אנלפרי 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

12-12-2017

מרכיב פעיל:
ENALAPRIL MALEATE
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
C09AA02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ENALAPRIL MALEATE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
ENALAPRIL
איזור תרפויטי:
ENALAPRIL
סממני תרפויטית:
Treatment of essential hypertension, renovascular hypertension congestive heart failure and to reduce mortality in patients with all degrees of heart failure.To retard the development of symptomatic heart failure in asymptomatic patients with left ventrcular dysfunction.
מספר אישור:
119 85 29925 00
תאריך אישור:
2020-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

רבמבונ :ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדוע הז ןולע ןכות

2017

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

(

םירישכת

)

משתה

"

ו

-

1986

הפורתה

תקוושמ

לע

יפ

םשרמ

אפור

דבלב

לנא ירפ

5,10,20

מ

"

ג

תוילבט

בכרה

לכ

תיילבט

לנא ירפ

"

הליכמ

לירפלנא

טאלאמ

"

Enalapril Maleate 5 mg

לכ

תיילבט

לנא ירפ

"

הליכמ

לירפלנא

טאלאמ

"

Enalapril Maleate 10 mg

לכ

תיילבט

לנא ירפ

"

הליכמ

לירפלנא

טאלאמ

"

Enalapril Maleate 20 mg

תמישרל

םירמוחה

יתלבה

םיליעפ

אנא

האר

ףיעס

-6 "

עדימ

ףסונ

".

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

פורתב

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

הפורת

וז

המשרנ

לופיטל

.ךתלחמב

לא

ריבעת

התוא

םירחאל

איה

הלולע

קיזהל

םהל

וליפא

םא

הארנ

ךל

יכ

בצמ

יאופרה

המוד

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

הפורת

וז

תמרוג

תבחרהל

ילכ

םדה

ךכבו

תעייסמ

תדרוהב

ץחל

םדה

סונב

הפורתה

תדעוימ

לופיטל

יאב

תקיפס

בל

הדירי

דוקפתב

בלה

םישנאב

םימייוסמ

ושרדי

רפסמ

תועובש

לש

לופיט

דע

תגשהל

העפשהה

תיבטימה

לע

ץחל

םדה

הצובק

תיטיופרת

:

ביחרמ

ילכ

םד

גוסמ

בכעמ

םיזנא

ךפהמה

ןיסנטויגנא

.(ACE Inhibitor)

2

.

ינפל

שומיש

הפורתב

:

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

:

רחאל ןוירהב ךנ

שדוח

ףידע( ישילש

םג

ענמיהל

תליטנמ

ירפלנא

תליחתב

,ןוירהה

יאר

ףיעס

"

ןוירה

)"הקנהו

התא

שיגר

)יגרלא(

רמוחל

ליעפה

)טאלאמ לירפלנא(

ל תומודה תורחא תופורתל לנא ירפ

םיזנאה יבכעמ תצובקמ ןיסנטויגנא ךפהמה

(ACE Inhibitor)

וא

לכל

דחא

םיביכרמהמ

םיפסונה

רשא

הליכמ

הפורתה

האר

ףיעס

-" 6

עדימ

ףסונ

"

שי

ךל

ןב

החפשמ

יגרלאש

ירפלנאל

וא

תופורתל

תורחא

תצובקמ

יבכעמ

(ACE Inhibitor)

םיזנאה

ךפהמה

ןיסנטויגנא

םא וא תלבס

רבעב

תוחיפנמ

)תקצב

םינפה

,םייפעפעה ,םייתפשה

הפה

ןושלה

וא

ןורגה

המרגש

יישקל

העילב

וא

המישנ

המדאויגנא(

הביסמ

אל

העודי

וא

לע

עקר

יתשרות

התא

הלוח

תרכוס

וא

לבוס

תויעבמ

תוילכב

התאו

לטונ

הפורת

הליכמה

ןריקסילא

תדרוהל

ץחל

םדה

ןיא

לוטיל

תא

הפורתה

הדימב

דחאו

םיבצמהמ

םיראותמה

ליעל

ןוכנ

.ךיבגל

הדימב

ךניאו

חוטב

ץעוויה

אפורב

ינפל

תליטנ

הפורת

וז

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

:

ינפל

ךלהמבו

לופיטה

לנאב ירפ

שי

ל

רפס

אפורל

םא

:

שי

ךל

ץחל

םד

ךומנ

לולע

אטבתהל

השלוחב

ןופליע

וא

תרוחרחס

דחוימב

הדימע בצמל רבעמב

ךל שי תויעב

ילכב

םדה

ומב

התא מ לש תורציהמ לבוס םתס

( בל ודה םתסמה תורציה

וא )יפינצ תורציה וא םיקרועה בא התא םא לבוס בלב היעבמ בלה רירש לש תיפורטרפיה הלחמ(

םימרוג ולא םיבצמ

.בלהמ הבוט תוחפ םד תמירזל

ךל שי תויעב

הילכב

ללוכ

תורצה

לש

קרוע

הילכה

וא

ילתשומ

הילכ

ןוויכ

לופיטהש

הפורתב

לוכי

םורגל

המרל

ההובג

לש

ןגלשא

םדב

הלולעה

תויהל

הרומח

ןכתי

אפורהו

ךרטצי

בוקעל

רחא

תמר

ןגלשאה

ךמדב

תונשלו

תא

ןונימה

לש

ירפלנא

אתהב

ךנה

לטונ :םד ץחל רתיב לופיטל תואבה תופורתהמ תחא

תופורת

תחפשממ

ימסוח

רוטפצרה

ןיסנטויגנא

) II

ARBs

ןוגכ

ןטרסלו

ןטרסימלט

ןטרסבריא

דוחייב ,

םא

ךנה

לבוס

תויעבמ

תוילכב

תורושקה

תרכסל

ןירקסילא

שי

ךל

יעב

דבכב

שי

ךל

יעב

תכרעמב

םדה

ןוגכ

המר

הכומנ

וא

סוח

לש

יאת

םד

םינבל

הינפורטואנ

סיזוטיצולונרגא

המר

הכומנ

לש

תויסט

הינפוטיצובמורת

המר

הכומנ

לש

יאת

םד

םימודא

הימנא

יא

םעפ

תלבס

הבוגתמ

תיגרלא

המדאויגנא

םיללוכ םינימסתה

דוריג

םינמיס

םימודא

לע

יבג

תופכ ,םיידי

ןורגהו םיילגר

תוחיפנ

ה ביבס ,םינפב ,םייניע

םייתפשב

ןושלב

וא

ןורגב

םע

יישק

העילב

וא

המישנ

םיש

בל

יכ

םילפוטמ

ימוחש

רוע

םניה

ןוכיסב

רבגומ

הבוגתל

וז

לופיטב

םע

יבכעמ

םיזנאה

ןיסנטויגנא ךפהמה

התא

רבוע

ילופיט

לטונ ,הזילאיד

תופורת

תונתשמ

וא

ךניה

יוצמ

תחת

רטשמ

לש

הטאיד

תלד

תלבס וא םיחלמ א תואקהמ .םיבורמ םילושלש ו

התא

לבוס

תרכוסמ

שדוחה ךלהמב דחוימב ,םדב רכוס לש תוכומנ תומר ירחא בוקעל ךילע

.לופיטה לש ןושארה רתוי ההובג תויהל הלולע םדב ןגלשאה תמר יכ םג ןכתיי

התא

לטונ

תפסות

ןגלשא

םינתשמ

ירצוא

ןגלשא

וא

חלמ יפילחת

םיליכמה

ןגלשא

תא

ןוירהב

,הקינמ וא

תבשוח

תאש

תויהל היושע

ןוירהב

וא

תננכתמ סנכהל

ןוירהל

תצלמומ הניא הפורתה לוטיל ןיא .ןויריהה תליחתב וירהל ישילשה שדוחה רחאל הפורתה תא

לולע ,הז בלשב הפורתב שומישש ינפמ , קוניתל רומח קזנל םורגל

יאר

ףיעס

"

ןוירה

הקנהו

"

שמתשהל ןיא" ףיעסו

"םא הפורתב

התא

לעמ

ליג

התא

לבוס

תלחממ

ןגלוק

לש

ילכ

םדה

ןוגכ

סופול

תבאז

תיתנמדא

תקלד

םיקרפמ

רגש תינו

תשרט

רוע

המרדורלקס

התא

לטונ

תופורת

יוכידל

תכרעמ

ןוסיחה

התא

לטונ

תא

תופורתה

לונירופולא

וא

דימאניאקורפ

וא

םייקתמש

בוליש

לש

םימרוגה

ולאה

התא

שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל

יהשלכ

תמר

ןרתנה

ךמדב

הכומנ

ךנה

לבוס

וא

תלבסש

הנורחאל

הנתשהמ

תרבגומ

ןכתי

אפורהו

בוקעי

יתפוקת ןפואב

ירחא

ידוקפת

תוילכה

ץחל

םד

תומרו

םיחלמה

) ןגלשא ןוגכ ( םדב

ךלש

האר

םג

ףיעס

"

ןיא

מתשהל הפורתב ש

םא

"

םיש

בל

הפורתהש

הדירומ

תא

ץחל

םדה

םילפוטמב

ימוחש

רוע

תוליעיב

התוחפ

האוושהב

םילפוטמל

םירחא

.הפורתה תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה ,ךיבגל םינוכנ הלעמ םיבצמהש חוטב ךניא םא

שי

חוודל

אפורל

לפטמה

לע

תליטנ

הפורת

וז

ינפל

תואבה תורודצורפה

חותינ

ללוכ

ילטנד

לכ

הלועפ

הכורכה

המדרהב

לופיט

כמ ינ

קוליסל

לורטסלוכ

םדהמ

)סיזרפא

וא

לופיט

תתחפהל

הבוגת

תיגרלא

תוציקעל

םירובד

וא

תוערצ

.הרודצורפה ינפל םיינישה אפורב וא אפורב ץעוויה ,ךיבגל ןוכנ הלעמ םיבצמהמ רתוי וא דחא םא

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

ל

הנורחא

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

,

תופורתו תומיוסמ תופורת לש תוליעפה לע עיפשהל לולע ירפלנאש ינפמ ירפלנא תוליעפ לע עיפשהל תולולע תומיוסמ

.

דחוימב

םא

התא

חקול

ןגלשא תוליכמה תופורת ללוכ( ןגלשא יפסות , יפילחת

חלמ

ירפלנא םע תינמז וב הלא תופורת תליטנ .דירולימא וא ,ןרטמאירט ,ןונרלפא ,ןוטקלונוריפס ןוגכ ןגלשא ירצוא םינתשמ .םדב ןגלשאה תומר תא תולעהל הלולע

תופורת

תושמשמה תורחא תדרוהל

םד ץחל

,אטב ימסוח :ןוגכ סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא ,םידיזאית ןוגכ( םינתשמ , מוב ,דימסורופ ןריקסילא הפורתה ,)דינת

תופורת תליטנ .םיטארטינ ןוגכ )הזח תקועת( הזח באכב לופיטל תופורת וא .ךומנ םד ץחלל םורגל הלולע ירפלנא םע תינמז וב הלא

ירפלנא ה ןונימ תא הנשי אפורהו ןכתיי

תחפשממ הפורת לטונ ךנהו הדימב םיפסונ תוריהז ידעצב טוקני וא סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא

ףיעס םג האר .ןריקסילא הפורתה תא וא )

תורהזא"ו "םא הפורתב שמתשהל ןיא" ."הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

םויתיל

.)שפנ תולחמ לש םימיוסמ םיגוסב לופיטל(

תופורת תוילקיצירט ב לופיטל ,תויטוכיספ יטנא תופורת ,ןואכיד

)המדרהל( שוחלאל תופורת םירמוח , םייטוקרנ

וגכ

ןיפרומ

םישמשמה םיקזח םיבאכ ךוכישל לשמל

םד ץחלל םורגל הלולע ירפלנא םע תינמז וב הלא תופורת תליטנ . .ךומנ

ושקונב לופיטל תופורת

:םיקרפמהו תומצעה ,םירירשה לע םיעיפשמה ולא רקיעב ,באכ יבצמל םירושקה תקלדו

ידגונ ניאש תקלד

ידיאורטס

NSAIDs

יבכעמ ללוכ,

COX-2

תקלד תתחפהל תושמשמה

ה ךוכישב עויסל, )באכ

.ירפלנא םע תינמז וב ןתינ םא ךומנ םד ץחלו תואקה ,הליחב ,םינפה לש הקמסהל םורגל לולעה ,בהז יחלמב לופיט

הצמוח( ןיריפסא תיליצילסליטצא

תופורת .)םיטילובמורת( םד ישירק תסמהל

מב הדרוהל תופורתו וא תוננטצהו לועיש דגנ תופורת .יטמימוטפמיס רמוח תוליכמה לקש

תרכוסב לופיטל תופורת

ירפלנא .)ןילוסניאו הפה ךרד תונתינה תופורת ללוכ(

רכוסה תומרב הדח הדיריל םורגל לולע ךילע .הילכב תויעב םע םילפוטמבו לופיטל םינושארה תועובשב דוחייב ,הלא תופורת םע תינמז וב חקלנ םא םדב סה תומר רחא תוקידאב בוקעל ב לופיטה לש ןושארה שדוחה ךלהמב ךמדב רכו .ירפלנא

.לוהוכלא

.הפורתה תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה ,חוטב ךניא םא

,)חותינ רובע( המדרה רמוחל לבקל דמוע התא םא

.ירפלנא לטונ התאש םיינישה אפורל וא אפורל רפס

שומיש

הפורתב

תכירצו

לוהוכלא

:

שי

ענמיהל

הכירצמ

תרבגומ

תואקשמ

םיפירח

תעב

לופיטה

הפורתב

וז

תויה

תייתשו

לוהוכלא

תעב

לופיטה

ירפלנאב הלולע

םורגל

הדיריל

תיתועמשמ

ץחלב

םדה

תשוחתו

תרוחרחס

וא

ןופליע

ןוירה

הקנהו

:

ירפס

אפורל

םא

תא

ןוירהב

הקינמ וא

תבשוח

תאש

תויהל היושע

ןוירהב

וא

תננכתמ

סנכיהל

ןוירהל

אפורה

רדב

"

יי ץע

ךל

קיספהל

תא

תליטנ

הפורתה

ינפל

תאש

תסנכנ

ןוירהל

וא

דימ

רחאל

עדונש

ךל

תאש

ןוירהב

לוטילו

הפורת

תרחא

םוקמב

נא ירפל

הפורתה

הניא

תצלמומ

םיבלשב

םימדקומ

לש

ןוירהה

הרוסאו

שומישל

ןוירהל ישילשה שדוחה רחאל

רחאמ

איהו

הלולע

םורגל

קזנ

רומח

ךקוניתל

ל תחקלנ םא ןוירהל ישילשה שדוחה רחא

יצעוויה

אפורב

םא

תא

הקינמ

וא

תננכתמ

קינהל

תקנה

םידולי

ךלהמב

תועובשה

םינושארה

רחאל

הדילה

דחוימבו

םיגפ

הניא

תצלמומ

תפוקתב

תליטנ

הפורתה

םירקמב

םהב

קוניתה

רגוב

רתוי

אפורה

ץעיי

ךל

יבגל

תונורתיה

םינוכיסהו

תליטנבש

לנא ירפ

ןמזב

הקנה

תאז

האוושהב

תויצפואל

תוילופיט

תויפולח

הגיהנ

שומישו

תונוכמב

שומישה

הפורתב

וז

לולע

םורגל

תופייעל

תרוחרחסל

וא תוינונשי

הדימב

ךניהו

שח

תועפותב

ולא

ענמה

הגיהנמ

בכרב

תלעפהמ

תונוכמ

תונכוסמ

לכמו

תוליעפ

תבייחמה

תונריע

רשאב

םידליל

שי

םריהזהל

הביכרמ

לע

ינפוא םי

וא

םיקחשממ

תברקב

שיבכה

המודכו

עדימ

בושח

לע

קלח

םיביכרמהמ

לש

הפורתה

:

הפורת

וז

הליכמ

זוטקל

םא

רמאנ

ךל

רבעב

לע

ידי

אפור

שיש

ךל

יא

תוליבס

םירכוסל

םימיוסמ

הנפ

אפורל

ינפל

תלחתה

לופיטה

הפורתב

וז

לכ

הילבט

לש

"

הליכמ

36.75

"

זוטקל

לכ

בט יל

לש

"

הליכמ

73.5 -

"

זוטקל

לכ

הילבט

לש

"

הליכמ

147 -

"

זוטקל

3

.

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

דימת

שי

שמתשהל

יפל

תוארוה

אפורה

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

דבלב

,

ורתלו יאופרה ךבצמל םאתהב .לטונ התא רשא תופסונה תופ

שי

שמתשהל

הפורתב

וז

םינמזב

םיבוצק

יפכ

עבקנש

לע

ידי

אפורה

לפטמה

שי םימ םע הפורתה תא עולבל

.ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

סועלל ןיא העילבל תדעוימ הילבטה ;

.הילבטה לש קוסיר/השיתכ יבגל עדימ ןיא .הילבטה תא תוצחל ןתינ

הפורתב לופיטה תליחתב .תואבה תונמה תליטנב רשאמ םדה ץחלב רתוי תיתועמשמ הדירי ןכתת ,הפורתב לופיטה תליחתב ניה ולא תועפות .רתוי בוט שיגרתש דע בכשל ךל רוזעי יכ ןכתיי .תרוחרחס שיגרהל לולע התא .תואבה תונמב תוריבס תוחפ ן .חקור וא אפורב ץעוויה ,גאדומ ךניהו הדימב

.תומיוסמ םד תוקידב עוציבו םדה ץחל תדידמ ידי לע ירפלנאל ביגמ התא דציכ קודבי אפורה

הילכ תויעב םע םילפוטמ

.יתיילכה דוקפתל םאתהב ירפלנא ןונימ תא הנשי אפורה ,הילכב תויעבמ לבוס התא םא

םוי הנתשי הפורתה ןונימ יכ ןכתיי ,הזילאיד ילופיט רבוע התא םא

.ןוכנה ןונימה יבגל ךתוא החני אפורה .םוי

םישישק םילפוטמ

ךלש יתיילכה דוקפתל םאתויו ,אפורה ידי לע עבקי ןונימה

.

םידלי

םידליב וז הפורתב שומיש לש ןויסינה

וניה הובג םד ץחל םע לבגומ ןיא תורחא תויוותהל . .ללכ םידליב ןויסינ

שמתשהל ץלמומ אל .ירפלנא תליטנ רחאל דליה לש םדה ץחלב יונישו דליה לקשמל םאתהב אפורה ידי לע עבקי ןונימה הפורתב

םע םידליו תוקוניתב .הילכב תויעב

.)הדילה רחאל םינושארה תועובשב( םיריעצ דואמ תוקוניתב הפורתב שמתשהל ץלמומ אל

הנמה לע רובעל ןיא

.תצלמומה

תוקידב

בקעמו

םד ץחל ,תוילכה ידוקפת ירחא יתפוקת ןפואב בוקעי אפורהו ןכתי

ףיעס םג האר .םדב )ןגלשא ןוגכ( םיטילורטקלאה תומרו

."םא הפורתב שמתשהל ןיא"

רק ,ןגלשאה תומר ,םדב םירחא םיביכרמ וא םד יאת :ללוכ ,םדה תוקידב תואצותמ קלח לע עיפשהל לולע ירפלנא וא ןיניטאי .ןיבוריליב וא דבכ ימיזנא ,ןרתנ ,האירוא

.ירפלנא לטונ התאש אפורה תא עדייתש דאמ בושח ,םד תקידב ינפל

םא

תלטנ

תועטב

ןונימ

הובג

רתוי

הלולע

שחרתהל

הליפנ

הדח

ץחלב

ךמד

התא

לולע

שוחל

הרכהב

תלפרועמ

םילולעו

עיפוהל

םינימסת םיפסונ

ןוגכ

רחס

תרו

דירי תובקעב םדה ץחלב ה

קפוד

קזח

ריהמו

הדרח

לועיש

יא

תקיפס

תוילכ

המישנו

הריהמ

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתיא

םא

תחכש

לוטיל

תא

הפורתה

ןמזב

שורדה

ןיא

לוטיל

הנמ

הלופכ

חק

תא

הנמה

האבה

ןמז

ליגרה

ץעוויהו

אפורב

םושב

הרקמ

ןיא

לוטיל

יתש

תונמ

דחיב

שי

דימתהל

לופיטב

יפכ

ץלמוהש

לע

ידי

אפורה

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

אפורה

קיספמ התא םא תליטנ תא ,הפורת

ץחל

ךמד

לולע

ולעל

םא

ץחל

ךמד

הלעי

ידמ

אוה

לולע

עיפשהל

לע

ידוקפית

בלה

תוילכהו

ךלש

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

ךניהש

לטונ

הפורת

בכרה

םייפקשמ

םא

ךניה

קוקז

םהל

םא

שי

ךל

ולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

ץעוויה

אפורב

וא

חקורב

4

.

תועפות

יאוול

:

ומכ

לכב

הפורת

שומישה

נאב ירפל

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

שי

קיספהל

תא

שומישה

עיגהלו

דימ

אפורל

ןוימ רדחל

הב תעפו

:

ינמיס

היגרלא

ןוגכ

דרג

החירפ

המודא

רועב

)תלרח

רצוק

המישנ

וא

םיפוצפיצ

המישנב

תוחיפנ

םיילוסרקה וא םיילגרה תופכ םיידיה

םינפה

םייניעה

הפה

םייתפשה

ןושלה

וא

ןורגה

הלולעש

םורגל

יישקל

המישנ

וא

העילב

תוחיפנ

תברעמה

תא

ןורגה

הלולע

תויהל

.תנכוסמ

םיש

בל

םילפוטמש

ימוחש

רוע

םה

ילעב

ןוכיס

רבגומ

תוקלל

תועפותב

ולא

ןופליע

.(syncope)

תוימומדא

תוחיפנ

רועב

תויחופלש

ףוליקו

לש

רועה

םילולעה

עיפוהל

םג

םייתפשב

םייניעב

הפב

ףאב

וא

ירביאב

ןימה

ףסונב

םילולע

עיפוהל

םינמיס

ןוגכ

םוח

הובג

תוטולב

הפמיל

תוחופנ

וא

באכ

םיקרפמ

המתירא

המרופיטלומ

תבוגת רוע

הרומח

תאטבתמה

םינימסת ןוגכ

רועב תוימומדא

ףוליק

רועה

תויחופלש

םיעצפו

םיפושח

תודרפ

לש

תבכש

רועה

הנוילעה

תנומסת

סנביטס

ןוסנו

קיסקוט

למרדיפא

סיזילורקנ

תשוחת

תוחיפנ

םיבאכ

תויוצווכתה

ןטבב

םילולע

םרגהל

תמיסחמ

יעמה

ףקתה

בל

וא

ץבש

ןכתיי

לשב

ץחל

םד

דאמ

ךומנ

םילפוטמ םימייוסמ

ןוכיסב

הובג

םילפוטמ

םילבוסה

תויעבמ

תמירזב

םד

בל

וא

חומ

באכ

ןטב

רומח

לולע

םרגהל

תקלדמ

בלב בל

םד תוקידב ידי לע ללכ ךרדב םינחבואמה םדב םירחא םיביכרמו םיאתה לע עיפשהל תולולעה םדב תוערפה

םילולע

אטבתהל

םינימסת םיאבה

תופייע

השלוח

רצוק

המישנ

יא

תלוכי

עצבל

תוליעפ

תינפוג

תושישת

תוננטצה

תכשמתמ

וא

תרזוח

םוח

תרומרמצ

םומיד

ךשוממ

םד יפטש

ביסמ

אל

העודי

םימתכ

םימודא

וא

םילוגס

לע

ינפ

רועה

האירב לזונ רשא

לולע

םורגל

םינימסת ןוגכ

לועיש

יישק

המישנ

םוח

הובג

תופייע

דוביא ןובאת

באכ

ןטב

הליחב

תבהצ

תאטבתמ

םינמיסב

ןוגכ

הבהצה

לש

רועה

וא

לש

ןבול

ןיעה

יא

תקיפס

דבכ

ולא

לש םינימסת

סיטיטפה

תקלד

דבכה

וא

המיסח

לש

רוניצ

הרמ

הריצע

לש

תמירז

הרמה

רוניצמ

הרמה

דבכב

הרוק הז םא .תרוחרחס וא ןופליע שיגרהל לולע התא ירפלנאב לופיטה תליחתב הדירימ תומרגנ ולא תועפות .בכשל ךל רוזעי , רב ץעוויה ,גאדומ ךניהו הדימב .הפורתה תליטנ ךשמהב רפתשהל תורומאו םדה ץחלב .אפו

שי

תונפל

דימ

אפורל

םא

עיפומ תואבה תורומחה תועפותה תו

:

בוליש

לש

קלח

וא

ללכ

םינמיסה

םיאבה

םוח

תקלד

ילכ

םד

באכ

תקלדו

לש

םירירש

וא

םיקרפמ

תוערפה

תכרעמב

םדה

םדה יביכרמ לע תועיפשמה

בורלש

תולגתמ

תוקידבב

םד

החירפ

תושיגר

רואל

שמשה

ונ תוירוע תועפותו תופס

תועפות

יאוול

תופסונ

:

תועפות

יאוול

תוחיכש

דואמ

תועפות

תועיפומש

רתויב

שמתשממ

דחא

הרשעמ

שוטשט

הייאר

תרוחרחס

לועיש

,הליחב

השלוח

תועפות

יאוול

תוחיכש

,

תועפות

תועיפומש

1-10

םישמתשמ

ךותמ

:100

יבאכ

שאר

ןואכיד

ץחל

םד

ךומנ

ליע ןופ

, (syncope)

םייוניש

בצקב

בלה

קפוד

ריהמ

תקועת

הזח

באכ

הזח

יישק

המישנ

לושלש

יבאכ

ןטב

םייוניש

שוחב

םעטה

החירפ

תופייע

הבוגת

תיגרלא

םע

תוחיפנ

םינפב

םייתפשב

ןושלב

וא

ןורגב

םעו

יישק

העילב

וא

יישק

המישנ

םדב ןגלשא לש ההובג המר

תומר

תוהובג

לש

ןיניטאירק

םדב

.)הקידב ידי לע תונחבואמ ללכ ךרדב(

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

תועפות

תועיפומש

1-10

םישמתשמ

ךותמ

1000

תופייע

תומרו

תוכומנ

לש

גומה ןיבול

וא

לש

יאת

םד

םימודא

הימנא

תומר

רכוס

תוכומנ

םדב

תולולעה

םורגל

הדרחל

ההובג תועדומ .הביצי אל השגרה וא

תומר

תוכומנ

לש

ןרתנ

םדב

המר

ההובג

לש

האירוא

ןנתש

םדב

)םד תקידבב םידדמנ(

הדירי

תימואתפ

ץחלב

םדה

לובלב

ידודנ

הניש

וא

תוינונשי

תונבצע

םיצוצק

רסוח

השוחת

רועב

וא

תושיגר

הביאכמ

רידס אל וא קזחו ריהמ קפוד ,)רורחס תשוחת( וגיטרו

תלזנ

באכ

ןורג

תודירצ

לועיש

וא/ו םיפוצפצ

וא/ו יישק

המישנ

המתסא

םייעמב ןוזמה לש יטיא רבעמ

תקלד

בלבל

הלולעה

םורגל

עפוהל

םינימסת

ןוגכ

באכ

רומח

ןטבב

בגבו

תואקה

יישק

לוכיע

תוריצע

דוביא

ןובאית

יוריג

הביק

שבוי

הפב

ביכ

הביק

,בערו תונקיר תשוחתב הוולמה באכ ,הבירצ תשוחת :תויהל םילוכי םינימסתה( )הקיר הביקה רשאכ דחוימב

העזה

תרבגומ

דרג

החירפ

תדרגמ

וא

רח תל

תרישנ

רעיש

הדירי

ידוקפתב

תוילכ

וא

יא

תקיפס

תוילכ

ןתשה ןתמ חפנב הדיריו ןותחת בג באכ :תויהל םילוכי םינימסתה(

המר לש ההובג ןובלח

ןתשב םד תקידב תועצמאב ללכ ךרדב ןחבואמ ,

ןיא

תונוא

תויעב

דוקפתב

ינימה

םירבגב

וכתה תויוצו

םירירש

הקמסה

םילוצלצ

)סוטיניט( םיינזואב

םוח תשוחת ,

אל תיללכ הבוט

)הדימעל רבעמב תרוחרחסל םורגל לולע( ךומנ םד ץחל

םדה תמירזב תויעב םע םילפוטמ ללוכ ,הובג ןוכיסב םימיוסמ םילפוטמב דאמ ךומנ םד ץחל תובקעב ןכתיי( בל ףקתה .)חומה וא בלה לש

בקעב ןכתיי( ץבש .)הובג ןוכיסב םילפווטמב דאמ ךומנ םד ץחל תו

םוד

בל

ףיחסת

יתאיר

םטואו

יתאיר

תקצב

תואירב

רופרפ

םירודזורפ

האוצ

הרוחש

תוערפ

הכילהב

היסקטא

תיווע

תונופמס

םוהיז

יכרדב

המישנה

תונוילעה

תקבלש

תרגוח

ספרה

רטסוז

ןדבא

שוח

חירה

תונרתת

תקלד

תימחל

ןיעה

שבוי

םייניעב

רוציי

תועמד

רבגומ

םיבאכ

ןתומב

תועפות

יאוול

תורידנ

,

תועפות

תועיפומש

1-10

םישמתשמ

ךותמ

10,000

תומולח

םינושמ

תויעב

הניש

ללכ ךרדב םד ילכ תוצווכתה( ונייר תעפות

םודא עבצב םיאלטל וא ןורוויחל תמרוגה םיילגרהו םיידיה תועבצאב

לוחכ .)רועב רוק תשגרהו

םייוניש

תוקידבב

םד

ןוגכ

םימודאו םינבל םד יאת לש ךומנ רפסמ

ןיבולגומה

ךומנ

המר

הכומנ

לש

תויסט

)ןגטנר םוליצב םיארנה תואירב םירחא םירמוח וא םילזונ לש תורבטצה( יתאיר ןינסת

תקלד

תאטבתמ( תואיר )המישנ יישקו הובג םוח ,לועיש לש םינמיסב

תקלד

םיביכ וא/ו תקלד ,באכ ,ףאב

םייחלב

םייכינחב

ןושלב

םייתפשב

ןורגב

תויעב

הרמה סיכב וא דבכב

ןוגכ

הדירי

ידוקפתב

,דבכ

תקלד

דבכב

תבהצל םורגל הלולעה

הבהצה

לש

רועה

וא

לש

ןבול

ןיעה

היילע ,

תומרב

ימיזנא

דבכ

וא

ןיבוריליב

)םד תוקידבב םידדמנ( םדב

תלדגה ,םויל רצוימה ןתשה תומכ ךסב הדירי

םיידש

םירבגב

יוכיד

חמ

םצע

תולחמ

תוינומיאוטוא

,תופורתל רתי תושיגר תבוגת

,הלחמל וא םימוהיז החירפ

המודא

םע

הרטמ ייומד םיעגנ

המתירא

המרופיטלומ

תבוגת

רוע

הרומח

תאטבתמה

םינמיסב

ןוגכ

תוימומדא

ףוליקו

רועה

תויחופלש

םיעצפו

םיפושח

וא

תודרפה

לש

תבכש

רועה

הנוילעה

תנומסת

סנביט

ןוסנו

/ תיביטאילופסקא רוע תקלד ,)סיזילורקנ למרדיפא קיסקוטו .)לזונב תואלמה רועב תונטק תוטילב( סוגיפמפ ,)רועה לש ףוליק תללוכה רועב הרומח החירפ( המרדורתירא

תוחיפנ

לש

תטולב

הפמיל

,דואמ תורידנ יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש תועפות

10,000

.תואקה ,הליחב ,ןטב באכ לולכל םילוכי םינמיסה .)םייעמב המדאויגנא( םייעמב תוחיפנ

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

הניא

העודי

(

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

)

צאל םרוגה הנתשה דגונ ןומרוה לש רתי רוציי .לובלב וא תופייע ,השלוחל ךכ תובקעבו םילזונ תרי

םדה ילכ לש תקלד ,םוח :םיאבה םינימסתה לכ וא קלח לולכל םילוכי רשא םינימסת לולכמ לע חווד רתי תושיגר ,החירפ .)סיטירטרא/היגלרתרא( םיקרפמ באכ ,)סיטיסוימ/היגלאימ( םירירש באכ ,)סיטילוקסו/סיטיסורס( וירוע תועפות וא רואל תורחא ת

תקלד

תונופמס

סיטיכנורב

םוהיז

יכרדב

ןתשה

הזילומה

קוריפ

לש

יאת

םד

םימודא

םילוחב

םע

רסוח

G6PD –

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הנייוצ

ןולעב

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

:יאוול תועפות לע חוויד

"יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ) ינכ :רושיקל הס

(http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.health.

gov.il ).

5

.

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלער

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

(exp. date)

עיפומה

לע

יבג

ךיראת .הזיראה

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

שי

ןסחאל

הרוטרפמטב

הכומנה

6

.

עדימ

ףסונ

:

ףסונ

לע

רמוחה

ליעפה

תוילבט

נא

ירפ

תוליכמ

םג

:

Lactose, Starch, povidone,

Magnesium Stearate,

Colloidal Silicon Dioxide,

Sunset Yellow, Ponceau 4R

דציכ

תיארנ

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

לנא ירפ

"

,ג"מ

:ג"מ

תוילבט

תולוגע

קסרפא עבצב

םע

וק

היצח

ה לדו הזירא

רשואמ

תוילבט

לעב

םושירה

ןרציהו

:

דיקה ,מ"עב תוימיכ תוישעת טצכ המ

יכאלמ תירק ,

טמרופ

ןולע

הז

עבקנ

"

דרשמ

תואירבה

ונכותו

קדבנ

רשואו

לע

ודי

ךיראתב

31.07.2016

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

לנא ירפ

"

1198529925

לנא ירפ

"

1198629926

לנא ירפ

"

1198729927

םשל

תוטשפה

תלקהלו

האירקה

,

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

רכז

.

לע

ףא

תאז

,

עדימה

ןולעב

הפורתהו

םידעוימ

ינבל

ינש

םינימה

.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה