אנציפלמד

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
OX BILE EXTRACT; PANCREATIN
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
A09AC02
טופס פרצבטיות:
דרז'ה
הרכב:
PANCREATIN 72 MG; OX BILE EXTRACT 35 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
MULTIENZYMES AND ACID PREPARATIONS
איזור תרפויטי:
MULTIENZYMES AND ACID PREPARATIONS
סממני תרפויטית:
Regulation of digestive disturbances, indigestion fermentative dyspepsia, gastroenteritis, meteorism, epigastric fullness and post prandial distress.
מספר אישור:
027 66 22433 00
תאריך אישור:
2012-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה דמלפיצנא תוערפה תרדסהל ירטנא יופיצ תולעב תויפחמ לוכיע :היפחמ לכב םיליעפ םירמוח

Pancreatin (contains Lactose) 72 mg

)זוטקל ליכמ( ןיטארקנפ

Ox bile extract 35 mg

רוש לש הרמ יוצימ ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוחל .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע הפורתה תא לוטיל ךילע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .הנוכנ הרוצב ?הפורתה תדעוימ המל .1 .לוכיע תוערפה תרדסהל תדעוימ הפורתה .הרמ יחלמו לוכיע ימיזנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא םיליעפה םירמוחל )יגרלא( שיגר התא םא ∙ םינובלחל וא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .יחה ןמ םירחא םינמיס וא תואקה ,תוליחב ,ןטב יבאכ לש םירקמב

.ןתפסותה תקלד לש .בלבלה לש הפירח תקלד ןמזב ∙ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא אפורב ץעוויהל םיבייח ,חלמ תלד הטאידמ םינוזינה םילוח ∙ .וז הפורתב שומישה ינפל תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .אפורב ץעוויהל ילב עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי ∙ .הצמוח ירתוס תליטנ ןיבל וז ךילע ,הפורתה תליטנ ףא לע תוכשמנ לוכיעה תוערפה םא ∙ .אפורב ץעוויהל :םא אפורל רפס דמלפיצנאב לופיטה ינפל .הקינמ וא ןוירהב ךנה ∙ ,)הפירח תבהצ( דבכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

האלמ תיתרמ המיסח ,)סוקלוא ןוגכ( לוכיעה תכרעמ םד ץחלמ לבוס ךנהו דמלפיצנא לש הובג ןונימל קקזנ ךנה ∙ .הילכה דוקפתב יוקילמ וא הובג וא ןהורק תלחמ :ןוגכ תיתקלד יעמ תלחממ לבוס ךנה םא ∙ .םייעמ תמיסח ,)

Ulcerative Colitis

( תיביכ סיטילוק .סיזורביפ קיטסיסב הלוח ךנה םא ∙ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא םיליכמה הצמוח ידגונ םירישכתו לזרב םיליכמה םירישכת :חקול .טנוברק םויצלקו םויזנגמ ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה ינפל וא םע הפורתה לוטיל שי הקנהו ןוירה תליחת םרט אפורב ץעוויהל שי ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא .שומישה הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .ןרתנו זורכוס ,זוטקל ליכמ רישכתה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .שומישה יבגל חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אוה לבוקמה ןונימה

תוחוראה ינפל וא םע םויב םימעפ 3 תויפחמ 2-4 :םירגובמ

תוחוראה ינפל וא םע םויב םימעפ 3 תויפחמ 1-2 :םי דלי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא !התוא סועלל/תוצחל/שותכל רוסא הפוצמ היפחמהש ןוויכמ .םימ םע הפורתה תא עולבל שי ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ םינמוש ,םינובלח לש תנזואמ הנוזת לע רומשל שי לופיטה תעב .תכמסומ תינטאיד וא אפור תארוה יפ לע םינלימעו ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע דמלפיצנאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תוחתפתמ םא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :תואבה תועפותה ,הזחב ץחל ,המישנ יישק ,דרג ,החירפ :ןוגכ( היגרלא תועפות .)ןושלה ,םינפה ,םייתפשה ,הפה לש תוחיפנ )דואמ תוחיכש( תואבה תועפותה םא אפורל תונפל שי :תועירפמ וא/ו תופלוח ןניא .לושלש ,תוריצע :העודי הניא ןתוחיכשש תופסונ יאוול תועפות .תרוחרחס הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראהו רטסילבה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

25°C

-ל תחתמ ,שביו רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ ∙

Sucrose, purified talc, charcoal, povidone, frangula bark

powder, rhubarb powder, starch, sodium bicarbonate,

stearic acid, yellow red and black iron oxide, magnesium

stearate, castor oil, carnauba wax, white beeswax,

silica, methacrylic acid copolymer, sodium lauryl

sulphate, polyethylene glycol, talc, shellac, purified

water, sodium benzoate, propyl parahydroxybenzoate,

methyl parahydroxybenzoate.

.ןרתנ ג"מ 2.6 -ו זורכוס ג"מ 142 -כ הליכמ היפחמ לכ

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .םוח עבצב תולוגע תויפחמ 60 וא 40 הליכמ הזירא לכ

םיילארשי האופר ירצות ,המירת :םושירה לעבו ןרציה ∙ .לארשי 4023000 תורבעמ ץוביק ,מ"עב תורבעמ

2015 יאמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙ 027.66.22433.00 :תואירבה .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

103158010

0715E

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה