אנשור פלוס בטעם וניל ותות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
ACID CASEIN 4.4 G / 100 ML; ASCORBIC ACID 35.3 MG / 100 ML
זמין מ:
ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD
קוד ATC:
V06DB
טופס פרצבטיות:
LIQUID
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA
קבוצה תרפויטית:
FAT/CARBOHYDRATES/PROTEINS/MINERALS/VITAMINS, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
For complete and balanced oral nutritional supplement that can be used with or between meals or in appropriate amounts, as a meal replacement.
מספר אישור:
090932374200
תאריך אישור:
2010-09-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

̉·ÌÈ·ˆÓ·¨ÔÂÊÓ˙ÙÒÂ˙·‰‡ÏÓ‰ʉϨ˙ÂȯÂϘ·¯È˘Ú¨ÔÎÂÓÈÏÊÂÔÂÊÓ∫‰ÈÂÂ˙‰

Æ˙˜ÙÒÓ ‰ȇ ‰ÏÈ‚¯ ‰ÂÊ˙

Æ˙ÈÏ‚‡· ËҘ˷ ‡¯∫ÌÈ·Èί

‰˜¯Ê‰Ï ‡Ï

ϯËÒÏÂΨ߂ 11.4 ÔÓ¢¨ß‚ 50.1 ˙ÂÓÈÓÁ٨߂ 13 Ô·ÏÁ¨ 355 ˙ÂȯÂϘ∫Ï¢Ó 237 ≠Ϸί‰

ÆÌÈϯÈÓ ÌÈÈÓËÈ ¨‚¢Ó 440 Ô‚Ï˘‡ ¨‚¢Ó 240 Ô¯˙ ¨‚¢Ó 5 æ

ÌÈÈÓËÈ 21 Ï˘˙ˆÏÓÂÓ‰˙ÈÓÂȉ˙ίˆ˙‰Ó 20% ˙ÂÁÙÏ˙˜ÙÒÓÏ¢Ó 237 Ï˘‰Ó

ƉÏÚÓÂ¥ÏÈ‚Ó ÌÈ„ÏÈÏ Ìȯ‚·ÓÏ ÌÈϯÈÓÂ

‰ÏÁÓÓ˙ØÏ·ÂÒÍȉ̇‡¯È˘Î˙‰È·ÈίÓÓ„Á‡Ï˙Â˘È‚¯ÍωÚ„È̇∫·Ï˙Ó¢˙Ï

ƇÙ¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ˘È ȉ˘ÏÎ

Æ˙ÈÏÏΉ Í˙˘‚¯‰ ‡ Í˙‡ȯ· ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÚ ‡Ù¯‰ ˙‡ Ô΄ÚÏ ˘È

„ÈÁÈÔÂÊӯ˜Ó΢Ӣχ‰ÓÈÏ˘Ó‰ÂÊ˙˜ÙÒÏ„ÚÂÈÓÒÂÏÙ¯Â˘‡∫˘ÂÓÈ˘˙‡¯Â‰

ƇÙ¯‰ È¢Ú ıÏÓ‰ ÔΠ̇ ‡Ï‡ ¨ÌÈ„ÏÈ· ˘ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ Âȇ¯È˘Î˙‰ ÆÌȯ‚·ÓÏ

Æ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏ ·Ëȉ ¯Ú

ÒÂÏÙ¯Â˘‡ÆÔ‰ÈÈ·Â˙ÂÁ¯‡‰ÔÓʷ‡„ÈÁÈÔÂÊӯ˜ÓÎÒÂÏÙ¯Â˘‡·˘Ó˙˘‰ÏÔ˙È

Ư˜ ‡Â‰˘Î ¯˙ÂÈ ÌÈÚË

ÆÌÂÈÏ Ï¢Ó 237 Ï˘ ˙ÂÈÁÙ 3 ͯˆÏ ıÏÓÂÓ ≠ ‰ÓÈÏ˘Ó ‰ÂÊ˙Ï ¯Â˜ÓÎ

ƇÙ¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ˘È ≠ „ÈÁÈ ÔÂÊÓ ¯Â˜ÓÎ

˘È˙ÈÁÙ‰˙ÁÈ˙ÙÌÚƯ„Á‰˙¯Â˯ÙÓË·‰¯Â‚Ò˙ÈÁÙ‰˙‡¯ÂÓ˘ÏÔ˙È∫‰ÒÁ‡

ƉÁÈ˙Ù‰Ó˙ÂÚ˘ 48 ÍÂ˙˘ÂÓÈ˘Â·‰˘Ú‡Ï˘ÔÂÊӘ¯ÊÏ˘ÈƯ¯˜Ó·¯ÂÓ˘Ï‰˙ÂÒÎÏ

¨Ô˘È¯ËÂ Ë·‡∫Ô¯ˆÈ

Æ·¢‰¯‡ ¨Ë·‡ ˙„·ÚÓ

∫ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ·

¨Æ‡ÆÒ ÒȯÂË¯Â·Ï Ë·‡

Ƈ¢˙ ¨ 58099 Æ„Æ˙

∫‰Ù¯˙‰ ÌÂ˘È¯ ¯ÙÒÓ

090932374200

ÚÈÙÂÓ‰ ‰‚ÂÙ˙‰ Íȯ‡˙Ï ·Ï ÈØÌÈ˘

Æ˙ÈÁÙ‰ ˙È˙Á˙·

ÆÊ¢ÏÏ ˙ÂÏÈ·Ò≠ȇ ÈÏÚ·Ï Ìȇ˙Ó ÆÔËÂÏ‚ ‡ÏÏ

ƉÈÂÒ ·ÏÁ È·Èί ÏÈÎÓ Æ‰ÈÓÊ¢ς ÈÏÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï ‡Ï

Æ≤∞±∞¯·Óˆ„≠¯˘Â‡Â ˜„· ÂÎÂ˙ ˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó È¢Ú Ú·˜ ‰Ê ÔÂÏÚ ËÓ¯ÂÙ Ensure ® Plus

Strawberry

GlutenFree.Suitableforlactoseintolerance.Notforusein

Galactosemia. Contains milk and soy ingredients.

TheformatofthisleaflethasbeendeterminedbytheMinistry

ofHealthanditscontenthasbeenexaminedandapprovedin

December 2010.

Indication:Ensure®Plusisaready-to-feedhigh-calorieliquidfood

thatprovidescompletenutritionormaybeusedasanutritional

supplement in conditions where regular nutrition is insufficient.

Not for parenteral use.

Compositionper237ml:Calories355,Protein13g,Carbohydrate

50.1 g, Fat 11.4 g, Cholesterol < 5 mg, Sodium 240 mg, Potassium

440 mg, Vitamins and Minerals.

A237mlservingprovidesatleast20%ofrecommendeddaily

allowancefor21establishedvitaminsandmineralsforadultsand

children 4 or more years of age.

Ingredients:Water,CornSyrup,Maltodextrin(Corn),Sodiumand

CalciumCaseinates,Sugar(Sucrose),CanolaOil,CornOil,HighOleic

SafflowerOil,SoyProteinIsolate,MagnesiumChloride,Potassium

Citrate,CalciumPhosphateTribasic,SoyLecithin,Naturaland

ArtificialFlavor,PotassiumChloride,SodiumCitrate,Magnesium

PhosphateDibasic,CholineChloride,AscorbicAcid,Carrageenan,

Alpha-TocopherylAcetate,FerrousSulfate,ZincSulfate,Niacinamide,

CalciumPantothenate,ManganeseSulfate,FD&CRed#3,Cupric

Sulfate,VitaminAPalmitate,ThiamineChlorideHydrochloride,

PyridoxineHydrochloride,Riboflavin,FD&CYellow#6,FolicAcid,

ChromiumChloride,Biotin,SodiumMolybdate,SodiumSelenate,

PotassiumIodide,FD&CBlue#1,Phylloquinone,VitaminD3,and

Cyanocobalamin.

ImportantNotice:Ifyouhaveaknownsensitivitytoanyofthe

preparation’singredientsorifyousufferfromanydisease,consult

your physician.

Informyourphysicianifthereisachangeinyourhealthorgeneral

condition.

DirectionsforUse:Ensure®Plusisintendedasanoralsupplement

orfortotalnutritioninadults.Thispreparationisnotintendedfor

use in children, unless recommended by the physician.

Shake well before use.

Maybeusedfortotalnutritionorwithandbetweenmeals.Ensure®

Plus is tastier when served cold.

WhenEnsure®Plusisusedasanoralsupplement,therecommended

serving is three 237 ml servings per day.

When Ensure® Plus is used as total nutrition, consult your physician.

Storage:Thecanmaybestoredunopenedatroomtemperature.

Onceopened,coverthecanandrefrigerate;discardifnotused

within 48 hours.

Manufacturer:Abbott Nutrition, Abbott Laboratories, USA.

License holder:Abbott Laboratories S.A., P.O.B. 58099, Tel-Aviv.

Registration number:090932374200

Note the expiry date indicated at the bottom of the can.

Black

Client

Abbott

Ensure Plus

Liquid food -Strawberryflavor

Can label

217.5 x 78.5 mm

6.5 (65%)

1 Heb/Eng 13.03.2011 Ruthie Cyan Magenta Yellow #00718(84) 36579 FN 10320-05

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה