אינסולטרד ויאל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-12-2018

מרכיב פעיל:
INSULIN (HUMAN)
זמין מ:
NOVO NORDISK LTD., ISRAEL
קוד ATC:
A10AC01
טופס פרצבטיות:
תרחיף להזרקה
הרכב:
INSULIN (HUMAN) 100 IU/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVO NORDISK A/S, DENMARK
קבוצה תרפויטית:
INSULIN (HUMAN)
איזור תרפויטי:
INSULIN (HUMAN)
סממני תרפויטית:
Treatment of diabetes mellitus.
מספר אישור:
049 88 26013 00
תאריך אישור:
2020-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-12-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

04-06-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

טמרופ

ןולע

הז

עבקנ

ע

"

י

דרשמ

תואירבה

ונכותו

קדבנ

רשואו

ע

"

י

דרשמ

תואירבה

שדוחב

יאמ

2014

ןכדועו

םאתהב

תוארוהל

דרשמ

תואירבה

רבוטקואב

2018

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

ה

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורת

לאיו דרטלוסניא

100

"ניב תודיחי ל"מ/ל

ןוקובקבב הקרזהל ףיחרת

(לאיו)

:ליעפ רמוח ןילוסניא

ינמוה

100

ל"מ/ ל"ניב תודיחי

Human insulin 100 international units/ml

:רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח

אר

ףיעס

.ףסונ עדימ

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.

.ךרובע בושח עדימ ליכמ אוה

ליכמ הז ןולע .הפורתה לע יתיצמת עדימ

י .ןולעה תא רומש

ןכת

בוש ותוא אורקל ךרטצת

תופסונ תולאש ךל שי םא

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ

םא וליפא ,םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע קרו ךא המשרנ וז הפורת ינמיס

ז םהלש הלחמה ךלשל םיה

יאוול תועפות ללוכ הז .תוחאה וא חקורה ,ךלש אפורה םע חחוש ןהשלכ יאוול תועפות ךל שי םא ףיעס האר .הז ןולעב תורכזומ ןניאש תוירשפא

1

?הפורתה תדעוימ המל

ןילוסניא אוה דרטלוסניא ינמוה

םע .ךורא הלועפ ךשמו תיתגרדה הלועפ תלחתה

שמשמ דרטלוסניא

מר תדרוהל .תרכוסמ םילבוסה םילפוטמב םדב ההובגה רכוסה ת

ףוגה הבש הלחמ איה תרכוס

ךלש ןוזיאל ןילוסניא קיפסמ רציימ וניא

םיכוביס עונמל רזוע דרטלוסניאב לופיטה .םדב רכוסה תמר המ תרכוס

ךלש

דרטלוסניא

כ םדב רכוסה תמר תא דירוהל ליחת יצחו העש תעפשהו הקרזהה ירחא

כ ךשמית

.תועש

םיתעל

תוב

דרטלוסניא ןתינ ןילוסניא ירישכת םע בולישב הלועפ יריהמ

תיטיופרת הצובק

,תרכוסב לופיטל תופורת םיגולנא םינילוסניאו םינילוסניא

,הקרזהל ינוניב תוליעפ חווט ילעב

ןילוסניא ינמוה

2

ינפל .

ה

הפורתב שומיש

א

ןי

הל ב שמתש דרטלוסניא

םא התא

יגרלא

ר לעב) (רתי תושיג ןילוסניאל ינמוה

מ דחא לכל וא

ה םיביכרמה םירחא

לש

הפורת

האר ףיעס

דשוח התא םא הליחתמש

) הימקילגופיה םדב הכומנ רכוס תמר

האר

"

םוכיס

תוחיכשו תורומח יאוול תועפות דואמ

"

ףיעסב

תובאשמב יוריעל ןילוסניא

דיוצמ ןוקובקב לכ .רסח וא ףפור ןגמה הסכמה ם

הסכמב ןגמ מ דימע םא .קיטסלפ

תשיכר תעב םוגפ הסכמה קפסל וריזחהל שי ,ןוקובקבה

םא ןסחוא אל רישכתה

םא וא יוארכ אוה

אפקוה

ףיעס האר

םא הארמ ןילוסניאה רחאל

הפחרה ןבל וניא הדיחא הדימב רוכעו

דחא םא הלאמ

.דרטלוסניאב שמתשת לא ,םייקתמ תוחאה ,אפורה םע ץעייתה חקורה וא

שומישה ינפל

ב

דרטלוסניא

.ןוכנה ןילוסניאה והזש אדוול ידכ תיוותה תא קודב

ןגמה הסכמ תא רסה

שמתשה דימת .םוהיז עונמל ידכ הקרזה לכל השדח טחמב

םיקרזמו םיטחמ קולחל ןיא

דרטלוסניאב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

עיפשהל םילוכי םימיוסמ תויוליעפו םיבצמ אפורה םע ץעייתה .ןילוסניאב ךלש ךרוצה לע

םא וא תוילכב תויעבמ לבוס ךנה

דבכב

,הילכה תרתוי תטולבב וא

תטולב

וא חומה תרתוי תטולב .סירתה

םא התא קסוע

תינפוג תוליעפ ליגרהמ רתוי

,ךלש הנוזתה ילגרה תא תונשל הצור התא םא וא רחאמ

כוסה תמר לע עיפשהל לולע רבדה .ךלש םדב ר

םא ךנה

ןילוסניאב שמתשהל ךשמה ,הלוח םע ץעייתהו .אפורה

ל"וחל עסונ התא םא

לע עיפשהל םילולע תונוש תוצרא ןיב תועשה ילדבה ןילוסניאב ךלש ךרוצה

.ךלש תוקרזהה ידעומ לעו

ו תורחא תופורת דרטלוסניא

תורחא תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא

,

אלל תופורת ללוכ

םשרמ

ו

לע רפס ,הנוזת יפסות .חקורל וא אפורל ךכ

לע תועיפשמ תומיוסמ תופורת תומר

דב רכוסה ,ךמ

ןכתיי

תא תונשל ךרוצ היהי

ןלהל .ךלש ןילוסניאה תנמ לופיטה לע עיפשהל תולולעש רתויב תוצופנה תופורתה תוטרופמ ךלש ןילוסניאב

םא (הימקילגופיה) חונצל הלולע ךמדב רכוסה תמר לטונ ךנה

תרכוסב לופיטל תורחא תופורת

) זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

MAOI

(ןואכידב לופיטל םישמשמ) (

(םד ץחל רתיב לופיטל םישמשמ) אטב ימסוח

יבכעמ

ןיסנטויגנא תכיפהל םיזנאה

(םד ץחל רתיב וא תומיוסמ בל תויעבב לופיטל םישמשמ)

ךוכישל םישמשמ) םיטליצילס

ח תדרוהלו םיבאכ (םו

(ןורטסוטסט ןוגכ) םיילובאנא םידיאורטס

.(םימוהיזב לופיטל םישמשמ) םידימאנופלוס

:לטונ ךנה םא (הימקילגרפיה) תולעל הלולע ךמדב רכוסה תמר

העינמ יעצמא הפה ךרד םילטינה

(ןויריה תעינמל תולולג)

) םידיזאית תזרפומ םילזונ תריצא וא הובג םד ץחלב לופיטל םישמשמ

וקולג ,"ןוזיטרוק" ןוגכ) םידיאוקיטרוק

(תקלדב לופיטל םישמשמ

סירתה תטולב לש םינומרוה

סירתה תטולבב תוערפהב לופיטל םישמשמה

יטמימותפמיס םי

[ןילנרדא] ןירפניפא ןוגכ

לומאטובלס ,

וא

שמשמה ןילאטוברט םי

ב לופיטל ) תרצק סא

המ

) הלידג ןומרוה ףוגהו דלשה תלידג תא הצירממה הפורת םירמוחה ףוליח יכילהת לע תטלוב העפשה תלעבו (ףוגב

.(ץויבה לע העיפשמה הפורת) לוזאנאד

לצא ללכ ךרדב העיפומה הרידנ תילנומרוה הערפה ,הילגמורקאב לופיטל תושמשמה) דיטוארנלו דיטוארטקוא הדימעה ליגב םירגובמ האצותכ תמרגנו

הלידג ןומרוה לש רתי רוציימ לע תרתוי תטולב ידי

תולעהל תולולע (חומה דב רכוסה תמר תא דירוהל וא ךמ

וא שילחהל םילולע (םד ץחל רתיב לופיטל םישמשמה) אטב ימסוח ןיטולחל םילעהל תא הרהזאה ינימסת םדב הכומנ רכוס תמר תוהזל ךל םיעייסמש םינושארה

תרכוסב לופיטל תושמשמה תוילבט) ןוזאטילגויפ

גוסמ

םילפוטמ רפסמ םילבוסה

תרכוסמ בר ןמז הז

גוסמ

וא בל תלחממו רבעב ץבש ווחש

ןוזאטילגויפב ולפוטו ןילוסניאבו

וחת

לשמל ,בל תקיפס יא לש םהשלכ םינמיס ךל שי םא ירשפאה םדקהב אפורל חווד .בל תקיפס יא .(תקצב) תימוקמ תוחיפנ וא לקשמב הריהמ היילע וא ,גירח המישנ רצוק

יהשלכ הפורת תלטנ םא ולא ןיבמ

ןאכ תוניוצמה .חקורל וא תוחאל ,אפורל חווד ,

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

הלולע ךמדב רכוסה תמרש רחאמ ,תונתשהל לולע ןילוסניאב ךלש ךרוצה ,לוהוכלא התוש התא םא ינדפק רוטינ להנל ץלמומ .תדרל וא תולעל

םדב רכוסה תומר לש

הקנהו ןויריה

םא תא

תבשוח ,ןויריהב יכ ןכתייש תא

ךלש אפורה םע יצעייתה ,ןויריהל סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב תא תונשל ךרוצ היהיש ןכתיי .ןויריהה ךלהמב דרטלוסניאב שמתשהל ןתינ .וז הפורת תליטנ ינפל תעינמ דחוימב ,ךלש תרכוסה לע ינדפק חוקיפ .הדילה רחאלו ןויריהה ךלהמב ךלש ןילוסניאה תנמ ,הימקילגופיה בושח

ךקונית תואירבל

לופיטה לע תולבגה לכ ןיא

.הקנהה ךלהמב דרטלוסניא

.חקורה וא תוחאה ,אפורה םע יצעייתה ,הקנה וא ןויריה ךלהמב הפורתה תליטנ ינפל

ו הגיהנ תלעפה

תונוכמ

:תונוכמ ליעפהל וא תינוכמב גוהנל ךל רתומ םא אפורה תא לאש

םיפוכת הימקילגופיה יעוריאמ לבוס ךנה םא

םא הימקילגופיה יעוריא תוהזל השקתמ ךנה

,ההובג וא הכומנ ךמדב רכוסה תמר םא לע עיפשהל לולע הז םג ןכלו ,ךלש הבוגתה תלוכיו ךלש זוכירה .םירחא וא ךמצע תא ןכסל לולע התא יכ רוכז .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךלש תלוכיה

דרטלוסניא לש םיביכרמהמ קלח יבגל בושח עדימ

ניא ליכמ דרטלוס

מ תוחפ

) ןרתנ לומילימ

רמולכ ,הנמ לכל (ג"מ לוטנ" השעמל אוה דרטלוסניא

"ןרתנ

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

ןילוסניאה תליטנ ידעומו הנמה

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת

ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ידי לע

דבלב אפור

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ןילוסניאה תא ףילחת לא ךלש

ךלש אפורה ןכ םא אלא תאז תושעל ךל הרוה

ךלש אפורה םא םיאתהל ךרטצי אפורה יכ ןכתיי ,רחאל ןילוסניא לש דחא גתומ וא גוסמ רובעל ךל הרוה .לטונ ךנהש הנמה תא

שומיש

ברקב םירגבתמבו םידלי

ו םידלי דרטלוסניאב שמתשהל םילוכי םירגבתמ

שומיש תודחוימ םילפוטמ תוצובק ברקב

ליג לעמ ךנה םא וא ,דבכה וא תוילכה לש דוקפתב הדירימ לבוס ךנה םא

תמר תא קודבל ךילע , ןילוסניאה תנמב םייונישל עגונב ךלש אפורה םע ןודלו ,רתוי רידס ןפואב ךמדב רכוסה

הקרזהה םוקמו ןפוא

סניא ןתינ דרטלו

תת) רועל תחתמ הקרזהב

ךות) דירווה ךותל תורישי קירזהל ןיא םלועל .(תירוע

וא (תידירו ךות) רירשה

.(תירירש

יושע רבדה .וב שמתשמ התאש םיוסמה רועה רוזאב הקרזהה םוקמ תא תונשל ךילע ,הקרזה לכב רועב תומוג וא םישוג לש תוחתפתהל ןוכיסה תא םצמצל

ףיעס האר

ה . רתויב םימיאתמה תומוקמ ,(ןטב) ןתומה לש ימדקה קלחה :םה תימצע הקרזהל

,ןבשיה

ימדקה קלחה וא עורזה לש ןוילעה קלחה רכוסה תמר תא דודמל דימת גואדל ךילע .(ןטב) ןתומל קירזת םא רתוי רהמ עיפשי ןילוסניאה .ךריה לש .רידס ןפואב ךמדב

לוטיל שי דציכ דרטלוסניא

וסניאה ינוקובקב שומישל םידעוימ דרטל ןילוסניא יקרזמ םע

תותנשב םינמוסמה

דחא גוסב שמתשמ התא םא

דבלב

ןילוסניא לש

רתוי הלק הפחרהה .דיחא ןפואב רוכעו ןבל היהי לזונהש דע םיידיה ןיב ןוקובקבה תא לגלג רשאכ ןילוסניאה עיגה

.רדחה תרוטרפמטל

ניאה תנמ לש חפנב ריווא תומכ קרזמה ךותל באש ךותל ריוואה תא קרזה .קירזהל ןווכתמ התאש ןילוס .ןוקובקבה

.ןוקובקבה ןמ טחמה תא ףולש .קרזמה ךותל הנוכנה ןילוסניאה תנמ תא באשו קרזמהו ןוקובקבה תא ךופה .הנוכנ הנמהש אדוו קרזמהמ ריווא אצוה ןכמ רחאל

ןילוסניא יגוס ינש בברעל ךילע םא

בקבה תא לגלג ,שומישה ינפל דימ הלק הפחרהה .דיחא ןפואב רוכעו ןבל היהי לזונהש דע םיידיה ןיב ןוקו רתוי רשאכ ןילוסניאה עיגה

.רדחה תרוטרפמטל

לוסניאה תנמ לש חפנב ריווא תומכ קרזמה ךותל באש דרט ןוקובקב ךותל ריוואה תא קרזה .

דרטלוסניאה טחמה תא הצוחה ףולשו

אה תנמ לש חפנב ריווא תומכ קרזמה ךותל באש ןוקובקב ךותל ריוואה תא קרזה .חווטה רצק ןילוסני חווטה רצק ןילוסניאה תנמ תא באשו קרזמהו ןוקובקבה תא ךופה ,ןכמ רחאל .חווטה רצק ןילוסניאה .הנוכנ הנמהש אדוו קרזמהמ ריווא אצוה .קרזמה ךותל ךל המשרנש

א באשו קרזמהו ןוקובקבה תא ךופה ,דרטלוסניאה ןוקובקבל טחמה תא רדחה ךותל ךל המשרנש הנמה ת .דימ תבורעתה תא קרזה .הנוכנ הנמהש אדוו קרזמהמ ריווא אצוה .קרזמה

רדסה ותואב חווט רצק ןילוסניאו דרטלוסניא בברעל שי דימת

קירזהל שי דציכ דרטלוסניא

רועל תחתמ ןילוסניאה תא קרזה

ךלש .תוחאה וא אפורה ךתוא ודמילש הקרזהה תקינכטב שמתשה .

ראשה ךשמל רועל תחתמ טחמה תא

.קרזוה ןילוסניאה לכש אדוול ידכ תוחפל תוינש

קרזמהו טחמה תא ךלשה .הקרזה לכ ירחא

ה םא קרז ידמ רתוי ת

ןילוסניא

ה םא קרז רתוי ת ידמ לוסניא ןי

האר .(הימקילגופיה) ידמ הכומנ היהת ךלש םדב רכוסה תמר

םוכיס

דואמ תוחיכשו תורומח יאוול תועפות

ףיעסב

תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי ומצעל קירזה תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח

חכש םא

ת

ןילוסניאה תא לוטיל

,ןילוסניאה תא לוטיל תחכש םא האר (הימקילגרפיה) ידמ ההובג המרל תולעל לולע ךמדב רכוסה

תרכוס לש תועפשה

ףיעס

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

ןילוסניאה תא לוטיל קיספמ התא םא

תמרל ליבוהל לוכי רבדה .תושעל ךילע המ ךתוא החניש ,אפורב ץעוויהל ילבמ ןילוסניא לוטיל קיספת לא ) תיטוטק תצמחלו (הרומח הימקילגרפיה) םדב דואמ ההובג רכוס

ketoacidosis

ועפשה" האר .( לש ת "תרכוס

ףיעסב

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

תה קודב

ו

הנמהו תיו םעפ לכב הש

נ

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ך קוקז ךנ .םהל

אפורה תא לאש ,וז הפורתב שומישה לע תופסונ תולאש ךל שי םא

רה וא .חקו

4

יאוול תועפות .

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע דרטלוסניאב שומישה ,הפורת לכב ומכ יאוולה תועפות ארקמל

ןכתיי

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אל

םוכיס

דואמ תוחיכשו תורומח יאוול תועפות

) םדב רכוס לש הכומנ המר (הימקילגופיה חיכש יאוול תעפות הניה דואמ ה

דחאמ רתוי לצא עיפוהל הלולע איה .םישנא הרשע ןיבמ

התא םא עיפוהל הלולע םדב הכומנ רכוס תמר

קירזמ

.ןילוסניא ידמ רתוי

לכו

וא ידמ טעמ לע גלדמ .החורא

.ליגרה ןמ רתוי תינפוג תוליעפב קסוע

לוהוכלא התוש

האר שומיש"

הפורתב

תכירצו

"לוהוכלא ףיעסב

םינמיס םדב הכומנ רכוס תמר לש

רוויח רוע ;הרק העיז רקו שאר באכ ; ריהמ קפוד ;

ילוח תשוחת

(הליחב)

תשוחת בער זע ;הייארב םיינמז םייוניש ; גירח השלוחו תופייע ;םונמנ תו ;דער וא תונבצע ; .זוכיר יישק ;לובלב תשוחת ;הדרח תשוחת

ןדבאל ליבוהל לוכי םדב הכומנ רכוס תמר לש רומח בצמ הכומנ רכוס תמר לש רומח בצמ םא .הרכה ששואתהל יושע התא .תוומל ףאו (עובק וא ינמז) יחומ קזנל םורגל לוכי אוה ,לפוטמ וניאו ךשמתמ םדב קירזהל דציכ עדויש והשיממ ןוגקולג ןומרוהה לש הקירז לבקת םא הרכה רסוח לש בצממ רתוי רהמ וקולגל קקדזת ,ןוגקולג תקירז ךל ונתי םא .ותוא ביגמ ךניא םא .הרכהל בושתשכ דימ רכוס ףיטחל וא ז ןוגקולגב לופיטל

תיבב לופיט לבקל ךילע היהי

.םילוח

המ

םדב הכומנ רכוס תמר הווח התא םא תושעל ךילע

לשמל) רכוס ריתע רחא ףיטח וא זוקולג תוילבט לוטיל ךילע ,םדב הכומנ רכוס תמר הווח התא םא ריפ ץימ ,םיטיווקסיב ,םיקתממ ךמדב רכוסה תמר תא דודמל ךילע .(תו םא

ךתא חק .חונלו ,ןתינ .ךרוצה הרקמל ,רכוס יריתע םיפיטח וא זוקולג תוילבט דימת

רכוסה תמר רשאכ וא ומלענ םדב רכוס לש הכומנ המר לש םינימסתה רשאכ ךמדב

ךשמה ,הבצייתה .ליגרכ ןילוסניאב לופיטה תא

םא רכוסה תמר הש ךכ ידכ דע הכומנ ךמדב אי

תמרוג ,ןוגקולג לש הקרזהל תקקזנ םא ,ןופליעל ךל םא וא םירקמ תיווח תמר לש םיבר

רכוס

הכומנ

,םדב חחוש

םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיי .אפור םע יותיע תא וא ןילוסניאה תומכ תא

.תינפוגה תוליעפה וא הנוזתה תא ,ןילוסניאה תליטנ

וליאו תרכוסמ לבוס התאש םייטנוולרה םישנאל רפס ןוכיסה ללוכ ,רבדל תויהל תולולע תוכלשה םהילע ,ףלעתמ התא םאש םתוא עדי .םדב רכוס לש הכומנ המרמ האצותכ (הרכה ןדבא) תופלעתהל ,םהשלכ הקשמ וא ןוזמ ךל תתל םהל רוסא .תיאופר הרזע דימ קיעזהלו ךדצ לע ךתוא בבוסל ןוויכמ הל לולע התאש

.קנח

הרומח תיגרלא הבוגת

דרטלוסניאל ) היביכרממ דחאל וא תיתכרעמ תיגרלא הבוגת תארקנה

איה

רידנ יאוול תעפות

לולע לבא דואמ

ןיבמ דחאמ תוחפ לצא עיפוהל הלולע איה .םייח תנכסמ תויהל

10,000

.םישנא

:יאופר ץועיי תלבקל דימ הנפ

.ךפוגב םירחא םירוזאל םיטשפתמ היגרלא ינמיס םא

או בוטב שח ךניא ימואתפ ןפואב םא ליחתמ ;עיזהל ליחתמ :הת

הליחב שוחל

איק

השקתמ ; .תרוחרחס שח ;ריהמ ךלש קפודהש שח ;םושנל

ןיבמ והשלכ ןמיסב ןיחבמ התא םא

םינמיס

.יאופר ץועיי תלבקל דימ הנפ ,ולא

תופסונ יאוול תועפות תמישר

יאוול תועפות תוחיכש ןניאש

תועפות דחא שמתשממ תוחפ לצא עיפוהל תולולעש ךותמ

:היגרלא ינמיס

(דוריגו תוחיפנ ,תולבח ,תקלד ,תדפרס ,תוימומדא ,באכ) תוימוקמ תויגרלא תובוגת ךרדב תומלענ ןה .הקרזהה רוזאב עיפוהל תולולע

ןה םא .ןילוסניאה תליטנ לש תועובש רפסמ רחאל ללכ ת" םג האר .ךלש אפורל דימ הנפ ,ףוגה לכב תוטשפתמ ןה םא וא ,תומלענ ןניא בוג

רומח תיגרלא

"

.ליעל

הקרזהה םוקמב םייוניש :(היפורטסידופיל) תתה תינמושה המקרה

הלולע הקרזהה םוקמב תירוע היושע הקרזה לכב הקרזהה םוקמ תפלחה .(היפורטרפיהופיל) תובעתהל וא (היפורטאופיל) קמטצהל מוגב ןיחבמ התא םא .רועב הלאכ םייוניש וחתפתיש ןוכיסה תא םצמצל עייסל רועב תובעתהב וא תו תא תונשל תולולע ןהש וא ,רימחהל תולוכי ולא תובוגת .תוחאל וא ךלש אפורל רפס ,הקרזהה םוקמב םא ,ךלש ןילוסניאה תגיפס

קירז .הזכ םוקמב

תיתרכוס היתפוניטר ו תרכוסל הרושקה םייניע תלחמ) הלולע

:(הייאר ןדבאל ליבוהל

לבוס ךנה םא תמרו תיתרכוס היתפוניטרמ

לאש .רימחהל הלולע היתפוניטרה ,הבר תוריהמב תרפתשמ ךמדב רכוסה .ךכ לע אפורה תא

:םיחופנ םיקרפמ ביבס תוחפנתהל םורגל הלולע םימ תריצא ,ןילוסניא לוטיל ליחתמ התא רשאכ .םירחא םיקרפמ ביבסו ךלש םיילוסרקה ללכ ךרדב וז העפות

לענ תמ

ךות

,אל םא .רצק ןמז הנפ

אפורב .ךלש

פות תורידנ יאוול תוע

דואמ

תועפות

תועיפומש

תוחפב

שמתשממ

דחא

ךותמ

10,000

:הייאר תויעב .תינמז איה הערפהה ללכ ךרדב ךא ,הייארב הערפה םרגיהל הלולע ןילוסניאב לופיטה תליחתב

הביאכמ היתפוריונ

:(יבצע קזנמ האצותכ םיבאכ) לולע התא ,הבר תוריהמב תרפתשמ ךמדב רכוסה תמר םא

העפות .םיבצעל םירושקה םיבאכמ לובס וז היתפוריונ תארקנ הביאכמ .תפלוח איה ללכ ךרדבו הפירח

םא מ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה תועפות

ה

יאוול הרימחמ

,

מ לבוס התא רשאכ וא יאוול תעפות

אלש הניוצ

ןולעב

,

ל ךילע

ה

םע ץעיית

.אפורה

חוויד לע :יאוול תועפות

ל תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוו

) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ( :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

תרכוס לש תועפשה

(הימקילגרפיה) םדב רכוס לש ההובג המר

םא עיפוהל הלולע םדב ההובג רכוס תמר

התא

תקרזה אל

.ןילוסניא קיפסמ

חכוש קירזהל ה תא ןילוסניא .ןילוסניא לוטיל קיספמ וא ךלש

.ךל שרדנש יפכמ ןילוסניא תוחפ הנשנו רזוח ןפואב קירזמ

לבוס

.םוחמ וא/ו םוהיזמ

לכוא

מ רתוי ליגרה ן

קסוע

תינפוג תוליעפ ליגרה ןמ תוחפ

הרהזא ינמיס םדב ההובג רכוס תמרל

רהזאה ינמיס נתשה :םיללוכ םה .הגרדהב םיעיפומ ה הבורמ ה ;ןובאית רסוח ;אמצ תשוחת ; הליחב) ילוח תשוחת ;(האקה וא

תשוחת קומס רוע ;תופייע וא םונמנ

חירו הפב שבוי ;שבי .הפהמ (ןוטצא) תוריפ ריכזמה

תושעל ךילע המ םדב ההובג רכוס תמר הווח התא םא

םינמיסה ןמ והשלכ ןמיס ךלצא עיפומ םא ךמדב רכוסה תמר תא קודב :ליעל םיניוצמה

לוכי התא םא

קודב

.יאופר ץועיי תלבקל דימ הנפ ןכמ רחאלו ,ךלש ןתשב םינוטק לש תוחכונ הנשי םא

) תרכוס לש תיטוטק תצמח ארקנה דואמ רומח בצמ לש םינמיס תויהל םילולע ולא

diabetic

ketoacidosis

הש ךכמ האצותכ םדב הצמוח לש תורבטצה) ( אל םא .(רכוס םוקמב ןמוש קרפמ ףוג .תוומל ףוסבלו תיתרכוס תמדרתל ליבוהל לולע רבדה ,ךכב לפטת

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

הלערה

רומש

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

רוגס םוקמב

ץוחמ

הדשל

הייארה

גשיהלו

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

.הלערה ענמת ךכ ידי לעו

ורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת רחאל וז הפ

exp. date

תזיראו ןוקובקבה תיוות יבג לע עיפומה הלימה ירחא ,ןוטרקה

'EXP'

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .

:החיתפה ינפל

הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי

2°C

דע

8°C

ןונגנממ קיחרהל שי רוריקה

.איפקהל ןיא

נ רשאכ וא שומישה ךלהמב :הברזרכ ותוא םיאשו סחאל ןיא

ךמע ותוא תאשל לוכי התא .איפקהל וא ררקמב ל תחתמ) רדח תרוטרפמטב ותוא רומשלו

(25°C

דע

.רתויה לכל תועובש

רומש דימת תינוציחה ןוטרקה תזיראב ןוקובקבה תא

,וב שמתשמ ךניא רשאכ

ינפמ וילע ןגהל תנמ לע .רוא

,הקרזה לכ ירחא ךלשה

ו טחמה תא .קרזמה תא

תוצוחנ ןניאש תופורתמ רטפיהל שי דציכ חקורה תא לאש .תיתיבה הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע רומשל ועייסי ולא םידעצ .רתוי ךל

6

ףסונ עדימ

המ :ליכמ דרטלוסניא

אוה ליעפה רמוחה ןילוסניא ינמוה

ןאפוזיא ןילוסניא ףיחרת אוה דרטלוסניא ינמוה

לכ

ל"מ

ליכמ

ןילוסניא לש תוימואלניב תודיחי ינמוה ליכמ ןוקובקב לכ .

1,000

ןילוסניא לש תוימואלניב תודיחי ינמוה

ל"מ .הקרזהל ףיחרת

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Glycerol, disodium phosphate dihydrate, hydrochloric acid, metacresol, phenol, sodium

hydroxide, protamine sulfate, zinc chloride and water for injections.

דציכ ארנ

י

ת

הפורתה

הזיראה ןכות והמו

:

דרטלוסניא

הה ירחא .הקרזהל ףיחר פחר לזונה ה תוארהל רומא

.דיחא ןפואב רוכעו ןבל

לד

זיראה ה ה וני

וקובקב

לש

.ל"מ

ימו ןבל ,רוכע אוה ףיחרתה .ימ

םושירה לעב

ותבותכו

מ"עב קסידרונ ובונ

'חר עתה

א , היישעתה רוז

אבס רפכ

4442520

ותבותכו ןרציה םש

,.סא.ייא קסידרונ ובונ

ייק.יד ,הלא ובונ

2880

,דרווסגב ,

קרמנד

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

049 88 26013

תלקהלו תוטשפה םשל ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה