אלידל קרם % 1

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
PIMECROLIMUS
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
קוד ATC:
D11AX15
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
PIMECROLIMUS 1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MEDA PHARMA GmbH & CO.KG, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
PIMECROLIMUS
איזור תרפויטי:
PIMECROLIMUS
סממני תרפויטית:
Elidel 1 % cream is indicated for the short-term treatment of the signs and symptoms of atopic dermatitis (eczema) and intermittent long-term treatment to prevent progression to flares in patients 3 months of age and above. Treatment with Elidel is indicated in patients in whom the use of conventional topical corticosteroids therapy is deemed inadvisable because of potential risks or in patients who are not adequately responsive to or intolerant of conventional topical corticosteroids therapy.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול ב-Atopic dermatitis העמידה לטיפול קודם בסטרואידים מקומיים.2. התחלת הטיפול בתכשיר תיעשה לפי אישור רופא מומחה ברפואת עור או אלרגיה ואימונולוגיה קלינית או ילדים או משפחה.
מספר אישור:
126 12 30517 00
תאריך אישור:
2012-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

יפלןכרצלןולע םיחקורהתונקת ) םירישכת ( משתה " ו – 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת .

ארק / שמתשת םרטבופוסדעןולעהתא ןויעבי / הפורתבי

םרקלדילא 1%

בכרה : לכ 1 ליכמםרקםרג :

Pimecrolimus10mg

םיליעפיתלבםירמוח :

Triglycerides,oleylalcohol,propyleneglycol,stearyl alcohol,cetyl alcohol,mono–anddi-

glycerides,sodiumcetostearlysulphate,benzyl alcohol,citricacid,sodiumhydroxide,

purifiedwater.

תיאופרתוליעפ :

לדילא יבכעמ תצובקמ תופורתלךיישורועהלשתקלדבלפטמהדיאורטס וניאשרישכת וניהםרק

ןירואניצלק םייחטש . דוריגהותוימומדאלותקלדלםימרוגרשא רועהלשםיאתבלעופרישכתה

המזקאלםיינייפואה . בלופיטלדעוימרועהלעשומישברישכתה – atopicdermatitis ) המזקא (

תוקוניתב ) ליגמ 3 הלעמוםישדוח ( , םידלי , לפטלןתינאלשואוביגהאלשםירגובמוםירגבתמ

דיאורטסוקיטרוקבםהב רועהלעםי .

יתמ ןיא רישכתבשמתשהל ?

יחרמת לא לדילא הקינימ ךניהםא הזחהרוזיא לע . דחאלתושיגרךלהעודיםא שמתשהלןיא

הפורתהיביכרממ .

ינפלאפורבץעוויהלילבמ הפורתבשמתשהלןיא חתה לופיטה תל :

ןוירהבךניהשתבשוחתא םא ואןוירהבךניהםא .

נכנםאאפורלעידוהלשי רישכתבשומישהךלהמבןוירהלתס .

הקינימךניהםא . בליעפהרמוחהםאעודיאל לדילא רועהלעהחירמרחאלםאהבלחלרבוע .

רועבםוהיזךלשיםא .

הםא לבוסךני / ןוסיחהתכרעמביוקילמ ת .

לבוסךניהםא / תיפוליק רועתקלדמ וא ןוטרתנתנומסתמ ת ) generalizederythroderma

תומדאתה ףוגהרועלכלשתיתקלד .

תורהזא :

שרנהמשלשוזמ הנושהרטמלרישכתבשמתשהלןיא ם .

העודיהניאךורא ןמזלשומישבתוחיטבהשתויהךשוממ ןמזלתופיצרברישכתבשמתשהלןיא .

םירידנםירקמב , ןטרסבולחםילפוטמ ) המופמילוא רועהןטרס לשמל ( יבכעמ םעלופיט ךלהמב

מוקמןירואניצלק י י םיללוכהם לדילא . יבכעמבשומישלהלחמהןיביתביס רשקחכוהאלתאזםע

םיימוקמןירואניצלק .

ןיא ל חורמ לדילא ינטרסלודיגכםידושחהרועבםיעצפלע ) חוטבךניאםא אפורהםעאדוולשי / ה

ךכב .(

חורמלןיא לדילא א לע ילאריוםוהיזבםיעוגנהרועבםירוז , ספרהלשמל . והיזלשהרקמב רועבם ,

לפטמהאפורלתונפלשי , םוהיזבלפטלךירצםדוקשןכתי .

יתוכאלמוא יעבט שמשרואלרועהתפישחמענמיהלשי , ףוזישתורונמללוכ , ואףוזישתוטימ

לוגס הרטלוארואבלופיט . תחירמרחאלץוחבההושךניהםא לדילא , הנגהםרקבשמתשהלךילע

מ רועהלעןגמהדומצאלדגבשובללו שמשהינפ . ךלהמבשמשלהפישחהןמזתא םצמצלשי

בלופיטה לדילא , רועהלעחורמ אלםרקהשכםג . ףסונב , תופסונםיכרדיבגלאפורבץעוויהלשי

שמשהמהנגהל .

םירמוחליכמ רישכתה ) ןוגכ : cetylalcohol,propyleneglycol,stearylalcohol

( םילולעה

יוריגלואתוימוקמתובוגתלםורגל רועב . תוינמזתונותמ תובוגתלםורגללולערישכתבשומישה

הבירצוא םוחתשגרהןוגכ ( , רועהיוריגלוא ) םדואודוריגלשמל ( החירמהרוזאב . חוודלשי

םירומחםינימסתהשהדימבאפורל .

יוריגלםורגלהלולעםיעצפלערישכתהתחירמ , םרקבלוהוכלאהתלוכת בקע .

בוגת תו יתפורת ןיב ו ת :

נךניהםא ו לט / תפסונהפורתת , םא וא תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמג , אפורלחוודלךילע

וכיסעונמלידכלפטמה ינ יא ואם - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת . ןוסיחתלביקשהדימב

חאל ור הנ , חורמלןיא לדילא ותוימומדאהגופתשדעןוסיחהתלבק םוקמ לע / תוחיפנהוא .

ופרישכתה לס ןפואבלע ק םדהרוזחמלתגפסנליעפהרמוחהלשדואמהנטקתומכורועהלעיביט

ןיבהתובוגתהתושחרתמ ובש - תויתפורת .( ןכל , תופורתןיבלרישכתהןיבתובוגתלתוריבסה

הכומנהניההפהךרדתוחקלנהתורחא .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , תולולעהבשומישהןמזב יאוולתועפותעיפוהל .

וםוחתשגרההניהרתויבהחיכשהיאוולהתעפות / םרקהתחירמ רוזאבהבירצוא .

תוחיכשיאוולתועפות : יוריג , םרקהתחירמרוזאבתוימומדאודוריג . קלד ו ןוגכרועבת

ילופ סיטילוק ) עישהיקיקזבתקלד תויתלגומלםורגלהיושעשר .(

תוחיכשאליאוולתועפות : הרמחה לופיטהדעוימ ורובעשבצמב , תפעסןוגכיקדייחרועםוהיז

(impetigo) , סקלפמיס ספרהןוגכםייפיגנרועימוהיז ) הטושפתקבלש ( , רועבתוכיכר

molluscumcontagiosum

( סקלפמיסספרההףיגנמהאצותכרועבתקלד (eczema

herpeticum)

, החירפ , באכ , וצקעתשוחת ץ , םישקשקתורצוויה , בוי תחירמ רוזאבתוחיפנוש

םרקה , תולבי , םביבסמ תומקרהורעישהיקיקזבםוהיז ) תויתלגומתוסרומ .(

תונותמ ללכךרדבןההלא יאוולתועפות , לופיטהלשםדקומ בלשבתועיפומותוינמז .

תופסוניאוולתועפות : שארבאכ , שודגףא ואתוררקתה , ןורגבאכ , תעפש , םוח , ילאריוםוהיז

לועישו . ןוגכרועבםיילאריוםימוהיז : רוקיעצפ , חורתועובעבא .

בלופיטלליבקמבלוהוכלא םיכרוצשםילפוטמבתורידנםיתיעל לדילא , תועפותשחרתהלתולולע

רועבםייוריגוא םינפהרוזאבהקמסהלשיאוול ) ןוגכ : החירפ , הבירצתשוחת , תוחיפנואדרג .(

תורידנםיתיעל , רועהעבצביוניששחרתהללולע ) רועהמ רתויריהבוארתויההכךפוהרועה

ביבסמש .( םירידנםירקמב , ןטרסבולחםילפוטמ ) המופמילוארועהןטרסלשמל ( לופיטהךלהמב

לדילא . תאזםע , בלופיטלהלחמהןיביתביס רשקחכוהאל לא לדי .

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוולתועפות :

להיגרלאןכתיתםירידנםירקמב לדילא , נלםורגתרשא יפ באכותוח , תדפרסוארועבהחירפ .

ףוצפצןוגכםינימסתבאטבתהלוהרומחתויהלהלולעתיגרלאההבוגתהדואמ םירידנםירקמב

ץחלתשוחת ואהזחבבאכוימואתפהמישנ , םייפעפעהתוחיפנ , םייתפשהואםינפה .

שיגרמךניהםא / בשומישהרחאלהלא םינימסתמדחאבה לדילא , קספה / הנפושומישהתא י / י

דימאפורל .

טמהאפורהתא עדיילשי פ בשומישהךלהמבתוחפנתמ הפמילהתוטולבםאל לדילא .

הובשהרקמ לכב שיגרמךני / וצאלשיאוולתועפותה הזןולעבוני , רהביונישלחםא וא ךתשג

תיללכה , דימאפורהםעץעייתהלךילע .

אפורמ תרחאהארוה רדעהבלבוקמ ןונימ :

םויבםיימעפםרקהתא חורמלשי , ברעבורקובב .

לעיהםע מ לשםימוטפמיסהוםינמיסהתו atopicdermatitis ) המזקא ( , לופיטהתאקיספהלשי

לדילא . בשמתשהלרוזחלשי לדילא ינמיסהלשתשדוחמהעפוהםע םימוטפמיסהום .

בשומישליחתהלשיחווטךורא לופיטב דילא ל המזקאלםינמיסהתעפוהםעדימ , עונמלידכ

הלחמהלשהרומחתוצרפתהוםינימסתהלשתוחתפתה .

ךות בצמברופישלחאלםא 6 תועובש , תינשאפורלתונפלשי . םיתיעל , תוארנתורחארועתולחמ

המזקא ומכ .

זהפורת חורמלתחכשםא בוצק ןמזבו , םינמזבחורמלךישמהלותרכזנשכדימהנמ חורמלשי

םיעובקה . ךירצשמ הלודגתומכתועטבתחרמ םא , בגנ / תפדועהתומכהתאי .

םיש / בלי :

עולבלאל ! הפורתהמתעלבשהדימב , עדוה / לפטמהאפורלי .

דילא ל דבלבינוציחשומישלדעונ .

ףאהךותבותואחורמלןיא , הפהואםייניעה . הלאםירוזאבםרקהחרמנתועטבםא , בגנלשי

םייקנםימבבטיהףוטשלוודירוהלתנמ לעבטיה .

תועטבהפלםרקהתאסינכהלואעולבלאלשבלםישלשי , םיידיהלעםרקהחרמנרשאכלשמל .

אהתא תוסכלןיא תמטוא השיבחבלפוטמהרוז .

שומישהןפוא :

רועהירוזאלכבםרקהתא חורמלןתינ , כ שארהללו , םינפה , רועהילפקוראווצה . תאחורמלשי

המזקאבעוגנהרוזאבקרוךא רועהלערישכתה .

רישכתבלופיטהרחאלהמזקאלםינימסתהלשתשדוחמ העפוהלשהרקמב , אפורבץעוויהלשי

לפטמה .

אבהןפואבםרקבשמתשהלשי :

ףוטש / שבייוי / םיידיהתאי .

חתפ / תרפופשהתאי ) נושארהםעפב חתפתהבה / תרפופשהתא י , םתוחהתאחותפלשי

קקפההצקבשהטילבבשומישךות .(

ץחל / אצוהותרפופשהלעי / ךעבצא לעםרקי .

חרמ / ולוכהסוכיעוגנהרוזאהשךכםרקהלשהקדהבכשי .

הסע / םרקהלשהאלמהרדחהלדעתונידעברועהתאי .

רוגס / תרפופשהתאהרזחבי .

ץחר / י מהרחאלםיידיהתא החיר ) םרקבתולפוטמ ןהםא אלא .(

םרקבשומישהרחאלדימתוחלםרק חורמלןתינ לדילא . לבא , הצחרהרחאל , םרק חורמלשי

בשומישהינפלתוחל לדילא .

לכותדציכ / לופיטה תחלצהלעייסלי ?

לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע - ידי - אפורה , לופיטהתאקיספהלשייופירגשוהםא .

U ענמ / רה י הלע !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגס םוקמברומשלשיתרחא הפורת לכווזהפורת / לעותוקוניתוא -

ענמת ךכידי / הלערהי .

הפורתהןמ דליעלבתועטבםא וא רתיתנמתלטנםא , הנפ / תיבלשןוימ רדחלדימי - םילוח ,

אבהו / ךתיאהפורתהתזירא י .

U האקהלםורגלןיא

U אפורמ תשרופמ הארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . ןתיתלא / וזהפורת י

ךיבורקל , ךירכמואךינכש .

U ךשוחבתופורת לוטילןיא

U ! הנמהותיוותהתא קודבלשי

U םעפלכב

U לטונךניהש / הפורתת . שי

קוקזךניהםאםייפקשמ ביכרהל / םהלה .

הנסחא :

איפקהלאל . לתחתמןסחאל º 25 .

תירוקמההזיראברומשלשי . שי רקבתרפופשהרומשל ט ןו . הרוגסתרפופשהרומשלשי .

החתפנתרפופשהשעגרמ , ךות הבשמתשהלןתינ 12 םישדוח .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל !

קפסלשהרקמ לכב , לךילע הפורתהתא ךלקפיסשחקורבץעוויה . תונושתופורת ןסחאלןיא

הזירא התואב .

סמ ' הפורתה םושיר : 00 30517 12 126

ןרצי : עבןשקדורפהמראפסיטרבונ " מ , הינמרג , רובע עבהמראפהדמ " מ , הינמרג

םושירהלעב : עבםראפאגמ " מ , ת . ד . 519 , ןורשהדוה 45105 .

עעבקנהזןולעטמרופ " דרשמי רבמטפסברשואוקדבנונכותותואירבה 2009 .

ELIPIL082011 P.1

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה