אמיוקור 200 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
AMIODARONE HYDROCHLORIDE 200 MG
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
C01BD01
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
AMIODARONE
סממני תרפויטית:
For the treatment of life-threatening recurrent ventricular arrhythmias and coronary insufficiency.
מספר אישור:
115262968800
תאריך אישור:
2009-08-01

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי :

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

רוקוימא , תוילבט

בכרה :

הליכמהילבטלכ : Amiodarone Hydrochloride 200 mg

םיליעפיתלבםיביכר :

Corn starch,Lactose, Povidone, Silicon dioxide, Magnesiumstearate, FD&C Yellowlakes

תיאופרתוליעפ :

בלהבצקבתוערפהבלופיט (Arrhythmias) , םיילילכהםיקרועהלשהקיפסיא .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא וןו / הקינמוא .

דוילואהפורתהיביכרממרחאלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא .

לבוסךניהםאשמתשהלןיא / תטולבדוקפתבתוערפהמרבעבתלבסואת

סירתה .

זדיסקואנימאונומיבכעמגוסמםירישכתםעתינמזובהזרישכתלוטילןיא

ןואכדידגונ (

אפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לופיטהתלחתהינפל :

לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת : המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ ( , םדץחלרתימ , בלה

דבכהוםדילכוא .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

שמשלהפישחםעתדחוימתושיגרלםורגלהלולעוזהפורת ) רבגומףוזישל ( , לע - ענמהןכ / שמשלהפישחמי

גאד / המיאתמהנגהלי – םירישכתוםיעצמאלעאפורבץעייתהלשיןכלוםיקיפסמהנבההיעצמאלכאל

םימיאתמ !

תורהזא :

לופיטהלשןושארהבלשה ) יתלחתההןונימהןמזב ( דומציאופרחוקיפתחתתויהלבייח .

םדתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב ) הימלקופיהתלילשל ( , תטולבדוקפת דבכהוסירתה ,

תואירה ) לופיטהתליחתינפלםג ( , םייניע ) ךשוממלופיטב ( , ECG .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורךכ .

דמועךניהםא / חותינרובעלת ) ילטנדללוכ ( לעםידרמהאפורלחוודלשיהמדרהבהכורכההלועפלכוא

תליטנ וזהפורת .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא , לפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיסעונמלידכ - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת . דחוימב , תוצובקהמתופורתיבגל

תואבה : נתופורת ג םדתשירקד , ץחלתדרוהלתופורת בללוםד ) לימפרוןוגכ , םזאיטליד , תצובקמתופורת

ןידיניק , סילטיגיד , לידירפב , לולטוס , םירחאןדיסתולעתיבכעמואתיבימסוח ( , ןיטטסבמיס ,

ןירופסולקיצ ) תולתשהל ( , ןיאוטינפ ) תותיוועל ( , דירפוטלוס ) יטוכיספיטנא ( , הקרזהבןיצימורתירא ,

ןיצירטופמא B ) הקיטויביטנא ( , ידימטנפ הקרזהבן ) יאוזוטורפיטנא ( הימלקופיהלםורגלתולולעהתופורת

ןוגכ : תולשלשמואתונתשמתופורת , הפהךרדןתמבםידיאורטסוקיטרוק , דיטקסוקהרטט .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב : ריצע תו ,

לושלש , הליחב , שארבאכ , ןובאתרסוח , רופאעבצברועבהיצטנמגיפ - לופיטהםותבתמלענהלחלחכ .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

רועבהחירפוארועביוריג , לועיש , הנישנרצוק , םיילגרבתוחיפנ , דערובלהבצקבתוערפהבתורבגתה .

תתלעםיעיבצמהםיצמיס - גמהתטולבלשתוליעפ ן : לקשמבהילע , בלהבצקבתיתועמשמהדירי .

ןגמהתטולבלשרתיתוליעפלעםיעיבצמהםינמיס : לקשמבהדירי , רתיתעזמ . היארשוטשט , תבהצה

םייניעהוארועה , תוינוצריתלבתועונת , הכילהבוףוגהתועונתבםואיתרסוח , בלהתויטיא , רואלתושיגר

האר / ליעלי ) :( רידה :( ולופיטהקספה אפורלהנפ .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , ךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורהםעץעייתהל .

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .

שומישהןפוא :

סועללןיא ! ל םימטעמםעהפורתהתאעולב .

החוראירחאואםעהפורתהתאלוטילשי .

************************************************

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

************************************************

אללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג אפורםעתוצעייתה .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / לעותוקוניתוא - ךכידי

הלערהענמת .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , תיבלשןוימרדחלדימהנפ - םילוח , תזיראאבהו

ךתיאהפורתה .

םורגתלא / האקהלי לל אפורמתשרופמהארוהא !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . ןתיתלא / ךיבורקלוזהפורתי , ךינכש

ךירכמוא .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . בכרה / םאםייפקשמי

קוקזךניה / םהלה .

הנסחא :

שביורירקםוקמ .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 115.26.29688

ןרצי : בתיחקורהישעתורת ע " מ

תבותכ : ת . ד 10347 הפיחץרפמ , 26110

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה