איבומק וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
IVERMECTIN 10 MG/ML
זמין מ:
BEIT-EREZ HAVAT MILATIN LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
S.C
תוצרת:
MERIAL, FRANCE
סממני תרפויטית:
Treatment of stomach and intestinal rounoworm infestations in cattle.
מספר אישור:
82169144300
תאריך אישור:
2012-06-01

ןולע תיוותםעבלושמןכרצל

ירוקמהרצומהלשהספוקהלעקבדוי

קמוביא ירנירטו , הקרזהלהסימת תת - תירוע

בכרה ה ליעפהרמוח ו וזוכיר : Ivermectin 10 mg/ml

ירמוח ה רזע : Glycerol Formal, Propylene Glycol.

רישכתהרואית : תילירטסהסימת ןיטקמרביאלש 1% , שומישלהנכומ קרזהל תתה - תירוע רקבב .

הקרזהלקמוביא . ריבדמ רקביליפט . יליפטדגנכהליעיןטקחפנתלעבהדיחיהנמ רקב םיעגופה ב ותואירב ב רשוכ

רוציה .

תיאופרתוליעפ : לופיטל םיאבהםיליפטב :

לוכיעהתכרעמלשתולוגעםיעלות ) תיעיברההגרדהמםילחזותורגוב , םגםירקמהתיברמבו L3 :(

Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Haemonchus placei, Micistocirrus digitatus (םירגוב),

Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia punctata, C. oncopeora, C. pectinata,

Nematodirus helvetianus (םירגוב), N. spathiger, Strongyloides papillosus (םירגוב),

Bunostomum phlebotomum, toxocara vitulorum,Oesophagostomumradiatum, Trichuris spp.

םייניעיעלות ) תורגוב :( Thelazia spp.

תואיריעלות ) תיעיברההגרדהמםילחזותורגוב :( Dictyocaulus viviparous .

רועיליפט ) םיניכ , ברג , םיבובז , םיעלות , םיניכ :(

Boophilus microplus, Boophilus decloratus ( םיטפסופונגרואלםידימעםינימםג , םידיאורתריפ

םיטטניס , םידימאו ), Lingognathus vituli, Haematopinuseurysternus, Solenopotes capillatus,

Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei, Ornithodoros savignyi, Parafilaria bovicola (םירגוב),

Dermatobia honimis, Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Chrysoma bezziana,

Cochliomyia hominiorax.

ןונימ : 200 קלכלןיטקמרביאםרגורקימ " ףוגלקשמג עב " ח .

לכ 1 מ " ליכמהסימתל 10 מ " ןיטקמרביאג , בלופיטלקיפסמה - 50 ק " ףוגלקשמג עב " ח . םינונימתלבטןלהל :

הנמ ) מ " ל ( ףוגלקשמ עב " ח ) ק " ג ( הנמ ) מ " ל ( ףוגלקשמ עב " ח ) ק " ג (

מ " ל דע 50 7.0 301-350

מ " ל דע 51-100 8.0 351-400

מ " ל דע 101-150 9.0 401-450

מ " ל דע 151-200 10.0 451-500

מ " ל דע 201-250 11.0 501-550

מ " ל דע 251-300 12.0 551-600

הקרזההןפוא : הל תתהקרז - דבלבתירוע . ירזהלשי הירוחאמואףתכהינפלרועלתחתמק . טחמבשמתשהלץלמומ

Gauge 16 , הכרואש 15-20 מ " מ . מרתויקירזהלןיא - 10 מ " דיחיהקרזהםוקמבל . םמחלץלמומ לרמוחהתא -

) ךרוצהתדימב ( הקרזההלעלקהלידכ .

תוריהזיעצמא : הטיחשינפלהנתמהןמז – לןיא ברקבבלפט ךשמ 35 הטיחשהינפלםוי . רישכתבשמתשהלןיא

הךשמב הבולחת , וא ךשמב 28 י םו הטלמההינפל . ךותרישכתהתאקירזהלןיא - ךותואתידירו - תירירש . ןיא

םירחאםייחילעבבשמתשהל רקבדבלמ .

הרעה : יא - תתהקרזהרחאלרקבהתצקמבהתפצנתפלוחתוחונ - תירוע . ומתוקוחרםיתיעל לשתוחיפנהעיפ

הקרזההםוקמבהכרההמקרה . לופיטאללומלענהלאתובוגת . יאוולתועפותתועיפומםאואתופלוחןניאםא

רנירטולתונפלשיתורחא .

הנסחא : רירקםוקמב ו ךושח ) לתחתמ - 25 °C ( . רואהינפמהנגהםשלןוטרקהתזיראבקובקבהתארומש .

םידלילשםדיגשיהמקחרה .

הלוכת : ליכמהקובקב 50 מ " ואל 500 מ " הסימתל .

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ אפורםשרמבייח

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ הדנרפס

ירנירטושומישל רקבב דבלב

סמ רפ הפורתהםושיר : 082.16.91443.00

רובערצוימ : לאירמ , תפרצ , ע " םוהדפראשקרמי , דנלוה .

םושירהלעב : תיב זרא תווח ןיטלימ עב " מ , ח . פ . 511088106 , קשמ 108 , ת . ד . 209 , בשומ העבשהרמשמ

50297 .

לןכדועמחסונ : 4/10/06

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה