אלפוסיל 2 ב-1 שמפו רפואי עם מרכך

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-07-2019

מרכיב פעיל:
COAL TAR ALCOHOLIC EXTRACT
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
טופס פרצבטיות:
שמפו
הרכב:
COAL TAR ALCOHOLIC EXTRACT 5 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
קרקפת - חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PURNA PHARMACEUTICALS, BELGIUM
סממני תרפויטית:
Treatment of scalp disorders such as psoriasis seborrhoeic dermatitis scalping and itching (often associated with eczema) and dandruff.
מספר אישור:
060 84 27674 22
תאריך אישור:
2014-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-07-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה "1 -ב 2"

TM

ליסופלא ךכרמ םע יאופר ופמש :וזוכירו ליעפה רמוחה

Alcoholic Extract of Coal Tar 5.0% w/w.

."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ .תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתב שמתשהל ךילע .םירימחמ םימוטפמיסה םאב אפורל תונפל ךילע .ףסונ עדימל ?הפורתה תדעוימ המל .1

Psoriasis

( תחפס ,תשקשק ןוגכ תפקרקה רועב תוערפהב לופיט םיוולנה םישקשק תרסהו דרגב הלקה ,)

Seborrhoea

( תויבלח .המזקאל תובורק םיתיעל .יטילוטרק :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

Alcoholic Extract of Coal

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

.)6 ףיעס האר( .עוצפ וא קלדומ רוע לע וז הפורתב שמתשהל ןיא תיתלגומ תחפסב וא םיעצפב לופיטל הפורתב שמתשהל ןיא .)הלגומ תואלמ תויחופלשב הסוכמה ימומדא רוע( הפירח :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .ךבצמ תא רפשמ אל ופמשה םא חקורב וא אפורב ץעוויהל שי

12 ליגל תחתמ םידליב תוריהזב ופמש ליסופלאב שמתשהל שי .חקורה וא אפורה תצלמהב קרו יוריג עיפומו הדימב ופמש ליסופלאב שומישה תא קיספהל שי .תפקרקב ףוטשל שי עגמ לש הרקמב ,םייניעב רמוחה עגממ ענמיהל שי .םימימח םימב םירידנ םירקמבו רועהו םידגבה תא םיתכהל לולע ופמשה םע ףולחת רועה תמתכה .רעישה עבצב ינמז יונישל םורגל .לופיטה םויס .שמשה רואל תושיגרל םורגל לולע ופמשה שמשה רואל הכורא הפישחו ףוזיש תורונמב שומישמ ענמיהל שי .לופיטה ןמזב .דימ אפורל תונפל שי ,ופמשה תא תעלב תועטבו הדימב תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ :חקול התא םא דחוימב ,חקורל וא םידיזאיתה תצובקמ םינתשמ םינולוניווקורואולפה ,םינילקיצרטטה תחפשממ תוקיטויביטנא

םידימאנופלוסהו )תוישפנ תויעבב לופיטל( םיניזאיתונפ .שמשה רואל תושיגר םורגל תולולע הלא תופורת הקנהו ןוירה ,ןוירהב תא םא הפורתב לופיטה תליחת ינפל אפורב ץעוויהל שי .הקינמ וא ןוירהל סנכיהל תננכתמ .ןוירהל ןושארה שילשב הפורתב שמתשהל ןיא אדוולו בטיה ףוטשל שי ,הקינמו ופמש ליסופלאב תלפוטמ תא םא .ופמש לש תויראש ורתונ אל יכ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

Parahydroxybenzoate

( טאוזנביסקורדיהראפ הליכמ הפורתה בלשב קר תיגרלא הבוגת ןכתית( תיגרלא הבוגתל םורגל לולעה .)רתוי רחואמ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .עולבל ןיא .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב ינוציח שומישל :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה תוארוה יפל וא ,ךרוצה יפל עובשב םימעפ 1-2 :םישקשקב לופיטל .אפור תוארוה יפל וא ,עובשב םימעפ 2-3 :דרגו תויבלח ,תחפסב לופיטל .אפור רפתשי ךבצמש תנמ לע .תועובש 4 אוה ץלמומה לופיטה ךשמ שי ,תועובש 4 רחאל רופיש ןיאו הדימב .לופיטב דימתהל שי .אפורל תונפל :שומישה ןפוא .תוידוסיב םימב רעישה תא ביטרהל שי

תא הסכתש ךכ ופמש ליסופלא לש הבידנ תומכ חורמל שי

.רחא לפוטמ רוזא לכו רעישה ,תפקרקה תורצוויהל דע תוקד רפסמ ךשמב תוריהמ תועונתב תוסעל שי

.ףצק .םימב בטיה ףוטשל .4 .2-4 םיבלש לע בוש רוזח .5 ןמז )תופיפחה יתשב( תפקרקה םע עגמב תויהל ופמשה לע .תוקד 3-5 לש ללוכ התא םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב ופמשב שמתשהל ךילע .ףסונ עדימל קוקז שמתשהל ןתינ ,שורדה ןמזב ופמש ליסופלאב שמתשהל תחכש םא .ליגרכ לופיטב ךישמהלו תרחמל םויב ופמש ליסופלאב תשמתשה םא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןכתיי ,ץלמומהמ ההובג תופיכתב וא ץלמומהמ רתוי הבר תומכב .שמשל שיגר היהי רועהו אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ רחא והשימ וא דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע ופמש ליסופלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה םינמיסה םיעיפומ םא דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל ךילע :יאופר לופיטל קקדזתו ןכתיי ,םיאבה ,)תלרח( רועב דרגו החירפ :הרומח תויהל הלולעה תיגרלא הבוגת המישנ יישק ,הפה וא םינפה לש תוחיפנ רואל תושיגר וא רועב יוריג חתפתה םא :תופסונ יאוול תועפות ;ןפוד תאצוי הרוצב לילד רעיש וא רעיש תרישנ ;םייניעב יוריג ,תוימומדא ,שבי רוע ללוכ( רועב יוריג ;)רועב תדרגמ החירפ( המזקא םקרמב יוניש ;רעישה עבצב יוניש ;)רועב הריעב תשוחתו דרג רועב תוחיפנ וא החירפ ,באכ ;שמשה רואל תושיגר ;רעישה לפוטמה רוזאב בצמה לש םימוטפמיס םג תויהל תולוכי הלאה תועפותהמ קלח רחאל הנושארל תועפותהמ תחאב תלקתנ םא ,תאז םע .ךלש יאופרה ,הרימחה תועפותהמ תחא םא וא ,ופמש ליסופלאב שומישה תליחת .אפורב ץעוויהלו ופמש ליסופלאב לופיטה תא קיספהל שי ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל :יאוול תועפות לע חוויד הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.as

px?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי

אפורהמ

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ךא ,תועובש 5 ךשמב שמתשהל ןתינ הנושאר החיתפ רחאל .הגופתה ךיראתמ רחואי אל

-ל תחתמ ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Purified Water, Sodium Lauryl Sulphate, Ammonium Lauryl

Sulphate, Lauramide DEA, Herbal Fragrance, Hydroxy Propyl

Methyl Cellulose 2910, Citric Acid Anhydrous, Guar Hydroxy

Propyl Trimonium Chloride, Methyl Parahydroxybenzoate,

Propyl Parahydroxybenzoate, Patent Blue V (E 131).

ןבל קיטסלפ קובקב :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .ל"מ 250 לש חפנב קורי לזונ ליכמה ,ימעפ בר שומישל .םהוש ,1 תפקר 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :םושירה לעב

.היגלב ,סרופ ,סלקיטויצמראפ הנרופ :ןרציה םש .2013 רבמבונ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ .060-84-27674-22 :תואירבה ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז

17.6.19

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה