אמביאן סי.אר 6.25 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-08-2016

מרכיב פעיל:
ZOLPIDEM TARTRATE
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
N05CF02
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור נרחב
הרכב:
ZOLPIDEM TARTRATE 6.25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
ZOLPIDEM
איזור תרפויטי:
ZOLPIDEM
סממני תרפויטית:
For the treatment of insomnia, characterized by difficulties with sleep onset and/or sleep maintenance (as measured by wake time after sleep onset).
מספר אישור:
142 05 31833 00
תאריך אישור:
2014-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה רקובמ רורחשב תוילבט

CR

ןאיבמא :ותומכו ליעפ רמוח :הליכמ ג"מ 6.25

ןאיבמא לש הילבט לכ

Zolpidem Tartrate 6.25 mg

ג"מ 6.25 טארטרט םדיפלוז :הליכמ ג"מ 12.5

ןאיבמא לש הילבט לכ

Zolpidem Tartrate 12.5 mg

ג"מ 12.5 טארטרט םדיפלוז .6 ףיעס האר :םיליעפ אל םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .בוש וב אורקל ךרטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע רומש .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל .18 ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת הז ןולעב תניוצמ אלש יאוול תעפות העיפוה םא וא הרימחמ יאוול תעפות םא .חקורל וא אפורל הנפ אנא .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא ?הפורתה תדעוימ המל .1 ישוק וא/ו תומדרה יישקב םיאטבתמה הניש ידודנב לופיטל תדעוימ הפורתה .הניש ףצר לע הרימשב .םיעיגרמו םייטונפיה םירמוח :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא םירחאה היביכרמל וא )םדיפלוז( הפורתב ליעפה רמוחל תושיגר העודי תוליכמה תופורתל תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבס םא וא )6 ףיעס האר( ,םינפה תוחפנתה :לולכל םילוכי םדיפלוזל תיגרלא הבוגת ינמיס .םדיפלוז .העילבבו המישנב ישוקל םורגל הלולעש ןורגהו םייתפשה .הרומח דבכ תקיפס יאמ לבוס ךנה .הנישה ינפל וא ברעב לוהוכלא תיתש .תוינונשיל ךל תומרוגה תורחא תופורת לטונ ךנה .)תועש 7-8( הפורתה תליטנ ירחא האלמ הליל תנש ןושיל ךתורשפאב ןיא :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .וז הפורת תליטנ םע דומצ יאופר בקעמב הבר תובישח שי ךשוממ שומיש !תופיצרב תועובש העבראמ רתוי הפורתב שמתשהל ןיא .תולתל םורגל לולע הרקמב ,לופיט ימי 7-10 רחאל אפורל תונפל דפקה וז הפורת לטונ ךנה רשאכ

ךלש הנישה תערפהש ןכתיי .הנישה ידודנ בצמב רופיש ןיא וא הרמחה שיש .רחא םרוגמ תמרגנ .תחפת הפורתה תעפשהש ךכל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש ,תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש ,הנישלו העגרהל םירחא םירישכתל המודב .הפורתה לוטיל קיספהל הלוחה לע השקי הב תויהל הלולע תרקובמ יתלב לופיט תקספה ,הנישל םירחא םירישכתל המודב תרזח ,דער ,םירירש תוצווכתה :ןוגכ ,הלימג תועפותב תורידנ םיתעל הוולמ .םיסוכרפ ,העיז ,תוליחב ,תואקה ,ןטב יבאכ ,הניש ידודנ לולע הפורתב ךשוממ שומיש ,הנישלו העגרהל םירחא םירישכתל המודב .תוינדרוט תובשחמלו תוגהנתה יסופדב םייונישל םורגל .הניש ךותמ הכילהל םורגל לולע

ןאיבמא :ךכל תורושקה תויוגהנתהו הניש ידכ ךות הכילה

ואצי ,הניש תופורת תליטנ רחאל רשא םילפוטמ לש םירקמ רפסמ וחווד

ןורכיז םהל רתונ אלו ,ןיטולחל םירע ויה אל ךא םתינוכמב וגהנו םתטיממ ןכש ךלש אפורל דימ חוודל שי ,הז גוסמ עוריא תיווחו הרקמב .עוריאהמ .תנכוסמ תויהל הלולע "הנישה ידכ ךות הגיהנ“ דחיב

ןאיבמא םילטונ רשאכ שחרתת וז העפותש רתוי ההובג תוריבס שי

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תורחא תופורת וא לוהוכלא םע .הדרחלו ןואכידל תופורת ןוגכ וא ,ןופלטב תורשקתה ,לכוא תליכאו הנכה ןוגכ תורחא תויתוגהנתה תועפות

תופורת תחיקל רחאל ןיטולחל םירע ויה אל רשא םישנאב וחווד ןימ יסחי םויק ועציבש תולועפה תא םישנאה ורכז אל ללכ ךרדב ולא םירקמב םג .הניש .אפורל ולא תועפות תעפוה לע דימ חוודל שי .ןיטולחל םירע ויה אל רשאכ המדאויגנאכ תאטבתמה הפורתל הפירח תיגרלא הבוגת החתפתה םא שמתשהל ןיא ,)]לוקה תיב[ סקנירלב ]הנקה חתפ[ סיטולגב ,ןושלב תקצב( .וז הפורתב תינש הפורתהש ןוויכ הכימת תצלמומו הטימהמ המיק תעב רהזיהל שי - םישישקב

.הליפנל ששח שי ןכ-לעו ,ףוגה תועונת םואיתב םיתעלו תונרעב תעגופ דוקפתב תויעב םע םילפוטמבו םישנב ,םישישקב )ג"מ 6.25( תחפומ ןונימ יוצר .3 ףיעס האר ,דבכה ,ןוגכ( העיגרמ העפשה תולעב תורחא תופורת םע דחי

ןאיבמאב שומיש )לוהוכלא ,םימיוסמ ןואכיד ידגונ ,םידיאויפוא ,םיניפזאידוזנבה תחפשממ תופורת דחי חקלנ

ןאיבמא םא .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יוכידל ןוכיסה תא ריבגמ .תופורתה לש ןונימ תמאתה לוקשל לפטמה אפורה לע ,הלא תופורת םע ללוכ( העיגרמ תיטונפיה העפשה תולעב תופורת םע דחי

ןאיבמא לוטיל ןיא

ךאפור םא אלא ,הלילב וא הניש ינפל )םדיפלוז תוליכמה תורחא תופורת .ךכ הרוה ללוכ ,

ןאיבמא תליטנ תרחמלש רקובב תירוטומוכיספ הערפה לש ןוכיסה תורשפא אלל הנישה ינפל הפורתה תא םילטונ םא הלוע הגיהנה תלוכיב העיגפ םא ,אפורה ידי לע ץלמומהמ הובג ןונימ םילטונ םא ,תועש 7-8 לש הניש ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תורחא תופורת םע בולישב םילטונ םדיפלוז תומר תולעהל תויושעש תורחא תופורת םע בולישב םילטונ םא וא .םדב תליטנ תרחמלש םויב הלולצ הבישח םישרודש םירבד תושעל וא גוהנל ןיא

ןאיבמא םורגל םילולעש ,תונרעה תמרב הדירילו שוטשטל םורגל לולע

ןאיבמא תורומח תועיגפ וחווד .תורומח תועיגפל ליבוהל ףא ךכמ האצותכו ,תוליפנל .יתלוגלוג ךות םומידו ךריב םירבש ןוגכ :םא אפורל רפס הפורתב לופיטה ינפל .תוינדבוא תובשחממ וא שפנ תולחממ ,ןואכידמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה .תופורתל וא םימסל ,לוהוכלאל תורכמתהמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ,המישנה תכרעמ דוקפתב יוקילמ וא תואיר תלחממ רבעב תלבס וא לבוס ךנה .ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה .קינהל תננכתמ וא הקינמ ,ןויריה תננכתמ ,ןויריהב ךנה תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא תחפשממ תופורת ,ןוגכ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תופורת ףיעס האר - לוהוכלאו םילקיצירט ןואכיד ידגונ ,םידיאויפוא ,םיניפזאידוזנבה ."הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא" .ןואכיד ידגונ - ןימאסקובולפ ,ןיטסקואולפ ,ןילארטרס ,ןימארפימיא .שפנ תולחמב לופיטל - לודירפולה ,ןיזאמורפרולכ .םימוהיזב לופיטל - ןיצסקולפורפיצ ,ןיפמאפיר .תוירטפב לופיטל - לוזנוקוטק לוהוכלא תכירצ/הייתשו ןוזמ םע

CR

ןאיבמאב שומיש .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא הפורתה תוליעפ .החורא רחאל דימ וא החוראה םע הפורתה תא לוטיל ןיא .הקיר הביק לע תחקלנ איה םא רתוי הריהמ הקנהו ןויריה אפורב ץעוויהל שי ,הקנה תננכתמ וא הקינמ ,ןויריה תננכתמ ,ןויריהב ךנה םא .הפורתב שומישה ינפל הלוע הב שומישמ היופצה תלעותה םא קר ןויריהב וז הפורתב שמתשהל ןתינ םהיתומאש ,םידוליב רומח המישנ יוכיד לש םירקמ ופצנ .רבועל ןוכיסה לע תכרעמ לע תועיפשמה תורחא תופורת םע דחי וז הפורת ןויריהה ףוסב ולטנ .תיזכרמה םיבצעה ץעוויהל שי .דוליה לע ותעפשה העודי אלו םא בלחל רובעל יושע

ןאיבמא .ךקונית רובע תיבטימה הנזהה תרוצ יבגל אפורב תונוכמב שומישו הגיהנ ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ-לעו תונרעב םוגפל לולע הפורתב שומישה .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהבו םושמ ,הפורתה תליטנ תרחמלש םויב םג תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ךלש זוכירה רשוכ לע עיפשהל הלולע הפורתה .תרוחרחס שיגרהל לולע ךנהש .ירמגל ינרע שיגרמ התא םא םג תרחמלש םויב םילטונ םא הלוע ,הגיהנה תלוכיב העיגפ ללוכ ,תירוטומוכיספ הערפה לש ןוכיסה םילטונ םא ,תועש 7-8 ךשמב הניש תורשפא אלל הנישה ינפל הפורתה תא תורחא תופורת םע בולישב םילטונ םא ,אפורה ידי לע ץלמומהמ הובג ןונימ תופורת םע בולישב םילטונ םא וא ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה .םדב םדיפלוז תומר תולעהל תויושעש תורחא הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םא הפורתב שומישה תליחת ינפל ךאפורב ץעוויה .זוטקל הליכמ הפורתה .םימיוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .לפטמה אפורה ידי לע חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא .הנישה ינפל דימ הלילב תחא םעפ

ןאיבמא לוטיל שי .הפורתה תליטנ רחאל תועש 7-8 תוחפל ןושיל לכותש אדוול שי .ג"מ 6.25 לש הילבט - םישנל :אוה ללכ ךרדב לבוקמה יתלחתהה ןונימה .ג"מ 6.25-12.5 - םירבגל

:)םילפוטמהמ 1/1000-מ תוחפ לע תועיפשמ( תורידנ יאוול תועפות ,תונוא ןיא ,םד ץחלב הדירי ,המוקואלג ,הקמסה ,קורב םייוניש ,היארב תוערפה קוש ,היגרלאב הרמחה ,תיגרלא הבוגת ,םיכרצ תיישעל ךרוצב אווש תשוחת לגרה תנומסת ,באכ ,תשחומ םד תעיקש ,םוח ילג ,םינפב תקצב ,יטקליפנא תקועת ,לקשמב הדירי ,הפורתל תוליבסב היילע ,םירירש תושקתה ,תינבצעה ץחלב הרמחה ,םדה רוזחמב תויעב ,םיקרועב תקלד ,בלה בצקב תורידס יא ,בל תוערפה ,תואיר תקצב ,יתאיר ףיחסת ,תוילד ,םידירו תקלד ,בל ףקתה ,הובג םד הדירי ,ןובאיתב היילע ,תושידא ,תינפקות הבוגת ,תוליגר אל תובשחמ ,הכילהב תסיפתב יוניש ,רובידב תוערפה ,)ןויטיש( היצנמד ,אווש תובשחמ ,ינימ קשחב ,הירטסיה ,ךומנ םירירש סונוט ,העונת תוערפה ,הרזומ השגרה ,"ימצע"ה ,קותיש ,הקינאפ תופקתה ,תויבצע תוערפה ,תינאמ הבוגת ,הלערה תשוחת ,רומח םירירש ץוויכ ,תודבאתה תונויסינ ,הניש ךותמ הכילה ,תוישיא תוערפה ,םירוחט ,הביקב תקלד ,טשווב תוצווכתה ,םיקוהיג ,םייעמ תקלד ,םיקוהיפ ,תוהובג ןיבולגומה תומר ,הימנא ,תששע ,תעבטה יפמ םומיד ,םייעמ תמיסח החירפ ,תיטיצורקמ הימנא ,הפמיל תטולב תלדגה ,הנבל םד תריפסב הדירי ,תרגוח תקבלש ,ספרה ,)סצבא( הסרומ ,)סיזובמורת( תקקפ ,םימתכ תרוצב ,דבכ ימיזנאב היילע ,ןיבוריליב תומרב היילע ,תינוציחה וא הנוכיתה ןזואב תקלד ,הילכ ידוקפתב תוערפה ,םדב םינמוש וא לורטסלוכ לש תוהובג תומר ,ןודגיש תקלד ,לגרל באכ תנרקה ,םירירש תשלוח ,םיקרפמ יבאכ ,םייניעה ביבס תקצב םומיד ,יתמישנ יוכיד ,תונופמיס ץוויכ ,םיידשב םיבאכ ,םיידשב םילודיג ,דיגב ,תיתיחופלש החירפ ,הנקא ,תואיר תקלד ,ןורג תקלד ,םדב ןצמחב הדירי ,ףאהמ ביכ ,תימחלה תקלד ,הירקיטרוא ,רואל תושיגר ,תיתלגומ החירפ ,תירוע תקלד ,רוא יקזבה ,תוחיר יוהיזב הערפה ,תועמדה תשרפהב תוערפה ,ןיעה תינרקב תומכב היילע ,הליל תנתשה ,ןתש תלטהב תופיכת וא באכ ,רומח יתיילכ לשכ .ןתש תריצא ,תוילכ יבאכ ,תוילכ תקלד ,ןתשה :העודי יתלב תוחיכשב יאוול תועפות .דבכב הרומח העיגפ .3 ףיעסב טוריפ האר - הפורתה תליטנ תקספהב יאוול תועפות תכשמנ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפומ םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא םימי רפסממ רתוי .אפורה םע ץעייתהל ךילע רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers

EffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל !אפורמ תשרופמ הארוה אלל .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp.date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

30°C

-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי :הנסחא ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Ambien CR 6.25 mg: lactose monohydrate 138.913 mg, microcrystalline cellulose,

hypromellose, potassium hydrogen tartrate, sodium starch glycolate (type A),

magnesium stearate, titanium dioxide, Macrogol 3350, colloidal anhydrous silica,

red iron oxide

Ambien CR 12.5 mg: lactose monohydrate 138.913 mg, microcrystalline cellulose,

hypromellose, potassium hydrogen tartrate, sodium starch glycolate (type A),

magnesium stearate, titanium dioxide, Macrogol 3350, indigotine (E132)- aluminium

lake, colloidal anhydrous silica, yellow iron oxide

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .דורו עבצב תולוגע תוילבט - רקובמ רורחשב תוילבט ג"מ 6.25

ןאיבמא .לוחכ עבצב תולוגע תוילבט - רקובמ רורחשב תוילבט ג"מ 12.5

ןאיבמא .תוילבט 28 לש תוזירא תומייק .4250499 הינתנ 8090 .ד.ת ,מ"עב לארשי סיטנווא-יפונאס :םושירה לעב .תפרצ ,תוישעת פורטניוו יפונאס :ןרציה םש .2016 ראורבפב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

Ambien CR 6.25 mg: 1420531833

Ambien CR 12.5 mg: 1420631834

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ 6.25 לש הילבט וניה ןונימה ,דבכה דוקפתב תויעב םע םילפוטמבו םישישקב יא תנחבואמ םא שמתשהל ןיא .הנישה ינפל דימ ,הלילב תחא םעפ ,ג"מ .הרומח דבכ תקיפס .הנישה ינפל דימ ,םויב םעפ ג"מ 12.5 לש ןונימ לע רובעל ןיא .תועובש העברא דע םיימוי אוה הפורתב ליגרה לופיטה ךשמ רחאל ,רקובב םדב הפורתה לש רתוי תוהובגה תומרה ,םילפוטמהמ קלחב תלוכיב ,תונרעב העיגפל ןוכיסה תא תוריבגמ ,הנישה ינפל ג"מ 12.5 לש החיקל .זכרתהל תלוכיבו הגיהנה

ןאיבמאב לופיט ימי 7-10 רחאל הרמחה הלחש וא רופיש לח אלו הדימב .אפורל תונפל שי .םינש 18 ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל תודעוימ ןניא תוילבטה .הילבטה תא קסרל וא רובשל ,סועלל ןיא .התומלשב הילבטה תא עולבל שי הנפ הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ :הפורתה תא לוטיל תחכש םא 7-8 תוחפל ךכ רחא ןושיל לכות םא קר הנישה ינפל דימ הפורתה תא לוטיל שי רחא ןמזב הנמ לוטיל ןיא הנישה ינפל הפורתה תא לוטיל תחכש םא .תועש .םויה ךשמב לבלובמו רחרחס ,םנמונמ שיגרתו ןכתיי יכ והשלכ .החכשנש הנמה לע יוציפכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא :תואבה תובוגתה ועיפויו ןכתיי הפורתה תליטנ תקספה רחאלש םיימוי וא םויב תויוצווכתה ,האקה ,טלשנ יתלב יכב ,תרוחרחס ,הקמסה ,הליחב ,הנישב תויעב .הביקה רוזאב באכו תונבצע ,הדרח ףקתה ,ןטבב לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .אפורה ידי אלל

ןאיבמאב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .יתגרדה ןפואב קר זא םגו חקורה וא אפורה םע תוצעייתה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות

.4

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

ןאיבמאב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ :תוללוכ תורומח יאוול תועפות ןעוציבל עדומ ךניאש תולועפ עוציבו ירמגל רע ךניאש ןמזב הטימהמ האיצי .)"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא" ףיעס האר( תיתרבח וא תיביסרגא תוגהנתה :ןוגכ תוליגר אל תויוגהנתהו תובשחמ תולועפ וא תובשחמו ןואכיד תרמחה ,תויזה ,טקש יא ,לובלב ,ליגרהמ הנוש .תוינדבוא .ןורכיז דוביא .הדרח הליחב ,המישנ יישק ,ןורגה וא ןושלה תוחיפנ :ןוגכ הרומח תיגרלא הבוגת .ולא תובוגת תועיפומ םא ףוחד לופיט תלבקב ךרוצ שי - האקהו .אפורה םע רשק דימ רוציל שי הרומח יאוול תעפות העיפוהו הדימב :"הפורתב שומישה ינפל“ 2 ףיעסב רתוי לודג טוריפב תועיפומ תואבה תועפותה ירחאש םויב דוקפתהו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תועפות .הפורתה תחיקל .תורומח תויגרלא תובוגת .תוליגר אל תויוגהנתהו תובשחמ .הלימג לש תועפות :)םילפוטמהמ 1/100 -מ רתוי תועיפשמ( תוחיכש יאוול תועפות ,הירופוא ,לופרע תשוחת ,םונמנ ,לובלב ,הביצי יתלב הכילה ,השלוח ,הפב שבוי ,סיטיסוניס ,םיקוהיש ,לוכיע תויעב ,לושלש ,וגיטרו ,תרוחרחס ,תופייע ,הניש ידודנ .ןתשה יכרדב םימוהיז ,היארב תוערפה 1/1000 -ל 1/100 ןיב לע תועיפשמ( תוחיכש אל יאוול תועפות :)םילפוטמהמ ,הזחב םיבאכ ,ןופליע ,הדימעל רבעמב םדה ץחלב הדירי ,ןורוויח ,תרבגומ העזה ,הער תיללכ השגרה ,םוח ,)תורומח תועיגפל םורגל תולולעה( תוליפנ ,תקצב דוקפתב הדירי ,תונבצע ,ריהמ קפוד ,םד ץחל רתי ,םייחומה םדה ילכב תוערפה ,תויזה ,תישגר תוביצי רסוח ,רובידב יוקיל ,זוכיר יישק ,קותינ תשוחת ,יחומה ,השוחתב היעב ,הנרגימ ,םיילגרב םירירש תויוצווכתה ,תוילשא ,השוחתב הדירי ,תוריצע ,היסקרונא ,דער ,םישוח תוהק ,)םויב הפורתה תליטנ רחאל( הניש דוקפתב יוקיל ,םוהיז ,לוכיעה תכרעמב תקלד ,)םיזג( תוחיפנ ,העילבב יוקיל תורידס יא ,םיקרפ תקלד ,אמצ ,הימקילגרפיה ,םימיזנאה תמרב היילעו דבכה יוריג ,דרג ,המישנ יישק ,לועיש ,סיטיכנורב ,קיתרנב תקלד ,ישדוחה רוזחמב תיחופלשב תקלד ,םינזאב םילוצלצ ,םעטב יוניש ,ןיעב תקלד ,ןיעב באכ ,ןיעב .ןתש ןתמב הטילש רסוח ,ןתשה

AMBI CR TAB PL SH 270116

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה