אלה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
ULIPRISTAL ACETATE 30 MG
זמין מ:
CTS LTD
קוד ATC:
G03AD02
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
LABORATOIRE HRA PHARMA , FRANCE
קבוצה תרפויטית:
ULIPRISTAL
סממני תרפויטית:
Emergency contraception within 120 hours (5 days) of unprotected sexual intercourse or contraceptive failure.
מספר אישור:
146323329900
תאריך אישור:
2011-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

טמרופ הז ןולע ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ

02/2016

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

01/2019

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

םשרמ אלל תקוושמ הפורתה אפור

הלא

הילבט

:הליכמ הילבט לכ

Ulipristal Acetate 30mg

לטסירפילוא) טצא

.(ג"מ

םיליעפ יתלב םירמוח

אר

ףיעס

תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכ

ל ,ןולעל ףסונב הפורת

הלא .תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכ םייק

ילעש ,בושח יתוחיטב עדימ ליכמ הז סיטרכ

תליטנ ינפל ,תעדל ך

הלא לע לועפלו הירחאלו .ויפ

תליטנ םרטב ןכרצל ןולעבו תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכב ןייעל שי

הפורת תא רומשל שי . .ךרוצה תדימב ףסונ ןויעל ןולעהו סיטרכה

.הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה ינפ

אפורה

וא

לא

חקורה

ליג לעמ תורענו םישנל םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

14

ליגל תחתמ תורענב .

14

הפורתה , .דבלב אפור םשרמ םע תקוושמ

הקוקז ךנה םא חקורב יצעוויה .הז ןולעב ןונימה ףיעסב תוארוהה יפ לע רישכתה תא לוטיל ךיילע .ףסונ עדימל

הפורתה תא לוטיל שי דימ

ןימ יסחי םויק רחאל אל ךא רחואי

) תועש

םימי

ןוויכ תאז דע ךפוגב דורשל לוכי ערזש

.ןימ יסחי םויק רחאל םימי

ךותמ :םירקמה לכב הליעי הניא הלא

ךרעב הפורתה תא תולטונ רשא םישנ

םישנ .תורהל תויושע

לוטיל ןתינ הלא ימי לכב) ישדוחה רוזחמה ךלהמב בלש לכב (שדוחה

א

העינמ יעצמאכ יתרגיש שומישל תדעוימ הניא הל

ץעוויהל שי

העובק הטיש תעיבקל אפור .ןוירה תעינמל

.ןוירהב רבכ תא םא תלעופ הניא הלא

םויק לש םירקמב הליעי הניא הלא .התליטנ רחאל םינגומ אל ןימ יסחי

1

.

תדעוימ המל

הלא

?

הניה הלא ןוירה תעינמל םוריח יעצמא ןמז קרפב

דע לש

) תועש

ינימ עגמ םויקמ (םימי וא ןגומ יתלב לשכ

מא לש ) שומיש וב השענ רשא ,העינמה יעצ ודנוקה םא :אמגודל ערקנ ,לפנ ם שמתשהל םתחכשש וא ,וב

תולולג לוטיל תחכש םא וא דעומב

תולולג לש ןכרצל ןולעב ןייעל שי (העינמה

תיטיופרת הצובק

לש יביטקלס רוטלודומ .ןורטסגורפל רוטפצרה

הליכמ הלא ה תא רמוח

טצא לטסירפילוא ליעפ

רשא לעופ

לש תיעבטה תוליעפה יוניש י"ע .ץויבה תא החוד הלא ,ךכמ האצותכ .ץויבה ךילהתל ינויחש ןורטסגורפ

2

.

שומישה ינפל הלאב

:

שמתשהל ןיא הלאב :םא

(תיגרלא) השיגר תא

Ulipristal acetate

(ליעפה רמוחה)

םיביכרמהמ דחא לכל וא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

יאר

ףיעס

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

:הפורתב שומיש

רפס ,הלאב שומישה ינפל

י

:םא אפורל

וא רחאמ ישדוחה רוזחמה

השח תאש

רקוב תוליחב) ןוירה לש םינמיס ושיגר ,

.ןוירהב תויהל הלולע תאש ןוויכ ,(םיידשב הניא הפורתה םייק ןוירה תענומ

הרומח המתסאמ תלבוס ךנה

הרומח דבכ תלחממ תלבוס ךנה

שי

.םינגומ אל ןימ יסחי םויק רחאל רשפאה לככ םדקומ הלא לוטיל ש תויודע ןנשי הלא הלולע

ליעי תוחפ תויהל

ילעה םע

וא השיאה לקשמב ה

) ףוג תסמ סקדניא

תויודע לבא , ב וא לקשמב רשק אלל ,םישנה לכל תצלמומ הלא ,ןכ לע .תויעמשמ דח ןניא הלא

דבלב םוריח יעצמאכ אוה הפורתב שומישה

שומיש ןפוא םושב ףילחמ וניאו (יוביגכ .רידס ןפואב העינמ יעצמאב

יתרגש שומישל העינמ יעצמאל עגונב אפורב ץעוויהל ץלמומ .ךל םיאתמה

הדיריל םורגל הלולע הלא תליטנ תינמז ןוגכ ,םיילנומרוה העינמ יעצמא לש תוליעיב .ןוירה תעינמל תוקבדמ וא תולולג יעצמאב שמתשהל ץלמומ ,הפורתה תליטנ רחאל ,אבה ישדוחה רוזחמה תעפוהל דע ינימ עגמ לכב (םודנוק ,אמגודל) ינכמ העינמ םא םג ב ףסונב תשמתשמ תא מרוהה העינמה יעצמא .םיילאנו

ןיא

םוריח יעצמאל ליבקמב הלאב שמתשהל רחא תעינמל

ןוירה

ליכמה) רמוח

םשב

לרטסגרונובל

Levonorgestrel

תליטנ

םוריח יעצמא רחא עוגפל הלולע ןוירה תעינמל .הלא לש התוליעיב

םויק לש םירקמב הליעי הניא הלא .התליטנ רחאל םינגומ אל ןימ יסחי

נגומ אל ןימ יסחי םויק .ןוירהל ליבוהל לולע שדוחה ךלהמב תע לכב םי

אפורל תונפל שי ,ןוירה לכב ומכ ,הפורתב שומישה רחאל ןוירהל תסנכנו הדימב

יאר) ףיעס

"

ןוירה

הקנה

"תוירופו

ב תוקבדיהמ הנגמ הניא הפורתה

HIV

עגמ ידי לע תורבעומה תורחא תולחמב וא .ינימ

תקבדנ יכ תששוח תא םא .ולא תולחממ ךיילע ןגהל לוכי םודנוקב שומיש קר הז גוסמ הלחמב

.אפורל ינפ

:תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

תא םא תחקול םא וא , תחקל נורחאל

ה

,

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת

ו

יפסות הנוזת

,

חקורל וא אפורל ךכ לע ירפס

תופורת ןנשי טילחי אפורהו ןכתי ,הלא םירקמב .הלא הפורתה תוליעי תא תיחפהל תולולעה ליכמה ימחר ךות ןקתה ןוגכ) ילנומרוה וניאש ןוירה תעינמל םוריח יעצמא לש רחא גוס ךל םושרל .(תשוחנ

תא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב תחקול

ךלהמב תואבה תופורתה תא תחקל וא

םינורחאה תועובשה

ןוגכ) היספליפאב לופיטל תומיוסמ תופורת ןיאוטינפ

פסופ

,ןיאוט

פזברקסקואןודימירפ ,ןי

ןיפזמברק

לטיברבונפ

םיטרוטיברבו

סדייאב לופיטל תומיוסמ תופורת ןוגכ)

ריבנוטיר

נ ,זנריואפא ןיפריב

תופורת תומיוסמ לופיטל

תפחשב

:ןוגכ) ןיציפמפיר ןיטובאפיר ,

לופיטל הפורת (ןיבלופואסירג) םייתיירטפ םימוהיזב

) םוקירפיה תוליכמה תויחמצ תופורת

St. John's Wort

הדרחו ןואכידב לופיטל

ןומרוהה תא ליכמה םוריח יעצמא םע תינמז וב הפורתב ישמתשת לא

Levonorgestrel

.הלא תוליעיב הדיריל םורגל תולולע ולא תופורת יתש תליטנ

תיחפהל הלולע הלא ) םיילאנומרוה העינמ יעצמא לש תוליעי תמגודכ תולולג

תוקבדמו ןכל .( .אבה רוזחמה תעפוהל דע (םודנוק ןוגכ) םיינאכמ הנגה יעצמאב ףסונב שמתשהל שי

הפורתב שומיש ןוזמו הלא

ןתינ הלא תא לוטיל ,ינפל וא םע ירחא החורא

,ןוירה הקנה

תוירופו

:

ןוירה

תליטנ ינפל הלא ךלש רוזחמה םא , רחאמ

שי

רפסל

אפור

חקורל וא

ןוירה תקידב תושעל וא ידכ םייק ןוירה לולשל

אר

רהזא" ףיעס תודחוימ תו

הפורתב שומישל תועגונה

.("

הלא

איה יעצמא

עינמ

ןוירה

ןוירה תעינמל תשמשמה ותורצוויה ינפל דוע ןוירהב רבכ תא םא .

הלא הניא

םייק ןוירה הקיספמ

םא ןוירהל תסנכנ ףא לע

תליטנ הלא ךכל תויאר ןיא , לע עיפשהל הלולע הלאש

.ךלש ןוירהה

ןוירהל תסנכנו הדימב תורמל אדוול ידכב אפורל תונפל שי ,ןוירה לכב ומכ ,הפורתב שומישה םא וא םומיד וא םיקזח ןטב יבאכ תחתפמ תא םא דחוימב בושח רבדה .ימחר ץוח וניא ןוירההש וא תורצוצחב חותינ ,ימחר ץוח ןוירה רבעב תרבע םוהיז

ב ינורכ ןימה ירביא

הקנה

קינהל ןיא עובש ז קרפ ךשמב .הפורתה תליטנ רחאל הז ןמ ץלמומ ךופשלו בואשל

תא

בלחה

לע לע רומשלו תורגל תנמ ה תלוכי .הקנה

קוניתה לע הקנהה תעפשה ךשמב תליטנ רחאל עובש הפורתה .העודי הניא

תוירופ

ךלש תוירופה לע העיפשמ הניא הלא

דיתעב

אל ןימ יסחי םויק לש םירקמב הליעי הניא הלא .התליטנ רחאל םינגומ

העינמ יעצמאב שמתשהל דואמ בושח ,ןכל םודנוק ןוגכ םסוח

אר

"

תועגונה תודחוימ תורהזא

הפורתב שומיש

"

.אבה ישדוחה רוזחמה תעפוהל דע

רחאל

שומיש הפורתב ליחתהל ךנוצרב םא , ךישמהל וא תליטנב

וה העינמ יעצמא ןוגכ ילנומר ןוירה תעינמל תולולג

לוכי תא

תאז תושעל

יכרטצת

יעצמאב שמתשהל םסוח העינמ ןוגכ ודנוק המגרפאיד וא ם

.ךלש אבה רוזחמה דע

הגיהנ ב שומישו תונוכמ

ומישה

תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב

תוינונשי ,הייאר שוטשט

וא/ העיגפ

זוכירב

יאר) קרפ

"

יאוול תועפות

"

םא תא שח

תונכוסמ תונוכמ ליעפהל ,בכרב גוהנל ןיא הלא תועפותב .תונרע תבייחמה תוליעפ עצבלו

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הליכמ הלא הפורתה זוטקל

.טארדיהונומ

תלבוס ךנה יכ אפור י"ע ךל רמאנ םא

תוליבס יא

ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םימיוסמ םירכוסל .הפורתה תליטנ

3

.

ישמתשת דציכ הלאב

?

ךילע

םע קודב

אפור

וא

חקור

החוטב ךניא םא

רישכתה לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

ןונימה

לבוקמה

אוה

אל ךא רשפאה לככ םדקומ ,תחא הילבט רחואי

) תועש

(םימי .שומיש וב השענ רשא ,העינמה יעצמא לש לשכ וא ןגומ יתלב ינימ עגמ םויקמ

תשמתשמ ךנה םא יל יכישמה ,םיילאנומרוה העינמ יעצמאב תוא לוט

תליטנל רשק אלל) ליגרכ

(הפורתה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

שי .םימ םע הפורתה תא עולבל

הסיעל/היצח/השיתכ יבגל עדימ ןיא

.הילבטה לש

(שדוחה ימי לכב) ישדוחה רוזחמה ךלהמב בלש לכב הפורתה תא לוטיל ןתינ

תחא תלטונ תא םא קרפב תוניוצמה תופורתהמ

םא וא ,("הלאב שומישה ינפל") ךלהמב הלא תופורתמ תחאב תשמתשה

תויהל הלולע הלא הפורתה ,םינורחאה תועובשה .ךרובע הליעי תוחפ

ילנומרוה ונניאש ןוירה תעינמל םוריח יעצמא לש רחא גוס ךל םושרל טילחי אפורהו ןכתי .(תשוחנ ליכמה ימחר ךות ןקתה ןוגכ)

.הפורתה תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע יצעייתה

ךות האקה לש הרקמב

תפסונ הילבט לוטיל שי ,הפורתה תליטנמ תועש ירשפאה םדקהב

תליטנ רחאל .התליטנ רחאל םינגומ אל ןימ יסחי םויק לש םירקמב הליעי הניא הלא הל שי ,הפורתה העינמ יעצמאב שמתש םודנוק ןוגכ םסוח םעפ לכב

ןימ יסחי תמייקמ תאש .םינגומ אל

.םימי רפסמב רחאי אבה רוזחמהו ןכתי ,הפורתה תליטנ רחאל

הדימב הלעמלב רחאמ רוזחמהו

םימי

ונשי ) גירח םומיד מ דבכ ןמזב (דואמ לק וא דוא אבה רוזחמה ,תואקה ,תוליחב ,ןטב יבאכ , תושיגר םיידשב .ןוירהב תויהל הלולע תא ,

שי עצבל

דימ

קידב ןוירה ת .אפורל תונפל שי ,ןוירהב תאו הדימב .

תלטנ םא רתוי הובג ןונימ

םיחוויד םימייק אל

םא ךא הלא לש ץלמומה ןונימהמ הובג ןונימ תליטנמ תוקיזמ תועפשה ל רתי תנמ תלטנ

וא םא נפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב

דימ וא אפורל רדחל

םילוח תיב לש ןוימ בהו

תא תזירא .ךתיא הפורתה

הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

יבכרה .הפורת תלטונ ךנהש .םהל הקוקז ךנה םא םייפקשמ

.חקורב וא אפורב יצעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

ומכ

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע הלאב שומישה ,הפורת לכ תושמתשמהמ ילהבית לא . .ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכתי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל

תואקהו תוליחב ,ןטב יבאכ ,םיידשב תושיגר ןוגכ יאוולה תועפותמ קלח תולולע םינמיס םג תויהל ישדוחה רוזחמה םא .ןוירה לש ךלש רחאמ הפורתה תליטנ רחאל הלא םינימסת הווח תאו שי , תקידב עצבל .ןוירה

יאוול תועפות תוחיכש

common

תועפות תועיפומש

1-10

ךותמ תושמתשמ

הליחב

ןטב באכ ,האקה

ןטבב תוחונ רסוח וא

םיידשב תושיגר ,םייכריה ןגאב םיבאכ ,רוזחמ יבאכ

ייוניש ,תרוחרחס ,שאר באכ

חור בצמ

בג באכ ,םירירש יבאכ תופייע ,

יאוול תועפות ) תוחיכש ןניאש

uncommon

תועפות

ב תועיפומ

1-10

תושמתשמ ךותמ

1,000

,תברצ ,לושלש הפב שבוי

תכרעמב תוחיפנ

לוכיע

(םיזג)

גירח ילניגו םומיד

רידס אל וא

םומיד

וא ךשוממ יתסו

,ליגרהמ דבכ םדק תנומסת ,תיתסו ,תיקיתרנ השרפה

,קיתרנב יוריג

קשחב םייוניש

ינימ

םוח ילג

םייוניש ןובאתב

תוישגר תוערפה ,הנרגימ ,תוינונשי ,הניש תויעב ,תונבצע ,הדרח , היארב תוערפה

תעפש

דרג ,רועב תועיצפ ,הנקא

הלחמ תשוחת ,תורומרמצ ,םוח

תועפות יאוול תורידנ

rare

תועפות

ב תועיפומ

1-10

תושמתשמ ךותמ

10,000

יסחי םויק ןמזב םיבאכ ,ןימה ירבאב דרג וא םיבאכ

תמייק הטסיצ תוצצופתה ,ןימ ליגרהמ םילק םירוזחמ ,הלחשב

זוכירב תוערפה

וגיטרו ,תואצמתה רסוח ,דער , תופלעתה

ןורגב שבוי

םעטה שוחב יוניש

תושיגר ,תוימומדא) םייניעב

(רואל תושיגר

(הירקיטרוא) דרגב הוולמה רועב החירפ

אמצ

,יאוול תעפות העיפוה םא תלבוס תא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא תעפותמ אלש יאוול הניוצ

ךילע ,ןולעב הל םע ץעיית

ה

.אפור

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיק "יתפורת לופיט בקע יאוול תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

:רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers

EffectMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ חווטו םתייאר הארוה אלל האקהל ימרגת לא .הלערה יענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

.אפורהמ תשרופמ

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

שי ןסחאל מ הכומנה הרוטרפמטב

רואמ ןגהל תנמ לע תינוציחה הזיראב ,

תוחלמו

6

.

:ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose Monohydrate, Povidone K30, Croscarmellose Sodium, Magnesium

Stearate

הליכמ הילבט לכ

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הילבט הניה הלא

ןבל עבצב

תנמש ספדה םע הלוגע ,

"

ella

"

.םידדצה ינשמ

לכ הספוק .תחא הילבט הליכמ

לעב

ה

םושיר :ןאוביו

,מ"עב טצכ

שרחה בוחר

ןורשה דוה ,

:ןרצי

תודבעמ

,המראפ ןויטאש תפרצ ,

ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

02/2016

הב ןכדועו דרשמ תוארוהל םאת ךיראתב תואירבה

01/2019

סמ רפ

ר

י

הפורתה םוש :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

146-39-33469

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה