אלפא די 3 0.25 מקג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-04-2018

מרכיב פעיל:
ALFACALCIDOL
זמין מ:
TRUEMED LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A11CC03
טופס פרצבטיות:
קפסולות ג'לטין רכות
הרכב:
ALFACALCIDOL 0.25 MCG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
THERAMEX IRELAND LIMITED, IRELAND
קבוצה תרפויטית:
ALFACALCIDOL
איזור תרפויטי:
ALFACALCIDOL
סממני תרפויטית:
Renal bone disease (renal osteodystrophy), hypoparathyroidism, Hyperparathyroidism (with bone disease) - primary and tertiary. Neonatal hypocalcemia, Rickets and osteomalacia, Osteoporosis.
מספר אישור:
125 64 30474 00
תאריך אישור:
2012-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-04-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

12-12-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

12-11-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"קמ 0.25

®

D

3

אפלא ג"קמ 1

®

D

3

אפלא

תוסומכ בכרה :הליכמ הכר ןיטל׳ג תסומכ לכ

Alfacalcidol 0.25 mcg or 1 mcg

(1α hydroxyvitamin D

ג״קמ 1 וא ג״קמ 0.25 לודיסלקאפלא(

ןימטיויסקורדיה-אפלא-1[ - 6 ףיעס האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .״ףסונ עדימ“ .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ היגרלאל םורגל םילולעה םיביכרמ רפסמ הליכמ הפורתה תא ןויעב ארק ,ולא םיביכרמל םישיגרה םישנא לצא .2 ףיעסב תורהזאה התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד םתלחמ יכ ?הפורתה תדעוימ המל .1 הרושקה תומצע תלחמב לופיטל תדעוימ

אפלא

Renal bone disease

( תוילכ דוקפתל הערפהב ,היצלמואטסואו תככר ,)

]renal osteodystrophy[

תלחמ ללוכה( םזידיאוריתאראפרפיה ,םזידיאוריתאראפופיה .סיזורופואטסואו ינושילשו ינושאר )םצע :תיטיופרת הצובק .םיגולנאו

ןימטיו הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשת לא ויתורזגנ וא

ןימטיול ,לודיסלקאפלאל )יגרלא( שיגר ךניה ∙ הפורתה הליכמש םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא )ףסונ עדימ - 6 ףיעס האר( הליכמ הפורתה( היוסל וא םינטובל )יגרלא( שיגר התא ∙ לוכי רשא ,[םינטוב ןמש[

arachis oil

לש הנטק תומכ םיביכרמל םישיגרה םישנאב השק תיגרלא הבוגתל םורגל )ולא )הימצלקרפיה( םדב ןדיס לש תוהובג תומרמ לבוס התא ∙ לש תוהובג תומר שי וב בצמ( תודייתסהמ לבוס התא ∙ )ףוגה תומקרב ןדיס :םא אפורל רפס

D

3

אפלאב לופיטה ינפל םינבא תוברל ,הילכה דוקפתב יוקילמ לבוס התא ∙ .הילכב תוליעיב תעגופ( ןדיס תלד הטאיד לע דיפקמ התא ∙ .)הפורתה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא ∙ .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל םדב ןחרז וא ןדיס לש תוהובג תומר חתפל לולע ךניה ∙ ״יאוול תועפות“ 4 ףיעס האר( הפורתב שומישה ידכ ךות .אפורל ךכ לע עידוהל שי .)וז העפותל םינמיס רתאל ידכ .ךלש ןונימה רטשמב יוניש לוקשי אפורה םד תוקידב ךל ךורעי אפורה וז הפורתב לופיטה תפוקתב ∙ םילוחב ,םידליב דחוימב תובושח וללה תוקידבה .תורידס לש הובג ןונימב םילפוטמה םילוחב וא ,הילכב תויעב םע םדב ןחרזהו ןדיסה תמר תא וקדבי תוקידבה .

אפלא .וז הפורתב לופיטה ךלהמב ךרובע םושרל לוקשי אפורה

אפלאב לופיטה ךלהמב ∙ לע רומשל תנמ לע תאזו ןחרזל תרשקנה תפסונ הפורת .םדב ןחרזה לש הנוכנ המר תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע :תחקל ןנכתמ וא חקול התא םא חקורה ןיסקוגיד ןוגכ )בל תויעבל( בלה לש םידיזוקילג ∙ ןוגכ )הניש ידודנו הדרחב לופיטל( םיטרוטיברב ∙ לאטיברבונפ )תותיוועו היספליפאב לופיטל( תויטפליפא-יטנא תופורת ∙ ןודימירפ ,ןיפזמאברק ,ןיאוטינפ ןוגכ )תוריצעב הלקהל( ילרנימ ןמש ∙ לש תוהובג תומר תתחפהל( לופיטסלוכ ,ןימאריטסלוכ ∙ )םדה ינמוש )הביק ביכ לש העינמו לופיטל( טפלרקוס ∙ לופיטל( םוינימולא םיליכמה הצמוח ירתוס לש הלודג תומכ ∙ דיסקורדיה םוינימולא ןוגכ )לוכיע יישקו תברצב יישקו תברצב לופיטל( םויזנגמ םיליכמה הצמוח ירתוס ∙ םויזנגמ ןוגכ )תוריצעב לופיטל( םילשלשמ וא )לוכיע דיסקורדיה ןוגכ ,ןדיס רסוחב לופיטל ןדיס םיליכמה םירחא םירישכת ∙ טנוקולג ןדיס )םידיזאית ןוגכ( תונתשמ תופורת ∙ תולחמב לופיטל(

ןימטיו תוליכמה תורחא תופורת ∙ לורפיסלקוגרא ןוגכ ,)תומצעב הקנהו ןוירה ,ןוירהב ךניה םא הפורתב שומישל עגונב אפורב ץעוויהל שי .ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח .הקינמ ךניה םא אפורב ץעוויהל שי הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ התא םא .)םינטוב ןמש(

arachis oil

הליכמ

אפלא ∙ .הפורתה תא תחקל ןיא ,היוסל וא םינטובל יגרלא התא םא .לוטיברוס לש הנטק תומכ הליכמ

אפלא ∙ הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימייוסמ םירכוסל שיגר .וז .לושלשל םורגל לולעה ,לוטינמ הליכמ

אפלא ∙ םידליב שומיש תוחפ םילקושה םידליל תצלמומ הניא וז הפורת .ג״ק 20-מ תונוכמב שומישו הגיהנ ןמזב תונוכמ תלעפהב וא הגיהנה רשוכב העיגפ היופצ אל .וז הפורתב שומישה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל תוקידב עצבל שי ,ךרובע ןוכנה ןונימה תא עובקל תנמ לע םדב ןחרזהו ןדיסה תומר תא רטנל הרטמב ,עובק ןפואב םד .)תוילכב תויעבמ לבוס התא םא דחוימב( .םימ טעמ םע תוסומכה תא עולבל שי !סועלל ןיא דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ץלמומהמ הובג ןונימ .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו ,תואקה ,הליחב ,תיללכ השלוח ,ןובאית רסוחל םורגל לולע תרוחרחס ,לקשמב הדירי ,שאר באכ ,לושלש ,העזה ,השלוח .הבורמ הנתשהו ןואמיצ תשגרה ,)וגיטרו( הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא עיגה םא אלא ,רכזית רשאכ דימ הנמה תא חק .הלופכ תא לוטיל שי ןכמ רחאל .האבה הנמה לש ןמזה טעמכ .ליגרה ןמזב האבה הנמה םג .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי אלל לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא .אפורה םע תוצעייתה ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא קוקז התא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התאש .םהל ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע

אפלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תיבל וא דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי תויגרלאה תובוגתה לש םירקמב ,בורקה םילוחה :תואבה יישקל הליבומה ראווצב וא םינפב ,םייתפשב תוחיפנ ∙ םיפירח המישנ )הירקיטרוא( תדפרס וא החירפ ∙ קקדזהל לולע התא .הרידנ ךא ,הרומח דאמ העפות יהוז .זופשאל וא ףוחד יאופר לופיטל תועפותהמ תחאב תנחבה םא דימ אפורל תונפל שי :תואבה לושלש וא האקה ,הליחב ∙ הדירי ,ןואמיצ ,ןובאית רסוח ,היגרנא רסוחו תיללכ השלוח ∙ לקשמב העזה ∙ )וגיטרו( תרוחרחס ∙ שאר באכ ∙ הבורמ הנתשה ∙ הפב יתכתמ םעט וא הפב שבוי ∙ תומצעב וא םירירשב םיבאכ ∙ תוריצע ∙ :תופסונ יאוול תועפות :ןוגכ ,תוירוע תועפות דוריג ∙ החירפ ∙ תומודא תורובח לש הרוצב העיפומה ,רועב תדרגמ החירפ ∙ )הירקיטרוא( :הילכב תויעב לע תועיבצמה תועפות ןתש ןתמב תופיכתב הדירי ∙ ףוגב םינוש םיקלחב תוחיפנ ∙ ףוגה דצב באכב הוולמה םוח ∙ :הנוזתבו םזילובטמב היעב לע תועיבצמה תועפות )הימצלקרפיה( םדב ןדיס לש ההובג המר ∙ ןחרזה תמרב הילע םע םיטילורטקלאה ןזאמב הערפה ∙ )הימתפסופרפיה( םדב לע עיבצהל םילולעה םינמיס ןניה וללה יאוולה תועפות םינבא .תוילכב םינבא ןוגכ ,תוילכב היעב לש תוחתפתה בגה לש דחא דצב הדח תיוועל םורגל תולולע תוילכב .ןותחתה יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה יאוול תועפות לע חוויד תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getseque

nce.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

25°C

-ל תחתמ ,ךושח םוקמב ןסחאל שי ∙ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ ורזעי ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ .הביבסה לע רומשל ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ תוסומכ ג"קמ 0.25

D

3

אפלא

Filling:

Arachis oil, dehydrated alcohol, propyl gallate, dl-alpha-

tocopherol, citric acid anhydrous

Soft Gelatin Capsule Shell:

Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol,

sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed

starch, water), red iron oxide (E172), printing ink black,

water.

תוסומכ ג"קמ 1

D

3

אפלא

Filling:

Arachis oil, dehydrated alcohol, propyl gallate, dl-alpha

tocopherol, citric acid anhydrous

Soft Gelatin Capsule Shell:

Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol,

sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed

starch, water), titanium dioxide (E171), yellow iron oxide

(E172), printing ink black, water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוסומכ ג"קמ 0.25

D

3

אפלא ,םוח-םדמדא עבצב ,הפוקש אל ,תילבוא הכר ןיטל׳ג תסומכ תינמוש הסימת הליכמו ״0.25“ רוחש וידב עבטומ דחא דצב .ריהב בוהצ עבצב וא 60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 ליכמה םוינימולא רטסילב :הזירא .)תוקוושמ תוזיראה יגוס לכ אלש ןכתי( תוסומכ 100 תוסומכ ג"קמ 1

D

3

אפלא ,בהנש-תנמש עבצב ,הפוקש אל ,תילבוא הכר ןיטל׳ג תסומכ תינמוש הסימת הליכמו ״1“ רוחש וידב עבטומ דחא דצב .ריהב בוהצ עבצב וא 60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 ליכמה םוינימולא רטסילב :הזירא .)תוקוושמ תוזיראה יגוס לכ אלש ןכתי( תוסומכ 100 :םושירה לעבו ןרצי הווקת חתפ ,3190 ד״ת ,מ״עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

.49131

רבמבונ ךיראתב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2017

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה :תוסומכ ג"קמ 0.25

D

3

אפלא

125.64.30474

:תוסומכ ג"קמ 1

D

3

אפלא

125.65.30475

.רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

ALPH CAPS PL SH 220118

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה