איקאקור 120 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
VERAPAMIL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C08DA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
VERAPAMIL HYDROCHLORIDE 120 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
VERAPAMIL
איזור תרפויטי:
VERAPAMIL
סממני תרפויטית:
Angina pectoris, cardiac arrhythmias, hypertension.
מספר אישור:
039 47 21913 00
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

.ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) ישכת םיר ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

רוקאקיא

40 מ " ג

תוילבט 80 מ " ג

תוילבט 120 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Verapamil HCl 40 mg Verapamil HCl 80 mg Verapamil HCl 120 mg

יעפיתלבםיביכרמ םיל

Lactose monohydrate, starch,

microcrystalline cellulose,

gelatin, talc, sodium starch

glycolate, magnesium

stearate, HPMC 2910,

titanium dioxide,

polyethylene glycol,

erythrosine aluminium

lake. Lactose monohydrate, starch,

microcrystalline cellulose, gelatin, talc,

sodium starch glycolate, magnesium

stearate, polydextrose FCC, titanium

dioxide, HPMC 2910, macrogol/PEG

4000, polyethylene glycol,

erythrosine aluminium lake, brilliant

blue FCFaluminium lake FD&C Blue

No.1. Lactose monohydrate, starch,

microcrystalline cellulose,

gelatin, talc, sodium starch

glycolate, magnesium stearate,

HPMC 2910, titanium

dioxide, polyethylene glycol,

brilliant blue FCF aluminium lake

FD&C Blue No.1.

הליכמהילבטלכ : הליכמהילבטלכ : הליכמהילבטלכ

40.0 מ " זוטקלג , 0.08 מ " ןרתנג 80.0 מ " זוטקלג , 0.16 מ " ןרתנג 120.0 מ " זוטקלג , 0.24 מ " ןרתנג

תיטיופרתהצובק

ןדיסתולעתםסוח .

תיאופרתוליעפ

בלהתקועתבלופיטל , בלהבצקבתוערפה םדץחלרתיו .

מ רישכתבשמתשהלןיאית ?

הקינמךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

םאוזהפורתבשמתשהלןיא ןוגכבלבתויעבךלשישעידומךאפור : ךומנםדץחל ) לתחתמילוטסיסךרע - 90 מ " מ

תיפסכ ( ךומנדואמםדץחלוא ) םלהלשהרקמבאמגודל shock ( , םיכוביסםעבלףקתה , בלתקיפסיא , ואףורפר

ירודסורפרופרפ תוולתמוילא תפסונהכלוהתליסמ ) אמגודל : תעפות Wolff-Parkinson-White וא Lown-Ganong-

Levine .(

םאוזהפורתבשמתשהלןיא אשונךניא / לבוסךניהשעידומךאפורובלבצוקת / ת הגרדמבלתמיסח יינש ה וא

ילש תיש , תלחמוא sick sinus symdrome ) םיתיעלהוולמיתיאקפוד אריהמקפודיפקתהב רבעמבהמיסחו

םיילמשחהםייוריגה ( .

אפורלעידוהלךילע / חוטבךניאםארוקאקיאתליטנםרטחקור / ה .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

ןוירהבךניהםא , סנכיהלךתנווכב ןוירהל . לימפרווה , ) רישכתבשליעפהרמוחה ( ךלשםדהתכרעממךרדרובעללולע

קוניתהלא .

וא לבוסךניהםא / ובלהדוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת / כוא םדיל ) האר / ףיעסבהלעמלי " שמתשהלןיאיתמ

רישכתב (" , הילכהואדבכה / ןתשהתכרעמ וא לבוסךניהםא / םיבצעהתכרעמבהלחממת , גכ ןו םירירשןווינ , תשלוח

םרירש (myasthenia gravis) .

חוטבךניאםא / ה נהתולחמהמתחאךלשיש " ל , חקורהואאפורבץעוויהלשי .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

עםוגפלותורוחרחסואשארבאכלםורגללולעוזהפורתבשומישה " תוליעפבתוריהזבייחמןכלעותונריעבךכי

בכרבהגיהנגוסמ , תונריעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפהב .

תורהזא

זוטקללםישיגרהםישנאלהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

וזהפורתבלופיטהתפוקתךשמבםיפירחתואקשמואתונייתותשלןיא .

םדץחלתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב , א . ק . ג . , צק דבכדוקפתובלב .

Ikacor tablets 02.11.2011, SY

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיס - וגתמםיעבונהתוליעי ןיבתוב - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב :

ןיריפסא .

םדלולידלתופורת ) םדתשירקדגנ (

תונתשמתופורתללוכםדץחלתדרוהלתופורת , ימסוח - אתיב לולורפוטמואלולונרפורפןוגכ , ןוגכאפלאימסוחוא

ןיסוזרפואןיסוזרט .

דיניאקלפןוגכבללתופורת , , ןידיניכ , סיד דימריפו , סילטיגידואםיטרטינ .

תפורת ןיליפואית ) המטסאל ( .

תפורת ןיפזאמאברק ) תותיוועל ( .

ןימרפימיאןוגכהעגרהלואחוריבצמבלופיטלתופורת , םויתיל , לטיברבונפ , םלוזדימואןוריפסוב .

תופורת דימלקנבילגןוגכתרכוסדגנ .

תוימוהיזתולחמבלופיטלתופורת , ןיצימורתיראןוגכ , ןיצימורתירלק , ןיפמפירואןיצימורתילט .

ןיסיבורוסקודןוגכןטרסבלופיטלתופו .

פורת תו ןידיטמיסןוגכסוקלואבלופיטל .

פורת לופיטלתו ש י ןודג ןיציכלוקןוגכ , ןוזריפניפלוס .

תולתשהתייחדתעינמלתופורת , ןוגכ ופסולקיצ ןיר , סומילוריס , סומילורקט , סומילורבאוא .

ןיטאטסברוטאןוגכםדבלורטסלוכתדרוהלתופורת , ןיטאטסבמיס , ןיטאטסבולוא ; תוכייתשמהתורחאתופורת

ןיבתובוגתלתומרוגןניאהצובקההתואל - לימפרווהםעתויתפורת - ןהולא : ןיטאטסבולפ , ןיטאטסברפ ,

ןיטאטסבוסורו .

ימבלופיטלתופורת ןטפירטומלאןוגכהנרג .

תלחמבלופיטלתופורת AIDS סוריווא HIV .

םיחותינבשומישלתופורת ) זג שחלאמ ( םירירשתייפרהלוא .

םוקירפיההחמצ , תוילוכשאץימו .

תיפוסהניארוקאקיאםעתויתפורתןיבתובוגתלםורגלתולולעהתופורתלשוזתמישר . ואאפורבץעוויהלשי

שתםרטבחקורה שמת / תושדחתופורתבי , תויחמצתופורת , ללתושכרנהתופורתוא א אפורםשרמ .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב :

תוריצע , ללוכ לשהרמחה םייעמתמיסח , החירפ , ומנםדץחל ך , יתיאקפוד , ריהמקפוד , קיפסיא בלת , א תומימד ,

ףוגבתוחפנתה , םיילגרבואםיידיב , תואירבלזונתורבטצה , תורוחרחס , שארבאכ , תופייע , הליחב , המישנבתויעב ,

השקתרוחרחס (vertigo) , םיינזואבםוזמז , םיבצעהתכרעמלתורושקהתועפות (extrapyramidal) , האקה ,

םייכינחהלשתרבגומהחימצ ) תוחופנםייכינח ( , ןטבבאכ , וח תשל םרירש םיקרפמואםירירשיבאכ , תוחתפתה

רבגבםיידשלשתרבגומ , םיידשהמהפילדלםרוגהםישנבבלחלשתרבגמהריציוא ( . ולבסיםירבגוןכתי

היצנטופמיאמ . תויגרלאתובוגת , תלרח ) רועבתדרגמהחירפ ( עיפוהלתולולע . שחרתהלםגתולולעדבכבתויעב , רשא

םינתינ ןוחבאל ע " תוקידבי תויאופר .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

קספה / הנפולופיטהי / אפורלי :

הרומחתיגרלאהבוגת , דחוימב בתוחיפנ םייפעפע , ב ואןורג ב ןושל .

המישניישק .

ךומנםדץחלמהאצותכןופליעואתרוחרחס .

תלרחתחתפתמובותיגרלאהבוגת ) תדרגמהחירפ תבאוכוא רועב ( .

ובשהרקמלכב שיגרמךניה / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא תרכזנשכדימהנמלוטילשי ; דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא !

שומישהןפוא

סועללןיא תוצחלואשותכל ! םימסוכםעתוילבטהעולבל .

תוחוראהםעהפורתהלוטילשי בלחםעוא .

תוריהז

תוילוכשאץימםעהפורתהלוטילןיא .

Ikacor tablets 02.11.2011, SY

****************************************** *

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*****************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא .

תורומחתואצותלאיבמלפוטמוניאשםדץחלרתי .

ענמ / ערהי הל !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / הפורתהתזיראי

ךתיא .

האקהלםורגתלא אפורהמתשרופמהארוהאלל ! הפורתהלשרתיתנמלשהרקמלכלתוניצרבסחייתהלשי .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / ה םהל .

הנסחה

םוקמבוזהפורתרומשלשי שביוךושח לתחתמ C ° 25 .

בטיההרוגסדימתהיהתהפורתהתזיראשאדוולשי , תוביטרוריואתרידחעונמלידכתאזו .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! רקמלכב קפסלשה , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

רוקאקיא 40 מ " ג : 025 25 21103 00

רוקאקיא 80 מ " ג : 040 02 23155 00

רוקאקיא 120 מ " ג : 039 47 21913 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד 3190 , הוקתחתפ

Document Outline

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה