אינדוביס כמוסות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
INDOMETHACIN
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M01AB01
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
INDOMETHACIN 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
INDOMETACIN
איזור תרפויטי:
INDOMETACIN
סממני תרפויטית:
Non steroidal anti-inflammatory indicated for the active stages of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, degenerative joint disease of the hip, acute muscoloskeletal disorders, low back pain.
מספר אישור:
132 45 25943 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

"

משתה

(

םירישכת

)

םיחקורה

תונקת

יפל

ןכרצל

ןולע

1986

דבלב

אפור

םשרמ

יפ

לע

תקוושמ

הפורתה

תוסומכ

סיבודניא

25

"

הליכמ

הסומכ

לכ

ןיצאתמודניא

"

םיביכרמ

יתלב םיליעפ

האר

ףיעס

.

הפורתב

שמתשת

םרטב

ופוס

דע

ןולעה

תא

ןויעב

ארק דימ

ליכמ

הז

ןולע

לא

הנפ

תופסונ

תולאש

ךל

שי

םא

הפורתה

לע

יתיצמת

חקורה

לא

וא

אפורה

המוד

םתלחמ

יכ

ךל

הארנ

םא

וליפא

םהל

קיזהל

הלולע

איה

םירחאל

התוא

ריבעת

לא

ךרובע

המשרנ

וז

הפורת

םידליל

תדעוימ

הניא

הפורת

1

.

?

הפורתה

תדעוימ

המל

תוקלד

דגונ ידיאורטס

וניאש

לש

םיבצמב

לופיטל

ךריה

קרפמ

לש

תוינווינ

תולחמ

תוילוחב

תוקלד

תוינווינ

םיקרפמ

תוקלד

ןורג ןותחת

בג

באכו

דלשה

ירירש

תכרעמב

תופירח

תויעב

:

תיטיופרת

הצובק תוקלד

ידגונ

תצובקל

ךייש

םיידיאורטס

אל

NSAID

2

.

:

הפורתב

שומישה

ינפל

:

םא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

שיגר

ךנה

יגרלא

ליעפה

רמוחל

ןיצאתמודניא

הפורתה

הליכמ

רשא

םיפסונה

םיביכרמהמ

דחא

לכל

וא

ףיעס

האר

שיגר

ךנה

ןיריפסא

תצובקמ

תורחא

תופורת

וא

םידיאורטס

םניאש

תקלד

ידגונ

המישנב

ישוק

החירפ

םיללוכ

תיגרלא

הבוגת

לש

םינמיסה ףאב

שדוג

וא

לבוס

ךנה

ביקב

םומיד

וא

קדה

יעמב

וא

הביקב

ביכמ

וא

הביקב

םומיד

יעמב

וא

הביקב

ביכ

לש

םיעוריא

ינשמ

רבעב

תלבס

וא

היצרופרפ

הביקב

תובקנתה

החירפ

דוריגב

םיוולמה

ףאב

םיפילופמ

לבוס

ךנה

ןושלה

וא

ןורגה

םינפה

םייתפשה

לש

תוחיפנ

םיפוצפצ

וא

העילבב

ישוק המישנב

:

הפורתב

שומישל

תועגונה

תודחוימ

תורהזא

ישה

ינפל

םא

אפורל

רפס

תוסומכ

סיבודניאב

שומ

םד

ץחל

רתי

בל

תולחממ

לבוס

ךנה

הייטנ

םילזונ

תריגא

תירטאיכספ

הערפה

תרכוס

היספליפא

ןוסניקרפ

הילכה

דבכה

סוקלוא

ןוגכ

לוכיעה

תכרעמ

המטסא

ןוגכ

המישנה

תכרעמ

דוקפתב

יוקילמ

לבוס

ךנה

תכרעמ

השירק

ןוגכ

םדה

לבקמ

ךנה

םוחמ

לבוס

וא

םוהיז

דגנ

לופיט

יהשלכ

הפורתל

וא

והשלכ

ןוזמל

שיגר

ךנה

םייניע

תקידבל

ךתוא

חולשל

לוכי

אפורה

ןורגשמ

לבוס

ךנה

םא

אפורה

םע

ץעייתהל

שי

תוסומכ

סיבודניאב

לופיטה

ןמזב

ךלש

הייארב

והשלכ

יונישל

בל

םש

ךנהו

עדימב

וריכ

לופיט

ללוכ

תיגרוריכ

הלועפ

לכ

ינפל

רישכתב

שומישה

לע

אפורל

עידוהל

שי

םיינישב

יגר

ךלש

הייארב

יוניש

שיגרמ

ךניה

םא

אפורל

חוודל

ךילע

תליטנ הפורתה

בל

ףקתה

וא

יחומ

ץבשל

ןוכיסה

תא

ריבגהל

הלולע

רבגומ

ןוכיסה

רקיעב

וא

ןמז

ךרואל

הליטנ

לש

םירקמב לוטיל

ןיאו

ץלמומה

ןונימה

לע

רובעל

ןיא

םיהובג

םינונימב

אפורה

תצלמהמ

רתוי

הכורא

הפוקת

ןשעמ

וא

םדב

ההובג

לורטסלוכ

תמר

תרכס

םד

ץחל

רתימ

לבוס

ךנה

םא

אמגודל

הלא

םיבצמל

רבגומ

ןוכיסב

ךנה

םא

שי אפורה

םע

ץעוויהל

אפורל

חוודל

ךילע

תוסומכ

סיבודניא

תליטנ

לע תויתדבעמ

תוקידב

רובעל

דמוע

ךניה

םא

קל

םא

וא

,

חקול

התא

םא

וא

אפורל

ךכ

לע

רפס

,

הנוזת

יפסותו

םשרמ

אלל

תופורת

ללוכ

תורחא

תופורת

,

הנורחאל

תח

.

חקורל

חקול

התא

םא

חקורה

וא

אפורה

תא

עדייל

שי

דחוימב

םד

תשירק

דגנ

תופורת

םידיזאית

דימסורופ

ןוגכ

םינתשמ

ןיריפסא

םירחא

םיטליצילס

וא

אורטס

םניאש

תקלד

ידגונ

תצובקמ

תורחא

תופורת םידי

ללוכ

לזינולפיד

םויתיל

תילטנמ

הערפהב

לופיטל

םד

ץחל

תדרוהל

תופורת

תארקנה

ןודגשב

לופיטל

הפורת

דיצנבורפ

טסקרטו

תוריאממ

תולחמב

רקיעב

לופיט תחפס

תינורגש

םיקרפמ

תקלדו

ןירופסולקיצ

תייחד

תעינמ תולתשה תורומח

רוע

תולחמ

וא

תינורגש

םיקרפ

תקלדב

לופיטל

ןוגכ

בל

תולחמב

לופיטל

תופור ןיסקוגיד

םידיאורטסוקיטרוק

הלפה

תיירשהל

ןוטסירפפימ

םינולוניווקה

תצובקמ

תוקיטויביטנא

ןימאלונפורפלינפ

שדוג

דגונ

מו

הפורתב

שומיש

:

ןוז

דיימ

וא

החורא

םע

הפורתה

תא

לוטיל

שי הירחא

הקנהו

ןוירה

:

פורב

ץעוויהל

ילבמ

הפורתב

שמתשהל

ןיא פל

ןוירהב

ךניה

םא

לופיטה

תלחתה

ינ הקינמ

רחאמ

ןוירהל

סנכהל

תננכתמ

וא

הפורתה לולע

תושקהל

לע ןוירהל

ךתסינכ

תונוכמב

שומישו

הגיהנ

:

וא

שאר

באכ

תרוחרחס

םונמנל

םורגל

הלולע

וז

הפורת

םימיוסמ

םילוחב

תוערפה

רישכתב

שומישה

רחאל

הלא

תועפותב

תשח

םא

היאר

ךילע יהל

ענמ

וא

בכרב

הגיהנ

תונכוסמ

תונוכמ

תלעפה

תונרע

תבייחמה

תוליעפ

לכ

עדי

:

הפורתה

לש

םיביכרמהמ

קלח

לע

בושח

זוטקלל

םישיגרה

םישנא

לצא

היגרלאל

םורגל

לולעו

זוטקל

ליכמ

רישכתה

לכ הסומכ

הליכמ

זוטקל

"

3

.

?

הפורתב

שמתשת

דציכ

אפורה

תוארוה

יפל

שמתשהל

שי

דימת

ךילע

חוטב

ךניא

םא

חקורה

וא

אפורה

םע

קודבל

דבלב

אפורה

ידי

לע

ועבקי

לופיטה

ןפואו

ןונימה

יא

לש

ןונימ

לע

רובעל

םויב

"

םידליל

תדעוימ

הניא

וז

הפורת

תצלמומה

הנמה

לע

רובעל

ןיא

ןכות

תא

רזפלו

חותפל

רוסא הסומכ

שי

םימ

הברה

םע

התומלשב

הפורתה

תא

עולבל

תוקידב בקעמ

פיטה

תפוקתב

וז

הפורתב

לו

ךרוצ

היהיו

ןכתי

תוקידב

ךורעל

תוקידב

םייניעו

תוילכ

דבכ

דוקפת

הפורתה

תזירא

אבהו

םילוח

תיב

לש

רדחל

וא

אפורל

דימ

הנפ

,

הפורתה

ןמ

דלי

עלב

תועטב

םא

וא

רתי

תנמ

תלטנ

םא ךתיא

וז

הפורת

לוטיל

תחכש

םא

ופכ

הנמ

לוטיל

ןיא

שורדה

ןמזב

אפורב

ץעוויהו

ןמזב

האבה

הנמה

תא

חק

הל

חקורה

וא

אפורה

םע

תוצעייתה

אלל

הפורתב

לופיטה

קיספהל

ןיא

ךתואירב

בצמב

רופיש

לח

םא

םג

ךשוחב

תופורת

לוטיל

ןיא

הנמהו

תיוותה

קודב םעפ

לכב

לטונ

ךניהש

תא

םהל

קוקז

ךנה

םא

םייפקשמ

בכרה

הפורת

חקורב

וא

אפורב

ץעוויה

הפורתב

שומישל

עגונב

תופסונ

תולאש

ךל

שי

םא

4

.

:

יאוול

תועפות

שומישה

הפורת

לכב

ומ הפורת

יאוולה

תועפות

תמישר

ארקמל

להבית

לא

םישמתשמהמ

קלחב

יאוול

תועפותל

םורגל

לולע

ןהמ

תחא

ףאמ

לובסת

אלו

ןכתי

ורל

דימ

תונפלו

הפורתב

שומישה

תא

קיספהל

שי

םילוח

תיבל

וא

אפ לש

הרקמב

:

לולכל

םילוכי

םינמיסה

הרומח

תיגרלא

הבוגת

דרג

תירוע

החירפ

תושיגר שמשל

רועה

רעיש

תרישנ

תוחיפנ תרוחרחס

העילבו

המישנ

יישק

ןורגה

וא

ןושלה

םייתפשה

םינפה

לש

הרומח

םדה

ץחלב

הדירי

לשב

לש

תקלד

הפמילה

תוטולב

תכרעמב

תוערפה

םדה לולכל

הלוכי

תיגרלא

הבוג

תויעב

דוקפתב

םדה

וא

הילכה

דבכ

הרוחש

וא

תימד

האוצ

תימד

האקה

ןכ

ומכ

הפורתב

שומישה

תא

קיספהל

שי

אפורל

תונפל

:

עיפומ

םא

ירשפאה

םדקהב

תברצ

לוכיע

יישק

םיבאכ

הביקב

היעב

לש

םירחא

םינימסת

וא

סיבודניא

ילולע

החפשמ

התואמ

תורחא

תופורתו

בל

ףקתה

וא

יחומ

ץבשל

ןוכיסה

תא

ריבגהל

תופסונ

יאוול

תועפות

:

תוחפב

תועיפומ

)

תוחיכש

יאוול

תועפות

-

1

לכמ

10

(

םישנא

:

תופייע

ןואכד

תרוחרחס

שאר

באכ

רורחס

תשוחתו וגיטרו

לושלש

תוריצע

לוכיעה

תכרעמב

םיזג

תואקה

ןובאת

רסוח

תוליחב

ביכ

סוקלוא

תכרעמב לוכיע

באכב

הוולמה

םימומידו

ןטב

תוחפב

תועיפומ

)

תוחיכש

ןניאש

יאוול

תועפות

-

1

לכמ

100

:(

םישנא

השוחת

דוביא

תמדרת

תותיווע

םונמנ

תופלעתה

לובלב

הדרח תוינוצר

יתלב

םירירש

תועונת

םירירש

תשלוח

תוישפנ

תוערפהו

תויזה

הניש

ידודנ

ץוצקע פה

םיילגרב

וא

םיידיב

הרמחה

רובידב

תוער

דער

םייטפלפא

םיפקתה

לש

הכילה

תרוצו

םירירש

תושקונ

הנושמ

םימלענ

בורלש ונימב

הדיריה

םע

וא

לופיטה

ךשמה

םע

ןטבב

תוחיפנ

םיללוכה

לוכיעה

יכרדב

המיסח

וא

תורציה

לש

םינמיס

לוכיעה

תכרעמב

םיזג

הביקב

וא

הפב

תקלד

תואקהו

ךומנ

םד

ץחל

הובג

םד

ץחל

ןיקת

אל

בל

בצק

תויצטיפלפ

בל

תוקיפד

ידוקפתב

תויעב

בל

תקיפס

יא

הזחב

םיבאכ

םורגל

הלולעה

הילכה

תריצאל ןובלח

ןתשה

חפנב

הדירי

םילזונ

םדו

מרב

הילע

ןתשב

םדב

תירואה

הצמוחה

ןתינ

ןתשו

םד

תוקידבב

םדהו

ןתשה

בכרהב

םייוניש

תוארל

םדה

תכרעמב

תוערפה חבאל

ןתינ

לבא

םד

תוקידבב

הלא

תוערפה

םינמיסה םיפסונה

הובג

םוח

תופייע

ןורוויח

םילולע

המישנ

יישק

העיצפ

רחאל

םיכשוממ

תורובח

וא

םומיד

רועה

לע

םינטק

םימודא

םימתכ

הפב

םיביכ

ןורג

באכ

המטסאמ

וא

תויגרלאמ

םילבוסה

םילפוטמ

לצא

עיפוהל

יעב

באכ

הלופכ

היאר

תשטשוטמ

היאר תורחא

הייאר

תוערפהו

םיינ

םיינזואב

םילוצלצ תורחא

העימש

תוערפהו

תוחפב

תועיפומ

)

תורידנ

יאוול

תועפות

-

1

לכמ

1000

(

םישנא

:

ביכ

יעמב

רועה

וא

םייניעה

תבהצה

ועיפויש

םינמיסה

תבהצו

דבכב

תקלד

תושרח

ןתשב

ןובלחה

תמרב

הילע

ןתש

תוקידבב

הלגתמ

הלולעה

תוילכב

תקלד

םד

ץחלל

וא

םיילוסרקב

תוחיפנל

םורגל

הובג

הקמסה

קיתרנהמ

םימומיד

רתי

תעזה

ףאהמ

םימומיד

םיבאכו

רתי

תושיגר

הלדגה

םיללוכה

םיידשב

םייוניש

הפה

תירירב

םיביכ

םישנבו

םירבגב

םדב

ןגלשא

לש

תוהובג

תומר

ןתשב

רכוס

תעפוה

םדב

רכוס

לש

תוהובג

תומר

עמ

תוקידבב

םילגתמ

הדב

יאוול

תעפות

העיפוה

םא

םע

ץעייתהל

ךילע

ןולעב

הרכזוה

אלש

יאוול

תעפותמ

לבוס

התא

רשאכ

וא

הרימחמ

יאוולה

תועפותמ

תחא

םא

אפורה

לע

הציחל

תועצמאב

תואירבה

דרשמל

יאוול

תועפות

לע

חוודל

ןתינ

"

יתפורת

לופיט

בקע

יאוול

תועפות

לע

חוויד

"

רושיק

תיבה

ףדב

אצמנש

לש תואירבה

דרשמ

רתא

www.health.gov.il

יאוול

תועפות

לע

חווידל

ןווקמה

ספוטל

הנפמה

רושיקל

הסינכ

"

וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

5

.

?

הפורתה

תא

ןסחאל

ךיא

ךכ

ידי

לעו

תוקונית

וא

םידלי

לש

םדי

גשיהל

ץוחמ

רוגס

םוקמב

רומשל

שי

תרחא

הפורת

לכו

וז

הפורת

הלערה

ענמ

האקהל

םורגת

לא

הלערה

ענמת

אפורהמ

תשרופמ

הארוה

אל

הגופתה

ךיראת

ירחא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

(exp. Date)

ךיראת

הזיראה

יבג

לע

עיפומה הגופתה

םויל

סחייתמ

שדוח

ותוא

לש

ןורחאה

הכומנה

הרוטרפמטב

ןסחא

25°C

תירוקמה

הזיראב

ןסחא

6

.

:

ףסונ

עדימ

םיליעפה

םירמוחה

לע

ףסונ

םג

הליכמ

הפורתה

Lactose, Cetyl Alcohol, Povidone, Titanium dioxide, gelatin

הזיראה

ןכות

המו

הפורתה

תיארנ

דציכ

תוסומכ

הנבל

הקבא

תוליכמה

ןבל

עבצב

תומוטא

חיר

תרסח

תוסומכ

הליכמה

ןוטרק

תזיראב

תוקפוסמ

20,30,100,500,1000

תוסומכ

רטסילב

תזיראב

וקוושי

תוזיראה

ילדג

לכ

אלו

ןכתי

עב

/

ןרציה

םש

:

ותבותכו

םושירה

"

עב

תוימיכ

תוישעת

טצכ

המדקה

חר

יכאלמ

תירק

ךיראתב

תואירבה

דרשמ

"

רשואו

קדבנ

הז

ןולע

רבמצד

2015

תואירבה

דרשמב

יתכלממה

תופורתה

סקנפב

הפורתה

םושיר

רפסמ

132-45-25943

ורתה

תאז

ףא

לע

רכז

ןושלב

חסונ

הז

ןולע

האירקה

תלקהלו

תוטשפה

םשל

םינימה

ינש

ינבל

תדעוימ

הפ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה