומ ,ןיצסקולפרפס ןוגכ( םימיוסמ תופורת ,ןידימטנפ ,ידירו-ךות ןתמב ןיצימורתירא םינימטסיה-יטנא ,)ןירטנפולאה דחוימבו הירלמ דגנ םא .)ןיטסלוזימ ,לוזימטסא ,היגרלאב לופיטל( םימיוסמ .אפורל הנפ ,הז אשונב תופסונ תולאש ךל שי

SSRI

SNRI

תצובקמ ןואכיד תודגונ תופורת

ללוכה )רידנ( ןינוטורס םורדניסל םורגל תולולע ,העזה ,לובלב ,טקש רסוח ,תונבצע ןוגכ םינימסת ,םירירש תותיווע ,םירבגומ םיסקלפר ,הובג םוח .)"יאוול תועפות" האר( בלה בצקב היילע ,תודיער םא רתוי ההובג תוחיכשב שחרתהל לולע םורדניסה תועיפשמה תופסונ תופורת תינמז וב לטונ ךנה אפורל חוודל שי ,)ליעל האר( םיבצעה תכרעמ לע .לטונ ךנהש תפסונ הפורת לכ לע הפורתה תא לוטיל ןתינ - ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע רובע ומכ - לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש םע לוהוכלא ךורצל אלש ץלמומ ,תובר תופורת וטסא ןיב היצקארטניא היופצ אלש ףא לע ,וטסא .לוהוכלאו - תוירופו הקנה ,ןויריה ןויריהב ךנהש תבשוח ,הקינימ וא ןויריהב ךנה םא חקורה וא אפורה םע יצעייתה ,ןויריה תננכתמ וא .וז הפורתב תשמתשמ תאש ינפל ,הקינימ וא ןויריהב ךנה םא וטסאב ישמתשת לא ןוכיסב ומע תנדו ךלש אפורה םע תצעייתה םא אלא .וז הפורת תחיקלב תלעותה תמועל םינורחאה םישדוחה 3 ךלהמב וטסא תלטנו הדימב קוניתב עיפוהל םילולע םיאבה םינמיסה ,ןויריהה לש יוניש ,םיסוכרפ ,לוחכ רוע ,המישנב תויעב :דלווייש תמר ,תואקה ,הלכאהב תויעב ,ףוגה תרוטרפמטב ,םייופר וא םישקונ םירירש ,םדב הכומנ רכוס ,תושישת ,תוזיגר ,תונצפוק ,דער ,םירבגומ םיסקלפר תונפל שי .הנישב םיישק ,קסופ יתלב יכב ,תוינונשי .ולא םינמיס הארמ ךקונית םא ידיימ ןפואב אפורל תלטונ תא יכ םיעדוי אפורה וא/ו תדליימה יכ יאדו ןויריה ןמזב וטסא גוסמ תופורת םילטונ רשאכ .וטסא ,ןויריהה לש םינורחאה םישדוחה 3 ךלהמב דוחייבו ארקנה תוקוניתב רומח בצמ תעפוהל ןוכיסה הלוע םרוגה ,)

PPHN

( דולייה לש ךשוממ יתאיר םד ץחל רתי םינימסת .לוחכ תואריהלו רתוי רהמ םושנל קוניתל תונושארה תועשה 24 ךלהמב ללכ ךרדב םיעיפומ ולא ,ךקוניתב םיעיפומ ולא םינימסתו הדימב .הדילה רחאל .אפורל וא/ו תדליימל תידיימ תונפל ךיילע ןיא ןויריהה ךלהמב וטסאב תשמתשהו הדימב .ימואתפ ןפואב וטסא תליטנ קיספהל ץלמומ אל ןכלו םאה בלחל רובעל יושע םרפולטיצסא .הפורתב שומישה תעב קינהל הפורת ,םרפולטיצ יכ וארה םייח ילעבב םירקחמ .ערזה לש תוכיאה תא תיחפמ ,םרפולטיצסאל המוד םלוא ,תוירופ לע עיפשהל לולע רבדה ,יטרואית ןפואב .םדאב תוירופ לע העפשה התפצנ םרט גוהנל אל ץלמומ - תונוכמב שומישו הגיהנ לכב קוסעל וא ,תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא בכרב וטסא דציכ עדתש דע ,תונריע תבייחמה תוליעפ .ךילע עיפשמ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ףיעס האר( זוטקל הליכמ וז הפורת - הפורתה יכ אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .)"ףסונ עדימ" :6 אפורב ץעוויה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךל שי .וז הפורת תליטנ ינפל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה םירגובמ םעפ ג"מ 10 אוה ללכ ךרדב ץלמומה ןונימה :ןואכיד תא תולעהל לוכי ךלש אפורה .)ימוי-דח ןונימ( םויב .םויל ג"מ 20 דע ןונימה םויל ג"מ 5 אוה יתלחתהה ןונימה :הקינאפ תערפה ןכמ רחאלו ןושארה עובשה ךשמב )ימוי-דח ןונימ( לוכי ךלש אפורה .םויל ג"מ 10 -ל ןונימה תאלעה .םויל ג"מ 20 דע ןונימה תא תולעהל אוה ללכ ךרדב ץלמומה ןונימה :תיתרבח הדרח ךלש אפורה .)ימוי-דח ןונימ( םויב םעפ ג"מ 10 תולעהל וא םויל ג"מ 5 -ל ןונימה תא תיחפהל לוכי ךתבוגתל םאתהב ,םויל ג"מ 20 דע ןונימה תא .הפורתב לופיטל אוה ללכ ךרדב ץלמומה ןונימה :הדרח תערפה לוכי ךלש אפורה .)ימוי-דח ןונימ( םויב םעפ ג"מ 10 .םויל ג"מ 20 דע ןונימה תא תולעהל ללכ ךרדב ץלמומה ןונימה :תיתייפכ-תינדרוט הערפה ךלש אפורה .)ימוי-דח ןונימ( םויב םעפ ג"מ 10 אוה .םויל ג"מ 20 דע ןונימה תא תולעהל לוכי )65 ליג לעמ( םישישק םויב םעפ ג"מ 5 אוה ללכ ךרדב ץלמומה ןונימה ןונימה תא תולעהל לוכי אפורה .)ימוי-דח ןונימ( .םויל ג"מ 10 דע םירגבתמו םידלי האר( םירגבתמו םידליל דעוימ וניא ללכ ךרדב וטסא .)"הפורתב שומישה ינפל" :ףיעס .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא טעמ םע הפורתה תא עולבל שי :שומישה ןפוא ןיא .לכוא ילב וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ .םימ ךרוצה תדימב !רמ המעטש ןוויכ ,הילבטה תא סועלל .ידיימ שומישל הילבטה תא שותכל וא תוצחל ןתינ :לופיטה ךשמ שיגרהל ליחתתש דע תועובש רפסמ ורבעיו ןכתיי וליפא הפורתה תא תחקל ךישמהל שי .רתוי בוט ןיא .השגרהה תרפתשמ רשא דע ןמז חקול םא .אפורב ץעוויהל ילבמ ןונימה תא תונשל .אפורה ידי לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע םינימסתל םורגל הלולע ידמ םדקומ לופיטה תקספה םישדוח 6 תוחפל לופיטב דימתהל ץלמומ .רוזחל .ךתשגרה תרפתשמש רחאל עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא

-

ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי השע .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש לש םיירשפא םינימסת .ערב שח ךניא םא םג תאז ,םיסוכרפ ,תונבצע ,דער ,תרוחרחס :םה רתי ןונימ הדירי ,בלה בצקב םייוניש ,האקה ,הליחב ,תמדרת .ףוגב םילזונ/םיחלמה ןזאמב יוניש ,םדה ץחלב ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא - תא לוטיל תחכש םא .הלופכ הנמ לוטיל ןיא הנמה תא חק ,הנישה ינפל תרכזנו הפורתה םא .תרחמה םויב ליגרכ ךשמהו דימ תחכשש לא ,תרחמה םויב וא הלילה ךלהמב קר תרכזנ .ליגרכ ךשמהו תחכשש הנמה תא חקית .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי רופיש לח םא םג .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל לא :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא - הארוה לבקת םרטב וטסאב לופיטה תא קיספת ללכ ךרדב ,לופיטה תמלשה םע .אפורהמ ךכ לע לע הפורתה ןונימ תא הגרדהב תיחפהל ץלמומ לופיטה לש תימואתפ הקספה .תועובש רפסמ ינפ לופיטה םויסב םיחיכשה םינימסתל םורגל הלולע רתוי הובג ולא םינימסת תעפוהל ןוכיסה .וטסאב הובג ןונימב וא ךורא היה וטסאב לופיטהש לככ .ידמ רהמ תחפוה לופיטה םא וא וא םילק ולא םינימסת ,םילפוטמה בור לצא

קלחב ,תאז תורמל .םייעובש ךות םמצעמ םימלענ וא םירומח תויהל םילוכי םינימסתה םילפוטמהמ םא .)רתויו םישדוח 2-3( רתוי בר ןמז ךשמיהל םויס םע ,לופיט תקספה לש םינימסתב שח ךנה הארנכ אפורה .אפורב ץעוויה ,וטסאב לופיטה תיחפהלו הפורתה תא תחקל רוזחל ךממ שקבי .רתוי תיטיא הרוצב ןונימה תא תרוחרחס :םיללוכ לופיט תקספה לש םינימסת

לש השוחת ,)לקשמ-יוויש דוביא וא תוביצי רסוח( ילמשח םרזו הבירצ לש תושוחת ,)"רורקד"( תוכיס תומולח( הניש תוערפה ,שארב םג ,)חיכש תוחפ( ,הדרח תשוחת ,)ןושיל תלוכי רסוח ,םיטויס ,םיזע ,)תיליל העזה ללוכ( העזה ,הליחב ,שאר יבאכ וא לובלב ,דער ,תונבצע וא החונמ רסוח תשוחת תונשגר לש השגרה ,בחרמב תואצמתה רסוח בל-תוקיפד ,הייארב תוערפה ,לושלש ,תונזגר וא .)תויצטיפלפ( לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .םהל קוקז .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 םורגל לולע וטסאב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .ןהמ תחא ףאמ קלח יכ בל םיש .לופיט לש תועובש רפסמ רחאל ךתלחמ לש םינימסת תויהל תויושע יאוולה תועפותמ .רתוי בוט שיגרהל ליחתת רשאכ ורפתשי ןכלו םיעיפומ םא םילוח תיבל וא אפורל דימ תונפל שי :םיאבה םינימסתה 1 דע לש תוחיכש( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)םילפוטמ 100 ךותמ תכרעמב םימומיד ללוכ ,םיליגר יתלב םימומיד

.לוכיעה ךותמ 1 דע לש תוחיכש( תורידנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 1000 ,םינפה וא עולה ,םייתפשה ,ןושלה ,רועה תוחפנתה - םינמיס( העילבב וא המישנב םיישק וא תדפרס .)הרומח תיגרלא הבוגתל ,דער ,לובלב ,טקש רסוח וא תונבצע ,הובג םוח - םינימסת תויהל םייושע ,םירירש לש קזח ץוויכ .ןינוטורס םורדניס ארקנה רידנ בצמ לש :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות .ןתש ןתמב ישוק - תודחוימ תורהזא" ףיעס םג האר( םיסוכרפ - .)"הפורתב שומישל תועגונה םנהש ,םייניעב ןבלה רוזאהו רועה לש הבהצה - דבכב תקלד/דבכה דוקפתב תויעבל םינמיס .)סיטיטפה( ,ןופליעו תורידס יתלבו תוריהמ בל תומיעפ -

םשב םייח ןכסמ בצמ לש םינימסת תויהל םילולע

)בלה בצקב הערפה(

Torsade de Pointes

תוינדבוא תובשחמ וא תימצע העיגפ לע תובשחמ - תועגונה תודחוימ תורהזא" ףיעס םג האר( .)"הפורתב שומישל תוירירה תומקרה וא רועה לש תימואתפ תוחפנתה - .)המדאויגנא( :תופסונ יאוול תועפות רתוי לש תוחיכש( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)םילפוטמ 10 ךותמ 1 -מ .שאר באכ ,הליחב ךותמ 1 דע לש תוחיכש( תוחיכש יאוול תועפות :)םילפוטמ 10 היילע וא ןובאיתב הדירי ,)סיטיסוניס( ףאב שדוג ,םיליגר יתלב תומולח ,החונמ רסוח ,הדרח ,ןובאיתב ,דער ,קוהיפ ,תרוחרחס ,תוינונשי ,םדריהל ישוק שבוי ,האקה ,תוריצע ,לושלש ,רועב לומינ תשוחת תוערפה ,םיקרפמו םירירש יבאכ ,תרבגומ העזה ,הפב ,הפקזב היעב ,תבכועמ ערז תטילפ( ינימה דוקפתב לצא המזגרואל העגהב םיישק ,ינימה קשחב הדירי .לקשמב היילע ,םוח ,תופייע ,)םישנ 1 דע לש תוחיכש( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)םילפוטמ 100 ךותמ ,תונבצע ,תושגרתה ,םייניש תקירח ,רועב דרג ,החירפ תוערפה ,הנישב תוערפה ,לובלב ,הקינאפ ףקתה תוערפה ,םינושיא תלדגה ,ןופליע ,םעטה שוחב ,רעיש תרישנ ,)סוטיניט( םיינזואב םיפוצפצ ,הייארב ,לקשמ תתחפה ,ליגר אל רוזחמ ,רוזחמב דבכ םומיד .ףאהמ םומיד ,םייפג תוחפנתה ,ריהמ בל בצק ךותמ 1 דע לש תוחיכש( תורידנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 1,000 .יטיא בל בצק ,תויזה ,הָ יְ צַ זיִ לָ נוֹסרְֶ פֶּ דּ ,תונפקות :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות השגרה םה םינימסתה( םדב ןרתנה תמרב הדירי ,)לובלב וא םירירש תשלוח םע הליחבו הבוט אל לשב הביכשמ וא הבישימ המיק ןמזב תרוחרחס לש היילע( םיניקת אל דבכ ידוקפת ,ךומנ םד ץחל אל תועונת( העונתב תוערפה ,)םדב דבכ ימיזנא ללוכ( םימומיד ,תבאוכ הפקז ,)םירירשה לש תוינוצר לש הניקת אל השרפה ,)תוירירבו רועב םימומיד םדה לולידלו םימ רוצאל ףוגל תמרוגה ,

ןומרוהה םישנבו םירבגב בלח תשרפה ,ןרתנה תומכ תדרוהלו התפצנ םירבשל ןוכיסב היילע ,הינאמ ,תוקינמ ןניאש בלה בצקב יוניש ,הז גוסמ תופורתב םילפוטמב תקידבב תוארל ןתינש ,

עטקמ תכראה ארקנש( .)בלה לש תילמשחה תוליעפה לש ג"קא רשאכ תועיפומה יאוול תועפות רפסמ תועודי ,ףסונב םרפולטיצסאל המודב תולעופה תופורת םילטונ רסוח( היזיטקא :ןהש ,)וטסאב ליעפה רמוחה( .ןובאית דוביא ,)העונתב החונמ רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא ,ןיפולחל .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל ."מ"עב םראפינוא" תרבחל חוודל ןתינ ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp.date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ .רואמ ןגומ םוקמבו

25ºC

-ל תחתמ ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose; Lactose Anhydrous; Talc;

Croscarmellose Sodium; Colloidal Silicon Dioxide;

Magnesium Stearate; Opadry Y-1-7000.

לש ג"מ 50.2 הליכמ 10 וטסא לש הילבט לכ .זוטקל לש ג"מ 75.3 הליכמ 15 וטסא לש הילבט לכ .זוטקל לש ג"מ 100.4 הליכמ 20 וטסא לש הילבט לכ .זוטקל :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוסנכומ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב זורא וטסא .תוילבט 28 שי הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל ,תולוגע ,תופוצמ תוילבט ןנה 15 וטסאו 10 וטסא ןדיצמ הייצח וק םע ,ןבל עבצב ןהידיצ ינשמ תורומק .דחאה ינשמ תורומק ,תוילבוא ,תופוצמ תוילבט ןנה 20 וטסא .דחאה ןדיצמ הייצח וק םע ,ןבל עבצב ןהידיצ 21429 .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש .6121301 א"ת .תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת :ותבותכו ןרציה םש תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדוע הז ןולע ןכות .2017 ילויב תופורתה סקנפב הפורתה לש םושירה רפסמ :תואירבה דרשמ לש יתכלממה 141 60 31712 01 :10 וטסא 148 65 33637 00 :15 וטסא 141 61 31970 01 :20 וטסא ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז לופיטל ,דימבולקומ ןוגכ(

MAO-AI

גוסמ םיכיפה

MAOI

( זאדיסקוא ןימאונומ בכעמ וא ,)ןואכידב ,)הקיטויביטנא( דילוזניל ךיפההו יביטקלס אלה יתלב )

MAOB

זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ וא .)ןוסניקרפב לופיטל ,ןילי'גלס ןוגכ( םיכיפה ןוכיסה תא הלעמ ולא תופורת םע בולישה ןיב תובוגת" ףיעס האר( ןינוטורס םורדניסל

.)"תויתפורת קדבנש יפכ( בלה בצקב תוערפהמ לבוס התא ∙ וא )בלה דוקפת לש הקידב ,ג.ק.א תועצמאב .בלה לש תילמשחה תוליעפב דלומ םגפמ בצקב תוערפהב לופיטל תופורת לטונ התא ∙ בצק לע העפשה ןהל תויהל היושעש וא בלה .)"תויתפורת ןיב תובוגת" ףיעס האר( בלה .דיזומיפ הפורתה תא לטונ התא ∙ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,וטסאב לופיטה ינפל הקנה ,ןויריה" ףיעס יאר( הקינימ וא ןויריהב ךנה ∙ .)"תוירופו קיספהל שי .היספליפאמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

םעפב יטפליפא ףקתה שי םא וטסאב לופיטה תא םיפקתהה תורידתב היילע הלח םא וא הנושארה .)"יאוול תועפות" ףיעס םג האר( דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ ןונימ תא םיאתהל ךרטצי אפורהו ןכתיי .הילכה וא .הפורתה לע עיפשהל לולע וטסאב לופיטה .תרכוס ךל שי

לש ןונימ תמאתה שרדיתו ןכתיי .רכוסה תומר ןוזיא .תרכוסב לופיטל תורחא תופורת וא/ו ןילוסניא .םדב ןרתנ תמרב הדירי ךל שי

.תורובח וא םימומיד תולקב חתפל הייטנ ךל שי

( למשח יעזנב לופיט לבקמ התא ∙ .תילילכ בל תלחממ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

דוקפתב תוערפהמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .בל ףקתהמ הנורחאל תלבס םא וא בלה עודי םא וא/ו החונמב ךומנ בל בצק ךל שי

םיחלמ תומרב הדירי חתפל לולע התאש ךל תוכשוממ תואקה וא לושלשמ האצותכ ,םדב .תונתשמ תופורת תליטנמ האצותכ וא םילולעה םינימסתמ רבעב תלבס וא לבוס התא ∙ ריהמ בל בצק :ןוגכ בלה בצקב תוערפה לע דיעהל תרוחרחס וא תוטטומתה ,ןופליע ,רידס אל וא .הביכשמ וא הבישימ המיק ןמזב ןוגכ ,םייניעב תויעב רבעב ךל ויה וא ךל שי םא ∙

יניע ךות ץחל( המוקואלג לש םימיוסמ םיגוס .)רבגומ :בל םיש םילולע היסרפד הינממ םילבוסה םילפוטמהמ קלח אל תונויערב ןייפואמה ,הינמ לש בצמל סנכיהל תרבסומ אל החמש ,תוריהמב םיפלחתמה םייתרגש שח ךנה םאב .ליגרהמ הבורמ תינפוג תוליעפו .אפורל תונפל שי ,ולא םינימסת תבשל ישוק וא החונמ רסוח תמגודכ םימוטפמיס עיפוהל םה ףא םילולע החונמב דומעל וא החונמב שי םיעיפומ םה םאב .לופיטל םינושארה תועובשב .אפורל תידיימ ךכ לע חוודל הקינאפ תוערפה םיפלוח ללכ ךרדב הקינאפ תוערפהב לופיטב תליחתב .והשלכ רופיש שגרומש ינפל תועובש 2 - 4 הדרח שיגרהל םילולע םילפוטמהמ קלח לופיטה ינשהו ןושארה עובשה ךלהמב םלעיתש ,תרבגומ הקינאפ תוערפה לש םירקמב ,ךכיפל .לופיטה לש .ךומנ ןונימב ליחתהל ץלמומ תונדפקב אפורה תוארוה תא עצבל דואמ בושח אלל הנמה תא תונשל וא לופיטה תא קיספהל אלו

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה