אלפרליד 0.25

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ALPRAZOLAM
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05BA12
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ALPRAZOLAM 0.25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ALPRAZOLAM
איזור תרפויטי:
ALPRAZOLAM
סממני תרפויטית:
Treatment of symptoms of tension and anxiety, anxiety accompanied by depression and in panic states with or without phobia.
מספר אישור:
137 10 28371 00
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט דילרפלא ג"מ 1 ,0.5 ,0.25

:הליכמ הילבט לכ

:0.25 דילרפלא

Alprazolam 0.25 mg

,ג"מ 0.25 םאלוזארפלא :הליכמ הילבט לכ :0.5 דילרפלא

Alprazolam 0.50 mg

,ג"מ 0.50 םאלוזארפלא :הליכמ הילבט לכ :1 דילרפלא

Alprazolam

1.00 mg

,ג"מ 1.00 םאלוזארפלא .6 ףיעס האר - רישכתב םינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח הז ןולע ,הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה לא איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע .םינש 6 ליגל תחתמ םידליב הפורתב שמתשהל ןיא 18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .החכוה אל םהב הפורתה תוליעיו תוחיטב ,םינש תודחוימ תונוכת הלש ,םיניפזאידוזנבה תצובקל תכייש וז הפורת .הב שומישב הבר תוריהז תובייחמה .וז הפורת תליטנ םע דומצ יאופר בקעמב הבר תובישח שי

,תועובש 4-2 רחאל אפורל תונפל דפקה וז הפורת לטונ ךנה רשאכ

תועובש 12 דע( דבלב תורצק ןמז תופוקתל דעונ לופיטהש ןוויכ .)הפורתב שומישה תקספהל דע ןונימב הדיריה תפוקת תוברל הפורתה תעפשהש ךכל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש - .תחפת לע השקי הב תולת לש השק העפותל םורגל לולע הז שומיש - .הפורתה לוטיל קיספהל הלוחה ,חתמ :ןוגכ הלימג תועפותב הוולמ תרקובמ יתלב לופיט תקספה - ,העיז ,תוליחב ,תואקה ,ןטב יבאכ ,הניש ידודנ ,דער ,לובלב ,תונבצע .תותיווע יסופדב םייונישל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש םיתיעל

.תוינדרוט תובשחמו תוגהנתה הפורתהש ןוויכ ,הכילהה תעב רמשיהל ץלמומ םישישק לצא דחוימב

ששח שי ןכ לעו ףוגה תועונת םואיתב םיתיעלו תונריעב תמגופ .תוליפנ וא תודיעמל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .חתמו הדרח יבצמ לש הלקהל תדעוימ הפורתה .םיניפזאידוזנבה תצובקל ךייש ליעפה רמוחה :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךנה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא תצובקמ תורחא תופורתל וא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .םיניפזאידוזנבה יישק ,)סיברג הינטסאימ( הרומח םירירש תשלוחמ לבוס ךנה .הרומח דבכ תלחמ ,הנישב המישנ תוקספה ,המישנ .הרוגסה תיווזה סופיטמ )המוקואלג( תיקרבמ לבוס ךנה .םינש 6 ליגל תחתמ םידליב הפורתב שמתשהל ןיא לוזאנוקוטק :ןוגכ ,םיתיירטפ םימוהיזב לופיטל תופורת לטונ ךנה .לוזאנוקארטיאו :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא המישנה תכרעמ :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא ,הרוגסה תיווזה סופיטמ הפירח המוקואלג ןוגכ( םייניע ,)המטסא ןוגכ( /הילכה ,דבכה ,)תופורתב תלפוטמה החותפ תיווזמ המוקואלג .תותיווע וא )היספליפא( ןויפכמ לבוס ךנה םא ,ןתשה תכרעמ לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ,לוהוכלאב וא תופורתב ,םימסב תולתמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא תלחממ תלבס םא ,תוינדבוא תובשחמב הוולמ ןואכיד תשוחתמ .םילוח תיבב לופיט השרדש שפנ !תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש .היארה שוטשטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,םיניפזאידוזנבל דחוימב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע תא עדייל ךילע ,תיללכ המדרהב חותינ רובעל דמוע ךנהש הדימב .םאלוזארפלא לטונ התאש אפורה ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת .)היספליפאל ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל .חותינל םימידרמ םירמוח .)ןיאדוק ,ןיפרומ ,ןפיסקופורפ( םיקזח םיבאכ יככשמ .)םינימטסיה-יטנא( היגרלא דגנ תופורת .)ןימאסקובולפ ,ןילרטרס ,ןודוזפנ ןוגכ( ןואכידו הדרח דגנ תופורת .תוננטצהו לועיש דגנ תופורת .ןוירה תעינמל תולולג .הצמוח ירתוס .)ןיצימורתירלק ,ןיצימורתירא ןוגכ( הקיטויביטנא .)סוקלואל( ןידיטמיס .)תפחשל( דיזאינוזיא ,ןיציפמאפיר .)סדייאל( ריבאנוטיר ,ןידובודיז

תחפשממ( הינרפוזיכסב לופיטל תופורת ןוגכ הזוכיספ דגנ תופורת .)םיניזאיתונפה .)לוזאנוקרטיא ,לוזאנוקוטק( םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תופורת .לוהוכלא .םדב דילרפלא זוכיר תא תולעהל לולע - תוילוכשא ץימ .)םזאיטליד( הזח תקועתב לופיטלו םד ץחל תדרוהל תופורת תמר ,דילרפלא םע בולישבש ןוויכמ ,)בל תולחמב לופיטל( ןיסקוגיד .תולעל הלולע םדב ןיסקוגידה לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ,הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה לש העפשהה תא ריבגמ לוהוכלא הקנהו ןוירה רישכתהו רחאמ ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךנה םא אפורב ץעוויהל ךילע .רבועב עוגפל לולע .הקינמ ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב ןושיע לופיטה תלחתה ינפל אפורל ךכ לע חוודל שי ןשעמ ךנה םא .וז הפורתב הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םישיגרה םישנא לצא היגרלאל םורגל לולעו זוטקל ליכמ רישכתה .זוטקלל .זוטקל ג"מ 97.4 :הליכמ הילבט לכ :0.25 דילרפלא .זוטקל ג"מ 97 :הליכמ הילבט לכ :0.5 דילרפלא .זוטקל ג"מ 96.6 :הליכמ הילבט לכ :1 דילרפלא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה הילבט וא ג"מ 0.25 לש תחא הילבט אוה יתלחתה ןונימ :אוה ללכ ןונימה תא תולעהל רשפא .םויב םימעפ שולש ג"מ 0.5 לש תחא .םויב םימעפ 3 ,ג"מ 1 דע ימויה ינפל תנתינה הנמה תא תולעהל ןתינ ,ןונימב הילע תשרדנו הדימב .םויה ךלהמב תונרע חיטבהל ידכב ,הנישה ליחתהל רשפא ,תוילכב וא דבכב תויעבמ לבוס וא שישק התאו הדימב תולעהל ןתינ ,םויב םימעפ שולש דע םיימעפ ג"מ 0.25 לש ןונימב .יאוול תועפות תועיפומ אל םא ךרוצה יפל ןונימה תא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םימ טעמ םע הילבטה תא עולבל !סועלל ןיא .הילבטה תא שותכל וא תוצחל ןתינ ךרוצה הרקמב רשואש הדימב( וז הפורתב ךשוממ לופיט תפוקתב :בקעמו תוקידב .דבכ דוקפת ,ןתש ,םד תוקידב ךורעל שי )אפורה ידי לע םיהובג םינונימב הרידס החיקלב תורכמתהל םורגל לולע םלוזארפלא .תכשוממ הפוקתל תא םינחוב הלא תוביסמ .ןמזה ךשמב ותעפשהב הדירי םג ןכתית עובק רשק לע רומש .םיעובק ןמז יחוורמב וז הפורתב לופיטה תוליעי ןונימה תא םכיניב תויתפוקתה תושיגפל םאתהב עבקיש ךאפור םע .ךל םיאתמה ילאודיבידניאה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו ,םילוחה תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה תשוחת ,לובלב ,תוינונשי :רתי ןונימל תוירשפא יאוול תועפות .ךתיא .המישנ יישקו םד ץחלב הדירי ,רורב אל רוביד ,רוק תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .הלופכ הנמ לוטיל ןיא .האבה הנמל ןמזה עיגה ןכ םא אלא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי ימואתפ ןפואב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה תוארוה יפלו יתגרדה ןפואב אלא םינונימ תליטנ ירחא רקיעב הלימג תועפות לש םידדוב םירקמ םנשי ןכל ,)אפורה ידי לע רשואש הדימב( ךשוממ לופיט רחאל וא םיהובג הניש יישק ,החונמ רסח ,הדרח ןוגכ הלימג תועפות שיגרמ ךנה םא .אפורב ץעוויהל שי ,תרחא העפות לכ וא לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא :יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע דילרפלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי תועפותה תועיפומ םא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :תואבה תויתוגהנתה תועפותל םורגל לוכי דילרפלאב לופיט תוקוחר םיתיעל ,החונמ רסוח ,שפנ תרעס לשמל - תורומח תוירטאיכיספ וא ,החכש ,תויזהו םיטויס ,אווש תונומא ,םילא סעכ ,תונבצע ,תונפקות .תרחא תמלוה יתלב תוגהנתה וא ןואכיד ,לובלב ,םייפעפעה לש תוחיפנ ,המישנב וא העילבב ישוק ,םיימואתפ םיפוצפצ ףוגה לע עיפשמ דחוימב( דוריג וא החירפ ,םייתפשה וא םינפה ןתש ןתמב הטילש יא ,רידס אלו רבגומ בל בצק ,תלרח ,)ולוכ .ןתש תריצאו :תואבה תועפותה תועיפומ םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי ,ןורג באכ ,םוח ,םייתוגהנתה םייוניש ,רועב דוריג וא החירפ ,תויזה תשלוח ,םייניעהו רועה תבהצה ,ליגר אל םומיד ,ןורגב וא הפב םיביכ ,הנישב תוערפה ,תיביסרגא תוגהנתה ,רתי יוריג ,טקש יא ,םירירש ,תופייע ,דער ,ףוגה תועונת םואתב יוקיל ,חורה בצמב יוניש ,תותיווע ןבולו רועה לש הבהצה וא )היזנמא( ןורכיז ןדבוא ,תרבגומ השלוח .)תבהצ( םייניעה :הגיסנו תולת ינימסת ןפואב דילרפלאב לופיטה תא קיספמ התא םא םיעיפומ הלימג ינימסת הכורא הפוקת ךשמל הפורתה תא לטונ ,םיהובג םינונימ לטונ ,ימואתפ םורגל לוכי הז .תופורתב וא לוהוכלאב תולתמ תלבס/לבוס התאש וא רסוח ,חתמ ,תינוציק הדרח ,םירירש באכ ,שאר באכ ומכ תועפותל .תונבצעו הניש יישק ,חור בצמב םייוניש ,לובלב ,החונמ ,תוליחב :תואבה תועפותה עיפוהל תולוכי הגיסנ לש םירומח םירקמב תואיצמ רסוח לש השוחת ,םירירש תויוצווכתה ,ןטב יבאכ ,העזה ,תואקה תופכ לש לומינו השוחת רסוח ,רוא וא עגמ ,לוקל תושיגר ,קותינ וא .היספליפא יפקתה וא דער ,תויזה ,םיידיהו םיילגרה :דואמ תובורק םיתיעל תועיפומה תופסונ יאוול תועפות .תרוחרחסו תוביצי רסוח ,תוינונשי ,םונמנ :תובורק םיתיעל תועיפומה תופסונ יאוול תועפות קשחב םייוניש ,ןואכיד ,תואצמתה רסוח ,רבגומ אמצ ,ןובאיתה ןדבוא תויעב ,)היסקטא( תועונתב הטילשב ישוק ,)םישנו םירבג( ינימה ,רובידב תוערפה ,ןורכיז תויעב ,לקשמ יוויש לש תויעב ,היצנידרואוק ,שאר באכ ,שידא שיגרמ ,רע ראשיהל תלוכי רסוח ,זוכירב תוערפה ,הליחב ,הפב שבוי ,לושלש ,תוריצע ,תשטשוטמ וא הלופכ הייאר .תרבגומ קור תשרפה ,תואקה תשוחת ,ןטב באכ ,לוכיעה תכרעמב תוחונ יא ,וגיטרו ,בל תוקיפד תוצווכתה ,בג באכ ,הזחב באכ ,תונוילעה המישנה יכרדב םוהיז ,הלחמ שדוג ,ןתש ןתמב ישוק ,תיתואיצמ אל השוחת ,הדרח ,םירירש תיוועו יתלב תועונת ,תרבגומ העזה ,המישנ רצוק ,תצאומ המישנ ,ףאב ילג ,םייפגב באכ ,םיקרפמ יבאכ ,היסקרונא ,רבגומ ןובאית ,תוינוצר .תיגרלא תלזנ ,םוח :תוקוחר םיתיעל תועיפומה תופסונ יאוול תועפות ץויבב םייארקא םירדס יא ,היספליפא ,תוירוטומ תויעב ,תורעסנ ,לקשמב םייוניש ,םירירש תויוצווכתה ,םישנ לצא ישדוחה רוזחמבו שיגרמ ,תויזה ,הגירח תוגהנתהל םרוגה ,שגרנ וא םמורמ חור בצמ ,הביק לוקלק ,ןטבב תותיווע וא םיבאכ ,תוגירח תובשחמ ,סועכו ןיוע ,)סיטיטפה( דבכה לש תקלד ,דבכ דוקפתב תויעב ,תויביטקארפיה תוקל ,יניע ךות ץחלב הילע ,יטקליפנא קושו תויגרלא תובוגת ,תבהצ .םירבג לצא םיידשה תוחפנתה ,)הינוטסיד( םירירש חתמ ,תחדק ,תוליפנ ,םיבחרומ םינושיא ,םיינזוא יבאכ ,םיינזואב םיפוצפצ ץחל ,תורכיש תשוחת ,תושישת ,תויטיא ,תקצב ,רוקו םוח תשוחת ,םיילגרב הטילש רסוח ,תרומרמח ,העיגר תשוחת ,ץרמ תשוחת ,הזחב םוד תנומסת ,הדורי הרכה תמר ,הרכה דוביא ,תוינולמג ,םירירש תושקונ ,תושידא ,םינושמ תומולח ,םישוח לופרע ,הנישב רוביד ,הנישב המישנ תובשחמ ,תוינחצר תובשחמ ,ינלוח רוביד ,תיתבשחמ תויטיא ,הירופוא ןתמב תופיכת ,תירוטומ-וכיספ הטאה ,םיפחדב הטילש יא ,תוינדבוא תומר ,תדפרס ,רירקו חל ,קיבד רוע ,ףאהמ םומיד ,קנח תשוחת ,ןתש .םדה ץחלב הדירי ,םדב )ןומרוה( ןיטקלורפ לש תוהובג :העודי אל תוחיכשב תועיפומה תופסונ יאוול תועפות :לולכל םייושע םינימסתה .םיבצע תכרעממ קלחל ןוזיא רסוח .)ןופליע ,תרוחרחס( ןזואמ אל םד ץחלו תוריהמ בל תומיעפ .ןורגה וא םינפה לש תוחיפנל תמרוגה הרומח תיגרלא הבוגת .תועבצאה וא םיילגרה תופכב ,םיילוסרקב תוחיפנ תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג

-מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :0.25 דילרפלא

Lactose, Microcrystalline Cellulose (PH-101), Pregelatinized

Oxidized Potato Starch, Microcrystalline Cellulose (PH-102),

Magnesium stearate, Docusate Sodium, Colloidal Silicone

Dioxide, Sodium Benzoate.

:0.5 דילרפלא

Lactose, Microcrystalline Cellulose (PH-101), Pregelatinized

Oxidized Potato Starch, Microcrystalline Cellulose (PH-102),

Magnesium stearate, Docusate Sodium, Colloidal Silicone

Dioxide, Sodium Benzoate, Iron Yellow Oxide.

:1 דילרפלא

Lactose, Microcrystalline Cellulose (PH-101), Pregelatinized

Oxidized Potato Starch, Microcrystalline Cellulose (PH-102),

Magnesium stearate, Docusate Sodium, Colloidal Silicone

Dioxide, Sodium Benzoate, Indigo Carmine (E132).

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ היצח וק םע ,בהבהצ-ןבל עבצב תכרואמ הילבט :0.25 דילרפלא

."

" עבטומ הילע היצח וק םע ריהב בוהצ עבצב תכרואמ הילבט :0.5 דילרפלא

"

" עבטומ הילע הילע היצח וק םע ריהב לוחכ עבצב תכרואמ הילבט :1 דילרפלא

."

" עבטומ .תוילבט 10 ,20 ,30 ,60 ,100 ,1000 לש הזירא תמייק .םיקוושמ תויהל םיושע תוזיראה ילדג לכ אל המדיקה ,מ"עב תוימיכ תוישעת טצכ :ותבותכו ןרציה ,םושירה לעב יכאלמ תירק ,3 08.2014 :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב תופורתה םושיר רפסמ :תואירבה 1030128371 :0.25 דילרפלא

1030228372

:0.5 דילרפלא

1030328373

:1 דילרפלא חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

LFL 343 08/14

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה