אמפרוזיד וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-12-2020

מרכיב פעיל:
AMPROLIUM HYDROCHLORIDE 25 %W/W
זמין מ:
ROMAT LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION (ORAL)
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
CHEMIPHARMA S.P.A., ITALY
סממני תרפויטית:
Coccidiosis in broilers, turkeys and layers.
מספר אישור:
82459229900
תאריך אישור:
2013-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

דיזורפמא ירנירטו AMPROSIDVeterinary

הייתשימבןתמלהסימת

דירולכורדיהםוילורפמא ליכמ רישכתה 52% Amprolium Hydrochloride

:שומישלתוארוה הנמהתאקלחלץלמומ.הפורתהםעםימאלמוהייתשהיסובאבםימהתאזקנ

שלתימויה םינתמ ינ לכ לופיטהלערוזחלו 25 ש .תוע

.קצומ ןוזמ םעבברעלאל

:הפורתהםעעגמבתורהזא .שומישהתעבהפורתהםערישיעגממענמיהלשי םעעגממענמיה

.םייניעה

:ןונימ

לוגנרת תו םידוהו : 2 ל"מ (הייתשימרטילב 02.3-0.3 םרגילימ Amprolium לקשמג"קל

ךשמל)ףוג 7-2 .םימי

תוליטמ : 2.3-3.5 ל"מ לב ייתש ימ רטי ( ה 02.3-0.3 םרגילימ Amprolium )ףוגלקשמ ג"קל

ךשמל 7-2 .םימי

:תויוותה סיזוידיסקוק Coccidiosis .תוליטמוםידוה,תולוגנרתב

:הנתמהןמז .ןיא

תעב תורהזא שומישה ימבהפורתהתאבברעלאל: תומכב ןדיס ינויב םירשעומההייתש

.הלודג

תופסונ תופורת םע תויצקארטניא תתלאל: ירנירטודיזורפמא ןימטיוםעדחי B1 .

:רירקושביםוקמב,תירוקמהותזיראב רומשרישכתהרשאכ הגופתןמז 52 .שדוח

.לצומורירק םוקמב רמשיהלםיבייחהפורתהםע םימה

.ימוקמהלהונהיפלרישכתהתויראשמ רטפיהלשי

לתחתמ שביםוקמב רישכתהתאןסחאלשי - C ° 25 .

שכתב שמתשהלןתינ ךשמב רי 03 .הנושאר החיתפרחאלםוי

ןרצי .הילטיא,המרפימכ :

ןאובי ,מ"עבטמור : םיליפעמה 001232 , הילצרה 20220 .

םושירה רפסמ : 082 45 92299 00 .

Storein a dryplacebelow 25°C

דבלב ירנירטושומישל :הזיראב תומכ 1 רטיל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה