אנדרוקור 50

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

10-06-2020

מרכיב פעיל:
CYPROTERONE ACETATE
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
G03HA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CYPROTERONE ACETATE 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DELPHARM LILLE S.A.S., FRANCE
קבוצה תרפויטית:
CYPROTERONE
איזור תרפויטי:
CYPROTERONE
סממני תרפויטית:
For antiandrogen therapy in men: sexual disorders, inoperable prostatic carcinoma.
מספר אישור:
020 60 21123 00
תאריך אישור:
2011-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

10-10-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

10-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

כרצל ןולע

ן

םירישכת( םיחקורה תונקת יפל

)

ו"משתה

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

רוקורדנא

50

תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

ןורטורפיצ

טאטצא

ג"מ

(Cyproterone acetate 50 mg)

םיליעפ יתלב םירמוח

םינגרלאו

אר

ףיעס

."ףסונ עדימ"

ב ארק

ע

תא ןוי

ס דע ןולעה פו .הפורתב שמתשת םרטב ו

תה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ךל שי םא .הפור נפ ,תופסונ תולאש

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת לופיטל ךרובע

ל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא םה

יכ ךל הארנ םא וליפ םבצמ יאופרה

.המוד

ימ הניא הפורתה תדעו

ו םי םירגבתמל

חתמ ליגל ת

םינש

וא יזיפה תורגבתהה ךילהת תא ומייס אל ןיידעש )תומצע תלידג( ינימהו

.תורגבתמב וא תודליב ,םישנב שומישל תדעוימ הניא הפורתה

1

)

?הפורתה תדעוימ המל

רוקורדנא

דעוימ

טל

לו

יטנא

ןטרסב לופיטלו םירבגב ינגורדנא תטולב לש תינומרעה

ובק

צ

ה

פרת

ו

י

:תיט

רדנא

רו

ייש תכ

תוארקנה תופורת תצובקל ידגונ

םינגורדנא

תלעופו לע

די

תמיסח

תויוליעפ ןימה ינומרוה תומכ תא התיחפמו )םינגורדנא( םיירבגה ןימה ינומרוה םיירבגה לע תרצוימה

ידי

.ףו

2

)

הפורתב שומישה ינפל

הפורתב שמתשהל ןיא

התא

גר לא( שי )יגר טצא ןורטורפיצל טא

חא לכל וא יביכרמהמ ד .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה ם

םיביכרמה תמישר םיליעפ אלה

אר

ףיעס

"ףסונ עדימ"

לבוס ךנ

דבכ תולחממ

,הווהב וא רבעב דבכב םילודיג ללוכ(

תנומ

ןיב

)רוטור תנומסת וא ןוסנו'ג

ךנ לוח ב ה

השלכ ןטרס לש ו

ןטרס טעמל( ולב לש תט תינומרעה

יא תנחבוא

םעפ

סכ לבו

( המויגנינממ ךרדב

ללכ לודיג מקרה תבכש לש ריפש

.)תלוגלוגהו חומה ןיבש

תא לאש א ךלש אפורה

ךניא .חוטב

הלחממ לבוס ךנ

ןדבואל תמרוגה

וכמ אל

לש לש וא לקשמ רירש

לבוס ךנ רבעב תלבס וא םד ישירקמ

תקקפ

ףיחסת וא

הרומח תרכוסמ לבוס ךנ

לע העיפשמה

רוזחמ םדה

ךל שי

םימודא םד יאת םיגירח

הימנא תישמרח

וס ךנ

דמ ןואכי מח רו

םיבר םישדוח ךשמב

ךנ ליגל תחתמ

וא םינש מצעה וא םיכשאה םא ךלש תו םרט תיפוס וחתפתה

רוקורדנא תליטנ םרט תעדל ךילע המ

50

חל ךממ שקבל יושע אפורה םות

לע ל תעדמ המכסה

לופ

יאופרה

יש ינפל םושר

דנא ך

רוק

עצבל שרדתו ןכתי דב ריפס תקי דוקפתו ה

ערז לחתה ינפל יטה ת רחאמ לופ

רוקורדנא

הילע עיפשהל לולע

את רפסמ תש ערזה י רציי תחפי

ערז יאת רתויו

ליגרהמ

ורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ה

נא תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע חחוש רוקורד

קתב פו

רפסמ עצבל ךרטצתו ןכתי ,הפורתב לופיטה תוקידב םד

וא תוקידב

דבכב תויעב

תורומח ןקלח תוינלטק וליפא וא

םע לופיטב וחווד ,

.טאטצא ןורטורפיצ

ךל הרוי ךלש אפורה יכ ןכתי וכלהמבו לופיטה ינפל תויתרגש דבכ תוקידב עצבל ל תנמ לע תאז רטנ תי ףאו יכ ןכ פי יס תדימב לופיטה תא ק

םג האר .ךרוצה

ףיעס

."יאוול תועפות"

ללוכ תידבכ תוליער

ידבכ לשכו ,דבכב תקלד ,תבהצ רשא רוקורדנאב ולפוט רשא םילוחב ופצנ

לש ןונימב

ג"מ

הלעמו ואצות םע םירקמ וחווד ןכ ומכ , וינלטק ת

םירקמ

ולא

רס םע םירבגב ושחרתה םדקתמ ןט

.הטטסורפב

תידבכ תוליערו הדימב קיספהל שי תנחבואמ ה תא ונשי םא אלא לופיט ל ףסונ רבסה תידבכה תוליער

אב ךישמהל שי הז הרקמב .ןוכיסה לע הלוע תלעותה םא קר רוקורדנ

רוקורדנא ןוגכ תופורתב שומיש

קמ רשו תוקוחר םיתיעל

הל דואמ לש תוחתפת דבכ ילודיג םיריפש

אל( )םיריאממ

יג( דבכ ןטרס לש תורוצ רפסמ לשו לוד כ י ריאממ דב בכ ילודיג .)םי לולעש ,ינטב םומידל ליבוהל םילולע ד יהל תו כסמ .םייח ן ה םא

י

לש ןטבב באכ וא השדח תוחונ רסוחמ לבוס ךנ ,תוריהמב ףלוח א רפס .דימ ךלש אפורל

םד ישירק םילטונה םילפוטמב וחווד ורת הפ וז

תויהל םילולעש ה הניגבש הביסל םג םירושק

ךנ קורדנא לטונ רו

אפורל רפס

ךלש

דחא םא

מהמ יבצ

םיא לע לח ךי רחאמ ,

:םד שירק חתפל רבגומ ןוכיסב אצמנ התאו ןכתי

ד ישירק לש הירוטסיה

ץבש ,

חומ וא י קתה יפ

בל

ןטרס

)תישמרח הימנא( םיגירח םימודא םד יאת

םדה רוזחמ לע העיפשמש הרומח תרכוס

ךלש

)הימנא( םדה לע תועפשה

תוקוחר םיתיעל וחווד

ורא שומיש ךלהמב

חווט

רתב הפו וז

ףיעס םג האר

תועפות" ."יאוול

המישנ רצוק

וד חו ונמב וז הפורת םילטונה םילפוטמב ( תוהובג ת

.)םויב ג"מ

רוקורדנא

.ךמדב רכוסה תומר תא תונשל הלוכי

ה םא

י

ךמדב רכוסה תומר תא קודב ,תרכוסמ לבוס ךנ תועיבקב

יכ ןכתי

אפורה

הנשי ךל הנמה תא

ורתה לש הפ

נת

תרכוסב לופיטל ךל

ולב דוקפת תא קודבי ךלש אפורה תוט רתוי רדאה תוטולב( הילכה ת ,ךלש )לנ רחאמ

ולע ןדוקפת יוכיד רובעל ל רוקורדנאב לופיטה ךלהמב

,תופייע לולכל םילוכי ךכל םינימסת . תושישת

תומר ,לקשמב הדירי ,ןובאית רסוח ש תוכומנ רכוס ל חל ,

נ ם ,ךומ ,תושבייתה ,ןואכידו טקש רסוח ,שאר באכ םירירש

םיבאוכ באכ ,

ןטב

לוכאל קשח ,םיחולמ תונוזמ וא הליחב האקה

שלשו לו

יש ךלהמב שומ ט ךורא רוקורדנאב )םינש( חוו

לש תונמב ,

םויל ג"מ הלעמו

לע וחווד

תועראיה

מויגנינמ לש תו

לפוטמ

דנא לטונה רוקור

מ םע ןחבואש ח המויגנינ ביי

הל קיספ

ה ת פיט לו

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת תחקל יופצ התא םא וא ,הנורחאל תחקל םא ,חקול התא םא רל ךכ לע רפס ,הנוזת חקורל וא אפו

.

תומיוסמ תופורת פב עוגפל תולולע וליע תה ת הניק

רוקורדנא לש

50

רוקורדנא ,ףסונב .

50

ןפואה לע עיפשהל לולע

ת ובש פור תו טונ התאש תורחא

ל

מ

ת

.ךפוגב תוקרפ

ךלש אפורל רפס

תא םא

חקול

ורת בק ןפואב תופ דחוימב ,עו

תופורת גכ יפמאפיר ןו טל ןיצ לופי

חשב תפ

תופורת גכ ןו ןיאוטינפ טל תורחא תולחמ וא היספליפאב לופי

תא םיליכמה םירישכת רמה ביכ

מצה יח .טנס ןו'ג

רוו

םוקירפיה(

םוטרופרפ

ורת תופ

וזאמירטולק ,לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקוטק ןוגכ .םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל ל

והיזב לופיטל ריבאנוטיר ןוגכ תופורת ימ

ה ףיגנ ישונאה ינוסיחה לשכ

.םיניטטס ןוגכ לורטסלוכ תדרוהל תופורת וקורדנא

לו

הל ימח ועפות תא ר תא ,לשמל ,םיניטטס לש יאוולה ת .םירירשה קוריפ

.תרכוסב לופיטל םינוזאטילג ןוגכ תופורת םיינורכ םיטסילוהוכלא

יכ הארנ לש העפשהה תא תיחפמ לוהוכלא

וקורדנא

ה םא

י

רכוסמ לבוס ךנ

ת

,

לש אפורה יכ ןכתי נש הפורתה לש הנמה תא הנשי ך נתי

ךל יטל רכוסב לופ

ףיעסב האר

"

תורהז

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

."

ומיש

תב

ןוזמו הפו

ל שי תא לוטי א הילבטה רא ירח ברעהו רקובה תוחו

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

רוקורדנא

יוארכ לעופ א רבגב םי

לוהוכלא לש תולודג תויומכ תועיבקב םיכרוצש

הקנהו ןוירה

םישנב שומישל תדעוימ אל הפורתה

ו הגיהנ

י

ו

ב

וכ

תו

גרתו ןכתי תופייע שי

השלוחו

לופיטה ןמזב תא םא .

שח

םינימס

פת לא ,גהנת לא ,ולא יע לכ השעת לאו תונוכמ ל וליעפ ש ת הב םילולע ולא םינימסת

ירחא וא ךתוא ןכסל

דימ

בוש

ל

קל

מ

םיביכ

הפורתה ל

רוקורדנא

.זוטקל ליכמ

לע ךל רמאנ ם

ךלש אפורה ידי

ה יכ

יאמ לבוס ךנ

תוליבס

םימייוסמ םירכוסל

דב

תליטנ ינפל ךלש אפורה םע תה פור

3

)

כ

תשת דצי ורתב שמ

פ

שמתשהל שי

רישכתב

דימת םאתהב

חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה

םא חוטב ךניא

ןונימל עגונב לופיטה ןפואו

ע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

ידי

.דבלב אפורה

ל שי לוטי

ברעהו רקובה תוחורא ירחא הילבטה תא

ל שי לבטה תא עולב םימ םע הי

תא תוצחל ןתינ הילבטה ב עדימ ןיא , לו השיתכל עגונ הסיע

הניא וז הפורת

ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל תדעוימ

ינש

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

דב בקעמו תוקי

יטה תפוקתב ךרטצתו ןכתי ,הפורתב לופ תוקידב רפסמ עצבל

וא םד תוקידב

ףיעס האר(

פל" .)"הפורתב שומישה ינ

א

מ תועטב תלטנ ם וני

ן

רתוי הובג

ךילע

ירשפאה םדקהב ךלש אפורה םע חחושל

ךלש אפורה ךילע המ ךתוא החני אל .תושעל רתוי לש הליטנמ האצותכ הרומח הלחמ לע םיחוויד םימייק רוקורדנא ידמ

.תחא הנמב

םא

תנמ תלטנ לי עלב תועטב םא וא רתי וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ ד בהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל

תזירא .ךתיא הפורתה

ל תחכש םא הפורתה תא לוטי

וז הפורת לוטיל תחכש םא ,שורדה ןמזב

וטיל ש רכזנשכ דימ הנמ ל רה ןמזב האבה הנמה תליטנב ךישמהלו ת ןיא .ליג ידכב הלופכ הנמ לוטיל

החכשנש הנמ לע תוצפל

א

פמ התא ם הפורתה תליטנ תא קיס

תליטנ תא קיספת לאו הנמה תא תיחפת לא

תוילבט

על ךל הרוה אפורה םא אלא .תאז תוש

דימתהל שי

ש יפכ לופיטב .אפורה ידי לע ץלמוה

ל ןיא תופורת לוטי

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב םעפ לכב

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז ךניה

ולאש ךל שי םא נ ת עוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסו

.חקורב וא אפורב

4

)

פות

ע

יאוול תו

ומכ

ה ,הפורת לכ שומיש קורדנאב רו

מהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע לא .םישמתש

ארקמל להבת תמישר בסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

.ןהמ תחא ףאמ ל

פורל דימ תונפל שי

א

תיבל דימ תונפל וא

ה

םילוח

א

ם

שי

העילב וא המישנ יישק ךל הבוגת לש ןמיס תויהל לולע הז , רלא

.הרידנ תי

יבגל עדימ תכירצ לוהוכלא

ךלהמב

ףיעסב האר ,הפורתב שומישה

"

ורתב שומיש תכירצו הפ

לוהוכלא

."

רוקורדנא םילבקמה םילוח ברקב רתויב תורומחה יאוולה תועפות

50

דבכ תוליער םניה תי

,

םיריפש םילודיג ריאממו םיעוריאלו ינטב ךות םומידל ליבוהל םילולעה דבכב םי אובמורת

מ

םיילוב

.

רוקורדנא ולטנש םילפוטמב ופצנש רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות

50

םניה מה קשחב הדירי ,יני

תונוא ןיא

ו

ערז יאת תורצוויהב ךיפה בוכיע

.

ת

תופסונ יאוול תועפו

:

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

(

(very common

-

פו תוע הל תויושעש עיפש

מ רתוי לע

ךות

שמ םישמת

הדירי ערזה תריפסב

הכיפשה חפנב הדירי

תועפות תוחיכש יאוול

(common)

-

תועפות דע לע עיפשהל תויושעש

ךותמ

םישמתשמ

הילע וא הדירי קשמב

( ל

שא שק תויהל הלוכי ר הרו

םילזונ תריגא

בצמ

ינואכד ח

טקש רסוח

ידשב תוחיפנ תושיגר םע םיתיעל ,םי

םוח ילג העזה ,

תופייע

שתו ושי

המישנ רצוק

בכב תויעב

ףא וא תורומח ןקלח וינלטק

שומישב וחווד

תונמ

לש

ג"

הלעמו

.טאטצא ןורטורפיצ לש ןכתי ךלש אפורה יכ

ידב עצבל ךל הרו תויתרגש דבכ תוק לופיטה ךלהמב

רטנל תנמ לע תאז תא קיספי יכ ןכתי ףאו

לופיטה ךרוצה תדימב

ללוכ תידבכ תוליער

ידבכ לשכו ,דבכב תקלד ,תבהצ םירקמ

ולא

רס םע םירבגב ושחרתה ןט םדקתמ

.הטטסורפב

קיספהל שי תנחבואמ תידבכ תוליערו הדימב ה תא ונשי םא אלא לופיט

ל ףסונ רבס תוליער תידבכה

אב ךישמהל שי הז הרקמב וכיסה לע הלוע תלעותה םא קר רוקורדנ

וחיכש ןניאש יאוול תועפות

ת

(uncommon)

-

תועפות דע לע עיפשהל תויושעש

ךותמ

םישמתשמ

החירפ

תורידנ יאוול תועפות

(rare)

ועפות

דע לע עיפשהל תויושע

ךותמ

1,000

שמתש םי

רלא הבוגת תיג

הלולע

םורגל

,החירפל

רתוי תורידנ םיתיעל וא דרג

י םא .המישנ רצוק וא המישנב ישוק ךל ש עילבב וצ ,ה )דימ םילוח תיבל הנפ וא ךלש אפורה םע רשק ר

ידשב םינידע םישוג טו םי

המ בלח ףו תומטפ

ךרדב ולא תועפות

ח ללכ ונימה םא וא קספומ לופיטה םא תופלו לש ן רוקורדנא

ומ תחפ

דואמ תורידנ יאוול תועפות

(very rare)

תועפות לע עיפשהל תויושעש דע

ךותמ

10,000

םישמתשמ

ילודיג םיריפש ם )םיריאממ אל(

דב ףיעסב םג האר .

תודחוימ תורהזא" ."הפורתב שומישל תועגונה

רפסמ םיגוס

דבכ ןטרס ל

םיריאממ דבכ ילודיג(

ידל ליבוהל םילולע דבכ ילודיג ל לולעש ,ינטב םומ םייח ןכסמ תויה

ה םא

לבוס ךנ ונ רסוחמ באכ וא השדח תוח

בב תוריהמב ףלוח אלש ןט ךילע , .דימ ךלש אפורל ךכ לע רפסל

רוקורדנא לש העפשה

50

ה לע ערז

ש רחאל לוטית

הפורתה תא

יכ ןכתי ,םישדוח רפסמ

לש הכיפשה .ערז ליכת אל ך םישנ סינכהל לכות אל יכ חינהל ריבס הל בל םיש ךא ,ןויר הז יכ אל

.תחא תבב הרוק רת לע ךומסת לא עינמ יעצמאכ וז הפו

ה

דועב .בלש םושב

רפסמ

ללוכה

לש ערז יאת

הש

ציימ ךנ

חפ

וי הלודג תומכ ,

ליגרהמ

לש

ערז יא

.הגירח הרוצ תלעב היהת ישנא םנשי

םינימאמש

רז יאת

ל םילולע ולא םיגירח םורג

מרונ םניאש תוקונית תריציל םיל

ורה הדימב ךל ץעייל לכוי ךלש אפ הו

בשוח ךנ

לע ועל םידלי תאבה .םל

כ וחוודש םיפסונ םייוניש :םיללו

ישירק

ב וחווד םד

הפורתה תא םילטונה םילפו

ךא ולא

אל ב ורשקנ דח ןפוא

יעמשמ

קורדנאב שומישל רו

ףיעס האר

"

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

"

ךלהמ א שומיש וט ךור רוקורדנאב )םינש( חו

לש תונמב

,הלעמו םויל ג חווד ה לע

לש תוערא

מויגנינמ תו רדב(

ללכ לודיג לש ריפש

קרה תב

)תלוגלוגהו חומה ןיבש

רוע שבי ופישו בצמב ר

הנקא

ישנ ל תינמז הר ףוג רעיש לש הדיחא א

)םיאלט תרוצ

רעיש תחימצ לש התחפה תרבגומ החימצ ,ףוג לש

רעי לע ,רעישה עבצ לש תורהבתה ,שארה בת תינ החימצ תישנ רעיש לש

הוורעה

המ ךל ט ךורא שומיש

.)הימנא( םדה לע תועפשה וחווד הפורת ןכתי

עצבל ךתוא הנפי ךלש אפורה יכ תוקידב יטה ךלהמב תויתרגש םד תאז רטנל ידכב לופ

טסוא( תומצע לודלד

)סיזורופוא

ייע ופ

תושישת ,לקשמב הדירי ,ןובאת רסוח ,

רכוס ךומנ

ץחל ,םדב

,ךומנ םד ,תושבייתה באכ ,שאר

יא

טקש

םירירש יבאכ ,ןואכי םיתיעל( תובורק ,)םירירש תשלוח

קשח ,ןטב באכ תונוזמל

חולמ םי

וא הליחב תשוחת ( לושלשו האקה יד הילכה תרתוי תטולב יוכ

תקספה רחאל

לופיט

ספה רחאל ,לופיט תק קשחב הדיריה ערזה תריפסב הדיריה ,ינימה

ב תוחיפנ םיידש

ורזחי ךרדב

ללכ

בצמל

יל

םא םא ,יאוול תעפות העיפוה אוולה תועפותמ תחא הרימחמ י

וא תא רשאכ

בוס

ש יאוול תעפותמ אל הנייוצ ןולעב

הל ךילע ה םע ץעיית .אפור

ןתינ

חוודל

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

ציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

רתא

דרשמ

תואירבה

v.il

www.health.go

הנפמה

ספוטל

ןווקמ

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

ps://sideeffects.health.gov.

5

)

חאל ךיא ?הפורתה תא ןס

ענמ

הלערה ת ! רת לכו וז הפור גס םוקמב רומשל שי תרחא הפו םדי גשיהל ץוחמ רו

םתייאר חווטו

/ו םידלי לש

לעו תוקונית

לערה ענמת ךכ ידי רגת לא .ה םו

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

.אפור

רתב שמתשהל ןיא ה ךיראת ירחא הפו הגופת

(exp. date)

לע עיפומה

יבג .הזיראה

םויל סחייתמ הגופתה ךירא ה ותוא לש ןורחאה

שדו

הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

יבה הפשאל וא בויבל תופורת ךילשת לא

ציכ חקורה תא לאש .ת ךילשהל ד

ךרוצ ךל ןיאש תופורת

ןהב .רתוי

ייסת הז ןפואב סה לע הרימשב ע .הביב

6

)

ףסונ עדימ

לע ףסונ ליעפה רמוחה

טאטצא ןורטורפיצ

פורתה םג הליכמ ה

Lactose monohydrate, maize starch, povidone 25, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide,

הליכמ הילבט לכ

םג

108.750

טקל ג"מ זו

טארדיהונומ

יראה ןכות המו הפורתה תיארנ דצי הז

רוקורדנ

בט ןה בל עבצב ,תולוגע תויל בהצ דע ן בה

ונמוסמו דחאה ןדיצמ תוצרוחמ ,ריהב

" ת

השושמ ךותב " .ינשה ןדיצמ

ב תועיגמ תוילבטה תוישגמ

םירטסילב

זיראב

לש

תוילבט

םושירה לעב

ותבותכו

עב לארשי רייאב שרחה 'חר ,מ"

ןורשה דוה

45240

ה םש ןרצי

בותכ ות

רמייו רייאב

GmbH

וקו

,רמייו

הינמרג

וא

ליל םראפלד

.ס.א.ס

Lys Lez Lannoy

תפרצ

קדבנ הז ןולע

ב תואירבה דרשמ י"ע רשוא ינוי

2012

והל םאתהב ןכדועו תואירבה דרשמ תואר ץרמב

2020

הפורתה םושיר 'סמ

רבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב תואי

020 60 21123 00

020 60 21123 01

020 60 21123 02

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה