אלמקס ג'ל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
AMINE FLUORIDE MIXTURE 3.319 G / 100 G; SODIUM FLUORIDE 2.21 G / 100 G
זמין מ:
SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTD
קוד ATC:
A01AA01
טופס פרצבטיות:
GEL
מסלול נתינה (של תרופות):
DENTAL
תוצרת:
GABA INTERNATIONAL AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
SODIUM FLUORIDE
סממני תרפויטית:
Routine prophylaxis against caries, individual and collective. Cases with a high tendency for caries. Treatment of sensitive dental necks.
מספר אישור:
064992160900
תאריך אישור:
2009-08-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-11-2020

Elmex gel moh 15/11/09,zk

טמרופ עעבקנהזןולע " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי .

רצלןולע םיחקורהתונקתיפלןכ ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארקלשי / הפורתבי

סקמלא ® ג ' ל

בכרה

3.319%

2.210% Amine Fluoride Mixture 297/335

(0.25% fluoride)

SodiumFluoride

(1.00% fluoride)

םיביכרמ םיליעפיתלב :

Propylene glycol, hydroxyethylcellulose, apple flavour,dl-menthone,peppermintoil,spearmintoil,

banana flavor, saccharin, de-ionized water.

תיטיופרתהצובק

תששעענומ .

תיאופרתוליעפ

םיינישהתששעדגנענומלופיט .

תושיגרםיינשבלופיט .

יאיתמ רישכתבשמתשהלן ?

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

סקלפרבהטילשרסוחלעעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא העילבה ) ןוגכ םידלי , נא ש תוילבגומםעםי וכו '( .

ליגלתחתמםידליבותוקוניתבוזהפורתבשמתשהלןיא 6 םינש .

ךלשיםאוזהפורתבשמתשהלןיא וטפא ת וא בםיפלקתמםיעצפ תיריר הפה .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא הקינמואןוירהבךניהםא , לבוסךניהםא / ואת

רבעבתלבס המישנהתכרעמדוקפתביוקילמ ) המטסאןוגכ .(

תורהזא

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , אפורלךכלעעידוהלךילע הפורתהתליטנינפל .

רתיתעילבלשהרקמב , בלחסוכדימתותשלשי .

הזרישכתלשםיביכרמהדחא ) propylene glycol ( החירפלםורגללולע .

גסקמלאתליטנרחאל ' םימירפסמלימטסיסדירולפתליטנקיספהלשיל .

תחיקל ןדיס , רישכתהתוליעיתאתודירומםוינימולאוםויזנגמ .

יבתובוגת ן - תויתפורת

לטונךניהםא / תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאואתפסונהפורתת , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיס - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : רתוסתופורת תו

פסותוןדיסתוליכמהתופורתואהצמוח י םירחאןדיס .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

הפהתירירףוליקואיוריג ) רידנ :( הנפ / אפורלי .

הפהרוזאבםינועצפ ) רידנ :( הנפ / אפורלי .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / נייוצאלשיאוולתועפותה תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעבו , ץעייתהלךילע

דימאפורהםע .

ןיבתובוגתויאוולתועפות - תוקוניתבוםידליבתויתפורת

דלילתנתינהתפסונהפורתלכלעןכויאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע / ה .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

דעהבלבוקמןונימ אפורהמתרחאהארוהר

םעםיינישהתאחצחצלשי ךרעב 1 ס " מ ) 0.5 רג ' ( לש גסקמלא ' ךשמבל 2-1 עובשבםעפתוקד . ףדועתאקורילשי

גה ' הפהתאףוטשלוחוצחיצהרחאלל רחאל 2-3 תוקד .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת 6 ש םינ .

הנישהינפלהלילברישכתבשמתשהלץלמומ .

ולכואתליטנינפלתוחפלהעשיצחלשןמזקרפןתמה / הייתשוא .

גהתעילבמענמיהלםידליהתאךירדהלשי ' לקףוטשלול תו חוצחיצהרחאלהפהתא .

םיש / בלי !

עולבלאל ! דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת .

2

Elmex gel moh 15/11/09,zk

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / הפורתהתזיראי

ךתיא .

האקהלםורגלןיא אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ורת ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפ ; רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / ךיבורקלוזהפורתי , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

רירקםוקמבוזהפורתרומשלשי .

יאנתיפלםג הזיראה / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 064 99 21609 00

ןרצי

אבאג לנוישנרטניא AG , וש ו ץי .

םושירהלעב

ןומולס , ןיול ו עבןייטשלא " מ ,

" ד 3696 , חתפ - הוקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה