אלפרוקס 0.5 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
ALPRAZOLAM 0.5 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N05BA12
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
ALPRAZOLAM
סממני תרפויטית:
Treatment of anxiety accompanied by depression. Treatment of panic states with or without accompanying phobia.
מספר אישור:
122172759500
תאריך אישור:
2011-03-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םיחקורה תונקתיפל ןכרצל ןולע ( םירישכת ) משתה " ו – 1896

אפורםשרמב תבייחוז הפורת

הפורתבשמתשתםרטב ופוסדעןולעה תאןויעב ארק

םיניפזאידוזנבלןכרצלןולעל המדקה

םיניפזאידוזנבהתצובקל תכיישוז הפורת , הבר תוריהזתובייחמהתודחוימ תונוכתהלש

הבשומישב .

בישח שי וז הפורתתליטנםעדומציאופרבקעמב הבר תו .

רחאלאפורל תונפל דפקהוזהפורת לטונ ךניה רשאכ 4-2 תועובש , דעונ לופיטהשןוויכ

דבלב תורצקןמז תופוקתל .

תחפתהפורתהתעפשהשךכל םורגל לולעהפורתבךשוממ שומיש . םורגל לולע הזשומיש

תולתלשהשק העפותל , להלוחה לעהשקיהב הפורתה לוטיל קיספה .

ןוגכ הלימג תועפותב הוולמ תויהלהלולע תרקובמ יתלבלופיט תקספה :

חתמ , תונבצע , לובלב , דער , הנישידודנ , ןטב יבאכ , תואקה , תוליחב , העיז , תותיווע .

הלץלמומ םישישק לצאדחוימב י הכילההתעב רמש , םיתעלותונרעב תמגופהפורתהשןויכ

ףוגה תועונתםואיתב , ו לע - תוליפנואתודיעמלששח שיןכ .

סקורפלא 52.0 מ " ג

סקורפלא 520 מ " ג

סקורפלא 1 מ " ג

תוילבט

בכרה :

ביכרמה ליעפה

לשהילבט לכ סקורפלא 52.0 מ " ג הליכמ : Alprazolam0.25mg

לשהילבט לכ סקורפלא 520 מ " ג הליכמ :

Alprazolam0.5mg

לשהילבט לכ סקורפלא 1 מ " ג הליכמ : Alprazolam1mg

םיביכרמ םיליעפיתלב

Lactosemonohydrate,corn starch,gelatin,magnesium stearate.

סקורפלאלשהילבט לכ 0.25 מ " ג סקורפלאלשו 0.5 מ " ג כהליכמ - 80 מ " זוטקל ג .

סקורפלאלשהילבט לכ 1 מ " הליכמ ג 190 מ " זוטקל ג .

צובק ה ופרת תיטי : םיניפזאידוזנב

תיאופרתוליעפ :

הדרחוחתמ יבצמבהלקהלתדעוימ הפורתה , ל ןואכידהוולמה הדרח ( הפורת םעבולישב

ןואכידב לופיטל ) לו קתה יפ הקינאפ .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

תצובקמ תורחאתופורתל ואויביכרממ דחאלתושיגר העודיםארישכתב שמתשהלןיא

םיניפזאידוזנבה .

םארישכתב שמתשהלןי ךניה ןוירהב , ואןוירה תננכתמ הקינמ .

שמתשהלןיא רישכתב םא לבוסךניה הרומח תואירתקיפסיאמ , תנומסתמ לשהרומח םוד

הנישב המישנ ( sleepapnea ) , םירומח המישנ יישקמ , הרומח דבכתקיפסיאמ וא תשלוחמ

הרומח םירירש ( סיברג הינטסאימ ) .

ןיא רישכתה תאתתל ליגל תחתמ םידליל 6 .

שמתשהלןיא ב רישכת לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמ םיאבהםירקמב :

דוקפתביוקילמרבעב תלבסואלבוסךניה םא : המישנהתכרעמ ( המטסאןוגכ ) , םייניעה

המוקואלג ןוגכ ) , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , םיבצעה תכרעמ ( היספליפא ) , תויעבמ

כידןוגכ תוישפנ הינרפוזיכסואןוא מו לוהוכלאל תורכמתה , תופורתל ואםימסל .

ךלשםוי םויהייחלע הפורתהעיפשת ךיא ?

לעותונרעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה בכרב הגיהנבתוריהזבייחמ ןכ , תלעפהב

תונרע תבייחמהתוליעפלכבותונכוסמ תונוכמ .

תונייתותשל ןיא ב םיפירחתואקשמוא תפוקת יטה לופ ב הפורת וז .

תורהזא :

תולתלםורגל לולעךשוממ שומיש ! ( המדקה האר ) .

ל ןיא תת ה תא הפורת רחא םדאל תותואנאלתורטמל שומישל ששחמ .

ואתובורק םיתיעלוזהפורתב שמתשהלןיא הפוקת אפורב ץעוויהל ילבמתכשוממ . ןיא

אפורב ץעוויהלילבמ תימואתפהרוצבוז הפורתלוטילקיספהל , ךרוצםייקיכ ןכתייותויה

יאוול תועפותמענמיהלתנמלע תיתגרדההרוצב ןונימה תאתיחפהל .

הדימב ו תיללכהמדרהב חותינרובעל דמועךניה , שי אפורה תאעדייל תליטנ לע וז הפורת .

וז הפורתב ךשוממ לופיט תפוקתב ( אפורהידילע רשואםא ) םדתוקידב ךורעל שי , ןתש

דבכ ידוקפתו .

שה היארה שוטשטלםורגללולעוזהפורתבשומי .

יהשלכ הפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניה םא , תליטנינפל אפורל ךכ לע עידוהלךילע

הפורתה .

רישכתה זוטקל ליכמ . הםא י וז הפורתתליטנינפל אפורה תאעדילשיזוטקלל שיגרךנ .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

ה םא י פורתלטונךנ תו פסונ ו ת , לוכ הנוזתיפסותוםשרמ אללתורכמנהתופורת ל , םא וא

תמייס תרחא הפורתבלופיט התעהז , יאואםינוכיסעונמל ידכלפטמה אפורל חוודל ךילע -

ןיבתובוגתמ םיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבה תוצובקהמתופורת יבגל דחוימב : תופורת

תיזכרמהםיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה ( ןוגכ : עגרהלתופורת ה , הנישל , ןוסניקרפל ,

היספליפאל , םייטוקרנ םיבאכ יככשמוםיחותינל םימידרמ םירמוח ) , תופורת לופיטל ב ד י ןואכ ,

הדרחב לופיטל תופורת , הולועישדגנ תופורת תוננטצ , היגרלאדגנ תופורת ( יטנא

םינימטסיה ) , הזוכיספתודגונתופורת ( הינרפוזיכסבלופיטלתופורתןוגכ ) , לופיטלתופורת

סדייאב ( ריוואנוטירןוגכ , ןידובודיז ) , ןידיטמיס ( סוקלואל ) , וירה תעינמלתולולג ן , הקיטויביטנא

םידילורקמהתצובקמ ( ןיצימורתיראןוגכ ) , ןיסקוגיד , םזאיטליד , ןיליפואית , יטנאתופורת

תויתירטפ התצובקמ - azole ( לוזנוקוטק ןוגכ , לוזנוקרטיא ) .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרה תוליעפל ףסונב , עיפוהל תולולע הבשומישהןמזב תועפות יאוול .

ןהתוצופנהיאוולהתועפות : םונמנ , תופייע , תוביצירסוח , היצנידרואוקתויעב תויעבו

העונתב . ןונימ תויולתןניה ולאתועפות , תופלוחולופיטה תליחתברקיעבתושחרתמ ךרדב

ללכ תולגתסה תפוקתרחאל רישכתל .

תואבהתועפותה עיפוהלתולולערתויהכומנ תורידתב : הפב שבוי , תוריצע , רועב תוחירפ ,

לושלש , היאר שוטשט , הליחב / תואקה , םירירשתשלוח , תורוחרחס .

תועפות הלא ךרדב תופלוח - רישכתלתולגתסההתפוקתרחאל ללכ .

םא תופלוח ןניאיאוולהתועפות א ו ןהש תודירטמ , לשי ץעייתה ה םע אפור .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

הינפתובייחמה תורידנ תועפות תידיימ אפורל : הנישב תוערפה , תוערפה תוגהנתהב

הבישחבו , תויזה , רתייוריג , החונמרסוח , יא - טקש , תותיווע , קומעםונמנ , תויטאפא .

תוכשמתמ ןהוהדימב אפורל הינפתובייחמה תורידנ תועפות : צמב יוניש חורה ב , לובלב ,

החכש , דער , לוכיעה תכרעמב תויעב , דבכה ןתשהו , שאר באכ , תופייע , תרבגומהשלוח ,

המישנ תויעב , ינימהדוקפתביוניש .

הלימג תועפותלשםידדוב םירקמ םנשילופיטה תקספה ירחא , ואםיהובג םינונימב רקיעב

ךשוממ לופיט רחאל ( ערשואוהדימב " אפור י .) ןכל , מ ךניה םא שיגר ולאןוגכ הלימג תועפות

העפותלכואהמדקהבוטרופש תרחא ( ה ןוגכ תרבג הפורתההחקלנ םרובעםימוטפמיסה

הליחתכלמ ) , הל שי י אפורבץעוו .

הזןולעבוניוצאלשיאוול תועפותשיגרמ ךניה ובשהרקמ לכב , ךתשגרהביונישלח םאוא

דימ אפורהםעץעייתהלךילע תיללכה !

ןונימ :

נימ ןו ךשמו ה עשומיש ל תוארוה יפ ה דבלב אפור . תוארוהיפלע השעייןונימביונישלכ

דבלב אפורה .

תצלמומה לופיטה תפוקתלע ואהנמהלע רובעלןיא .

לעעבקנשיפכ םיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהל שי - לפטמה אפורה ידי .

תרכזנשכ דימהנמ לוטיל שיבוצק ןמזבוז הפורתלוטיל תחכשםא , ךא ןפואםושב לוטילןיא

תונמיתש ב דחי !

הפורתהתוליעיותוחיטב ליגל תחתמ רעונוםידליב 19 וקדבנאל .

שומישהןפוא :

סועללןיא הילבטהתאשותכלוא ! שי תאעולבל הילבטה םימ טעמםע .

היצחה וק יפלעהילבטהתאתוצחל ןתינ ןמוסמה .

לופיטהתחלצהלעייסללכות דציכ ?

ךילע שהל עץלמוהשלופיטה תאםיל " אפורה י .

םעתוצעייתה אלל הפורתבלופיטה קיספהלןיאךתואירב בצמברופישלח םאםג ה אפור ,

יתגרדה ןפואב קרזאםגו . הפורתבשומישה הרידסהחיקלבתורכמתהלםורגל לולע

םיהובג םינונימב ו / וא תכשוממ הפוקתל . הדיריםגןכתת התעפשהב ןמזה ךשמב . יסמ תוב

לופיטה תוליעיתאםינחוב הלא םיעובק ןמזיחוורמב וזהפורתב . םעעובקרשק לע רומש

ךאפור , ךל םיאתמהילאודיבידניאה ןונימה תאםכיניבתויתפוקתה תושיגפל םאתהב עבקיש .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהל ץוחמ רוגסםוקמברומשלשיתרחא הפורתלכווז הפורת / תוקוניתוא

עו הלערה ענמתךכידיל .

הפורתהןמ דליעלבתועטב םא וארתיתנמתלטנםא , תיבלשןוימ רדחל דימ הנפ - םילוח ,

ךתיאהפורתהתזיראאבהו .

האקהלםורגת לא אפורמ תשרופמ הארוהאלל !

ךתלחמבלופיטל המשרנ וז הפורת ; קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב .

ךיבורקלוז הפורתןתיתלא , אךינכש ךירכמ ו .

ךשוחב תופורתלוטיל ןיא ! הנמהותיוותה קודב םעפלכב הפורתלטונךניהש . בכרה

םהלקוקז ךניהםאםייפקשמ .

הנסחא :

ל שי ןסחא תירוקמההזיראב לתחתמ - C º 25 .

הזיראהיאנתיפל םג / צלמומההנסחא םי , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת . םישל אנ

שכתהלשהגופתה ךיראתל בל רי ! קפסלשהרקמ לכב , תאךל קפיסשחקורב ץעוויהלךילע

הפורתה .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר

: סקורפלא 0.25 מ " ג

1004128174

סקורפלא 0.5 מ " ג 1221727595

סקורפלא 1 מ " ג 1221627596

עב אפרתודבעמ " מ , ת . ד . 405 , םילשורי 81003

נהזןולעטמרופ ע עבק " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י ץרמב 2011 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה