אטורבסטאטין טבע ® 80 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-11-2020

מרכיב פעיל:
ATORVASTATIN AS CALCIUM 80 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
C10AA05
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
ATORVASTATIN
סממני תרפויטית:
Atorvastatin Teva is indicated as an adjunct to diet for reduction of elevated total cholesterol LDL- cholesterol apolipoprotein B and triglycerides and to increase HDL Cholesterol in patients with primary hypercholesterolaemia including familial hypercholesterolaemia (heterozygous variant) or combined (mixed) hyperlipidaemia (corresponding to types IIa and IIb of the fredrickson classification) when response to diet and other nonpharmacological measures is inadequate. Atorvastatin Teva is also indicated to reduce total-C and LDL -C in patients with homozygous familial hypercholesterolemia as an adjunct to other lipid-lowering treatment (e.g. LDL apheresis) or if such treatments are unavailable. Pediatric patients (10-17 years of age) : Atorvastatin is indicated as an adjunct to diet to reduce total -C LDL-C and apo B levels in boys and postmenarchal girls 10 to 17 years of age with heterozygous familial hypercholesterolemia if after an adequate trial of diet therapy the following findings are present: 1. LDL
מספר אישור:
143363199600
תאריך אישור:
2010-05-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

®

עבט ןיטטסברוטא ג"מ 10 תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin 10 mg

as calcium

®

עבט ןיטטסברוטא ג"מ 20 תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin 20 mg

as calcium

®

עבט ןיטטסברוטא ג"מ 40 תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin 40 mg

as calcium

®

עבט ןיטטסברוטא ג"מ 80 תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin 80 mg

as calcium

האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .10 ליגל תחתמ תוליעפו לורטסלוכב לד טירפת לע דיפקהל שי .וז הפורתב שומישל ףסונב תינפוג ?הפורתה תדעוימ המל .1 םדב םינמושה תמר תדרוהל תדעוימ הפורתה ∙

-ה תאלעהלו (םידירצילגירטו לורטסלוכ) בל ףקתה ןוגכ) םד ילכו בל תולחמ תעינמל ∙ עוריאל הובג ןוכיס ילעב םילפוטמב (יחומ ץבשו .ינושאר הדירומ הפורתה תילילכ בל תלחמ םע םילוחב ∙ ,יחומ ץבש ,בלה רירש םטוא תעפוהל ןוכיסה תא ךרוצ וא/ו בל תקועת ,בל תקיפס יא בקע זופשא .רותנצב :תיטיופרת הצובק

םיזנאה תוליעפ יבכעמ - םיניטטס .זאטקודר :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא הקינמ ,ןוירהל סנכיהל תנווכתמ ,ןוירהב ךנה ∙ .קינהל תנווכתמ וא תשמתשמ ךניאו תוירופה ליגב השיא ךנה ∙ .םיתואנ העינמ יעצמאב תומוד תופורתל ,ןיטטסברוטאל שיגר התא ∙ וא םדב םינמושה תומר תדרוהל תושמשמה .רישכתב םיליעפ יתלבה םיביכרמל תלחמ לש הרקמב וז הפורתב שמתשהל ןיא ∙ תכשמתמ היילע הנשי רשאכ וא הליעפ דבכ .(דבכ ימיזנא) םדב תוזנימאסנארטה תמרב .דלשה ירירש לש הלחממ לבוס ךנה ∙ ליגל תחתמ םידליב הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .רוזחמ ולביק םרטש תונבבו 10 לופיטל) ריברפלט ,ןירופסולקיצ לטונ ךנה ∙ תופורתה לש בוליש וא ,(

סיטיטפהב .(סדייא ףיגנב לופיטל) ריבאנוטירו ריבאנרפיט :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא היגרלאל םורגל לולעו זוטקלו ןרתנ ליכמ רישכתה ∙ .ולא םירמוחמ דחאל םישיגרה םישנא לצא לצא רקבל ץלמומ וז הפורתב לופיטה תפוקתב ∙ .רידס ןפואב אפורה תאש תבשוח תאו הדימב דימ אפורל ינפ ∙ .ןוירהב חותינ ינפל הפורתה תליטנ לע אפורל עידוהל שי ∙ .םוריח לופיט וא (ילטנד חותינ ללוכ) העינמ יעצמאב שמתשהל תוירופה ליגב םישנ לע ∙ .םיתואנ וא תושיגר ,םיבאכ םיעיפומ םא דימ אפורל הנפ ∙ תוולמ ולא תועפות םא דחוימב ,םירירש תשלוח .םוחב וא הליגר יתלב תופייעב לש תורזגנ םע תינמז וב ןיטטסברוטא ןתמ ∙ ,ןיצימורתירלק ,ןיצימורתירא ,תירביפ הצמוח ,בימיטזא ,ןיצאינ ,סדייאב לופיטל תוזאטורפ יבכעמ תחפשממ תרטפ ידגונ םירישכת ,תידיסופ הצמוח ןוכיסה תא ריבגהל לולע ןיציכלוק וא םילוזאה "יאוול תועפות" - 4 ףיעס האר) רירשב העיגפל לוקשל אפורה לע ,תידיסופ הצמוח יבגל .(ןולעב ןיטטסברוטא םע לופיטה לש תינמז הקספה .עבט תעפוהל ןוכיסה תא תולעהל םילולע םיניטטס ∙ ,ןוכיס תצובקב םיאצמנ רשא םילוחב תרכוס .םדב רכוסה תמר רוטינב ךרוצ שי ולא םילוחב יכרע) תרכוס חתפל רבגומ ןוכיסב אצמנ ךנה םא לקשמ ףדוע ,םיילובג םדב רכוס תומר תוקידב ץחל וא םדב ההובג םינמוש תמר ,יתועמשמ םד תוקידבו אפור בקעמב ךרוצ שי ,(הובג םד .הפורתה םע לופיטה תפוקתב תויתפוקת תוסוכ יתש וא תחא סוכמ רתוי תותשל ןיא ∙ תכירצש ןוויכמ ,םויב תוילוכשא ץימ לש תונטק לע עיפשהל הלולע תולודג תויומכב תוילוכשא .הפורתה תוליעפ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא ∙ תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה אפורל רפס עבט ןיטטסברוטאב לופיטה ינפל :םא .70 ליג לעמ התא םא ∙ דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא ∙ סירתה תטולב ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה .המישנה תכרעמב תויניצר תויעב ,(דיאורית) תגהנ םא וא לוהוכלא תייתשב הברמ התא םא ∙ .רבעב תולודג תויומכב לוהוכלא תותשל הנורחאל יערא ימכסיא ףקתה וא ץבש תיווח םא ∙ .חומב םד ףטשמ תלבס וא לבוס התאש וא ,םירבסומ אל וא םירזוח םירירש יבאכמ תלבס םא ∙ הערפהמ םילבוס ךתחפשמ ינב וא התא םא וא ךלהמב םירירש תויעבמ תלבס םא וא םירירשב תדרוהל תושמשמה תורחא תופורתב לופיט .םדב םינמוש רסוח וא הערפהמ ,תותיוועמ לבוס התא םא ∙ םוהיזמ ,םיילובטמ םימיזנאב וא םיטילורטקלאב תרבע םא וא תרכוסמ ,ךומנ םד ץחלמ ,רומח .הנורחאל המוארט וא חותינ :הפורתב שומישה ינפל עצבל שיש תוקידב

הקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל ∙ .דבכ ידוקפת לש ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי תא תולעמ ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת ∙ תעפוהל ןוכיסה תא ריבגהל תולולעו םדב וזוכיר :םירירש יבאכ ,ןיצימורתירלק ,ןיצימורתירא :ןוגכ הקיטויביטנא

תדרוהל םירחא םירישכת ,תידיסופ הצמוח הצמוח ,תירביפ הצמוח לש תורזגנ :ןוגכ) לורטסלוכ תצובקמ םייתיירטפ יטנא םירישכת ,(תיניטוקינ ריברפצוב ,(לוזנוקרטיא ,לוזנוקוטק :ןוגכ) לוזאה ,(ןודגישל) ןיציכלוק ,(

סיטיטפהב לופיטל) :ןוגכ (תוזאטורפ יבכעמ) סדייאה ףיגנ דגנ תופורת ,ריבאנרפמסופ ,ריבאנורד ,ריבאנוטיר ,ריבאנווקס .ריבאנידניא ,ריבאניפלנו ריבאניפול תא תולעמ ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת ∙ :םדב וזוכיר (הקיטויביטנא) ןיציפמפיר ,(םד ילכו בלל) םזאיטליד

ןיפידולמא ,(ןיטטסברוטא םע תינמז וב לטינה) .(םד ץחל רתיב לופיטל) תא תודירומ ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת

:םדב וזוכיר (הקיטויביטנא) ןיציפמפיר ,(ןירקוטס ןוגכ) זנריבאפא

םירישכת ,(ןיטטסברוטאל תוכימסב אל ןתינש) .(םוינימולא וא םויזנגמ םיליכמה) הצמוח ידגונ ןזוכיר הלוע ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת ∙ :םדב ןורדניתארונ תוליכמה ןוירה תעינמל תולולג

תויהל שי - (בלל) ןיסקוגיד ,לוידרטסאליניתאו .בקעמב - (ןירפרוו) םד תשירק דגנ תופורת לטונ ךנה םא ∙ .השירקה ידדמ רחא בקעמב תויהל שי תופורתה םע דחי עבט ןיטטסברוטא לוטיל ןיא ∙ סיטיטפהב לופיטל) ריברפלט ,ןירופסולקיצ :תואבה ריבאנוטירו ריבאנרפיט תופורתה לש בוליש וא ,(

.(סדייאה ףיגנב לופיטל) :עבט ןיטטסברוטא םע תופסונ תויצקארטניא ∙ ןוגכ) בלה בצק לע תועיפשמה תופורת ∙ (ןורדוימא םדב םינמושה תומר תוסיול םירחא םירישכת ∙ (ליזורביפמג ,בימיטזא ,לופיטסלוכ ןוגכ) רתיב לופיטל םישמשמה ןדיס תולעת ימסוח ∙ (לימאפארו ןוגכ) בל תקועתו םד ץחל ןודוזאפנ ,(םוטרופרפ םוקירפיה) טרוו ןו'ג טנס ∙ (ןואכיד תדגונ הפורת) (ןיאוטינפ ןוגכ) היספליפאל תופורת ∙ (הביק תוצמוח תושרפה בוכיעל) ןידיטמיס ∙ .םידיאורטסוקיטרוק ,ןוזאנפ ∙ :ןוזמו הפורתב שומיש .םימ טעמ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .ןוזמ ילב וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ תפוקתב לורטסלוכב לד טירפת לע דיפקהל שי .וז הפורתב לופיטה תוסוכ יתש וא תחא סוכמ רתוי תותשל ןיא תכירצש ןוויכמ ,םויב תוילוכשא ץימ לש תונטק לע עיפשהל הלולע תולודג תויומכב תוילוכשא .הפורתה תוליעפ :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תויומכ תותשל ןיא - לוהוכלא תייתשב תוברהל ןיא תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי לש תוהובג ףיעס תת - 2 ףיעסב האר) הפורתה םע לופיטה .("םא אפורל רפס עבט ןיטטסברוטאב לופיטה ינפל" :הקנהו ןוירה תנווכתמ ,ןוירהב ךנה רשאכ הפורתב ישמתשת לא .קינהל תנווכתמ וא הקינמ ,ןוירהל סנכיהל אלא תוירופה ליגב תא רשאכ הפורתב ישמתשת לא .םיתואנ העינמ יעצמאב תשמתשמ תא ןכ םא .ןוירהב תאש תבשוח תאש הדימב דימ אפורל ינפ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ :הפורתה :ג"מ 10 עבט ןיטטסברוטא יבגל ∙ .זוטקל ג"מ 60.84 הליכמ הילבט לכ

:ג"מ 20 עבט ןיטטסברוטא יבגל ∙ .זוטקל ג"מ 121.68 הליכמ הילבט לכ

:ג"מ 40 עבט ןיטטסברוטא יבגל ∙ .זוטקל ג"מ 243.36 הליכמ הילבט לכ

:ג"מ 80 עבט ןיטטסברוטא יבגל ∙ .זוטקל ג"מ 486.74 הליכמ הילבט לכ

?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ∙ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל םע התומלשב הילבטה עולבל שי !סועלל ןיא ∙ .םימ טעמ ןוויכמ הילבטה תא סועלל/תוצחל/שותכל ןיא ∙ .הפוצמ איהש תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי

.הצמוח ירתוס םירישכת תליטנ ןיבל וז הפורת ילילג) תוחלו ןצמח יחפוס ליכמ קובקבה - בל םיש ∙ םיחפוסה תא ריאשהל שי !עולבל ןיא .(קיטסלפ רחאל קובקבה תא בטיה רוגסלו קובקבה ךותב .שומיש לכ אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהלו םילשהל ךילע .אפורה ידי-לע הטאיד לע ךתוא החני אפורה ,לופיטה תליחת ינפל ךלהמב םג רומשל ךרטצת הילע ,לורטסלוכ-תלד .הפורתב לופיטה בקעמו תוקידב ךתוא הנפי אפורה הפורתב שומישה תליחת ינפל ∙ .דבכ ידוקפת לש הקידבל :תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב ∙ .םדב םינמוש תומרו דבכ ידוקפת רוטינב ךישמהל ךילע ,תרכוסמ לבוס ךנה םא ∙ אצמנ ךנה םא .םדב רכוסה תומר לש ינדפק תומר תוקידב יכרע) תרכוס חתפל רבגומ ןוכיסב תמר ,יתועמשמ לקשמ ףדוע ,םיילובג םדב רכוס ךרוצ שי ,(הובג םד ץחל וא םדב ההובג םינמוש תפוקתב תויתפוקת םד תוקידבו אפור בקעמב .הפורתה םע לופיטה רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ םורגת לא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןיא ןפוא םושב ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל .הלופכ הנמ לוטיל הפורתה תליטנ קיספמ התא םא ,הפורתב שומישה תא קיספהל הצור התא םא .חקורב וא אפורב ץעוויה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תתחפה .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה .יתגרדה ןפואב ללכ-ךרדב השעת ןונימה הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ∙ םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ∙ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא ∙ .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 לולע עבט ןיטטסברוטאב שומישה הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבת .ןהמ תחא ףאמ לובסת תידיימ תונפלו הפורתב שומישה קיספהל שי :םא אפורל תמרוגה הפירח תיגרלא הבוגת חתפמ התא יישקמ לבוסו ןורגהו ןושלה ,םינפה תוחפנתהל הפירח תירוע הבוגת חתפמ התא .(רידנ) המישנ ,רועה לע תויחופלש ,רועה תוחפנתהו ףוליק תללוכה .(רידנ) םוחו ןימה ירבאב וא םייניעב ,הפב לע םימודא-םידורו םימתכ םע החירפ חתפמ התא .(רידנ) םיילגרהו םיידיה תופכ באכ וא תושיגר ,םירירש תשלוח חתפמ התא ךל שיו ער שיגרמ התא תינמז וב םאו ,םירירשב תמקר קוריפמ םרגהל לולע רבדה .הובג םוח תויעבל ליבוהלו םייח ןכסמ תויהל יושעה רירש .(רידנ) הילכ יושע רבדה - תולבח וא עתפ ימומידמ לבוס התא ןפואב אפורל תונפל שי ,דבכ תויעב לע עיבצהל .(דואמ רידנ) ץועיל ידיימ :תופסונ יאוול תועפות ,ףאה ירבעמב תקלד - תוחיכש יאוול תועפות היילע ,תיגרלא הבוגת ,ףאהמ םומיד ,ןורג באכ שי תרכוסב הלוח התא םא) םדב רכוסה תומרב ,(םדב רכוסה תומר לש ינדפק רוטינב ךישמהל ,הליחב ,שאר באכ ,םדב זאניק ןיטארקב היילע םיקרפמ יבאכ ,לושלש ,לוכיע יישק ,םיזג ,תוריצע תוארמה םד תוקידב תואצות ,בג יבאכ ,םירירשו .דבכה דוקפתב יוקיל היילע ,ןובאת ןדבוא - תוחיכש אל יאוול תועפות הלוח התא םא) םדב רכוסה תומרב הדירי ,לקשמב רכוסה תומר לש ינדפק רוטינב ךישמהל שי תרכוסב השוחת ןדבוא ,תרוחרחס ,הניש ידודנ ,םיטויס ,(םדב באכ תשוחתב הדירי ,תועבצאב גודגד תשוחת וא ,(החכש) ןורכיז ןדבוא ,םעטה שוחב יוניש ,עגמ וא ,תואקה ,שארב/םיינזואב םילוצלצ ,הייאר שוטשט םורגל הלולעה) בלבלב תקלד ,ןטב באכ ,םיקוהיש ,תלרח ,דרג ,החירפ ,דבכב תקלד ,(ףירח ןטב באכ ,תופייע ,םירירש תופייע ,ראווצב באכ ,רעיש תרישנ באכ ,השלוח ,(ילוח תשוחת) הבוט אל השגרה תוחכונ ,םוח ,(תקצב) םיילוסרקב תוחיפנ ,הזחב .ןתשב םינבל םד יאת םומיד ,הייארב תוערפה - תורידנ יאוול תועפות העיגפ ,ןיעה ןבולו רועה תבהצה ,םייופצ אל תולבחו .םידיגב ,העימש ןדבוא - דואמ תורידנ יאוול תועפות .םירבגבו םישנב םיידשה תלדגה םיניטטס םע שומישב וחוודש יאוול תועפות הנפ - ןואכיד ,ינימה דוקפתב םיישק - םירחא ,םוח ,ףלוח וניאש לועיש ,המישנ רצוק ,!אפורל אטבתהל הלוכיה תילאיציטסרטניא האיר תלחמ בצמ לש הרמחהבו שבי לועישב ,המישנ רצוקב - (םוחו לקשמ דוביא ,תופייע ןוגכ) יללכה תואירבה ןוגכ) תויביטינגוק תוערפה ,תרכוס ,!דימ אפורל הנפ ולא תועפות בורל - (החכש ,לובלב ,ןורכיז ןדבוא שומישה תקספה רחאל ומלענו תורומח ויה אל !אפורל הנפ - הפורתב תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה :יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול הנפמה (

www.health.gov.il

) תואירבה דרשמ רתא ידי-לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffect

Medic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (

exp. date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע קפס לש הרקמ לכב .הפורתה תא ךל הזיראב ןסחא .25

-ל תחתמ ןסחאל שי ∙ .תירוקמה .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא ∙ דע רישכתב שמתשהל ןתינ :קובקבה תזירא ∙ ךא ,הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל םוי 30 .הגופתה ךיראתמ רחואי אל ףסונ עדימ .6 םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ :)םיקזוחה 4 לכ(

Lactose monohydrate, crospovidone,

magnesium stearate, magnesium carbonate,

colloidal anhydrous silica, polydextrose,

titanium dioxide, hypromellose,

macrogol/

PEG 4000.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ :ג"מ 10 עבט ןיטטסברוטא "93" ,טיוופוא-ןבל עבצב הלוספק תרוצב הילבט .ינשה דצב "7310"-ו דחא דצב עבטומ :ג"מ 20 עבט ןיטטסברוטא "93" ,טיוופוא-ןבל עבצב הלוספק תרוצב הילבט .ינשה דצב "7311"-ו דחא דצב עבטומ :ג"מ 40 עבט ןיטטסברוטא "93" ,טיוופוא-ןבל עבצב הלוספק תרוצב הילבט .ינשה דצב "7312"-ו דחא דצב עבטומ :ג"מ 80 עבט ןיטטסברוטא "93" ,טיוופוא-ןבל עבצב הלוספק תרוצב הילבט .ינשה דצב "7313"-ו דחא דצב עבטומ הליכמ עבט ןיטטסברוטא יקזוח לכ רובע הזיראה .תוילבט 30 ןקתהו תוחל חפוס ןקתה שי קובקבה תוזיראב םריאשהל שי .םתוא עולבל ןיא - ןצמח חפוס .לכימב תוישעת עבט :ותבותכו םושירה לעב ∙ .הוקת-חתפ ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ:תואירבה דרשמב יתכלממה 143.33.31993 :ג"מ 10

143.34.31994 :ג"מ 20

143.35.31995 :ג"מ 40

143.36.31996 :ג"מ 80

תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע ∙

.21.01.2016 -ב

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה