אנלדקס 20 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-11-2019

מרכיב פעיל:
ENALAPRIL MALEATE
זמין מ:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C09AA02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ENALAPRIL MALEATE 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ENALAPRIL
איזור תרפויטי:
ENALAPRIL
סממני תרפויטית:
Treatment of essential hypertension, renovascular hypertension congestive heart failure and to reduce mortality in patients with all degrees of heart failure. To retard the development of symptomatic heart failure in asymptomatic patients with left ventricular dysfunction.
מספר אישור:
115 86 29811 00
תאריך אישור:
2014-11-11

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-11-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

14-11-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

ו"משתה

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

אפור םשרמ

דבלב

סקדלנא

5

,

10

,

20

ג"מ

,

תוילבט

היילבט לכ

הליכמ

טאלאמ לירפלנא

Enalapril maleate

ןונימב

וא

ג"מ

.המאתהב

םיליעפ יתלב םירמוח

הפורתב םיינגרלאו

ףיעס האר

"ףסונ עדימ"

ףיעסבו

קלח לע בושח עדימ" ."הפורתה לש םיביכרמהמ

ע ןולעה תא ןויעב ארק

ד

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

המשרנ וז הפורת ךתלחמב לופיטל .םירחאל התוא ריבעת לא .

םהל קיזהל הלולע איה

םא וליפא יכ ךל הארנ בצמ

יאופרה

מוד

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

םדה ילכ תבחרהל תמרוג וז הפורת

תדרוהב תעייסמ ךכבו

.םדה ץחל ,ףסונב

לופיטל תדעוימ הפורת

יאב

תקיפס

(בלה דוקפתב הדירי) בל

י םימיוסמ םישנאב

ה תגשהל דע לופיט לש תועובש רפסמ ושרד .םדה ץחל לע תיבטימה העפשה

:תיטיופרת הצובק

ביחרמ

ילכ

םד

גוסמ

יבכעמ

םיזנא

ךפהמ

ןיסנטויגנא

(ACE Inhibitor)

2

.

ינפל

ה

שומיש

ב

הפורת

:

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא

מ לירפלנא)

(טאל

תצובקמ סקדלנאל תומודה תורחא תופורתל

Inhibitor

וא חא לכל הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ ד

ףיעס האר)

החפשמ ןב ךל שי תיגרלא הבוגת הווח רשא לירפלנאל תצובקמ תורחא תופורתל וא

ACE Inhibitor

וא םא ,םייפעפעה ,םינפה תוחיפנמ רבעב תלבס

המישנ וא העילב יישקל המרגש ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה עודי אל הביסמ (המדאויגנא) .יתשרות עקר לע וא ה

תרכוס הלוח התא

תוילכב תויעבמ לבוס וא לטונ התאו הפורת

הליכמה ןריקסילא

.םדה ץחל תדרוהל

הב תא

הה תליחתב סקדלנא תליטנמ ענמיהל םג ףידע) ישילש שדוח רחאל ןויר

יאר ,ןויר

ףיעס

ה"

ןויר הקנה

תוירופו

("

לירטיבוקס םע לפוטמ התא

Sacubitril

ןטרסלו/(

Valsartan

בל תקיפס יאב לופיטל הפורת

לוטיל ןיא סקדלנא

םא .ךיבגל ןוכנ ליעל םיראותמה םיבצמהמ דחא םא תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,חוטב ךניא .וז הפורת

תורהזא תודחוימ

תועגונה

ל

הפורתב שומיש

:

ינפל

סקדלנאב לופיטה

,

:םא אפורל רפס

ופליעב אטבתהל לולע) ךומנ םד ץחל ךל שי ס וא ן הדימע בצמל רבעמב דחוימב תרוחרח

ךל שי .חומב םדה ילכב תויעב

התא לבוס בלב היעבמ

ל שי

ב תויעב ללוכ) הילכ

וא הילכה קרוע לש תורצ תלתשה תרבע םא

הילכ

הנורחאל

ןוויכ .הרומח תויהל הלולעה םדב ןגלשא לש ההובג המרל םורגל לוכי הפורתב לופיטהש

ןכתי

אפורה טצי ךמדב ןגלשאה תמר רחא בוקעל ךר

וא .םאתהב סקדלנא לש ןונימה תא תונשל

ךל שי היעב דבכב

ךל ש היעב ונ) םינבל םד יאת לש רסוח וא הכומנ המר :ןוגכ םדה תכרעמב

הינפורט ,(סיזוטיצולונרגא/

,(הינפוטיצובמורת) תויסט לש הכומנ המר

.(הימנא) םימודא םד יאת לש הכומנ המר

לבס םעפ יא תיגרלא הבוגתמ ת

(המדאויגנא)

:םיללוכ םינימסתה ,דוריג

יבג לע םימודא םינמיס

,םיידי ו םיילגרה תופכ

עה ביבס ,םינפב תוחיפנ ,ןורג

,םיינ ןורגב וא ןושלב ,םייתפשב וא העילב יישק םע

רוע ימוחש םילפוטמ יכ בל םיש .המישנ םה םע לופיטב וז הבוגתל רבגומ ןוכיסב

ACE inhibitors

הזילאיד ילופיט רבוע התא

תלבס הנורחאל םילושלש וא תואקהמ םיבורמ

,הנוזתב חלמ תלבגה תחת אצמנ התא פסות לטונ

חלמ יפילחת ,ןגלשא תורצוא תופורת ,ןגלשא הפורת] ןירפה לשמל) םדב ןגלשאה תומר תא תולעהל תולולעש תורחא תופורת וא ןגלשא םיליכמה תורצוויה תעינמל תשמשמה

וק ןוגכ םירפותמירט תוליכמה תופורת ,[םד ישירק

הפורת] לוזסקומירט ([םימוהיזב לופיטל

התא לבוס

תרכוסמ נ תומר ירחא בוקעל ךילע . ומ לש ןושארה שדוחב דחוימב ,םדב רכוס לש תוכ .לופיטה ןכתיי םג יכ רתוי ההובג תויהל הלולע םדב ןגלשאה תמר

ליג לעמ התא

וק תלחממ לבוס התא תשרט ,תינורגש םיקרפמ תקלד ,(תיתנמדא תבאז) סופול :ןוגכ םדה ילכ לש ןגל וא לונירופולא תופורתה תא לטונ התא ,ןוסיחה תכרעמ יוכידל תופורת לטונ התא ,(המרדורלקס) רוע .ולאה םימרוגה לש בוליש םייקתמש וא דימאניאקורפ

) ןיצימפר יבכעמ לטונ התא

mTOR inhibitor

לוריסמט ןוגכ) תופורת :סומילורבא ,סומילוריס ,סומי וא םימיוסמ ןטרס יגוסב לופיטל

תכרעמהמ עונמל ידכ תינוסיחה ףוגה לש (לתשומ רביא תוחדל

וא ) לירטיבוקס ןוגכ ןיסילירפנ בכעמ הליכמה הפורת בלושמ רישכתב םייק ,(ןטרסלו םע

םילפוטמל שומיש ,בל תקיפס יא םע לירטודקצרו

ח לושלש םע םילפוטמל י .ףיר

ןכת

רבגומ ןוכיסב היהת

הבוגתל תיגרלא

תארקנה

.(ןורגה רוזאב לשמל רועל תחתמ הריהמ תוחיפנ) המדאויגנא

:םד ץחל רתיב לופיטל תואבה תופורתהמ תחא לכ לטונ התא

ןיסנטויגנא רוטפצרה ימסוח תחפשממ תופורת

ARBs

,(ןטרסבריא ,ןטרסימלט ,ןטרסלו ןוגכ םא דוחייב התא לבוס .תרכוסל תורושקה תוילכב תויעבמ

.ןריקסילא

ןכתי אפורהש .םדב (ןגלשא ןוגכ) םיטילורטקלאה תומרו םד ץחל ,תוילכה ידוקפת ירחא יתפוקת ןפואב בוקעי ףיעס םג האר

."םא הפורתב שמתשהל ןיא"

ירפס

תאש תבשוח םא אפורל ןויריהב תויהל היושע וז הפורת .ןויריהל סנכיהל תננכתמ וא תצלמומ הניא ויריהל ישילשה שדוחה רחאל הפורתה תא לוטיל ןיא .ןויריהה תליחתב

,הז בלשב הפורתב שומישש ינפמ , יאר) קוניתל רומח קזנל םורגל לולע

ףיעס

ו "תוירופו הקנה ,ןויריה"

.("םא הפורתב שמתשהל ןיא"

רוע ימוחש םילפוטמב םדה ץחל תא הדירומ הפורתהש בל םיש

פ תוליעיב .םירחא םילפוטמל האוושהב התוח

.הפורתה תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה ,ךיבגל םינוכנ הלעמ םיבצמהש חוטב ךניא םא

חותינ רובעל דמוע התא םא

ינפל וז הפורת תליטנ לע לפטמה אפורל חוודל שי

תואבה תורודצורפה

חותינ

המדרה ירמוח תלבק וא והשלכ (םיינישה אפור לצא םג) פיט , םדהמ לורטסלוכ קוליסל לו

(סיזרפא

תיגרלא הבוגת תתחפהל לופיט וא תוערצ וא םירובד תוציקעל

מ רתוי וא דחא םא הרודצורפה ינפל םיינישה אפורב וא אפורב ץעוויה ,ךיבגל ןוכנ הלעמ םיבצמה

:תויתפורת ןיב תובוגת

חקול התא םא ,הנורחאל תחקל םא ,

תחקל ןנכתמ התא םא וא ופורת םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא ת יפסותו הנוזת חקורל וא אפורל ךכ לע רפס , תומיוסמ תופורת לש תוליעפה לע עיפשהל לולע סקדלנאש ינפמ , .סקדלנא תוליעפ לע עיפשהל תולולע תומיוסמ תופורתו

ןכתיי

סקדלנא ןונימ תא הנשי אפורה

ידעצב טוקני וא .םיפסונ תוריהז חקורל וא אפורל רפס :חקול התא םא דחוימב

ןגלשא תוליכמה תופורת ללוכ) ןגלשא יפסות , יפילחת

חלמ

וא

ש תופסונ תופורת הל תולולע תולע ןגלשא םדב

לשמל ןירפה

הפורת]

[םד ישירק תורצוויה תעינמל תשמשמ

תופורת

תוליכמ ןוגכ םירפותמירט

וק

לוזסקומירט [םימוהיזב לופיטל הפורת]

ירצוא םינתשמ לשא ןג

לפא ,ןוטקלונוריפס ןוגכ אירט ,ןונר

תליטנ .דירולימא וא ,ןרט

וב הלא תופורת םע תינמז

ל הלולע סקדלנא

מר תא תולע

.םדב ןגלשאה ת

תופורת

תורחא תושמשמה תדרוהל

םד ץחל

ןוגכ

ימסוח

אטב

סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא

םינתשמ דימסורופ ,םידיזאית ןוגכ) מוב ,

(דינ

הפורתה סילא ןריק תופורת וא ב לופיטל ) הזח באכ הזח תקועת

ארטינ ןוגכ םיט

תליטנ

םע תינמז וב הלא תופורת

הלולע סקדלנא םורגל

ךומנ םד ץחלל

התא םא

תחפשממ הפורת לטונ סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא

וא

ףיעס םג האר .ןריקסילא

של תועגונה תודחוימ תורהזא"ו "םא הפורתב שמתשהל ןיא" הפורתב שומי

"

םויתיל

גוסב לופיטל) םי

יוסמ םימ

לש שפנ תולחמ

תופורת תוילקיצירט ב לופיטל תויטוכיספ יטנא תופורת ,ןואכיד

(תורומח שפנ תולחמב לופיטל)

תופורת (המדרהל) שוחלאל

םירמוח םייטוקרנ

ןיפרומ ןוגכ

םיקזח םיבאכ ךוכישל)

וב הלא תופורת תליטנ ולע סקדלנא םע תינמז .ךומנ םד ץחלל םורגל הל

ושקונב לופיטל תופורת

תקלדו רושקה תו

באכ יבצמל ,םירירשה לע םיעיפשמה ולא רקיעב ,

תומצע

:םיקרפמ

ידגונ ניאש תקלד

ידיאורטס

NSAIDs

יבכעמ ללוכ

COX-2

םישמשמה ,תקלד תתחפהל

עויסל ה ךוכישב באכ

בהז יחלמב לופיט

לש הקמסהל םורגל לולע

נפה ךומנ םד ץחלו תואקה ,הליחב ,םי

ןתינ םא סקדלנא םע תינמז וב

) ןיצימפר יבכעמ

mTOR inhibitor

יגוסב לופיטל תופורת :סומילורבא ,סומילוריס ,סומילוריסמט ןוגכ) תכרעמהמ עונמל ידכ וא םימיוסמ ןטרס תינוסיחה (לתשומ רביא תוחדל ףוגה לש האר . ב םג ףיעס

גונה תודחוימ תורהזא" ."הפורתב שומישל תוע

) לירטיבוקס ןוגכ ןיסילירפנ בכעמ הליכמה הפורת בלושמ רישכתב םייק

(ןטרסלו םע לירטודקצרו ןוכיסה . םע ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה תוחיפנ) המדאויגנאל יישק האר .תולעל לולע (המישנ וא העילב

םג

יעס

ונה תודחוימ תורהזא"ו "םא הפורתב שמתשהל ןיא" ."הפורתב שומישל תועג

ןיריפסא הצמוח) תיליצילסליטצא

תופורת םד ישירק תסמהל

(םיטילובמורת)

פמיס רמוח תוליכמה לקשמב הדרוהל תופורתו תוננטצהו לועיש דגנ תופורת

יטמימו

תרכוסב לופיטל תופורת

(ןילוסניאו הפה ךרד תונתינה תופורת ללוכ) הדיריל םורגל לולע סקדלנא . הדח מרב ,הלא תופורת םע תינמז וב חקלנ םא םדב רכוסה תו לופיטל םינושארה תועובשב דוחייב םע םילפוטמבו הילכב תויעב ןושארה שדוחה ךלהמב ךמדב רכוסה תומר רחא תוקידאב בוקעל ךילע . .סקדלנאב לופיטה לש

.לוהוכלא

חוטב ךניא םא

עדימהש

וכנ הלעמ

ךיבגל ליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה , .הפורתה ת

התא םא

לבקל דמוע

) המדרה רמוח רובע ,(חותינ לטונ התאש םיינישה אפורל וא אפורל רפס

סקדלנא

:ןוזמו הפורתב שומיש

.ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל לוכי התא

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

שמ הדיריל םורגי הז יכ ןכתיי ,סקדלנאב לופיטה תעב לוהוכלא ךרוצ התא םא תשוחתו םדה ץחלב תיתועמ שי .ןופליע וא תרוחרחס רהזיהל

.ךרוצ התאש לוהוכלאה תויומכ

ה

י

ןויר

,

הקנה

תוירופו

:

הב תא םא אפורל ירפס

ןויר

הקינמ וא תאש תבשוח ,

תויהל היושע

הב

ןויר

וא תננכתמ הל הל סנכי

.ןויר אפורה ללכ ךרדב תסנכנ תאש ינפל הפורתה תליטנ תא קיספהל ךל ץעיי

הל

ימ וא ןויר

תאש ךל עדונש רחאל ד הב

הה לש םימדקומ םיבלשב תצלמומ הניא הפורתה .סקדלנא םוקמב תרחא הפורת לוטילו ןויר

הרוסאו ןויר

שומישל

הל ישילשה שדוחה רחאל

ןויר רחאמ איהש םורגל הלולע

ךקוניתל רומח קזנ

רחאל תחקלנ םא הל ישילשה שדוחה

ןויר

יצעוויה

תא םא אפור

.קינהל תננכתמ וא הקינמ תקנה

עובשה ךלהמב) םידולי (הדילה רחאל םינושארה תו

ב תצלמומ הניא םיגפ דחוימב תפוקת

הפורתה תליטנ

תאזו הקנה ןמזב סקדלנא תליטנבש םינוכיסהו תונורתיה יבגל ךל ץעיי אפורה ,רתוי רגוב קוניתה םהב םירקמב .תויפולח תוילופיט תויצפואל האוושהב

יהנ :תונוכמב שומישו הג

שומישה

הפורתב

וז

לולע

םורגל

תופייע

וא

תרוחרחס

.תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ןיא ,הלא םירקמב

.המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

,זוטקל הליכמ וז הפורת עב ךל רמאנ םא ע רב

ידי יא ךל שיש אפור

,םימיוסמ םירכוסל תוליבס ב ץעוויה אפור .וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל

מ תוחפ הליכמ וז הפורת

) ןרתנ לומילימ

."ןרתנ תלוטנ" השעמל איה רמולכ ,היילבטל (ג"מ

3

.

שמתשת דציכ הפורתב

?

שמתשהל שי דימת הפורתב אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל

חוטב ךניא םא חקורה וא

ןונימל עגונב הפורתב לופיטה ןפואו

י לופיטה ןפואו ןונימה

דבלב אפורה ידי לע ועבק לו יאופרה ךבצמל םאתהב תופורת

פסונ

.לטונ התא רשא ת

שי עולבל

תא

הפורתה

םע

םימ

.ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

וי לכ ןמז ותואב ךרעב הפורתה תא לוטיל שי

תוצחל ןתינ

יילבטה תא

הסיעל/השיתכ יבגל עדימ ןיא

,הפורתב לופיטה תליחת

ב רתוי תיתועמשמ הדירי ןכת ץחל םדה תואבה תונמה תליטנב רשאמ

תליחתב הפורתב לופיטה

שיגרהל לולע התא תרוחרחס

יכ ןכתיי בכשל ךל רוזעי

בוט שיגרתש דע

רתוי ולא תועפות . ןה תוריבס תוחפ תואבה תונמב

התא םא

.חקור וא אפורב ץעוויה ,גאדומ

ביגמ התא דציכ קודבי אפורה סקדלנאל

ו םדה ץחל תדידמ ידי לע עוציב םד תוקידב

תומיוסמ

הילכ תויעב םע םילפוטמ

.יתיילכה דוקפתל םאתהב סקדלנא ןונימ תא הנשי אפורה ,הילכ תויעבמ לבוס התא םא

התא םא הזילאיד ילופיט רבוע

םוי הנתשי הפורתה ןונימ יכ ןכתיי

.ןוכנה ןונימה יבגל ךתוא החני אפורה .םוי

םישישק םילפוטמ

י ןונימה

.ךלש יתיילכה דוקפתל םאתויו אפורה ידי לע עבק

ב שומיש םידלי

םידליב וז הפורתב שומיש לש ןויסינה

הובג םד ץחל םע אוה לבגומ .ללכ םידליב ןויסינ ןיא תורחא תויוותהל .

י ןונימ

יונישו דליה לקשמל םאתהב אפורה ידי לע עבק

רחאל דליה לש םדה ץחל תליטנ

סקדלנ ץלמומ אל . הפורתב שמתשהל

םע םידליו תוקוניתב הילכב תויעב

.(הדילה רחאל םינושארה תועובשב) םיריעצ דואמ תוקוניתב הפורתב שמתשהל ץלמומ אל

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

עטב תלטנ םא רתוי הובג ןונימ תו

דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

ימ הנפ ,הפורתה ןמ

וא אפורל תיב לש ןוימ רדחל

אבהו םילוח א הפורתה תזירא

.ךת

:םה רתי ןונימ לש רתויב םיחיכשה םינמיסהו םינימסתה ץחלב הדח הליפנ םד תלפרועמ הרכה ,

םינימסת םיפסונ לולכל םילוכי תרוחרחס : בקעב ,םדה ץחלב הדירי תו יא ,לועיש ,הדרח ,ריהמו קזח קפוד

תוילכ תקיפס .הריהמ המישנו

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

הפורת לוטיל תחכש םא

וז

ןמזב דעוימה

גאדת לא לוטיל ןיא .ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק . לע הלופכ הנמ .החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ

לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה ידי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

,הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

ידמ הלעי ךמד ץחל םא .תולעל לולע ךמד ץחל

לע עיפשהל לולע אוה .ךלש תוילכהו בלה ידוקפת

שוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

התאש

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התא

.םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

לכב ומכ

שומישה ,הפורת

סקדלנא

םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

ארקמל להבית לא תועפות תמישר

י .יאוולה

ןכת אלש .ןהמ תחא ףאמ לובסת

שומישה תא קיספהל שי הפורתב

ו

ל

תונפ

ימ

י

אפורל ד ןוימ רדחל וא תעפוהב

:

,דרג המודא החירפ תמרומ (תלרח) רועב

המישנב םיפוצפצ וא המישנ רצוק

תוחיפנ

תופכ ,םיידי א םיילגרה

םיילוסרק

,םינפה ,םייניעה ,הפה ןושלה ,םייתפשה

רגה וא וא המישנ יישקל םורגל הלולעש ןו .העילב

םילפוטמש בל םיש רוע ימוחש םה

.ולא תועפותב תוקלל רבגומ ןוכיס ילעב

,תורטמ ייומד םיעגנ םע החירפ תויחופלש

רועה לש ףוליק

,הפב ,םייניעב ,םייתפשב םג עיפוהל םילולעה ןימה ירביאב וא/ו ,ףאב ב .

,ףסו מ לובסת יכ ןכתיי הובג םוח

כ וא םיקרפמ בא

(המרופיטלומ המתירא)

תבוגת ב תאטבתמה הרומח רוע םינימסת :ןוגכ ב תוימומדא ,רוע

םיפושח םיעצפו תויחופלש ,רועה ףוליק

תודרפיה הנוילעה רועה תבכש לש

.(סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט ,ןוסנו'ג סנביטס תנומסת)

,תוחיפנ תשוחת םיבאכ תויוצווכתהו הל םילולע) ןטבב

םרג

סח תמי

.(יעמ

ץבש וא בל ףקתה

ךומנ םד ץחל לשב ןכתיי

דואמ

םילפוטמב וסמ הובג ןוכיסב םימי

םילפוטמ

םילבוסה םד תמירזב תויעבמ

וא בל

חומ

רומח ןטב באכ

הל לולע

בלבלב תקלדמ םרג

םדב תוערפה לולעה תו

ו םיאתה לע עיפשהל םיביכרמ

םירחא םדב תונחבואמה ללכ ךרדב

קידב

םד ת

תה לולכל םילוכי םינימס תוננטצה ,תושישת ,תינפוג תוליעפ עצבל תלוכי יא ,המישנ רצוק ,השלוח ,תופייע : תכשמתמ ,ךשוממ םומיד ,תרומרמצ ,םוח ,תרזוח וא םד יפטש םילוגס וא םימודא םימתכ ,העודי אל הביסמ

רועה ינפ לע

האירב לזונ ל םורגל לולע רשא םינימסת לועיש :ןוגכ

המישנ יישק

,תופייע ,הובג םוח דוביא

ןטב באכ ,ןובא

הליחב

) תבהצ תבהצה

וא רועה םייניעה

יא

דבכ תקיפס א . ול לש םינימסת הרמה רוניצמ הרמה תמירז לש הריצע) הרמ רוניצ לש המיסח וא (דבכה תקלד) סיטיטפה .(דבכב

שיגרהל לולע התא סקדלנאב לופיטה תליחתב תרוחרחס וא ןופליע

ק הז םא הרו ולא תועפות .בכשל ךל רוזעי , .הפורתה תליטנ ךשמהב רפתשהל תורומאו םדה ץחלב הדירימ תומרגנ התא םא

.אפורב ץעוויה ,גאדומ

ימ תונפל שי

י

םא אפורל ד

עיפומ תואבה תורומחה תועפותה תו

:

בוליש לכ וא קלח לש :םיאבה םינמיסה

םוח

הובג

רפמ וא םירירש לש תקלדו באכ ,םד ילכ תקלד םיק

םדה תכרעמב תוערפה

עיפשמה תו

םדה יביכרמ לע (םד תוקידבב תולגתמ בורל)

רואל תושיגר ,החירפ

שמש תופסונ תוירוע תועפותו

:תופסונ יאוול תועפות

תוחיכש יאוול תועפות

דואמ

הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש תועפות

הייאר שוטשט

תרוחרחס

לועיש

הליחב

השלוח

תוחיכש יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

שאר באכ

ןואכיד

ךומנ םד ץחל

הלק תרוחרחסל םורגל לולעש

) ןופליע

(syncope

בצקב םייוניש

בלה

ריהמ קפוד

וא הזח באכ הזח תקועת

המישנ יישק

לושלש

ןטב יבאכ

םעטה שוחב םייוניש

החירפ

תופייע

וגת המישנ וא העילב יישק םע ןורגב וא ןושלב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ םע תיגרלא הב

םדב ןגלשא לש ההובג המר םדב ןיניטאירק לש תוהובג תומר ,

הקידב ידי לע תונחבואמ ללכ ךרדב)

יאוול תועפות ןניאש תוחיכש

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

תוכומנ תומרו תופייע לש ) םימודא םד יאת לש וא ןיבולגומה (הימנא

תוכומנ תומר

רכוס לש

םדב ,הדרחל םורגל תולולעה הביצי אל השגרה וא ההובג תועדומ

הכומנ המר

(םד תקידבב םידדמנ) םדב האירוא לש ההובג המר ,םדב ןרתנ לש

םדה ץחלב תימואתפ הדירי

לובלב

תוינונשי

הניש ידודנ וא

תונבצע

ץוצקע

וחת וא רורקד ,"םיטחמו תוכיס" תש רועב השוחת רסוח

וגיטרו

(רורחס תשוחת)

רידס אל וא קזחו ריהמ קפוד

(תויצטיפלפ)

תלזנ

תודירצו ןורג באכ

(המתסא) המישנ יישק וא/ו םיפוצפצ וא/ו לועיש

ןטבב רומח באכ ןוגכ םינימסת תעפוהל םורגל הלולעה בלבל תקלד ,םייעמב ןוזמה לש יטיא רבעמ

בגבו

ןובאית דוביא ,תוריצע ,לוכיע יישק ,תואקה

יוריג

) הביק ביכ ,הפב שבוי ,הביק :תויהל םילוכי םינימסתה באכ ,הבירצ תשוחת

תשוחתב הוולמ ,בערו תונקיר דחוימב

(הקיר הביקה רשאכ

תרבגומ העזה

דרג

תלרח וא תדרגמ החירפ

רעיש תרישנ

לכ תקיפס יא וא תוילכ ידוקפתב הדירי ןתמ חפנב הדיריו ןותחת בג באכ :תויהל םילוכי םינימסתה) תוי (ןתשה

,ןתשב ןובלח לש ההובג המר תנחבואמ םד תקידב תועצמאב ללכ ךרדב

(םירבגב ינימה דוקפתב תויעב) תונוא ןיא

םירירש תויוצווכתה

הקמסה

(סוטיניט) םיינזואב םילוצלצ

םוח

הובג

הבוט אל תיללכ השוחת

מנ םד ץחל (הדימעל רבעמב תרוחרחסל םורגל לולע) ךו

תויעב םע םילפוטמ ללוכ ,הובג ןוכיסב םימיוסמ םילפוטמב דואמ ךומנ םד ץחל תובקעב ןכתיי) בל ףקתה .(חומה וא בלה לש םדה תמירזב

ץבש

.(הובג ןוכיסב םילפוטמב דואמ ךומנ םד ץחל תובקעב ןכתיי)

תורידנ יאוול תועפות

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

הניש תויעב ,םינושמ תומולח

תעפות ונייר

עבצב םיאלטל וא ןורוויחל תמרוגה םיילגרהו םיידיה תועבצאב ללכ ךרדב םד ילכ תוצווכתה) םודא

ו לוחכ תשגרה .(רועב רוק

:ןוגכ םד תוקידבב םייוניש ךומנ רפסמ לש יאת םד םימודאו םינבל גומה , נ המר ,ךומנ ןיבול תויסט לש הכומ

תואיר תקלד ,(ןגטנר םוליצב םיארנה תואירב םירחא םירמוח וא םילזונ לש תורבטצה) יתאיר ןינסת

(המישנ יישקו הובג םוח ,לועיש לש םינמיסב תאטבתמ

ףאב תקלד

םיביכ וא/ו תקלד , באכ

,םייכינחב םייתפשב ,ןושלב ,םייחלב

ןורגב

הרמה סיכב וא דבכב תויעב

:ןוגכ

הדירי דבכב תקלד ,דבכ ידוקפתב

) תבהצל םורגל הלולעה תבהצה

רועה וא םייניעה (םד תוקידבב םידדמנ) ןיבוריליב וא דבכ ימיזנא תומרב היילע ,(

םויל רצוימה ןתשה תומכ ךסב הדירי

םירבגב םיידש תלדגה

םצע חמ יוכיד

תוינומיאוטוא תולחמ

הרומח החירפ) המרדורתירא/תיביטאילופסקא רוע תקלד סוגיפמפ ,(רועה לש ףוליק תללוכה רועב .(לזונב תואלמה רועב תונטק תוטילב)

טולב לש תוחיפנ

הפמיל ת

יחש תיב ,ראווצב וא העשפמה

דואמ תורידנ יאוול תועפות

מתשממ תוחפב תועיפומש תועפות

ךותמ דחא

10,000

יעמב תוחיפנ םי

המדאויגנא

(םייעמב ןטב באכ לולכל םילוכי םינמיסה .

הליחב תואקה ,

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות (העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות)

ןומרוה לש רתי רוציי הנתשה דגונ

םרוגה

תריצא םילזונ

ךכ תובקעבו לובלב וא תופייע ,השלוחל

:םיאבה םינימסתה לכ וא קלח לולכל םילוכי רשא םינימסת לולכמ לע חווד

םוח

הובג

לש תקלד םדה ילכ

(סיטילוקסו/סיטיסורס)

םירירש באכ

(סיטיסוימ/היגלאימ) םיקרפמ באכ ,

/היגלרתרא) סיטירתרא

,החירפ . תושיגר רתי וא רואל תורחא תוירוע תועפות

אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ( ,יאוול תועפות

וא ידי לע

רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il

םד תוקידב

,םדב םירחא םיביכרמ וא םד יאת :ללוכ ,םדה תוקידב תואצותמ קלח לע עיפשהל לולע סקדלנא ,ןגלשאה תומר ןיבוריליב וא דבכ ימיזנא ,ןרתנ ,האירוא וא ןיניטאירק

נא לטונ התאש אפורה תא עדייתש דואמ בושח ,םד תקידב ינפל .סקדל

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו לש לעו תוקונית וא/ו םידלי

.הלערה ענמת ךכ ידי םורגת לא

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

אפור

את .הזיראה יבג לע עיפומה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא םויל סחייתמ הגופתה ךיר .שדוח ותוא לש ןורחאה

:ןוסחא יאנת

שבי םוקמב ןסחא

ל תחתמ

שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא .דוע

6

.

ףסונ עדימ

לע ףסונ ביכרמה ,ליעפה הליכמ הפורתה

םג

Lactose monohydrate, starch pregelatinized, maize starch, sodium hydrogen carbonate,

magnesium stearate.

סקדלנא

ג"מ סקדלנאו

ג"מ םיליכמ םג

Iron oxide red (E172)

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

סקדלנא

ג"מ

ה ינשמ תורומק ,תולוגע ,תונבל תוילבט .דחא דצב הקולח וק םע ,םידדצ

סקדלנא

:ג"מ .דחא דצב םיעברל הקולח וק םע ,םידדצה ינשמ תורומק ,תולוגע ,תודורו תוילבט

סקדלנא

ג"מ

.דחא דצב םיעברל הקולח וק םע ,םידדצה ינשמ תורומק ,תולוגע ,תודורו תוילבט

:םירשואמ הזירא ילדג

.תוילבט

ילדג לכ אלש ןכתי תוזיראה

.םיקוושמ

הז ןולע ידי לע רשואו קדבנ ךיראתב תואירבה דרשמ

לירפא

2016

תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו רבוטקוא ךיראתב

2019

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

סקדלנא

5

:ג"מ

115 84 29809 00

סקדלנא

10

:ג"מ

115 85 29810 00

סקדלנא

20

:ג"מ

115 86 29811 00

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל תדעוימ

םינימה ינש ינבל

.

ןרצי

ו

:םושיר לעב

לסקד 'חר ,מ"עב לסקד

אביקע רוא ,

3060000

לארשי ,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה