אזילקט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-11-2018

מרכיב פעיל:
RASAGILINE AS MESYLATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N04BD02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
RASAGILINE AS MESYLATE 1 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
RASAGILINE
איזור תרפויטי:
RASAGILINE
סממני תרפויטית:
Azilect is indicated for the treatment of idiopathic Parkinson's disease (PD) as monotherapy (without levodopa)or as adjunct therapy (with levodopa) in patients with end of dose fluctuations.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול במחלת פרקינסון בחולה העונה על כל אלה: א. החולה לוקה במחלת פרקינסון אידיופטית (לא כולל תסמונות פרקינסוניות אחרות); ב. לא חלפו יותר מ-3 שנים מעת אבחנתו במחלה ע"י מומחה בנוירולוגיה; ג. החולה לא לוקה במחלה נוירולוגית מוחית אחרת או דמנציה.
מספר אישור:
132 17 31000 01
תאריך אישור:
2014-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

08-11-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-02-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט

®

טקליזא

תוילבט בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Rasagiline (as mesilate) 1 mg

ג"מ 1 )טאליסמכ( ןילי׳גאסאר ףיעס האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ?הפורתה תדעוימ המל .1 שומישל ןתינו םירגובמב ןוסניקרפב לופיטל דעוימ טקליזא .הפודובל תליטנ ילב וא םע :תיטיופרת הצובק

.MAO B

גוסמ יביטקלס זאדיסקוא ןימאונומ םיזנא יבכעמ ןימפוד םירציימה םיאת לש ןדבוא שי ,ןוסניקרפ תלחמב הטילשב ברועמה חומב ימיכ רמוח אוה ןימפוד .חומב .חומב ןימפוד תומר רמשלו לידגהל רזוע טקליזא .העונתב הפורתב שומישה ינפל .2 :םא רישכתב שמתשהל ןיא וא )ןילי׳גאסאר( ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל .)"ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר( .הרומח דבכ תקיפס יאמ לבוס ךניה ∙ :תואבה תופורתה םע תינמז-וב טקליזאב שמתשהל ןיא .)קזח םיבאכ ךכשמ( ןידיטפ ∙ תופורתכ םינתינ םא ןיב( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ ∙ ,תרחא היוותה לכל וא ןוסניקרפ תלחמל ,ןואכיד דגנ םייאופר םירישכת וא םייעבט םירישכת םללכבו St. John׳s חמצ ןוגכ אפור םשרמ אלל םינתינה .)ןואכידל Wort תליטנ תקספה ןיב תוחפל םימי 14 ןיתמהל הבוח זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ םע לופיטה תלחתהו טקליזא .ןידיטפ םע וא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,טקליזאב לופיטה תלחתה ינפל .דבכב היעבמ לבוס ךניה ∙ .רועב םידושח םייונישב תנחבהו הדימב ∙ יכ םיניחבמ לפטמה/ךתחפשמו הדימב אפורל חוודל שי יוריג ,ףחדב דמוע ךניא ןהב תוגירח תויוגהנתה חתפמ התא ךמצע ךל תוינסרה וא תוקיזמ תולועפ עצבל הקושת וא .םיפחד לע הטילש תוערפהכ רדגומ הז בצמ .םירחאל וא תורחא תופורת םע דחי טקליזא םילטונה םילפוטמב תוגהנתהב תוערפה ופצנ ,ןוסניקרפה תלחמב לופיטל תורכמתה ,תויביססבוא תובשחמ ,תיתייפכ תוגהנתה ןוגכ ,הגירח תוגהנתהל ףחד ,תומזגומ תואצוה ,םירומיהל .םירבגומ םיינימ םישוגיר/תובשחמ וא רבגומ ינימ ףחד הפורתה תקספה וא ןונימה תמאתה לוקשי ךלש אפורה .)"יאוול תועפות" - 4 ףיעס האר( םדריהל ךל םורגל לולעו םונמנל םורגל לולע טקליזא התא םא דחוימב ,םויה תויוליעפ ךלהמב תוימואתפב לופיטל תושמשמה( תורחא תויגרנימאפוד תופורת חקול הגיהנ״ ףיעסב ןייע ףסונ עדימל .)ןוסניקרפ תלחמב .״תונוכמב שומישו םירגבתמבו םידליב שומיש םידליה תייסולכואב טקליזא לש תוחיטבהו תוליעיה לופיטל הפורתב שומיש ןיא ,הקדבנ אל םירגבתמהו טקליזא ,ךכיפל .םירגבתמו םידליב ןוסניקרפ תלחמב .םינש 18 ליגל תחתמ שומישל דעוימ וניא ןושיע ןנכתמ וא ןשעמ ךניה םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי .םדב טקליזאה תומר תא דירוהל לוכי ןושיע .ןשעל קיספהל תחקל ןווכתמ וא הנורחאל תחקל םא ,חקול התא םא יפסותו אפור םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת תא לטונ ךניהו הדימב אפורל חוודל שי דחוימב :תואבה תופורתה ,םיילקיצרטט ,םיילקיצירט ןוגכ( ןואכיד דגנ תופורת ∙ -ןינוטורס יבכעמ ,]SSRIs[ םייביטקלס ןינוטורס יבכעמ .זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ ,)]SNRIs[ ןירפניפארונ .)םימוהיז דגנ הקיטויביטנא( ןיסצקולפורפיצ ∙ .)לועיש אכדמ( ןפרוטמורטסקד ∙ תופיטב תויוצמה ולא ןוגכ תויטמימוטפמיס תופורת ∙ ףאה ךרדו הפה ךרד םינתינה שדוג ידגונ ,םייניע וא ןירדפא תוליכמה תוננטצה דגנ תופורת וא .ןירדפאודואספ ."רישכתב שמתשהל ןיא" - 2 ףיעסב האר - ןידיטפ ∙ תופורת םע תינמז-וב וז הפורתב שומישמ ענמיהל שי .ןימסקובולפ וא ןיטסקואולפ תוליכמה ןואכיד תודגונ תקספה רחאל תוחפל תועובש 5 לש הפוקת ןיתמהל שי .טקליזאב לופיטה תליחתל דעו ןיטסקואולפב לופיטה וא ןיטסקואולפב לופיט ליחתמ ךניהו הדימב ,ךדיאמ תקספה רחאל םימי 14 תוחפל תאז תושעל שי ןימסקובולפ .טקליזאב לופיטה הקנהו ןויריה וא ןויריהב תאש תדשוח ,הקינמ וא ,ןויריהב ךניה םא חקורב וא אפורב ץעוויהל שי ןויריהל סנכיהל תלקוש .הפורתב שומישה םרט ןכש ,ןויריהב ךניה םא טקליזא תחיקלמ ענמיהל הכירצ תא .תועודי ןניא רבועה לעו ןויריהה לע טקליזא לש תועפשהה תונוכמב שומישו הגיהנ ,תונוכמ ליעפמו גהונ התאש ינפל אפורב ץעוויהל שי טקליזאב לופיטה םג ומכ ,המצע ןוסניקרפ תלחמו רחאמ לוכי טקליזא .תאז תושעל ךתלוכי לע עיפשהל םילולע םיעוריאל םורגל םג לוכי ןכו םונמנל וא תרוחרחסל םורגל .תימואתפ תומדריה לש תופורת חקול התא םא תרבגומ תויהל הלוכי העפשהה ,ךלש ןוסניקרפה תלחמ לש םימוטפמיסב לופיטל תורחא וא ,םונמנל ךל םורגל תולוכיש תופורת חקול התא םא וא .טקליזא תליטנ תעב לוהוכלא התוש התא םא תעב וא ,רבעב תיווח םא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא תומדריה לש עוריא וא/ו םונמנ תשוחת ,טקליזא תליטנ .תימואתפ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוה יפל דימת הפורתב שמתשהל שי ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה םעפ ג"מ 1 לש תחא הילבט :אוה ללכ ךרדב לבוקמה .לכוא ילב וא םע םויב עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא התומלשב הילבטה עולבל שי !סועלל/תוצחל/שותכל רוסא .םימ םע רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה תזירא :םיאבה םינימסתב אטבתהל לוכי טקליזא לש רתי ןונימ הובג םד ץחל ,)הינמ לש הלק הרוצ( תולק םמורמ חור בצמ .)"יאוול תועפות" – 4 ףיעס האר( ןינוטורס תנומסתו דואמ לוטיל ןיא ,דעוימה ןמזב וז הפורת תא לוטיל תחכש םא תא חק .החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ דחי תונמ יתש .ליגרה ןמזב האבה הנמה םג .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא .אפורה םע תוצעייתה אלל טקליזאב םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לוכי וז הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות :םא אפורל דימ תונפל שי ,תיתייפכ תוגהנתה ןוגכ תוגירח תויוגהנתה חתפמ התא ∙ וא תואצוה ,םירומיהל תורכמתה ,תויביססבוא תובשחמ )תויביסלופמיא( ףחד ךותמ תוגהנתה ,תומזגומ תושיכר תורבגומ תוינימ תובשחמ וא ליגרהמ רבגומ ינימ ףחדו ינפל" - 2 ףיעס האר( )םיפחד לע הטילש תוערפה( .)"הפורתב שומישה .)תויזה( םימייק אלש םירבד עמוש וא האור התא ∙ העזה וא דער ,החונמ רסוח ,םוח ,תויזה לש בוליש לכ ∙ .)ןינוטורס תנומסת( החמומב ץעוויהל שי ,רועב םידושח םייונישב תנחבה ∙ )המונלמ קר אל( רועה ןטרסל רבגומ ןוכיס שיש ןוויכמ שומישה ינפל" - 2 ףיעס האר( ןוסניקרפ ילוחב .)"הפורתב תופסונ יאוול תועפות תועיפומש תועפות - דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב )היסניקסיד( תוינוצר אל תועונת ∙ שאר באכ ∙ 1-10 ב תועיפומש תועפות - תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ םישמתשמ ןטב יבאכ ∙ הליפנ ∙ תויגרלא תובוגת ∙ םוח ∙ תעפש ∙ ילוח לש תיללכ השגרה ∙ ראווצ יבאכ ∙ )בל תקועת( הזח באכ ∙ םינימסת םע הדימעל הבישימ רבעמב ךומנ םד ץחל

תרוחרחס תמגודכ )ןובאית רסוח( היסקרונא ∙ תוריצע ∙ הפב שבוי ∙ האקהו הליחב ∙ ןטבב תוחיפנ ∙ טועימ - הינפוקיול( םד תקידבב תוניקת אל תואצות ∙ )םינבל םד יאת םיקרפמ יבאכ ∙ םירירש יבאכ ∙ )סיטירתרא( םיקרפמ תקלד ∙ דיה ףכ ירירשב השלוחו השוחת רסוח ∙

(Carpal Tunnel syndrome)

לקשמב הדירי ∙ םיגירח תומולח ∙ )לקשמ יוויש תערפה( םירירשה לש היצנידרואוקב ישוק ∙ ןואכיד ∙ )וגיטרו( תרוחרחס ∙ )הינוטסיד( ךשוממ םירירש ץוויכ ∙ )ףא תקלד( תלזנ ∙ )סיטיטמרד - רוע תקלד( רועה לש יוריג ∙ החירפ ∙ )תימחלה תקלד( תוחופנו תומודא םייניע ∙ ןתש ןתמב תופיחד ∙ תועיפומש תועפות - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב יחומ ץבש ∙ )בלה רירש םטוא( בל ףקתה ∙ תויחופלש תרוצב העיפומה החירפ ∙ תעדל ןתינ אל( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות )םימייקה םינותנה ךותמ תוחיכשה תא םדה ץחלב הילע ∙ רתי םונמנ ∙ תימואתפ תומדריה ∙ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il) :רושיקל הסינכ י"ע וא יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getseq

uence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.

gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו .אפורהמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הזיראב רומשל ,25°C -ל תחתמ רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ .תירוקמה חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ .הביבסה לע רומשל ורזעי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Mannitol, starch, pregelatinized starch, stearic

acid, talc, colloidal silicon dioxide.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ דצב העבטה םע רוכע ןבל וא ןבל עבצב הלוגע הילבט העבטה אללו ״1״ ויתחתמו ״GIL״ הילבטה לש דחא .הילבטה לש ינשה הדצב .תוילבט 30 וא 10 הליכמ הזיראה .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ ,3190 ד"ת ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2014 ינוי 2018 ראורבפ ךיראתב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב

132.17.31000

ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

AZIL TAB PL SH 180718

322K101560818

ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 - )تارضحتسم( .طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي صارقأ تكليزأ صارقأ بيكرتلا :ىلع صرق لك يوتحي

Rasagiline (as mesilate) 1 mg

غلم 1 )تلايسيم لكش ىلع( نيليجاسار تامولعم« - 6 ةرقفلا رظنأ رضحتسملا يف ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل .»ةيفاضإ يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فص

ُ

و

.كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 هلامعتسإ ناكملإابو رابكلا ىدل نوسنيكراپلا جلاعل صصخم تكليزأ .اپودوڤيل لوانت نودب وأ عم :ةيجلاعلا ةليصفلا

MAO B

عون نم يئاقتنلإا زاديسكوأ نيمأونوم ميزنلإا تاطبثم يف نيماپودلا جتنت يتلا ايلاخلل نادقف ثدحي ،نوسنيكراپلا ضرمب يف مهاست يتلا غامدلا يف ةيئايميك ةدام نع ةرابع نيماپودلا .غامدلا بسن ىلع ظافحلاو ةدايز يف تكليزأ دعاسي .ةكرحلا ىلع ةرطيسلا .غامدلا يف نيماپودلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ رضحتسملا لامعتسإ زوجي لا نم دحاو لكل وأ )نيليجاسار( ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك ∙ تامولعم« 6 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا .)»ةيفاضإ .ديدش يدبك روصق نم يناعت تنك ∙ :ةيلاتلا ةيودلأا عم نمازتلاب تكليزأ لامعتسإ زوجي لا .)ملالآل يوق نكسم( نيديتيپ ∙ ةداضم ةيودأك ىطعت تناك ءاوس( زاديسكوأ نيمأونوم تاطبثم

كلذ يف امب ،رخآ بابطتسإ يلأ وأ نوسنيكراپلا ضرمل ،بائتكلإل نودب ىطعت يتلا ةيبط تارضحتسم وأ ةيعيبط تارضحتسم .)بائتكلإل St. John׳s Wort ةتبن لثم بيبط ةفصو تكليزأ لوانت نع فقوتلا نيب لقلأا ىلع

اموي 14 راظتنلإا بجاولا نم .نيديتيپ ـب وأ زاديسكوأ نيمأونوم تاطبثمب جلاعلا ءدبو ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،تكليزأ ـب جلاعلا ءدب لبق .دبكلا يف ةلكشم نم يناعت تنك ∙ .كشلل ةريثم ةيدلج تاريغتب تظحلا ∙ تايكولس روطت كنأب ج

لاعملا/كتلئاع تظحلا اذإ بيبطلا غلابإ بجي وأ ةراض ةطشنأ ذيفنتل ةبغرلا وأ ةراثلإا ،عفاودلا اهيف مواقت لا ةذاش يف تابارطضإ اهنأ ىلع ةلاحلا هذه ف

رعت .نيرخلآل وأ كسفنل ةرمدم نولوانتي نيذلا نيجلاعتملا ىدل تظحول دقل .تابغرلا ىلع ةرطيسلا يف تابارطضإ ،نوسنيكراپ ءاد جلاعل ىرخأ ةيودأ عم ةيوس تكليزأ تاقفن ،رامقلا ىلع نامدلإا ،ةيساوسو راكفأ ،يرسق كولس لثم كولسلا سيساحأ/راكفأ وأ ةديدش ةيسنج ةبغر ،ذاش فرصتل عفاد ،اهيف غلابم ءاودلا فاقيإ وأ يئاودلا رادقملا ةمءلام كبيبط سردي .ةدئاز ةيسنج .)»ةيبناجلا ضارعلأا« ـ 4 ةرقفلا رظنأ( للاخ ئجافم لكشب مونلا كل ببسي دقو ساعنلا تكليزأ ببسي دق لعفلا ةينيماپود ىرخأ ةيودأ لوانتت تنك اذإ ةصاخ ،ةيمويلا تاطاشنلا نعمتب أرقإ ةيفاضإ تامولعمل .)نوسنيكراپلا ضرم جلاعل لمعتست يتلا( .»تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا« ةرقف نيقهارملاو لافطلأا ىدل لامعتسلإا لمعتسي لا ،نيقهارملاو لافطلأا ةئف ىدل تكليزأ ةملاسو ةعاجن صحفت مل نإف ،اذل .نيقهارملاو لافطلأا ىدل نوسنيكراپلا ضرم جلاعل ءاودلا .ةنس 18 رمع نود وه نمل لامعتسلإل صصخم ريغ تكليزأ نيخدتلا نع علاقلإل ططخت وأ

انخدم تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .مدلا يف تكليزأ ـلا بسن ضفخي نأ نيخدتلل نكمي .نيخدتلا ةيودأ لوانت يونت وأ

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل :ةيلاتلا ةيودلأا لوانتت تنك اذإ صخلأاب بيبطلا غلابإ بجي تاطبثم ،ةقلحلا ةيعابر ،ةقلحلا ةيثلاث لثم( بائتكلإل ةداضم ةيودأ

نينوتوريسلا تاطبثم ،]

SSRIs

[ ةيئاقتنلإا نينوتوريسلا .زاديسكوأ نيمأونوم تاطبثم ،)]

SNRIs

[ نيرفينيپإ رون .)تاثولتلا دض يويح داضم( نيساسكولفورپيس ∙ .)لاعسلل طبثم( نافروتيمورتسكيد ∙ ،نينيعلا تارطق يف ةدوجوملا كلت لثم ةيدولا ةلمجلل ةدلقملا ةيودلأا

ةيودأ وأ فنلأا قيرط نعو مفلا قيرط نع ةاطعملا ناقتحلإا تاداضم .نيرديفيإودوسپ وأ نيرديفيإ يوحت يتلا ماكزلل ةداضم .»رضحتسملا لامعتسإ زوجي لا« ـ 2 ةرقفلا رظنأ ـ نيديتيپ ∙ ةداضم ةيودأ عم تقولا سفنب ءاودلا اذه لامعتسإ نع عانتملإا بجي ةرتف راظتنلإا بجي .نيماسكوﭬولف وأ نيتيسكوأولف ىلع ةيواحلا بائتكلإل ىتحو نيتيسكوأولف ـب جلاعلا نع فقوتلا دعب لقلأا ىلع عيباسأ 5 اهردق نيتيسكوأولف ـب جلاعلا تأدب اذإ ،ىرخأ ةيحان نم .تكليزأ ـب جلاعلا ءدب فقوتلا ذنم لقلأا ىلع

اموي 14 دعب كلذ لعف بجيف نيماسكوﭬولف وأ .تكليزأ ـب جلاعلا نع عاضرلإاو لمحلا نيركفت وأ لماح كنأب نيكشت ،ةعاضرلا وأ ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ .ءاودلا لامعتسإ لبق يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسإ بجيف لمحلا يف نلأ ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ تكليزأ لوانت نع عانتملإا كيلع بجوتي .ةفورعم ريغ نينجلا ىلعو لمحلا ىلع تكليزأ تاريثأت تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا ضرم نلأ ،تانكاملا ليغشتو ةقايسلا لبق بيبطلا ةراشتسإ بجي كتردق ىلع نارثؤي دق تكليزأ ـب جلاعلا كلذكو ،هتاذ نوسنيكرابلا نكمي كلذكو ساعنلا وأ راودلا تكليزأ ببسي نأ نكمي .كلذب مايقلا ىلع .ئجافملا مونلا نم ثداوح ىلإ

اضيأ يدؤي نأ ضرم ضارعأ جلاعل ىرخأ ةيودأ لوانتت تنك اذإ ريثأتلا دادزي نأ نكمي ،ساعنلا كل ببست دق يتلا ةيودأ لوانتت تنك اذإ وأ ،كيدل نوسنيكراپلا .تكليزأ لوانت ةرتف للاخ لوحكلا برشت تنك اذإ وأ للاخ وأ ،يضاملا يف تيساق اذإ تانكاملا ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لا .ئجافم مونل ثداح وأ/و ساعنب روعشلا نم ،تكليزأ لوانت ةرتف ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 حاضيتسلإا كيلع .بيبطلا تاميلعت بسح ءاودلا لامعتسإ

امئاد بجي ةيئاودلا ةعرجلا صوصخب

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا مويلا يف ةرم غلم 1 رايع نم دحاو صرق :ةداع يه ةيدايتعلإا ةيئاودلا .ماعط نودب وأ عم لبق نم دد

ح ام بسح ةددحم تاقوأ يف ءاودلا اذه لامعتسإ بجي .جلاعملا بيبطلا .هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا .ءاملا عم

لاماك صرقلا علب بجي !/غضملا/رطشلا/قحسلا زوجي لا ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت ،ءاودلا .ءاودلا ةبلع كعم :ةيلاتلا ضارعلأاب تكليزأ نم ةيئاودلا ةعرجلا طرف ىلجتي نأ نكمي

ادج عفترم مد طغض ،)سوهلا نم طيسب لكش(

لايلق ةيلاع تايونعم .)»ةيبناجلا ضارعلأا« ـ 4 ةرقفلا رظنأ( نينوتوريسلا ةمزلاتمو نيتعرج لوانت زوجي لاف ،ددحملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ ةعرجلا لوانت .ةيسنملا ةيئاودلا ةعرجلا نع ضيوعتلل ةيوس نيتيئاود .يدايتعلإا تقولا يف ةيلاتلا ةيئاودلا عبتي

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה