אלרג'י-קאר

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
R06AE07
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CETIRIZINE
איזור תרפויטי:
CETIRIZINE
סממני תרפויטית:
Antihistaminic drug for the treatment of allergies. For the treatment of seasonal and perennial allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria in children aged 6 years and over and adults.
מספר אישור:
134 83 31477 00
תאריך אישור:
2012-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ראק-י'גרלא תוילבט ןונימב )

Cetirizine dihydrochloride

( דירולכורדיהיד ןיזיריטצ הליכמ הילבט לכ .ג"מ 10 .6 ףיעסב םיעיפומ םיליעפ יתלב םיביכרמ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה .6 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתב שמתשהל ךילע םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע .םימי רפסמ רחאל םירפתשמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 תינורכ )תדפרס( הירקיטרואב לופיטלו תיתנש ברו תיתנוע תיגרלא תלזנב לופיטל ליג לעמ םידלילו םירגובמל .)החירפ ,דוריג :ןוגכ( רועב יוריגב תנייפאתמ רשא .םינש 6 .םינימטסיהיטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל ,ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר ∙ הליכמה םינימטסיהיטנאה תחפשממ תרחא הפורתל ,)6 ףיעס האר( הפורתה ,ןיזילקוב :אמגודל ,ןיזרפיפה תחפשממ תורחא תופורתל וא ןיזיסקורדיה .ןיזיריטצובל ,ןיזולקמ ,ןיזילקיצ .הקינמ ∙ ךומנ ןיניטארק יוניפ( רומח יתיילכ לשכמ וא הרומח תוילכ תלחממ לבוס

.)הקדל ל"מ 10 -מ .ןתש תריצא לש תויעבמ לבוס ∙ .)זוטקל ליכמ הז רישכת( םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא לעב ∙ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא וב ץעוויהלו אפורל רפסל שי הפורתב לופיטה ינפל ןוירה ףיעס יאר( ןוירהל סנכיהל הסנמ וא ןוירהב ךנהש תבשוח ,ןוירהב ךנה ∙ .)הקנהו .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה ∙ תטולב ,ןתשה תכרעמ/הילכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .תינורכ סיטיכנורב וא המזיפמאמ ,םדה ילכ וא/ו בלה ,דבכה ,תינומרעה .םיסוכרפל ןוכיסב ךנה וא היספליפאמ לבוס ךנה ∙ טוחב העיגפ :ןוגכ( ןתש תריצאל הייטנ לע םיעיפשמה םימרוגמ לבוס ךנה ∙ תריצאל ןוכיסה תא ריבגמ ןיזיריטצש ןוויכמ ,)תינומרעה תטולב תלדגה ,הרדשה .ןתש הקידבה ינפל םימי 3 הפורתה תליטנ תא קספה ,היגרלא ןוחבאל הקידב ינפל ∙ .הקידבה תואצות לע עיפשהל הלוכי הפורתה תליטנש ןוויכ ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .אפורב גואדל שי ,םייכינח וא םייניש ימוהיזל ןוכיסה תא הלעמ הפורתב ךשוממ לופיט ∙ .תמלוה הפ תנייגיהל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת לטונ ךנה םא חקורה וא אפורה תא

-ב לופיטל( ריבנוטיר ,העגרהל ,ןואכידב לופיטל ,הנישל תופורת ןוגכ תיזכרמה .ןיליפואית וא )ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנ ןיזרפיפה תחפשממ תורחא תופורת םע דחי ראק-י'גרלאב שמתשהל ןיא.ןיזיריטצובל ,ןיזולקמ ,ןיזילקיצ ,ןיזילקוב :אמגודל ןוזמו הפורתב שומיש .לכוא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיילוהוכלא תואקשמ וא ,תוניי תותשל ןיא הקנהו ןוירה ,ןוירהב ךנה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .ןוירהל סנכיהל הסנמ וא ןוירהב ךנהש תבשוח .ןוירהה תפוקת ךלהמב ראק-י'גרלאב שומישמ ענמיהל שי ,תורחא תופורתב ומכ םע דחי .רבועל קזנ םורגי אל הארנה לככ ,ןוירהה ןמזב הפורתב תועטב שומיש .הפורתב שומישה תא קיספהל שי ,תאז .הקינמ ךנה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ וז העפותב תשח םא .תופייע ,םונמנל םורגל הלוכי וז הפורת םימיוסמ םישנאל :ןוגכ תונרע תבייחמה תוליעפ לכמ ענמיהל שי ראק-י'גרלא -ב שומישה רחאל הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .תונכוסמ תונוכמ תלעפה וא בכרב הגיהנ .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ תוליבס יא ךל שיש אפור ידי לע רבעב ךל רמאנ םא ,זוטקל הליכמ ראק-י'גרלא .וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םימיוסמ םירכוסל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .םינש 6 ליגל תחתמ םידליל דעוימ וניא הז רישכת :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמה ןונימה תחא הילבט וא ברעבו רקובב םויב םיימעפ הילבט יצח :םינש 6-12 ליגב םידלי .םויב םעפ .םויב םעפ הילבט יצח :ג"ק 30 -מ תוחפ םילקושה םידלי .רתויה לכל םויל תחא הילבט :םינש 12 ליגמ םידליו םירגובמ ץעוויהל שי :יוקל יתיילכ וא ידבכ דוקפת ילעב םילפוטמו 65 ליג לעמ םירגובמ .אפורב הלוכי םויב םיימעפ הילבט יצח תליטנ ,ררחוסמ וא םנמונמ שיגרמ התא םא .ולא תועפות תיחפהל .תוצחל/שותכל רתומ .לכוא םע רשפא ,םימ סוכ םע הפורתה תא עולבל שי .הסיעל יבגל עדימ ןיא תעפשהש שיגרמ התא םא אפורב ץעוויה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םניא וא םירימחמ םינימסתה םא .ידמ הקזח וא השלח ראק-י'גרלא הפורתה .אפורב ץעוויהל שי ,םימי רפסמ רחאל םירפתשמ דימ הנפ ,הפורתה ןמ עלב דלי תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל ,םונמנ ,טקש יא ,תוינונשי :ןוגכ תועפות הנכתית ,רתומהמ הובג ןונימ תלטנ םא תבחרה ,ילוח תשגרה ,שאר באכ ,תורוחרחס ,לושלש ,לובלב ,תופייע ,תונזגר דער ,ןיקת אל ריהמ בל בצק ,םישוח לופרע ,)היצדס( העגרה ,דוריג ,םינושיאה .הלא םיבצמב גוהנל אל רוכז .ןתש תריצאו הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ראק-י'גרלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ תועפותה תוחתפתמ םא אפורל דימ תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :תואבה /רצוק :ןוגכ )דואמ רידנ( הרומח תיגרלא הבוגת וא קוש לש םינימסת םיעיפומ ∙ ,ראווצה ,םייפעפעה ,םינפה ,ןורגה לש תוחיפנ ,םוח ,דרג ,החירפ ,המישנ יישק תליטנב דימ עיפוהל הלוכי וז הבוגת .ףוגב םירחא םיקלחב וא/ו םייתפשה ,ןושלה .רתוי רחואמ עיפוהל וא הנושארה םעפב הפורתה .ליגרהמ רתוי םמדל וא/ו עצפיהל הייטנ ∙ .תותיווע/םיסוכרפ ∙ .הביקב תוחונ יא ,םונמנ ,עגמל רועה תושיגר ,החונמ רסוח ∙ הלא תועפות .תופייע ,תרוחרחס ,הפב שבוי ,םידליב לושלש ,שאר יבאכ

.תוחיכש .תוחיכש ןניא הלא תועפות ,לושלש ,הבוט אל תיללכ השגרה וא השלוח ∙ .)דואמ רידנ( תוינדבוא תובשחמ ∙ ,דבכ ידוקפת לש תוניקת אל תואצות ןוגכ דבכ ידוקפתב יוניש ,לובלב ,תויזה ∙ .ןופליע ,)תורידנ םיתיעל תועיפומ( ץאומ בל בצק :תופסונ יאוול תועפות ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש תועפות - תוחיכש יאוול תועפות ייומד םינימסת ,)ןורג באכ( עולה תקלד ,תרוחרחס ,ןטב באכ ,הליחב ,תוינונשי :100 .ףאהמ םומיד ,)ףא תקלד( ףאב יוריג וא תוחיפנ ,)דבלב םידליב( ףאב תוננטצה םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש תועפות -תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ,םיילגרהו םיידיה תופכב םיצוצקע ,לומינ תשוחת ,החירפ וא/ו דוריג :1,000 ךותמ .הניש ידודנ ,תונבצע ,רועב תויחופלש ,החונמ רסוח ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות ,לקשמב היילע ,דבכ תקלד ,)םילזונ תריצא בקע תיללכ תוחיפנ( תקצב :10,000 ,תוחיפנ( תדפרס ,)תויזה( םימייק אלש םירבד תעימש וא תייאר ,ןואכיד ,תונפקות הימנא ,הילכה תיעקפ תקלד ,)סיזטסלוכ( הרמ ןודמע ,)רועה דוריגו תוימומדא םד תויסט טועימ ,רומח םד ץחל תת ,םינפב תוינוצר אל תועונת ,תיטילומה םירירש תועונת( םיקיט ,דער ,םירירש תושקונ ,העונתב תוערפה ,)הינפוטיצובמורט( תחירב ,תשטשוטמ הייאר ןוגכ הייארב תויעב ,)תורזוח ,תוינוצר אל ,תוימואתפ .לקשמב היילע ,םעטה שוחב םייוניש ,ןתש ןתמב ישוק וא/ו באכ ,ןתש דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש תועפות - דואמ תורידנ יאוול תועפות ,םייניעה לש תינוצר אל בוביס תעונת ,הייארה דוקימב ישוק :10,000 ךותמ לש ןפוד תואצוי וא תוינוצר אל תועונת ,הפב ער םעט ,תוגירח תורובח וא םומיד ,ןופליע ,םינפב דוחייב רועה תוחיפנ ,םייפתכהו ראווצה ירירשב תותיווע ,םייפגה תשרפה ,םודא ןווגב תיטפילא תיתעבט החירפ ,הליל תבטרה ,תרזוח החירפ .הניקת אל ןתש ,היסקרונא ,זוכירב ישוק ,ןורכיזב הערפה וא/ו ןורכיז ןדבוא :תופסונ יאוול תועפות ,היצנידרואוקב העיגפ ,םד ץחל רתי ,בל תקיפס-יא ,ןתש תריצא ,רויר ,הקמסה תושיגר ,הובג רירש חתמ ,העונת רתי ,לוק תאצוהב יוקיל ,העונתב הטילשב ישוק ,קותיש ,הרדשה טוח יבצעב תקלד ,הנרגימ ,םיילגרב תויוצווכתה ,באכל הכומנ ,תוריצע ,תששעב הרמחה ,הייארה הדשב םייוקיל ,וגיטרו ,תותיווע ,םייפעפע תחינצ ,הרוחש האוצ ,ןובאתב היילע ,םירוחט ,הביקב תקלד ,םיזג ,קוהיג ,לוכיע יישק ,ןושלה עבצב יוניש ,תיביכ תקלד ללוכ )סיטיטמוטס( הפה תקלד ,ילטקר םומיד תנתשה ,ןתש ןתמב תופיחד ,ןתשב םד ,ןתשה תיחופלש תקלד ,ןושלב תקצב תוליער ,םיינזוא באכ ,תושרח ,ןתשה יכרדב םימוהיז ,ןתש ןתמב הטילש יא ,רתי תלחמ ,םיקרפמ תקלד ,םיקרפמ באכ ,אמצ ,תרכוס ,תושבייתה ,ןוטנט ,ןזואל ינימ קשח ,תוגירח תובשחמ ,םירירש באכ ,םירירש תשלוח ,תינווינ םיקרפמ תומולח ,חור תוממורתה ,תישגר תוביצי יא ,)היצזילנוסרפד( ימצע לוטיב ,דורי ,רתי תמישנ ,המישנ רצוק ,)סיטיכנורב( תונופמס תקלד ,הניש תוערפה ,םיער המישנה יכרדב םוהיז ,סיטיסוניס ,המישנ תוערפה ,תואיר תקלד ,תרבגומ החיל הנבל השרפה ,ירוזחמ-ןיב םומיד ,)םישנב( הזחב באכ ,רוזחמ יבאכ ,תונוילעה ,הנקא ,הפמילה תוטולב תלדגה ,קיתרנ תקלד ,תסווה ןמזב רתי םומיד ,קיתרנהמ תונרקתה ,תויתלגומ תוסרומ תעפוה ,המזקא ,רועב שבוי ,רוע תקלד ,תוחרקתה הבוגת ,רואל תושיגר תבוגת ,תרבגומ העזה ,רתי רועיש ,)סיזוטרקרפיה( רתי רירשק ,תוירוע תוערפה ,)הארובס( בֶ לֶ ח תשרפה ,תנמגרא ,רואל תושיגרל הליער ,המוקואלג ,ןיעב באכ ,תימחל תקלד ,ןורוויע ,םעט דוביא ,חירה שוחב העיגפ ,ירוע ,תושישת ,תנווכמ אל העיצפ ,ןיע שבוי ,יניע םומיד ,הייארה דוקימ תלוכי ןדבוא ,באכ ,ףאב םיפילופ ,לגרב תקצב ,םוח יקזבה ,ןטבה תלדגה ,הזח באכ ,בג באכ .תוחישק ,םייניעל ביבסמ תקצב :םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות .תואקה ,תונופמס ץוויכ ,יפא םומיד ,לועיש ,עולה תקלד תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע !דליל תנתינה .וטרופש תודחוימ תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל האר התא רשאכ ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

www.health.gov.il

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=

AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל יבג לע עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה

-ל תחתמ שבי םוקמב ןסחאל שי ∙ .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .תירוקמה הזיראב ןסחא ∙ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, magnesium stearate, colloidal

silicon dioxide, HPMC, titanium dioxide, Polyethylene glycol 400.

.זוטקל ג"מ 35 הליכמ הילבט לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .דחא דצב היצח וק םע ןבל עבצב תוילבט 20 הליכמ הזירא לכ

תורבעמ ,מ"עב תורבעמ םיילארשי האופר ירצות המירת :םושירה לעבו ןרצי ∙ .לארשי 4023000 .2016 ראוני :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙

134.83.31477.00

ןולעב עדימה םלוא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה ינש ינבל םידעוימ הפורתהו

0116C

101108090

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה