אינווגה 3 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-11-2016

מרכיב פעיל:
PALIPERIDONE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
N05AX13
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור נרחב
הרכב:
PALIPERIDONE 3 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
JANSSEN CILAG S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
PALIPERIDONE
איזור תרפויטי:
PALIPERIDONE
סממני תרפויטית:
Invega is indicated for : - treatment of schizophrenia . - acute treatment of schizoaffective disorder as monotherapy. - acute treatment of schizoaffective disorder as an adjunct to mood stabilizers and/or antidepressants.
leaflet_short:
1. הטיפול בתרופה האמורה יינתן לאחד מאלה: א. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה, ובהתקיים אחד מהתנאים האלה: 1. המטופל מוגדר כבעל קווי התנהגות תוקפניים, וכטיפול ראשון; 2. המטופל לא הגיב לטיפול בתרופה אנטי פסיכוטית אטיפית שניתנה לו כקו טיפול ראשון, או פיתח תופעות לוואי קשות לטיפול כאמור; ב. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת, וכטיפול ראשון; 2. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר או בנוירולוגיה, לפי העניין. 3. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
139 15 31639 01
תאריך אישור:
2013-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

Page 1 of 9

) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ו"משתה (םירישכת

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

הגווניא

3

,ג"מ

6

,ג"מ

9

ג"מ

תוילבט

ךשוממ רורחשב

Paliperidone 3 mg

הגבניא

3

ליכמ ג"מ

3

ןודירפילפ ג"מ

Paliperidone 6 mg

הגבניא

6

ליכמ ג"מ

6

ןודירפילפ ג"מ

Paliperidone 9 mg

הגבניא

9

ליכמ ג"מ

9

ןודירפילפ ג"מ

רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

:"ףסונ עדימ"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע חקורה וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

ופיטל המשרנ תאז הפורת יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב ל .המוד םתלחמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

הינרפוזיכסב לופיטל תשמשמ הפורתה

םירגבתמבו םירגובמב יאליגב

ךליאו םינש

תיביטקפאוזיכס הערפהבו

םירגובמב

:תיטיופרת הצובק תויטוכיספיטנא תופורת

מוטפמיסה (םינימסת) םי

םיינייפואה

הינרפוזיכסל

םימייק אלש םירבד תשגרה וא הייאר ,העימש םה אווש תובשחמ ,(תויצניצולה)

(תויזולד) תושידא ,לבלובמ רוביד ,תורגתסה ,הגירח תונדשח ,

זוכירב םיישק םילוח .ךודכדו הינרפוזיכסב

לולע שוחל םי

םג

שא תשוחת ,הדרח ,ןואכיד ,המ .חתמ וא

הב םילוח ושוחי תיביטקפאוזיכס הערפ םינימסתב ףסונבו (הלעמ טרופמכ) הינרפוזיכס לש םינימסתב

לש תוערפה חור בצמ

חור בצמ)

םזגומ ןפואב םמורמ וא דורי

,תונטפטפ ,הניש רסוח ,תעד תחסה ,תונבצע תשוחת ןדבא יינע

תוליעפב תימוי םוי יכא ,הניש רסוח וא תמזגומ הניש , הליכא רסוח וא רתי תל

דבוא תובשחמו

תוי תונשנ

הלוכי הפורתה

לקהל

לע

רוזחל םהמ עונמלו הלחמה ינימסת

2

.

הפורתב שומיש ינפל

שמתשהל ןיא הפורתב םא

ןודירפילפ ליעפה רמוחל תושיגר העודי ןודירפסירל ,

הפורתה יביכרממ דחאל וא

םיפסונה

ףיעסב םיעיפומה)

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

לופיטה תלחתה ינפל

:םא

ךנה

לבוס

היצנמד וא ןוסניקרפ תלחממ

) הריאממ תיטפלוריונ תנומסתמ רבעב תלבס

(Neuroleptic Malignant Syndrome

םוח םה הינמיסש

הובג

םירירש תושקונו

) תרחואמ העונת תערפהמ וא

Tardive dyskinesia

הינמיס רשא (

לש תוגירח תועונת םה .ןושלה וא םינפה

תויטוכיספיטנא תופורת תליטנמ םרגיהל םילולע ולא םיבצמ

-

(תורחא תופורתמ המרגנ אל וא המרגנש) .תונבל םד תוירודכ לש הכומנ הריפסמ רבעב תלבס

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 2 of 9

.הב תולחל ןוכיסב ךנהש וא תרכוסב הלוח ךנה םא

תמר רוטינל תוקידב לע הרוי אפורהו ןכתי םדב רכוסה

בל הלוח ךנה םא

.ךומנ םד ץחלל םורגל לולעש בל תלחמל לופיט לבקמ וא

םיסוכריפמ וא היספליפאמ לבוס ךניה

תועצמאב יעמב ןוזמה רבעמב וא עולבל תלוכיב תעגופ רשא יעמב וא הביקב ,העילבב היעבמ לבוס ךנה הליגרה יעמה תויתעונת

זמה רבעמ ןמז תא תונשמה תויעבמ וא .יעמב ןו

םילושלשל תמרוגה הלחממ לבוס ךנ

דבכב תויעבמ לבוס ךניה

תוילכב תויעבמ לבוס ךניה

ךניה

תבאוכ וא תכשמתמ הפקזמ לבוס

ךניה

הובג םוחמ וא ףוגה םוח תוסיוב היעבמ לבוס ומכ ףוגה םוח תיילעל םימרותה םיבצמב בל םישל שי , וח תורוקמל הפישח ,תצמואמ תינפוג תוליעפ וא תיגרנילוכיטנא תוליעפ תולעב תופסונ תופורתב יתפורת לופיט ,ם .תושבייתה בצמל הפישח

ןיטקלורפ יולת לודיג ךל שיש וא םדב ןיטקלורפ ןומרוהה לש הניקת אל הרוצב תוהובג תומרמ לבוס ךניה

וכיספ יטנא תופורתש ןוויכמ ,םד ישירקמ רבעב לבס וא לבוס ךתחפשממ רחא והשימ וא התא תולולע תויט .םד ישירק תורצוויה לע עיפשהל

לוכיעה תכרעמב המיסחמ וא תורצהמ לבוס ךנה

ןמז תכראהמ לבוס ךניה

בצקב תוערפהמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא ,(בצק תערפה לש גוס) תדלומ בלה בצקב הטאה ,בלה

רדיו ןכתיש םושמ אפורב ץעווהל שי ,וללה םיבצמה דחאמ לבוס ךניה םא בקעמ וא ןונימב יוניש ש

הפוקתל תמיוסמ

ירשפא רבעמל בטיה םירטונמ תויהל םיכירצ ,תאז הפורתב םילפוטמה תיביטקפאוזיכס הערפה םע םילפוטמ ואכיד ינימסתל (םזגומ ןפואב םמורמ חור בצמ) הינמ ינימסתמ

בוסה םישישק .היצנמדמ םילבוסה םישישקב הגווניאב שומישה יבגל עדימ ןיא היצנמדמ םיל

םילפוטמה

.תוומ וא ץבשל רבגומ ןוכיסב תויהל םילולע הגווניאל םימוד םייטוכיספיטנא םירישכתב

בוקעי אפורה ןכלו ךתואירב לע עיפשהל הלולע לקשמב תיתועמשמ הילע .לקשמב היילעל םורגל הלולע הגווניא לופיטה ךלהמב ךלקשמ רחא

טמב ופצנ תמייק תרכס לש הרמחה וא תרכס תומר לש םינמיס קודבל אפורה לע ןכלו הגווניא םילטונה םילפו עובק סיסב לע עצבתהל ךירצ םדב רכוס תומר רוטינ ,תמייק תרכס שי םהב םילפוטמב .םדב תוהובג רכוס

וגיעה) ןיע ןושיאו ןכתיי , טקרטק חותינ ךלהמב

ןכתיי ,ןכ ומכ .יוצרה לדוגל לדגי אל (ןיעה זכרמב רוחשה עה תיתשקו .ןיעל קזנל םורגל לולע הזו חותינה ךלהמב הייופרל ךופהת (ןיעב ינועבצה קלחה) ןי

.וז הפורת לטונ ךניה יכ ךאפורל רומא ,ןיעב חותינ רובעל ןנכתמ ךניה םא

שי נמיהל

הדימעל הבישי/הביכש בצממ ימואתפ רבעממ

הילע תעב וא הגווניאב לופיטה תליחתב דחוימב ןונימב וטיל ץלוממ . .םדה ץחלב תינמז הדירי ןכתתש הדבועה רואל הבישיב וא הביכשב הנושארה הנמה תא ל

הזיהל םיבייח םדה ץחל תדרוהל תופורתב םילפוטמה םילוחו בל תולחמב םיקולה םילוח

ייונישב החונת

ינפורטואנ/הינפוקיול) הנבלה הריפסב תינמז הדיריל תורושק הגווניא ללוכ תויטוכיספ יטנא תופורת םילוחב .(ה לופיט תקספה לוקשלו םינושארה לופיטה ישדוחב תופוכת םד תוריפס ךורעל שי הכומנ הנבל הריפסמ םילבוסה .סיזוטיצולונרגא לע חווד ןכ ומכ .תרחא הביס אלל הנבלה הריפסב תיתועמשמ הדירי העיפומ םא

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 3 of 9

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,

הפורתה תליטנ ינפל

.

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא .חקורל וא אפורל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

בל בצק תוערפהב לופיטל תופורת

(לולטוסו ןורדוימא דימאניאקורפו ןידיניוק ןוגכ) רת , ,תוינימטסיהיטנא תופו הירלמה תלחמב לופיטל תופורת (ןיצסקולפיסקומ ,ןיצסקולפיטאג אמגודל) תוקיטויביטנא ,

יטנא תופורת וא תורחא תויטוכיספ

(ןיזאדירוית ,ןיזמורפרולכ אמגודל)

הגווניא םע דחי תולטינ רשא

ל איבהל תולולע תויעב בלה לש הניקת תילמשח הכלוהב

ווניאש ןוויכמ עב תלעופ הג

רק

,חומ

העפשהה תרבגה ןכתית

םע דחי

תולעופה (לוהוכלא וא) תורחא תופורת חומה לע

תורחא תופורתל ליבקמב תחקלנ איה רשאכ רהזיהל שי ,םדה ץחל תא דירוהל הלולע הפורתהש ןוויכמ

.םדה ץחל תא תודירומה

קרפב לופיטל תופורתה תעפשה תא תיחפהל הלולע הגווניא ןוסני

ילגרה תנומסתב

החונמה תורסח ם

restless leg syndrome)

.(הפודובל אמגודל) (

תויתעונת תוריהמ לע תועיפשמה תופסונ תופורת חקול התא םא תונתשהל הלולע הגווניא תעפשה

םייעמה

תמגודכ (דימארפולקוטמ :

טאורפלו םע ליבקמ ןתמב הגווניא לש ןונימ תדרוה לוקשל שי

ץלמומ אל יאוול תועפותל ליבוהל לולע בולישהש םושמ הגווניאב לופיטל ליבקמב הפה ךרד ןודירפסיר לוטל תורבגומ

ןיפזמברק

ןיפזמברקל ליבקמ ןתמב הגווניא לש ןונימ תאלעה שרדתו ןכתי

םירגבתמבו םידליב שומיש

הינרפוזיכסב לופיטל

ליגל תחתמ םילפוטמל תדעוימ הניא הפורתה

םינש

ופיטל תויביטקפאוזיכס תוערפהב ל

ליגל תחתמ םילפוטמל תדעוימ הניא הפורתה

םינש

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

שי נמיהל

הגווניא םע לופיטה ןמזב לוהוכלא תכירצמ

הקנהו ןוירה

ןוירהב ךניה םא חקורל וא אפורל ירפס

הקינמ וא תננכתמ ךנהש וא ןוירהב תויהל היושע ךניהש תבשוח , יהל נכ

דבלב אפור תארוהב אלא ןוירה ךלהמב הגווניא לוטל ןיא .הפורתב לופיטה תליחת ינפל ןוירהל

,דער ןוגכ יאוול תועפות ירקמ וראות ןנוירהל ןורחאה שילשה ךלהמב הגווניאב ולפוטש םישנל ודלונש תוקוניתב ,םירירש ןוישיק וא/ו הלכאה יישקו המישנ יישק ,תונבצע ,תוינונשי ,השלוח א . תשחרתמ הלא תועפותמ תחא ם .אפורה םע רשק רוציל ךילע ,ךקוניתב

הגווניאב לופיטה ךלהמב קינהל ןיא

םירגבתמו םידלי

ליגל תחתמ םידליב הינרפוזיכסב לופיטל הגווניא לש שומישה תוליעיו תוחיטב

.הקדבנ אל

דליב תיביטקפאוזיכס הערפהב לופיטל הגווניא לש שומישה תוליעיו תוחיטב ליגל תחתמ םי

.הקדבנ אל

תונוכמב שומישו הגיהנ

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 4 of 9

תאז תחקל שי .הייארב תוערפהלו תונריעבו תוכירדב הדירי ,תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה התאש דע תונכוסמ תונוכמ תלעפהב וא בכרב הגיהנ תעב ומכ האלמ תונרע תשרדנ םהב םירקמב ןובשחב ניא הפורתהש םיענכושמ ךלש אפורהו .ולא תועפותל תמרוג ה

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הגווניא תיילבט

םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךניה םא .(רכוס לש גוס) זוטקל הליכמ ג"מ

ץעוויה ,םימייוסמ םניאש םושמ םירחאה םינונימה תא לוטיל היעב ןיא .הפורתה תליטנ ינפל אפורב

םיליכמ

זוטקל

טרדיהונומ

יכ הפורתב שמתשת דצ

לופיטה ןפואו ןונימה .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת דבלב אפורה ידי לע ועבקי

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

.לפטמה אפורה ידי

לכב הפורתה תא לוטיל שי

ןפוא ותואב ךא רקוב תחורא אלל וא םע רקוב םוי לכב

תא לוטיל ןיא

.רקוב תחורא אלל תרחמלו רקוב תחורא םע דחא םוי הפורתה

תא עולבל שי יילבטה

!הילבטה תא תוצחל וא שותכל רובשל ,סועלל ןיא .התומלשב םושמ יילבטלש

יופצ וממ רורחשב ליעפה רמוחה תא ררחשל דעונה ךש

.רחא לזונ וא םימ םע תוילבטה תא עולבל

,ןודירפילפ ,ליעפה רמוחה

ססומתמ

יילבטהמ

תפילק .התליטנ רחאל יילבטה

ףוגהמ הצוחה תשרפומ .האוצב

תוילכב תויעב םע םילפוטמ

ו ןכתיי תוילכה דוקפתל םאתהב ןונימ תמאתה עצבי אפורה

םירגובמ םילפוטמ

ב ןונימה תא דירוי אפורהו ןכתי דורי תוילכה דוקפתו הדימ

רומא התאש יפכמ הגווניא רתוי תלטנ םא

אפורל דימ הנפ

ךומנ םד ץחלמ האצותכ תרוחרחס ,הכילהו הדימעב ישוק ,תוניקת אל ףוג תועונת ,תופייע ,תוינונשי שוחתו ןכתי .בל בצקב תוערפהו

א אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל ו .ךתיא הפורתה תזירא

שי ,תחא הנמ תחכש םא .החכשנש הנמה םוקמב הלופכ הנמ תחקל ןיא ,הנמ תחקל תחכש םאב

תחקל ,רתוי וא תונמ יתש תחכש םא .יוניש אלל לופיטב ךישמהלו (תרחמל רמולכ) ליגרה הדעומב האבה הנמה תא

.אפורל הנפ

טב דימתהל שי .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופי

.חקורה םא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הפורתב לופיטה תא קיספמ התא םא

הגווניאב לופיט קיספהל ןיא .הפורתה לש העפשהה תא דבאל לולע התא לולע םינימסתהש ששחהמ ךלש אפורהמ תשרופמ הארוה אלל רוזחל םי

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 5 of 9

.םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

יאוול תועפות

ומכ

ב

,הפורת לכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע הגווניאב שומישה ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

תואבה תועפותהמ תחא הווח התאו הדימב ידיימ ןפואב אפורל הנפ אנא

מדאו באכ ,תוחיפנ :םיללוכ םינימסתה) םיילגרה ידירוב דחוימב ,םידירוב םד ישירק ,(םיילגרב תוימו ואירל עיגהלו םדה ילכב רובעל םילולעה המישנב ישוקו הזחב באכל םורגלו ת

.(רידנ)

תידיימ תיאופר הרזעל הנפ אנא הלא םימוטפמיס הווח התאו הדימב

,הגווניא ומכ הצובק התואמ תופורתב םילפוטמה היצנמדמ םילבוסה םישישק םילוח יוניש םישחו א ילטנמה בצמב ימואתפ םואתפ םיווח ו השלוח וא ,םיילגרב וא םיידיב ,םינפב השוחת רסוח

רקיעב ,דחא דצב

.ץבש לע דיעהל םילולע ולא םינימסת ,תלפרועמ הייאר וא רורב אל רוביד לש תודוזיפא תיאופר הרזעל דימ תונפל שי ,רצק ןמזל םא וליפאו תשגרומ הלא תועפותמ תחאו הרקמב

.

) הריאממ תיטפלוריונ תנומסת

(Neuroleptic Malignant Syndrome

םה הינמיסש תושקונ ,םוח ירש

העזה ,םי ,לובלב ,

וא הרכהה תמרב הדירי

הרכהה דוביא וא

.(רידנ)

לופיטב ךרוצ היהיו ןכתיי ידיימ יאופר

אל תותיווע צר

תותסלב וא הפב ,ןושלב ,םינפב תוינ

אפורל הנפ רדיתו ןכתי .

הגווניאב לופיט תקספה

םירבג םילבוסה הפקזמ

תבאוכו תכשוממ

PRIAPISM

.(רידנ)

ב ךרוצ היהיו ןכתיי יאופר לופיט ידימ

.תיחותינ תוברעתה ףא ילואו

תיגרלא הבוגת

הרומח

ב אטבתהל הלוכיה רצוק ,ןושלב וא םייתפשב ,םינפב ,הפב תוחיפנ ,םוח םיתיעלו החירפ ,דוריג ,המישנ

קליפאנא קוש ידכל דע םדה ץחלב החינצ יט

(רידנ)

הדימב .תיאופר הרזעל דימ תונפל שי ,תשחרתמו

החווד םדב רכוסב הילע םיתיעל

תוחיכש אל ךאפורל הנפ ,

שח התא םא

ואמיצב

הילע וא רבגומ

.ןתש ןתמ תורידתב

םדב הנבלה הריפסב הדירי

אפורל תונפל שי

ךותמ דחאמ רתויב) דאמ תוחיכש יאוול תועפות

10

(םילפוטמ

ישוק

הפיצר הנישב וא תומדרהב

םימרוגה) םירירש ץוויכו ןוישיק לש השוחת ,העונתב הטאהו תוערפהב אטבתמה בצמ ,םזינוסניקרפ ויתיווע תועונתל

פקה" לש השוחת ףאו ( םיפסונ םינמיס .שדחמ התלחתה ןכמ רחאלו "העונת תא :םיללוכ

,החונמב דער ,העבה תורסח םינפ

קור לש תרבגומ השרפה

וא/ו

ויר םילגר תרירג ,רתי ר .תיטיא הכילהו

החונמ רסוח

הדורי תונרע וא תוינונשי תשוחת

שאר באכ

תוחיכש יאוול תועפות

ךותמ דחאמ תוחפב)

10

(םילפוטמ

:

,ןתשה יכרדב םימוהיז ,םינוניסב םוהיז ,תוררקתה לש םינימסת ,(סיטיכנורב) הזחב םוהיז תעפש ייומד םינימסת

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 6 of 9

ןובאית תרבגה ,לקשמב הילע ןובאתב הדירי ,לקשמ ןדבוא ,

,(הינאמ) םזגומ ןפואב םמורמ חור בצמ

ואכיד ,תונבצע

הדרח ,

םינפה ירירש לע העיפשמ הינוטסיד כ"דב .םירירש לש תינוצר אל תוצווכתהב אטבתמה בצמ ,הינוטסיד ייניעה לש הליגר אל העונתל תמרוגו

.תותסלה וא ןושלה ,הפה ,

תרוחרחס

בתמה בצמ ,היזניקסיד תורזוח םירירש תותיוועב אט תוינוצר אל

דער

הייאר שוטשט

חוורמ תכראה ,בלה לש תילמשחה הכלוהב העיגפ

ריהמ בל בצק ,יטיא בל בצק ,

,תרוחרחסו ןופלעל םורגל לוכיה הדימעל הבישי/הביכשמ רבעמב ךומנ םד ץחל

הובג םד ץחל

ףאב שדוג ,לועיש ,ןורג באכ

ןטבב תוחונ יא וא ןטבב באכ תוריצע ,תוליחב ,תואקה ,

םייניש יבאכ ,הפב שבוי ,לוכיע יישק ,לושלש

םדב (זאנימאסנרט) דבכ ימיזנא תומרב היילע

החירפ ,דרג

יבאכ םיקרפ יבאכ ,בג יבאכ ,תומצע וא םירירש

תסוו רדעה

השלוח ,םוח תופייע ,

תוחיכש אל יאוול תועפות

ךותמ דחאב רתויה לכל)

100

:(םילפוטמ

תקלד יר המישנה יכרד לש םוהיז וא תוא םוהיז ןתשה תיחופלשב

ב וא םיינזוא

םידקשב וא

הימנא תומודא םד תוירודכ תריפסב הדירי ,

,תרכס לש הרמחה וא תרכס תומר לש תוהובג ,םדב רכוס

דוביא

הנוזתב העיגפ ויתובקעבו ןובאית ב הילע ,לקשמ תדיריו םדב םינמוש

,הניש תוערפה מה קשחב הדירי ,לובלב יני המזגרואל עיגהל תלוכי רסוח , םיטויס ,תונבצע ,

,הדימעל רבעמב תרוחרחס ,םירחא ףוג יקלחו םייפגה תא זיזהל טלשנ יתלב ךרוצ ,ןופלע ,םיסוכרפ ,רובידב הערפה ,זוכירב תוערפה וא עגמ שוחל רועה תלוכיב הדירי ,םעטה שוחב העיגפ וא ןדבוא באכ שוחת ןדבוא וא תוריקד ,ץוצקע תשוחת , רועב ה

םייניע תקלד ,תושבי םייניע ,תומודא םייניע

םיינזוא באכ ,םיינזואב םילוצלצ ,(וגיטרו) רורחס תשוחת

תילמשחה הכלוהב העיגפ בלה לש ןותחתה קלחהו ןוילעה קלחה ןיב

,ליגר אל קפוד םושירב יוניש

בלה תוליעפ לש (.ג.ק.א) ילמשחה תוקזח בל תוקיפד ,

(תויצטיפלפ)

ךומנ םד ץחל

.ףאהמ םומיד ,םיפוצפצ ,המישנ רצוק

םירבגומ םיזג ,העילבב ישוק ,לוכיעה תכרעמב םוהיז ,ןושלב תוחיפנ

לוכיעה תכרעמב

) םדב דבכ ימיזנא לש תוהובג תומר

(רועב תיגרלא הבוגת) תדפרס ,הנקא ,

רעיש ןדבא

םיזנאה תמרב היילע

םדב העיגפ שישכ םיתיעל ררחתשמה םיזנא) , םירירשב

,םירירש תשלוח ויוצווכתה

,םיקרפמב תוחיפנ ,םירירש

ב תושקונ ראווצב םיבאכ ,םיקרפמ

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 7 of 9

,ןתש ןתמב הטילש רסוח ,תרבגומ תורידתב הנתשה ןתש תתל תלוכי יא ,ןתש ןתמ תעב םיבאכ

,הפקזב םיישק הכיפשב םיישק

רוזחמ ןדבא

וא

,ינימה דוקפתב העיגפ ,םיידשהמ בלח תפילד ,רוזחמב תורידס יא תוחונ יא ,דשב באכ דשב

,םייתפשב וא םייניעב ,הפב ,םינפב תוחיפנ םייפגב וא ףוגב תוחיפנ

ףוגה םוחב היילע ,תרומרמצ

הכילהה תרוצב יוניש

תשוחת ואמיצ

הבוט אל תיללכ השוחת ,הזחב באכ

הליפנ

תורידנ יאוול תועפות

ךותמ דחאב רתויה לכל)

1000

(םילפוטמ

ירטפ םוהיז ,םייניע תקלד ,רועב םוהיז ,םיינרופיצב יתי תידרק י"ע תמרגנה רועב תקלד

הדירי תנכוסמ תונבל תוירודכ רפסמב םיוסמ גוסמ ,םדב (םיטיצובמורט) תויסטה רפסמב הדירי ,םדב םדב (םינבל םד יאת לש םיוסמ גוס) םיליפוניזואאב היילע

ןתשב רכוס תואצמה

ל םורגל לוכי הגווניא עה םדב ןיטקלורפ תמרב הילע םיידשב תוחיפנ :ןוגכ יאוול תועפותל איבהל הלול איבהל ההובג ןיטקלורפ תמר הלולע םישנב .ינימה דוקפתב תורחא תויעבו ,הפקזב םיישק ,םירבגב .ישדוחה רוזחמב תורחא תערפה וא תורידס יא ,םיידשהמ בלח תפילד ,םיידשב תושיגרל

ןתשה חפנ לע יארחאה ןומרוה לש הניקת אל השרפה

יכוביס תנזואמ אל תרכס לש םייח ינכסמ ם

לורטסלוכב היילע ,םדב הכומנ רכוס תמר ,םייח תנכסמ המרב םילזונ לש תמזגומ הייתש

םדב

שגר רדעה

תרחואמ העונת תערפה

(Tardive dyskinesia

תועונת תוגירח תוטלשנ יתלב ,

ןושלה וא םינפה לש

.םירחא ףוג יקלח וא

חומ ץבש) חומל םדה תקפסאב העיגפ ,הרכה ןדבוא ,(י היצנידרואוקב תויעבו לקשמ יוושב תויעב

תמדרת ,חומב םד ילכב תויעב תובקעב ,תנזואמ הניאש תרכס ,הכומנ הרכה תמר ,יוריגל הבוגת רסוח שארה לש דער

,(רבגומ יניע ךות ץחל) המוקואלג רואל םייניעה לש רתי תושיגר ,םייניעב תוימומדא ,תורבגומ תועמד , יעב תו

תזזהב

םייניע לוגלג ,םייניעה

(ןיקת אל בל בצק) םירודזורפ רופרפ הדימע תעב ריהמ בל בצק ,

הקמסה ,םדה תמירזב העיגפ בקע תומקרב ןצמחה תמרב הדירי

ת המישנב תוערפה הריהמו תיחטש המישנ ,הניש ידכ ךו

לוקב תויעב ,המישנ יכרדב שדוג ,ןוזמ תפיאשמ האצותכ תואיר תקלד

םייעמ תמיסח

לש יא ,םירגוסב הטי השק האוצ תמרוגה לוכיעה תכרעמב םירירש תויתעונת רדעיה , המיסחל

םייניעהו רועה לש הבהצה

בלבלב תקלד

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 8 of 9

המישנ יישקל איבהל הלולעה הפירח תיגרלא הבוגתמ האצותכ ןורגב תוחיפנ

,רועב תוימומדא ,רועב שבוי ,המזקא ,רועה תובעתה ,רועה עבצב םייוניש וא תפקרק רוע ישקשק שקשק ,דרגמו םי

הניקת אל הביצי ,םירירש באכו רירש יביס לש תוקרפתה

תילניגו השרפה ,דשהמ השרפה ,דשב תוטולבב תוחיפנ ,םירבגב דש תמקר לש תוחתפתה

דשה תמקר לש הלדגה ,רוזחמב בוכיע

הזחב תוחונ יא

,ךומנ דאמ ףוג םוח ףוגה םוחב הדירי

הלימג לש תועפות

ל ןתוחיכשש יאוול תועפות העודי א

תואירב שדוג

(םדב רכוסה תומר תרקב לע יארחאה ןומרוה) םדב ןילוסניא לש תוהובג תומר

לש בצמ שחרתהל לולע ,טקרטק חותינ ךלהמב .טקרטק חותינ ךהמב םייניע תויעב

intraoperative

floppy iris syndrome (IFIS)

לטונ ךניהו הדימב

תלטנ וא

ותינ רובעל ךירצ ךניה םא .הגווניא

.הגוויא לטונ ךניה יכ ךאפורל רומא ,טקרטק

יאוול תועפותש תורשפא תמייק ןכל ,הגווניאל המודה ,ןודירפסיר ולטנש םילפוטמב ופצנ תואבה יאוולה תועפות תואירהמ םיציפנ תולוקו חומב םד ילכב תויעב :הגווניאב לופיטב ולבקתי הלא

ס התא רשאכ וא ,תורימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא מ לבו

םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפו אפורה

5

-

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ! הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי

פורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת ירחא ה

(exp. Date)

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל

לעמ ןסחאל ןיא

30° C

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

דירולכ םוידוס

.ג"מ

וניא לש ןבלה יופיצה

הג

.זוטקל ליכמ ג"מ

םיפסונ םיליעפ יתלב םיביכרמ

Polyethylene Oxide, 200K, LEO; Povidone (K29-32); Stearic Acid (Powder); Butylated

hydroxytoluene; Polyethylene Oxide, 7000K, LEO; Hydroxyethyl Cellulose; Polyethylene Glycol

3350, LEO; Cellulose Acetate (398-10); Acetone; Carnauba Wax (Powder); Ferric Oxide (red)

; Ink Water-Based Black; Purified water, Hypromellose, Titanium dioxide E171,

Ferric Oxide

Invega Pt NOV 2016 CL

Page 9 of 9

(Yellow) E172

:ףסונבו

הגווניא

ג"מ

lactose monohydrate; Triacetin Glycerol triacetate

Polyethylene glycol 400

הגווניא

ג"מ

הגווניא

ג"מ

Polyethylene glycol 400; Iron oxide black (E172)

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

.הלוספק ןתרוצש ההשומ רורחשב תוילבט

ניא וו הג

לש הספדה ןהילע ןבל עבצב תוילבט :ג"מ

PAL 3

ניא . וו הג

ספדה ןהילע 'זב עבצב תוילבט :ג"מ לש ה

PAL 6

ניא . וו הג

לש הספדה ןהילע דורוו עבצב תוילבט :ג"מ

PAL 9

לש תומכב ,תוישגמב תוזורא תועיגמ תוילבטה

.אספוקב תוילבט

ותבותכו םושירה לעב םייפש ץוביק מ"עב רק 'תלה יס יי'ג

6099000

םש

ןרצי ותבותכו

הילטיא ,הניטל ,גליס ןסנאי

ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

ךיראתב תואירבה דרשמ רבמצד :

2013

הפורתה םושיר 'סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

הגווניא

:ג"מ

1391531639

הגווניא

:ג"מ

1391631640

הגווניא

:ג"מ

1391731641

נימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל םי

Invega Pt NOV 2016 CL

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה