אינטלנס 200 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-08-2019

מרכיב פעיל:
ETRAVIRINE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
J05AG04
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ETRAVIRINE 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
JANSSEN CILAG S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
ETRAVIRINE
איזור תרפויטי:
ETRAVIRINE
סממני תרפויטית:
Intelence is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection in antiretroviral treatment-experienced adult patients including those with non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) resistance. Treatment history and when available resistance testing should guide the use of Intelence. In patients who have experienced virological failure on an NNRTI- and nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitor (N[t]RTI)- containing regimen Intelence is not recommended for use in combination with N(t)RTIs only.
leaflet_short:
(א) התרופה תינתן לטיפול בנשא HIV שפיתח תסמונת הכשל החיסוני הנרכש; (ב) נשא נגיף ה-HIV כשל בטיפול קודם; (ג) מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS; (ד) משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.
מספר אישור:
149 61 33666 00
תאריך אישור:
2018-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-08-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

ّ

وسي :هلكشو ءاودلا مسإ ،غلم 100

سنليتنيإ ،غلم 200

سنليتنيإ صارقأ :صرق لكب اهتيمكو ةلا

عفلا ةداملا

Etravirine 100 mg, 200 mg

غلم 200 ،غلم 100 نيرﯿﭬارتإ ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع .يلديصلا وأ ولو ىتح مهرضي دق وهف نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فص

.كضرمل هباشم مهضرم نأ كل ادب ىدل جلاعلل صصخ

م ريغ سنليتنيإ .رابكلا ىدل جلاعلل صصخم سنليتنيإ .ةنس 18 رمع نود ام ىضرم تاميلعتب لاإ ةنس 65 رمع قوف ام ىضرملل ةداع صصخ

م ريغ رضحتسملا اذه .بيبطلا ؟ءاودلا صصخ

ُ

م ضرغ يلأ )1 .نيرﯿڤارتإ ةلاعفلا ةداملا ىلع سنليتنيإ يوتحي زوعلا سورﯿڤ(

سورﯿﭭب ثولتلا ةجلاعمل لمعتس

ي ءاود وه سنليتنيإ ،مسجلا يف سورﯿﭭلا ةبسن ضيفخت ةطساوب سنليتنيإ لمعي .)يرشبلا يعانملا ضارملأا روطت ةروطخ نم للقيو ةعانملا زاهج ءادأ نم نسح

ي يذلا رملأا

سورﯿڤ ثولتب ةقلعتملا لمعتس

ي ،

سورﯿﭭل ةداضملا ىرخلأا ةيودلأا عم ةكراشملاب ،سنليتنيإ ةيودأب قباسلا يف اوجلوع نيذلاو ،رابكلا ىدل

سورﯿڤ يلماح ةجلاعمل ةيودلأا جيزمل ةبسنلاب بيبطلا ةراشتسإ بجي .

سورﯿﭭل ةداضملا ىرخأ .كل ةبسنلاب مئلام رثكلأا

سورﯿﭭل ةداضملا ةيودلأا ةليصف ىلإ ءاودلا يمتني :ةيجلاعلا ةليصفلا

NNRTIs

( ةيديزويلكون لالا ةسوكعلا زاتﭙيركسنارت تاطبثم ةامس

ملا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا

تابكرملا نم دحاو لكل وأ نيرﯿڤارتإ ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك .»ةيفاضإ تامولعم« 6 ةرقفلا يف ةروكذملا ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا

دبكلا باهتلإ ثولت جلاعل ءاود( ريﭭيرﭘوزارچ/رﯿﭭسابليإ لوانتت تنك :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،سنليتنيإ ـب جلاعلا لبق جلاع نم

اءزج لكشي هنكل ،

ـلا سورﯿڤ ثولت نم يفشي لا سنليتنيإ )

،ءاودلاب جلاعلا ةرتف للاخ

اضيأ .مدلا يف سورﯿﭭلا ةبسن ضيفختل صصخملا ةروطخلا صقانت نم مغرلا ىلع

ـب نيرخلآا ىودع ةيناكمإ كانه لازت لا .سورﯿﭭلل داضملا عجانلا جلاعلا لضفب .سورﯿﭭلاب نيرخلآا ىودع عنمل ةبولطملا رذحلا لئاسول ةبسنلاب بيبطلا رشتسإ .ةنس 18 رمع نود نيجلاعمل ليئارسإ يف صخر

م ريغ رضحتسملا اذه )

رمعب ىضرملا نم ليلق ددع ىدل سنليتنيإ لمعتسإ دقل :نينسملا )

X

(

ةراشتسإ بجيف ،رمعلا نم ةئفلا هذهل يمتنت تنك اذإ .قوف امو ةنس 65 .ءاودلا لامعتسلإ ةبسنلاب بيبطلا دض جلاعلا ةرتف للاخ :مدلا يف زوكولﭽلاو موحشلا عافترإو نزولا )

X

(

موحشلا ةبسنب ،نزولا يف عافترإ لصحي نأ زئاجلا نم ،

HIV

سورﯿﭬ ةدوعلاو ةحصلا ةداعتسإب

ً

ايئزج رملأا اذه قلعتي .مدلا يف زوكولﭽلاو ةداضملا ةيودلأاب ،مدلا موحشب ةنيعم تلااح يف قلعتيو ةايحلا طمنل .تاريغتلا هذه صحفب بيبطلا موقي .اهتاذ

HIV

سورﯿﭭل ةيودلأا نم جيزم نولوانتي نيذلا ىضرملا ضعب ىدل :ماظعلا يف لكاشم )

ماظعلا رخن ىمسملا ماظعلا يف ضرم روطتي دق ،ةيعجرلا تاسورﯿﭭلل ةداضملا .)مدلاب مظعلا ديوزت نادقف نع مجانلا يمظعلا جيسنلا توم( لامعتسإ ،ةيعجرلا تاسورﯿﭭلل ةداضملا ةيودلأا جيزمب جلاعلا ةرتف نإ ةلتك سايقم ،ديدش يعانم طيبثت ،لوحكلا كلاهتسإ ،تاديئوريتسوكيتروكلا روطتل ةروطخلا لماوع نم

اءزج نوكت دق يتلا ،روملأا ةلمج نم يه ،ربكأ مسج ةصاخ( ملأ ،لصافملا بلصت يه ماظعلا رخن ضرم ضارعأ نإ .ضرملا اذه دحاو ثودح ظحلات تنك اذإ .ةكرحلا ةبوعصو )فتكلا يفو ةبكرلا ،ذخفلا يف .بيبطلا ملاعإ كيلع ،ضارعلأا كلت نم :ةيلاتلا تلااحلا نع بيبطلا غلب :كصخت تناك اذإ بيبطلا غلابإو ةيلاتلا طاقنلا حاضيتسإ كيلع بجوتي رهظي وهف حفط روطت لاح يف .حفط روطت اذإ بيبطلا غلابإ بجي )

للاخ ةداع لوزيو سنليتنيإ ـب

سورﯿﭭل داضملا جلاعلا ءدبل

ابيرق ةداع نم ،نايحلأا ضعب يف .ءاودلا لامعتسإ ةلصاوم دنع ىتح ،نيعوبسأ – عوبسأ ةيساسحلا طرف نم لعف در ثدحي نأ سنليتنيإ ـب جلاعلا ةرتف للاخ زئاجلا وأ ناسللا ،هجولا يف خافتنإ لب لا ةنوخسو حفط لمشي يسسحت لعف در( بجي .ةايحلا ىلع

ارطخ لكشي دق يذلا )علبلا وأ سفنتلا يف تابوعصو ةرجنحلا كل ريشي .ةيساسحلا طرفل لعف در نم يناعت تنك اذإ اميف

لااح بيبطلا غلابإ لوانت نع فقوتلا بجوت اذإ اميف وأ ضارعلأا عم لماعتلا ةيفيك لوح بيبطلا زوجي لاف ،ةيساسحلا طرفل لعف در ثودح ببسب جلاعلا نع تفقوت اذإ .ءاودلا .سنليتنيإ ـب جلاعلا ءدب ةدواعم امب ،دبكلا يف لكاشم نم تيناع وأ يناعت تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجي )

ضرم ةروطخ ةجرد مييقتب كبيبط موقي .

وأ/و

دبكلا باهتلإ كلذ يف .ءاودلا لوانت كناكمإب ناك اذإ اميف ررقي نأ لبق كيدل دبكلا .تناك

ايأ ثولت ضارعأ ثودح ظحلات تنك اذإ

لااح بيبطلا غلابإ بجي )

تاثولتل ةقباس يوذو ةمدقتملا ةلحرملا يف

سورﯿڤ يلماح ضعب ىدل ةقباس تاثولت ضارعأو تاملاع نإ ،)

opportunistic infections

( ةيزاهتنإ يف رهظت ضارعلأا نأ زئاجلا نم .ءاودلاب جلاعلا ءدب دعب

لااح ىلجتت نأ نكمي يتلا تاثولتلا ةبراحم ىلع هتردقو مسجلل ةيعانملا ةباجتسلإا يف نسحتلا باقعأ .ةرهاظ ضارعأ نود نم مسجلا يف ةدوجوم تناك اهنأ زئاجلا نم ثدحت دق ،)

opportunistic infections

( ةيزاهتنلإا تاثولتلل ةفاضلإاب )

ةجسنأ ةعانملا زاهج مجاهي امدنع ثدحت ةلاح( ةيتاذ ةيعانم لكاشم

اضيأ نأ نكمي .

ثولت ةجلاعمل ةيودأ لوانت ءدب دعب كلذو )ةميلسلا مسجلا تنك اذإف .جلاعلا ءدب نم رهشأ ةدع دعب

اضيأ ةيتاذلا ةيعانملا لكاشملا رهظت أدبي فعض ،تلاضعلا فعض لثم ضارعأ وأ ثولتل ضارعأ ةيأ ثودح ظحلات بلق تابرض ،مسجلا زكرم هاجتاب ىلعلأل عفتريو نيمدقلا يتحارو نيديلاب نوكي يكل يروف لكشب بيبطلا غلب ،طاشن طرف وأ ةفجر ،)ناقفخ( ةعيرس .بولطملا جلاعلا يقلت كناكمإب :نوقهارملاو لافطلأا

.ةنس 18 رمع نود ىضرملا ىدل جلاعلل صصخ

م ريغ سنليتنيإ :ةيئاودلا تلاخادتلا

ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلمعتسا اذإ وأ ،لمعتست تنك اذإ .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب :لمعتست تنك اذإ صخلأاب سورﯿڤ دض ىرخأ ةيودأ عم سنليتنيإ لوانت ةكراشم ناكملإاب تلااحلا بلغأ يف .ىرخأ ةعومجمل يمتنت يتلا

رملأا جاتحي ةنيعم تلااح يفو اهب ىصوم ريغ تاكراشملا ضعب ،كلذ عم ام بيبطلا غلابإ

امئاد بجي ،كلذل .ءاودلا ةعرج رييغت وأ/و ةبقارملا ةدايز هتاميلعتب ديقتلاو ،اهلوانتت يتلا

سورﯿﭭل ةداضملا ىرخلأا ةيودلأا يه كلهتسملا ةرشن ةءارق مهملا نم .اهتكراشم نكمي يتلا ةيودلأل ةبسنلاب رذحب .نعمتب ةيودلأا هذهب ةقفرملا :ةيلاتلا ةيودلأا عم ةيوس سنليتنيإ لوانتب ىصوي لا )

X

(

،رﯿڤانيفلن ،رﯿڤانيدنيإ ،نيريﭭيﭙلير ،نﯿﭘارﯿﭭن ،زنيرﯿڤافإ ،رﯿڤانوتير/رﯿڤانارﭙﯿت )

ثولت ةجلاعمل ةيودأ( تاتسيسيبوك/رﯿڤانوراد ،تاتسيسيبوك/رﯿڤانازاتأ )تاجلاتخلإا جلاعل( نيئوتينيفو لاتيبرابونيف ،نيﭙيزامابراك )

زآيتورﭙلا تاطبثم عم بابطتسلإا داضت ببسب نيسيﭙمافير )

)لسلا لثم تاثولتلا ةجلاعمل( نﯿتنﭘافيرو ،)

boosted protease inhibitors

)موتاروفرﯿﭘ موكيريﭙيه( St. John’s Wort ىلع ةيواحلا تارضحتسملا )

)بائتكلإا ةجلاعمل يتابن رضحتسم(

دبكلا باهتلإ ثولت ةجلاعمل ةيودأ( ريﭭيرﭙﯿمﯿس ،رﯿﭭساتلاكاد )

.ةيودلأا كلت نم دحاو يأ لوانتت تنك اذإ بيبطلا ةراشتسإ بجي نمف ،سنليتنيإ عم ةيوس ةيلاتلا ةيودلأا نم دحاو لوانتت تنك اذإ )

X

(

نأ زئاجلا نم .سنليتنيإ لمع ىلع وأ اهلمع ىلع ريثأت ثدحي نأ زئاجلا يبطلا اهريثأت نلأ كلذو ةيودلأا ضعبل يئاودلا رادقملا رييغت رملأا جاتحي غلابإ بجي .سنليتنيإ عم ةكراشملا نم رثأتت دق ةيبناجلا ضارعلأا وأ :ةيلاتلا ةيودلأا نم دحاو يأ لوانتت تنك اذإ بيبطلا / رﯿڤانيرﭙمأسوفو ،رﯿڤانوتير/رﯿڤانيرﭙمأ ،كورﯿڤارام ،رﯿڤارﭽﯿتولود )

سورﯿڤ دض ةيودأ( رﯿڤانوتير ،نيئاكوديل ،دينيئاكيلف ،ديمارﯿﭘوزيد ،نيسكوﭽيد ،ليديرﭙﯿب ،نورادويمأ )

ةملاس مدع لثم ةيبلقلا لكاشملا ةجلاعمل( نيدينيكو نونيفاﭘورﭘ ،نيتليسكيم .)بلقلا مظن .مدلا صوحف ءارجإب كبيبط كيصوي ،)مدلا رثخت ليلقتل( نيرافراو )

لوزانوكيروڤ وأ لوزانوكاسوﭘ ،لوزانوكوتيك ،لوزانوكارتيإ ،لوزانوكولف )

)ةيرطفلا تاثولتلا ةجلاعمل( )ةيويح تاداضم( نيتوبافير ،نيسيمورتيرلاك )

)ايرلاملا جلاعل ءاود( نيرتنافيمول/رتيميترأ )

)قلقلا وأ/و مونلا تابارطضإ ةجلاعمل( ماﭙيزايد )

باهتللإا لثم ةفلتخم تلااح ةجلاعمل ديئوريتسوكيتروك( نوزاتيماسكيد )

)ةيسسحتلا لعفلا دودرو

دبكلا باهتلإ ثولت ةجلاعمل ءاود( ريﭭيرﭙﯿسوب )

نيتاتساﭭمﯿس وأ نيتاتساڤوزور ،نيتاتساڤول ،نيتاتساڤولف ،نيتاتساڤروتأ )

)مدلاب لورتسلوكلا ةبسن ضيفختل( )ةعانملا زاهج طبثت ةيودأ( سوميلوركات وأ سوميلوريس ،نيروﭙسولكيس )

/و بيضقلا باصتنإ لكاشم ةجلاعمل( ليفلاادات وأ ليفانيدراڤ ،ليفانيدليس )

)ينايرشلا يوئرلا مدلا طغض عافترإ وأ )ةيومدلا تارثخلا لكشت عنمل ءاود( ليرچودﯿﭘولك )

:ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ

ةيواخ ةدعم ىلع ءاودلا لوانت نإ .ماعطلا ةبجو دعب ءاودلا لوانت

ادج مهملا نم رظنأ ةيفاضإ تامولعمل .فصنلل ةصتمملا ةيمكلا صلق

يو هصاصتمإ نم لقرعي .”؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك“ 3 ةرقفلا :ةبوصخلاو عاضرلإا ،لمحلا

.لمحلا ةرتف يف تنك اذإ يروف لكشب كبيبط يغلب كلذب بيبطلا ىصوأ اذإ لاإ ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ ءاودلا اذه لوانت زوجي لا .حيرص لكشب ىودعل لامتحا كانه نلأ كلذو عاضرلإا

سورﯿﭭلا تلاماح ىلع عنمي .سورﯿﭭلاب عيضرلا :تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا

.ءاودلا لوانت دعب راود وأ ساعنب رعشت تنك اذإ تانكاملا ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لا :ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم

زوتكل غلم 160 صرق لكب .زوتكللا ىلع يوتحت غلم 100 سنليتنيإ صارقأ .تارديه ونوم لثم تايركسلا ضعبل لمحت مدع نم يناعت كنأب كبيبط لبق نم كل ليق اذإ .ءاودلا لامعتسإ ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ بجيف ،زوتكللا ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 .بيبطلا تاميلعت بسحب

امئاد ءاودلا لامعتسإ بجي رادقملاب قلعتي اميف

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا نم وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .ءاودلاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا .طقف بيبطلا لبق نم ناددح

ي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا 1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה :התרוצו הפורתה םש ,ג״מ 100

סנלטניא ,ג״מ 200

סנלטניא תוילבט :הילבט לכב ותומכו ליעפ רמוח

Etravirine 100 mg, 200 mg

ג״מ 200 ,ג״מ 100 ןיריבארטא ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה תדעוימ הנניא סנלטניא .םירגובמב לופיטל תדעוימ סנלטניא .םינש 18 ליגל תחתמ םילפוטמב לופיטל אלא 65 ליג לעמ םילפוטמל ללכ ךרדב דעוימ וניא הז רישכת .אפור תארוהב ?הפורתה תדעוימ המל .1 .ןיריבארטא ליעפה רמוחה תא הליכמ סנלטניא HIV -ה ףיגנב םוהיזב לופיטל תשמשמה הפורת איה סנלטניא

תועצמאב תלעופ סנלטניא .)Human Immunodeficiency Virus( תכרעמה דוקפת תא רפשיש רבד ,ףוגב ףיגנה תמר תדרוה תורושקה תולחמ תוחתפתהל ןוכיסה תא תיחפיו תינוסיחה .HIV -ה ףיגנב םוהיזב ,HIV -ה ףיגנ תודגונ תורחא תופורת םע בולישב ,סנלטניא רבעב ולפוט רשא ,HIV -ה ףיגנ יאשנ םירגובמב לופיטל תשמשמ יבגל אפורב ץעוויהל שי .HIV -ה ףיגנ תודגונ תורחא תופורתב .ךרובע רתויב םיאתמה תופורתה בוליש תודגונ תופורתה תצובקל תכייש הפורתה :תיטיופרת הצובק non-nucleoside reverse transcriptase הנוכמה HIV -ה ףיגנ

.inhibitors )NNRTIs)

הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םיביכרמהמ דחא לכל וא ןיריבארטא ליעפה רמוחל יגרלא ךניה .״ףסונ עדימ״ 6 ףיעסב םימושרה הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םוהיזב לופיטל הפורת) ריווארפוזרג/ריווסאבלא לטונ ךניה .)C סיטיטפהב :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,סנלטניאב לופיטה ינפל הווהמ אלא ,HIV -ה ףיגנב םוהיזה תא תאפרמ אל סנלטניא )X( ךלהמב םג .םדב ףיגנה תמר תא תיחפהל דעונש לופיטמ קלח יכ םא HIV -ב םירחא קיבדהל רשפא ןיידע ,הפורתב לופיטה .ףיגנה דגנכ ליעי לופיטל תודוה דרוי ןוכיסה עונמל ידכב םישרדנה תוריהזה יעצמא יבגל אפורב ץעוויה .ףיגנב םירחא תקבדה .18 ליגל תחתמ םילפוטמב לארשיב רשואמ וניא הז רישכת )X( םילוח לש טעומ רפסמב שומישב התיה סנלטניא :םישישק )X( ץעוויהל שי ,וז ליג תצובקל ךייש התא םא .הלעמו 65 ליגב .הפורתב שומישה יבגל אפורב דגנ לופיטה ךלהמב :םדב זוקולגבו םינמושב היילעו לקשמ )X( זוקולגבו םינמושה תמרב ,לקשמב היילע ןכתית ,HIV -ה ףיגנ חרואל הבישלו תשדוחמ תואירבל וקלחב רושק רבדה .םדב תודגונ תופורתל ,םדב םינמוש לש םימיוסמ םירקמבו םייחה .הלא םייוניש קודבי אפורה .ןמצע HIV -ה ףיגנ לש היצניבמוק םילטונה םימיוסמ םילוח :תומצעב תויעב )X( תארקנה םצע תלחמ חתפל םילולע ,תוילריוורטריטנא תופורת ןדבואמ האצותכ םרגנה םצע תמקר לש תוומ) סיזורקנואטסוא תופורת תייצניבמוקב לופיטה ךשמ .)םצעל םד תקפסא ,לוהוכלא תכירצ ,םידיאורטסוקיטרוקב שומיש ,תוילריוורטריטנא םילולע ,רתיה ןיב ,רתוי הובג ףוג תסמ דדמ ,רומח ינוסיח יוכיד לש םינימסת .וז הלחמ תוחתפתהל ןוכיסה ימרוגמ קלח תויהל ךרבב ,ךריב רקיעב) באכ ,םיקרפמ תוחישק םניה סיזורקנואטסוא ,הלא םינימסתמ דחאב ןיחבמ ךניה םא .העונתב ישוקו )ףתכבו .אפורה תא עדייל ךילע :םיאבה םיבצמה לע אפורל חווד :ךל תועגונ ןה םא אפורל חוודלו תואבה תודוקנה תא קודבל ךילע תחתפתמו הדימב .החירפ תחתפתמ םא אפורל רפסל שי )X( ףיגנ דגנ לופיטה תליחתל ךומסב העיפומ ללכ ךרדב איה החירפ ,םייעובש-עובש ךות תמלענ ללכ ךרדבו סנלטניא םע HIV -ה לופיטה ךלהמב םיתיעל .הפורתב שמתשהל םיכישממ רשאכ םג תיגרלא הבוגת) רתי תושיגר תבוגת שחרתתו ןכתיי סנלטניאב ןורגה וא ןושלה ,םינפה לש תוחפנתה ףאו םוחו החירפ תללוכה חוודל שי .םייח תנכסמ תויהל הלולעש )העילב וא המישנ יישקו אפורה .רתי תושיגר תבוגת הווח התא םאב תידיימ אפורל תא קיספהל שי םאה וא םינימסתה םע דדומתהל דציכ ךל ץעיי ,רתי תושיגר תבוגת ללגב לופיט תקספה םא .הפורתה תליטנ .סנלטניאב לופיט שדחמ ליחתהל ןיא ,דבכב תויעבמ תלבס וא לבוס ךניהו הדימב אפורל חוודל שי )X( תלחמ הרומח המכ דע ךירעי ךלש אפורה .C וא/ו B סיטיטפה ללוכ .הפורתה תא תחקל לוכי התא םאה טילחיש ינפל ךלש דבכה .םהשלכ םוהיז ינימסתב תנחבה םא תידיימ אפורל חוודל שי )X( םימוהיז לש רבע ילעבו םדקתמ בלשב HIV -ה ףיגנ יאשנמ קלחב םימוהיז לש םינימסתו םינמיס ,)opportunistic infections) םיוולנ לופיטה תלחתה ירחא דימ יוטיב ידיל אובל םילוכי םימדוק הבוגתב רופישה תובקעב םיעיפומ םינימסתהו ןכתיי .הפורתב םיחכונ ויהו ןכתייש םימוהיזב םחלהל ותלוכיו ףוגה לש תינוסיחה .םיטלוב םינימסת אלל ףוגב תויעב ,)opportunistic infections) םיוולנה םימוהיזל ףסונב )X( תפקות ןוסיחה תכרעמ רשאכ שחרתמה בצמ) תוינומיאוטוא תליטנ תלחתה רחאל שחרתהל םג תולולע )תואירב ףוג תומקר תולוכי תוינומיאוטוא תויעב .HIV -ב םוהיזב לופיטל תופורת ןיחבמ ךניה םא .לופיטה תלחתה רחאל םיבר םישדוח םג עיפוהל ,םירירש תשלוח ןוגכ םינימסת וא םוהיז לש םהשלכ םינימסתב הלעמ הלוע רשא םיילגרה תופכבו םיידיב הליחתמה השלוח וא דער ,)היצטיפלפ) תוריהמ בל תוקיפד ,ףוגה זכרמ ןוויכל לבקל לכותש ידכב ידיימ ןפואב אפורה תא עדי ,תויביטקארפיה .שרדנה לופיטה תא :םירגבתמו םידלי

.םינש 18 ליגל תחתמ םילפוטמב לופיטל תדעוימ הנניא סנלטניא :תויתפורת ןיב תויצקארטניא ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :חקול התא םא דחוימב .חקורל תורחא תופורת םע סנלטניא תליטנ בלשל ןתינ םירקמה בורב קלח ,תאז םע .תרחא הצובקל תוכייתשמה HIV -ה ףיגנ תודגונ תרבגהב ךרוצ שי םימיוסמ םירקמבו םיצלמומ םניא םיבולישהמ אפורל חוודל שי דימת ,ךכל יא .הפורתה תנמב יוניש וא/ו רוטינה רחא אלמלו ,לטונ התא תורחא HIV -ה ףיגנ תודגונ תופורת וליא אורקל בושח .ןבלשל ןתינש תופורתה יבגל תוריהזב ויתוארוה .ולא תופורתל ףרוצמה ןכרצל ןולעה תא ןויעב :תואבה תופורתה םע דחיב סנלטניא לוטיל ץלמומ אל )X( ,ןיריביפליר ,ןיפאריבנ ,זנריבאפא ,ריבנוטיר/ריבנרפיט )X( /ריבאנורד ,טאטסיסיבוק/ריבאנאזאטא ,ריבאניפלנ ,ריבאנידניא )HIV םוהיזב לופיטל תופורת) טאטסיסיבוק )םיסוכרפב לופיטל) ןיאוטינפו לטיברבונפ ,ןיפזאמאבראק )X( boosted) זאטורפ יבכעמ םע דגנ תיוותה ללגב ןיציפמאפיר )X( )תפחש ןוגכ םימוהיזב לופיטל) ןיטנפאפירו ,)protease inhibitors )םוטרופרפ םוקירפיה) St. John’s Wort םיליכמה םירישכת )X( .)ןואכידב לופיטל יחמצ רצומ) םוהיזב לופיטל תופורת) ריבארפמיס ,ריבסאטאלקאד )X( )C סיטיטפהב .ולא תופורתמ תחא לטונ ךניה םא אפורב ץעוויהל שי ,סנלטניא םע דחיב תואבה תופורתהמ תחא לטונ ךניה םא )X( ןונימהו ןכתיי .סנלטניא תוליעפ וא ןתוליעפ לע העפשה ןכתית םתעפשהש ןוויכמ תונתשהל ךרטצי תופורתהמ קלח לש בולישהמ םיעפשומ תויהל םילולע יאוולה תועפות וא תיאופרה תופורתהמ תחא לטונ ךניה םא אפורל חוודל שי .סנלטניא םע :תואבה ריבאנוטיר/ריבאנרפמא ,קוריבאראמ ,ריבארגטולוד )X( .)HIV -ה ףיגנ תודגונ תופורת) ריבאנוטיר/ריבאנרפמאסופו ,דיניאקלפ ,דימאריפוזיד ,ןיסקוגיד ,לידירפב ,ןוראדוימא )X( בלב תויעבב לופיטל) ןידיניכו ןונפאפורפ ,ןיטליסקמ ,ןיאקודיל .)ןיקת אל בל בצק ןוגכ עצבל ךל הרוי ךאפור ,)םדה תוישירק תתחפהל) ןירפראו )X( .םד תוקידב וא לוזאנוקאסופ ,לוזאנוקוטק ,לוזאנוקרטיא ,לוזאנוקולפ )X( )םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל) לוזאנוקירוו )הקיטויביטנא) ןיטובאפיר ,ןיצימורתירלק )X( )הירלמב לופיטל הפורת) ןירטנאפמול/רטמטרא )X( )הדרחב וא/ו הניש תוערפהב לופיטל) םאפזאיד )X( ומכ םיבצמ ןווגמב לופיטל דיאורטסוקיטרוק) ןוזאתמאסקד )X( )תויגרלא תובוגתו תקלד )C סיטיטפהב םוהיזב לופיטל הפורת) ריוארפסוב )X( וא ןיטטסבוזור ,ןיטאטסאבול ,ןיטטסבולפ ,ןיטאטסברוטא )X( .)םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל) ןיטטסבמיס תואכדמה תופורת) סומילורקט וא סומילוריס ,ןירופסולקיצ )X( )ןוסיחה תכרעמ תא תויעבב לופיטל) ליפאלאדאט וא ליפאנדראו ,ליפאנדליס )X( )יקרוע יתאיר םד ץחל רתי וא/ו הפקז )םד ישירק תורצוויה תעינמל הפורת) לרגודיפולק )X( :ןוזמו הפורתב שומיש הפורתה תליטנ .החוראה רחאל הפורתה תא לוטיל דואמ בושח תגפסנה תומכה תא תמצמצמו התגיפסב תעגופ הקיר הביק לע .״?הפורתב שמתשת דציכ״ 3 ףיעס האר ףסונ עדימל .יצחב :תוירופו הקנה ,ןוירה .ןוירהב ךניהו הדימב ךאפור תא ידיימ ןפואב יעדי תאז הרוה ןכ םא אלא ,ןוירהב ךניה םא וז הפורת לוטיל ןיא .שרופמב אפורה תקבדהל יוכיס םייקו רחאמ קינהל רוסא HIV -ה ףיגנ תויאשנל .ףיגנב קוניתה :תונוכמב שומישו הגיהנ

ררחוסמ וא םודר שיגרמ ךניה םא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .הפורתה תליטנ רחאל :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ג״מ 160 הילבט לכב .זוטקל הליכמ ג״מ 100 סנלטניא תילבט .טרדיהונומ זוטקל םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךניה יכ ךאפור ידי לע ךל רמאנ םא שומישה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,זוטקל ומכ םימיוסמ .הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .הפורתב לופיטה ןפואו .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה .םויב םיימעפ ג״מ 200 :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :ג״מ 100 לש תוילבט לטונ ךניה םא החוראה רחאל ג״מ 100 סנלטניא תוילבט 2 לוטיל שי רקובב .החוראה רחאל ג״מ 100 סנלטניא תוילבט 2 לוטיל שי ברעבו :ג״מ 200 לש תוילבט לטונ ךניה םא החוראה רחאל ג״מ 200 סנלטניא לש תחא הילבט לוטיל שי רקובב .החוראה רחאל ג״מ 200 סנלטניא לש תחא הילבט לוטיל שי ברעבו הפורתה תליטנ .החוראה רחאל הפורתה תא לוטיל דואמ בושח תגפסנה תומכה תא תמצמצמו התגיפסב תעגופ הקיר הביק לע .םיאתמה ןוזמה גוס יבגל אפורב ץעוויהל שי .יצחב סועלל ןיא .האלמ םימ סוכ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .הילבטה תוצחל ןתינ .הילבטה תא יפ לע לעפ אנא ,התומלשב הילבטה תא עולבל לגוסמ ךניא םא :תואבה תוארוהה םילזונ תומכב וא ,םימ לש )תיפכ) ל״מ 5 -ב הילבטה תא םיש - .הילבטה יוסיכל תוחפל הקיפסמה .םייבלח םיארנ םימה רשא דע בטיה בברע - ןיא) בלח וא םיזופת ץימ ןיפולחל וא םימ דוע ףיסוהל ןתינ - .)בלחב וא םיזופת ץימב תורישי הילבטה תא םישל .דימ התש - בלח וא םיזופת ץימ ,םימ םע םימעפ רפסמ סוכה תא ףוטש - .האולמב החקלנ הנמה יכ אדוול ידכב םעפ לכב לכה התשו תואקשמב וא )הלעמו תולעמ 40) םימח םימב שמתשהל ןיא - .סנלטניא םילטונ רשאכ םיזגומ ענומה ןוחטיב קקפ קובקבל :קובקבה תחיתפל תוארוה )X( .םידלי ידי לע תיארקא החיתפ לע הציחל ידי לע קובקבה תא חותפל שי ןוויכ דגנ בוביס ידכ ךות הטמ יפלכ קקפה .קקפה תא ריסהלו ןועשה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא וא אפורל דימ הנפ ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא )X( ,החירפ ןה סנלטניא לש רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות .חקורל .)״יאוול תועפות״ 4 ףיעס האר) שאר באכו הליחב ,לושלש תועש 6 דע תרכזנו בוצקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא )X( דימ הנמ לוטיל שי ,הפורתה תא לוטיל ךירצ תייה וב דעומהמ האבה הנמה תא לוטיל ךישמהלו ,החורא רחאל דימתו תרכזנשכ לוטיל ךירצ תייה וב דעומהמ תועש 6 -מ רתוי ורבע םא .ליגרכ תליטנב ךישמהלו החכשנש הנמה לע גלדל שי ,הפורתה תא .ליגרכ האבה הנמה הנמ לע תוצפל ידכב דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב !החכשנש הילבט חק ,סנלטניא תלטנש רחאל תועש 4 -מ תוחפ תאקה םא תליטנ רחאל תועש 4 -מ רתוי תאקה םא .החורא רחאל תפסונ ךילע וב אבה דעומל דע תפסונ הנמ לוטיל ךרוצ ןיא ,סנלטניא .הפורתה תא לוטיל ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ קיספהל ןיא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי )X( .אפורה לש ורושיא ינפל סנלטניאב שומישה רופיש לח םא םג .רתוי בוט שיגרהל ךל םורגי לופיטהו ןכתיי )X( תופורתב וא הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב תקספה .אפורה םע תוצעייתה אלל HIV -ה ףיגנ תודגונ תורחא תוחתפתהל ןוכיסה תא לידגהל הלולע אפורה רושיא אלל לופיטה .ףיגנה תודימע םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע סנלטניאב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי תועיפומש תועפות) )very common) דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)הרשעמ דחא שמתשממ רתויב םירקמב .תינוניב וא הלק הגרדב ללכ ךרדב תירוע החירפ )X( ןכלו םייח תנכסמ תויהל הלוכיש הרומח החירפ החווד םירידנ ץעייש תנמ לע תידיימ אפורל חוודל בושח החירפ תחתפתמ םא .הפורתב לופיט קיספהל שי םאהו הב לפטל דציכ ךל שאר באכ )X( הליחב ,לושלש )X( 1-10 -ב תועיפומש תועפות) )common) תוחיכש יאוול תועפות :)100 ךותמ םישמתשמ )רתי תושיגר) תיגרלא הבוגת )X( ןובאיתב הדירי ,תרכוס )X( .הניש תויעב ,הניש רסוח ,תוינונשי ,הדרח )X( ןדבוא ,השוחת רסוח ,םיילגרב וא םיידיב באכ וא תוריקד )X( .תופייע ,ןורכיז ןדבוא ,רועב השוחת תלפרועמ הייאר )X( .ץמאמב המישנ רצוק ,בל ףקתה ,הובג םד ץחל ,תוילכב לשכ )X( תקלד ,ןטבה רוזאב תוחפנתה ,ןטב באכ ,תברצ ,תואקה )X( .שבי הפ ,הפב תקלד ,תוריצע ,םיזג ,הביקב .שבי רוע ,דוריג ,הליל תעזה )X( .ךל ריבסי אפורה .ןתש וא םד תוקידב לש םיכרעב יוניש )X( .תוכומנ תומודא םד תוירודכ :לשמל תועיפומש תועפות) )uncommon) תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב םינבל םד יאת תריפסב הדירי )X( )םוחו םילדגומ הפמיל ירשק ומכ) םוהיז ינימסת )X( .םיטויס ,תונבצע ,תואצמתה רסוח ,לובלב ,םיליגר אל תומולח )X( .בשק תוערפה ,םיפקתה ,תויופלעתה ,דער ,םונמנ )X( תודבכ ,תרוחרחס )X( רידס אל בל בצק ,הזחב ץחל/הזחב באכ )X( המישנ יישק )X( .םד לש האקה ,בלבלה תקלד ,החלצה אלל איקהל תונויסינ )X( .לדגומ דבכ ,סיטיטפה ןוגכ דבכב תויעב )X( .ןורגה וא/ו םינפה לש תוחפנתה ,תרבגומ העזה )X( םירבגב םיידש תוחפנתה )X( 1-10 -ב תועיפומש תועפות) )rare) תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ םישמתשמ ץבש )X( םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי אל ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ הוולמה החירפב תונייפואמה תורומח רתי תושיגר תובוגת )X( .סיטיטפה ןוגכ והשלכ רביא לש תקלדבו םוחב ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הנייוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הנפמה )www.health.gov.il) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת עיפומה )exp. date) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא סחייתמ הגופתה ךיראת .קובקבה תיוות/תינוציחה הזיראה יבג לע .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל קובקבב תוילבטה תא ןסחאל שי .30ºC לעמ ןסחאל ןיא )X( .תוחלמ ןגהל תנמ לע בטיה רוגס קובקבה תא רומשל שי .ירוקמה ךכבו תוחל חפוס רמוח תוליכמה תונטק תויקש 3 ליכמ קובקבה תויקשה תא ריאשהל שי .תושבי תוילבט לע רומשל תורשפאמ .הליכאל תודעוימ ןניא תויקשה .קובקבב תעה לכב וז הפורתב שמתשהל ןיא ,הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל .םישדוח 2 -ל רבעמ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Intelence 100 mg: hypromellose; microcrystalline

cellulose; croscarmellose sodium; magnesium stearate;

colloidal anhydrous silica

lactose monohydrate 160.0 mg

:ףסונבו

Intelence 200 mg: hypromellose; silicified microcrystalline

cellulose; microcrystalline cellulose; croscarmellose

sodium; magnesium stearate; colloidal anhydrous silica

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ םע ׳זב-ןבל עבצב תילאבוא הילבט הניה ג״מ 100 סנלטניא .ינשה דצב 100 בותיכהו דחא דצב T125 בותיכה תוילבט 120 ליכמה דחא קיטסלפ קובקב ונשי אספוק לכב תונטק תויקש 3 ןנשי קובקבה ךותב ףסונב .ג״מ 100 סנלטניא תוילבט לע רומשל תורשפאמ ךכבו תוחל חפוס רמוח תוליכמה .קובקבב תעה לכב תויקשה תא ריאשהל שי .תושבי ,הידיצ ינשמ הרומק ,תכראומ הילבט הניה ג״מ 200 סנלטניא .דחא דצב T200 בותיכה םע ,׳זב-ןבל עבצב ףסונב .ג״מ 200 סנלטניא תוילבט 60 ליכמ קיטסלפה קובקב תוחל חפוס רמוח תוליכמה תונטק תויקש 3 ןנשי קובקבה ךותב תא ריאשהל שי .תושבי תוילבט לע רומשל תורשפאמ ךכבו .קובקבב תעה לכב תויקשה ,6099000 םייפש ץוביק ,מ״עב רק ׳תלה יס-יי׳ג :םושירה לעב .לארשי ,הניטל ,הלקימ ןס וגרוב ,04100 ןסנאי .ס היו ,גליס ןסנאי :ןרצי .הילטיא י״ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י״ע עבקנ הז ןולע טמרופ תוארוהל םאתהב ןכדועו 03/03/2016 ךיראתב תואירבה דרשמ .07/01/2019 ךיראתב תואירבה דרשמ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ׳סמ

141293178900

:ג״מ 100 סנלטניא

149613366600

:ג״מ 200 סנלטניא לע .רכז ןושלב חסונמ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

Intelence SH 03/19

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה