אנשור פלוס שוקולד

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
ASCORBIC ACID 35.3 MG / 100 ML; BIOTIN 56.3 MCG / 100 ML
זמין מ:
ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD
קוד ATC:
V06DB
טופס פרצבטיות:
LIQUID
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA
קבוצה תרפויטית:
FAT/CARBOHYDRATES/PROTEINS/MINERALS/VITAMINS, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
High calorie, complete balanced nutrion, for liquid diets or supplementation.
מספר אישור:
091253140800
תאריך אישור:
2010-12-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

¨ÔÂÊÓ ˙ÙÒÂ˙Π‡ ‰‡ÏÓ ‰Ê‰Ï ¨˙ÂȯÂϘ· ¯È˘Ú ¨ÔÎÂÓ ÈÏÊÂ ÔÂÊÓ∫‰ÈÂÂ˙‰

Æ˙˜ÙÒÓ ‰ȇ ‰ÏÈ‚¯ ‰ÂÊ˙ ̉· ÌÈ·ˆÓ·

Æ˙ÈÏ‚‡· ËҘ˷ ‡¯∫ÌÈ·Èί

‰˜¯Ê‰Ï ‡Ï

¨ß‚ 11.4 ÔÓ¢¨ß‚ 50.1 ˙ÂÓÈÓÁ٨߂ 13 Ô·ÏÁ¨ 355 ˙ÂȯÂϘ∫Ï¢Ó 237 ≠Ϸί‰

ÆÌÈϯÈÓ ÌÈÈÓËÈ ¨‚¢Ó 500 Ô‚Ï˘‡ ¨‚¢Ó 240 Ô¯˙ ¨‚¢Ó 5 æ ϯËÒÏÂÎ

Ï˘˙ˆÏÓÂÓ‰˙ÈÓÂȉ˙ίˆ˙‰Ó 20% ˙ÂÁÙÏ˙˜ÙÒÓÏ¢Ó 237 Ï˘‰Ó

ƉÏÚÓÂ¥ÏÈ‚Ó ÌÈ„ÏÈÏ Ìȯ‚·ÓÏ ÌÈϯÈÓ ÌÈÈÓËÈ 21

˙ØÏ·ÂÒÍȉ̇‡¯È˘Î˙‰È·ÈίÓÓ„Á‡Ï˙Â˘È‚¯ÍωÚ„È̇∫·Ï˙Ó¢˙Ï

ƇÙ¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ˘È ȉ˘ÏÎ ‰ÏÁÓÓ

Æ˙ÈÏÏΉ Í˙˘‚¯‰ ‡ Í˙‡ȯ· ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÚ ‡Ù¯‰ ˙‡ Ô΄ÚÏ ˘È

ÔÂÊӯ˜Ó΢Ӣχ‰ÓÈÏ˘Ó‰ÂÊ˙˜ÙÒÏ„ÚÂÈÓÒÂÏÙ¯Â˘‡∫˘ÂÓÈ˘˙‡¯Â‰

ƇÙ¯‰È¢ÚıÏÓ‰ÔÎ̇‡Ï‡¨ÌÈ„ÏÈ·˘ÂÓÈ˘Ï„ÚÂÈÓÂȇ¯È˘Î˙‰ÆÌȯ‚·ÓÏ„ÈÁÈ

Æ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏ ·Ëȉ ¯Ú

ÆÔ‰ÈÈ·Â ˙ÂÁ¯‡‰ ÔÓÊ· ‡ „ÈÁÈ ÔÂÊÓ ¯Â˜ÓÎÒÂÏÙ ¯Â˘‡· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È

Ư˜ ‡Â‰˘Î ¯˙ÂÈ ÌÈÚË ÒÂÏÙ ¯Â˘‡

ÆÌÂÈÏ Ï¢Ó 237 Ï˘ ˙ÂÈÁÙ 3 ͯˆÏ ıÏÓÂÓ ≠ ‰ÓÈÏ˘Ó ‰ÂÊ˙Ï ¯Â˜ÓÎ

ƇÙ¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ˘È ≠ „ÈÁÈ ÔÂÊÓ ¯Â˜ÓÎ

Æ≤µ ºC ≠Ï ˙Á˙Ó ¨¯„Á‰ ˙¯Â˯ÙÓË· ‰¯Â‚Ò ˙ÈÁÙ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï Ô˙È∫‰ÒÁ‡

·‰˘Ú‡Ï˘ÔÂÊӘ¯ÊÏ˘ÈƯ¯˜Ó·¯ÂÓ˘Ï‰˙ÂÒÎÏ˘È˙ÈÁÙ‰˙ÁÈ˙ÙÌÚ

ƉÁÈ˙Ù‰Ó ˙ÂÚ˘ 48 ÍÂ˙ ˘ÂÓÈ˘

¨Ô˘È¯ËÂ Ë·‡∫Ô¯ˆÈ

Æ·¢‰¯‡ ¨Ë·‡ ˙„·ÚÓ

∫ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ·

¨Æ‡ÆÒ ÒȯÂË¯Â·Ï Ë·‡

Ƈ¢˙ ¨ 58099 Æ„Æ˙

091253140800 ∫‰Ù¯˙‰ ÌÂ˘È¯ ¯ÙÒÓ

ÚÈÙÂÓ‰ ‰‚ÂÙ˙‰ Íȯ‡˙Ï ·Ï ÈØÌÈ˘

Æ˙ÈÁÙ‰ ˙È˙Á˙·

ÆÊ¢ÏÏ ˙ÂÏÈ·Ò≠ȇ ÈÏÚ·Ï Ìȇ˙Ó ÆÔËÂÏ‚ ‡ÏÏ

ƉÈÂÒ ·ÏÁ È·Èί ÏÈÎÓ Æ‰ÈÓÊ¢ς ÈÏÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï ‡Ï

Æ≤∞±∞¯·Ó·Â≠¯˘Â‡Â ˜„· ÂÎÂ˙ ˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó È¢Ú Ú·˜ ‰Ê ÔÂÏÚ ËÓ¯ÂÙ Ensure ® Plus

Chocolate

GlutenFree.Suitableforlactoseintolerance.Notforusein

Galactosemia. Contains milk and soy ingredients.

TheformatofthisleaflethasbeendeterminedbytheMinistry

ofHealthanditscontenthasbeenexaminedandapprovedin

November 2010.

Indication:Ensure®Plusisaready-to-feedhigh-calorieliquidfood

thatprovidescompletenutritionormaybeusedasanutritional

supplement in conditions where regular nutrition is insufficient.

Not for parenteral use.

Compositionper237ml:Calories355,Protein13g,Carbohydrate

50.1 g, Fat 11.4 g, Cholesterol < 5 mg, Sodium 240 mg, Potassium

500 mg, Vitamins and Minerals.

A237mlservingprovidesatleast20%ofrecommendeddaily

allowancefor21establishedvitaminsandmineralsforadultsand

children 4 or more years of age.

Ingredients:Water,CornSyrup,Maltodextrin(Corn),Sugar(Sucrose),

SodiumandCalciumCaseinates,CanolaOil,CornOil,HighOleic

SafflowerOil,CocoaPowder,SoyProteinIsolate,MagnesiumChloride,

PotassiumCitrate,CalciumPhosphateTribasic,SoyLecithin,Sodium

Citrate,PotassiumChloride,CholineChloride,AscorbicAcid,

MagnesiumPhosphateDibasic,NaturalandArtificialFlavors,

Carrageenan,Alpha-TocopherylAcetate,FerrousSulfate,ZincSulfate,

Niacinamide,CalciumPantothenate,ManganeseSulfate,Cupric

Sulfate,VitaminAPalmitate,ThiamineChlorideHydrochloride,

PyridoxineHydrochloride,Riboflavin,FolicAcid,ChromiumChloride,

Biotin,SodiumMolybdate,SodiumSelenate,PotassiumIodide,

Phylloquinone, Vitamin D3, and Cyanocobalamin.

ImportantNotice:Ifyouhaveaknownsensitivitytoanyofthe

preparation’singredientsorifyousufferfromanydisease,consult

your physician.

Informyourphysicianifthereisachangeinyourhealthorgeneral

condition.

DirectionsforUse:Ensure®Plusisintendedasanoralsupplement

orfortotalnutritioninadults.Thispreparationisnotintendedfor

use in children, unless recommended by the physician.

Shake well before use.

May be used for total nutrition or with and between meals.

Ensure® Plus is tastier when served cold.

WhenEnsure®Plusisusedasanoralsupplement,therecommended

serving is three 237 ml servings per day.

When Ensure® Plus is used as total nutrition, consult your physician.

Storage:Thecanmaybestoredunopenedatroomtemperature,

below25ºC.Onceopened,coverthecanandrefrigerate;discardif

not used within 48 hours.

Manufacturer:Abbott Nutrition, Abbott Laboratories, USA.

License holder:Abbott Laboratories S.A., P.O.B. 58099, Tel-Aviv.

Registration number:091253140800

Note the expiry date indicated at the bottom of the can.

Black

Client

Abbott

Ensure Plus

Liquid food - chocolate flavor

Can label

217.5 x 78.5 mm

#00702(84) 36574 FN 10319-07 6.5

6.5 (65%)

1 Heb/Eng 14.03.2011 Ruthie Cyan Magenta Yellow

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה