אלקראן טבליות 2 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-02-2017

מרכיב פעיל:
MELPHALAN
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
L01AA03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
MELPHALAN 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
EXCELLA GMBH & CO.KG., GERMANY
קבוצה תרפויטית:
MELPHALAN
איזור תרפויטי:
MELPHALAN
סממני תרפויטית:
For the palliative treatment of multiple myeloma and of non-epithelial carcinoma of the ovary.
מספר אישור:
129 55 30948 00
תאריך אישור:
2019-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-02-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

03-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 2 תוילבט ןארקלא

.

Melphalan

2 mg

ג"מ 2 ןאלפלמ :הליכמ הילבט לכ .6 ףיעס האר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה ?הפורתה תדעוימ המל .1 בלש( תולחשה לש המוניצרקונדאבו הצופנ המולאימב לופיטל .)םדקתמ .ינקנח לדרח לש םיגולנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

.הפורתה הליכמ רשא םיפסונה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,ןארקלאב לופיטה ינפל .תונרקה וא יפרתומיכ לופיט הנורחאל תרבע וא רבוע התא

.הילכב היעב ךל שי

ץעייתה ,ךילע לח ליעל םיפיעסה דחא םא חוטב אל התא םא .הפורתה תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,םייחמצ םירישכתו הנוזת יפסות ,םשרמ אלל תופורת ללוכ אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא .)היפרתומיכ( תורחא תויסקוטוטיצ תופורת

םימוהיזב לופיטל תשמשמה הקיטויביטנא( תיסקידילנ תצמוח

.)ןתשה יכרדב תומקר וא םירביא לש הייחד תעינמל שמשמה( ןירופסולקיצ

סיזאירוספ ןוגכ םימיוסמ רוע יבצמב לופיטל וא הלתשה רחאל .)תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל וא המזקאו ןוסיחו הפורתב שומיש יאופרה תווצה וא אפורה םע ץעייתה ,ןסחתהל ןווכתמ התא םא ,וילופ ןוגכ( םימיוסמ םינוסיחש ןוויכמ תאז .ןוסיחה תלבק ינפל שומישה תעב םוהיזל ךל םורגל םילולע )תמדאו תרזח ,תבצח .ןארקלאב תוירופ הרהזא .םידלי דילוהל ןנכתמ התא םא ןארקלאב שמתשהל ןיא .םישנ לע םגו םירבג לע םג הלח וז תויציב רצייל קיספהל תולחשל םורגל הלולע ןארקלא ,םישנב

.תסוה תקספהלו העובק וא תינמז הדיריל םורגל הלולע ןארקלא ,םירבגב

.םיכשאה דוקפת לש יוכיד בקע ערזה תריפסב וא התא םא ןויריה עונמל ידכב ןימא העינמ יעצמאב שמתשה .אפורה םע תוצעייתהל הנפ .ןארקלא םילטונ ךגוז תב הקנהו ןויריה לולע אוה יכ ןויריהה ךלהמב ץלמומ וניא ןארקלאב לופיטה תירהש תבשוח תא ,תירה םא .רבועל ךיפה יתלב קזנל םורגל ינפל אפורה םע יצעוויה ,דיתעב תורהל תננכתמ תאש וא ךל תונורתיהו םינוכיסה תא לוקשי אפורה .ןארקלאב שומישה .ןארקלא תליטנב ךקוניתלו .אפורה םע תוצעייתהל ינפ .ןארקלאב שומישה ןמזב קינהל ןיא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 לופיטב החמומ אפור ידי לע קר ךל םשריהל הכירצ ןארקלא .ןטרסב וא םד תויעבב .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה .םימיאתמה םינמזב הפורתה תליטנ לע דיפקהל בושח .םימ סוכ םע התומלשב הפורתה תא עולבל שי

רישכתה .תוילבטה תא סועלל וא שותכל ,רובשל רוסא .יסקוטוטיצ וניה ןטרסה גוסב וא ךל שיש םדה תייעבב יולת ןארקלא לש ןונימה .)1 ףיעס האר( .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .ךרוצה יפ לע ,לופיטה ךלהמב ןונימה תא הנשי אפורהו ןכתיי שיש וא שישק םדא התא םא תונתשהל לוכי ןונימה םיתיעל .הילכב היעב ךל תוקידב עצבי אפורה ןארקלאב לופיטה תפוקתב :בקעמו תוקידב םדב םיאתה תריפס תא קודבל תנמ לע תאז .תויתרגש םד .ןונימה תא תונשל יושע אפורה ךכמ האצותכ .ךלש רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ .ךתא הפורתה תא לוטיל תחכש םא לוטיל ןיא .אפורל הנפ ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכב הלופכ הנמ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתב לופיט קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע ןארקלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה םיעיפומ םא םילוחה תיבל וא החמומה אפורל דימ תונפל שי :םיאבה םינימסתהמ קלח :לולכל םייושע ךכל םינימסתה ,תיגרלא הבוגת .רועה לע תדפרס וא םישוג ,החירפ

-

.םייתפשב וא םייפעפעב ,םינפב תוחיפנ

-

.הזחב תימואתפ הקעומו המישנב םיימואתפ םיפוצפצ

-

.)בל םוד בקע( הסירק

-

תויעב וא הפב באכ ,ןורג באכ( םוהיז וא הובג םוח לש םינמיס תריפסב הדיריל םורגל לולע ןארקלאב לופיט .)ןתשה יכרדב רשאכו ,םוהיזב םימחלנ םינבלה םדה יאת .םינבלה םדה יאת .םימוהיז שחרתהל םילוכי ,םהמ ידמ טעמ שי תשגרה וא יופצ יתלב םומיד וא היופצ יתלב הרובח לכ יושע הזש ןוויכ ,המישנ רסוח וא תרוחרחס ,תינוציק תופייע .םימיוסמ םד יאת רוצייב רסוח לע עיבצהל .)םוח אלל וליפא( בוט אל שיגרמ םואתפ התא םא תופסונ יאוול תועפות העיפומ תואבה יאוולה תועפותמ תחא םא אפורה םע ץעייתה :ךלצא רתויב תועיפומש )

very common

( דואמ תוחיכש יאוול תועפות הרשעמ דחא שמתשממ .םדה תויסטו םדה יאת רפסמב הדירי

.םילושלשו )תואקה( ילוח בצמ ,)הליחב( ילוח תשוחת .ןארקלא לש םיהובג םינונימב - הפב םיביכ .ןארקלא לש םיהובג םינונימב - רעיש תרישנ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש )

common

( תוחיכש יאוול תועפות 100 ךותמ .ןארקלא לש םיליגר םינונימב - רעיש תרישנ הילכב תויעב ילעב םישנאב - םדב האירוא לש תוהובג תומר .המולאימל לופיט םילבקמ רשא םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש )

rare

( תורידנ יאוול תועפות 10,000 ךותמ םהש ןוויכ םימודא םד יאת לש ךומנ רפסמ ךל שי הב הלחמ ףייע שיגרהל ךל םורגל לוכי הז רבד - תע םרטב םיסרהנ שאר יבאכל ךל םורגל לולעו תרוחרחסו המישנ רסח ,דואמ .)רועה לשו םייניעב ןבלה לש הבהצה( תבהצל םורגל וא המישנב םיפוצפצל וא לועישל םורגל תולולעש תואירב תויעב .המישנה לע תושקהלו תבהצל םורגל וא םד תוקידבב עיפוהל תויושעש דבכב תויעב .)רועה לשו םייניעב ןבלה לש הבהצה( .ןארקלא לש םיליגר םינונימב - הפב םיביכ .רועב דוריג וא תוחירפ הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל םדה ןטרס לש גוסל דיתעב םורגל לולע ןארקלאב שומישה םצעה חמל םרוג הז ןטרס .תינשמ הפירח הימקול ארקנה רצייל )םינבלהו םימודאה םדה יאת תא תרציימש םצעב המקרה( םינימסתה .היוקל הרוצב םידקפתמה םיאת לש לודג רפסמ בצמ .םד יפטשו םימוהיז ,םוח ,תופייע :םיללוכ הזה בצמה לש בר רפסמ םייק םא ואריש ךלש םדה תוקידבב עיפוהל יושע הז םידבועש םיאת ידמ טעמו יוארכ םידבוע םניאש םד יאת לש .ןיקת ןפואב .עיפומ םינימסתהמ דחא םא ירשפאה םדקהב אפורל הנפ קר תאז תושעל שי ךא לופיטה תא קיספהל ךרטצתו ןכתיי .אפורה תייחנהב :יאוול תועפות לע חוויד הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוותהו ןוטרקה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

2°C-8°C

( רוריקב ןסחא .םימי 60 ךשמב שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל

ריזחהל בושח ,לופיטה תקספה לע הרומ ךלש אפורהו הדימב ןתוא ךילשהל לכויש תנמ לע חקורל הפורתה תויראש לכ תא ךלצא ראשה .םינכוסמ םירמוח תכלשהל תויחנהה יפ לע .אפורהמ תשרופמ הייחנה יפ לע קר הפורתה תיראש תא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, crospovidone, colloidal

anhydrous silica, magnesium stearate, opadry white YS-1-

18097-A (hypromellose, titanium dioxide, macrogol).

קובקבב זורא ןארקלא :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תולוגע תוילבט 25 ליכמה קיטסלפ קקפ םע ההכ תיכוכז הילבט לכ לע .)

off-white

( טייוו ףוא דע ןבל עבצב תורומקו

‘ ינשה דצבו '

GXEH3

‘ דחא דצב טורח ,29 י"חל 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :םושירה לעב .51200 קרב-ינב .הינמרג ,טכואפ ,

GmbH

הלסקא :ןרציה םש ינוי :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2014

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 12955.30948 :תואירבה .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

21224 7.12.16

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה