אזטרול 10 מ"ג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
EZETIMIBE 10 MG
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
C10AX09
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME CORP., USA
קבוצה תרפויטית:
EZETIMIBE
סממני תרפויטית:
Primary hypercholesterolemia: Ezetrol administered with an HMG-CoA reductase inhibitor (statin) or alone are indicated as adjunctive therapy to diet for use in patients with primary (heterozygous familial and non-familial) hypercholesterolemia. Homozygous familial hypercholesterolemia (HoFH): Ezetrol administered with a statin are indicated for use in patients with HoFH.Patients may also receive adjunctive treatments (e.g. LDL apheresis).Homozygous sitosterolemia (Phytosterolemia): Ezetrol are indicated for use in patients with homozygous familial sitosterolemia.
מספר אישור:
128413072100
תאריך אישור:
2013-05-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םייאופרםירישכת ( משתה " ו 1986 -

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

שמתשתםרטבואולמבןולעהתאןויעבארקלשי / הפורתבי . לטונךניהשתורחאתופורתלףרוצמהןולעהתאאורקלךילעףסונב / תינמזובת .

לורטיזיא ® 10 מ " תוילבטג צורישכתהםש ותרו :

Ezetimibe 10 mg הליכמהילבטלכ : בכרה :

תיאופרתוליעפ : לורטיזיא 10 מ " םדבםינמושלשתוהובגתומרתדרוהלהפורתכשמשמתוילבטג .

םיניטטסהתחפשממתופורתםעבלושמלופיטכםיתעלןתינלורטיזיא ) ןיטטסבמיסתמגודכ , יטטסברוטא דועון ( ; ןייעלשיהזהרקמב

אפורבץעוויהלולופיטהתלחתהםרטבןיטטסהלשןכרצלןולעבהדיפקב .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

שמתשתלא / עודיםאהפורתבי / היביכרממדחאלתושיגרלעךלה .

הליעפדבכתלחממלבוסךניהםאןיטטסולורטיזיאלשבלושמלופיטבשמתשהלןיא .

םעבולישב ןיטטס , הקינמךניהםא

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

ןוירהלסנכיהלתננכתמואןוירהבךניהםא ) תורהזאקרפיאר (

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת דבכה ) תורהזאקרפבןייעלשי (

תורהזא

שיגרךניהםא / מלה יהשלכהפורתלואוהשלכןוז , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ידבכהדוקפתבהשקדעתינוניבהעיגפמלבוסךניהםא , ץלמומוניאלורטיזיאבשומישה .

ןיטטסםעבולישבןתינלורטיזיאוהדימב , דבכידוקפתתוקידבעצבלשי ) תוזנימאסנרט ( לופיטהתליחתב , וארוהבטרופמכ שומישהת

ןיטטסותואיבגל .

ןוירהלסנכיהלתננכתמואןוירהבךניהםא , ךלםיאתהלאללולעלורטיזיא . תוקיזמתועפשהלתויודעואצמנאלםייחילעבבםירקחמב

דוליהלעלורטיזיאלש .

ןוירהךלהמברוסאםיניטטסבשומישהשןוויכ , ךלהמבאוהףארוסאןיטטסולורטיזיאלשבלושמלופיט ןוירה .

רוסאהקנהבלורטיזיאבשומישה , םאבלחבשרפומאוהםאהעודיאלשןוויכ . אוהףארוסאןיטטסםעבלושמבלורטיזיאבשומישה

הקנהב .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / ןמזהותואבתפסונהפורתת , םדבםינמושתמרתדרוהלתורחאתופורתללוכ , םשרמאללתופורתוןירופסולקיצ אפור ) OTC ( ,

תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , לפטמהאפורלחוודלךילע , יאואםינוכיסעונמלידכ - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת .

םיטרביפםעבולישבוקדבנאללורטיזיאלשתוליעיהותוחיטבה . םיטרביפםעבולישבץלמומוניאלורטיזיאבשומישהןכל .

בלושמןתמ ףוגבגפסנשלורטיזיאהתומכתאתיתועמשמהרוצבדירומלורטיזיאםעןימאריטסלוכלש , תוליעיתאתיחפהללולעשרבד

לורטיזיאה .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב .

םיינילקםירקחמב , יללכןפואבבטיהלבסנלורטיזיא . תולקתיסחיויהיאוולהתועפות , תועפותלןתורידתבוןגוסבתומודותויערא

ובצלפבולפוטשםילוחבופצנשיאוולה . ללכךרדב , לורטיזיאבלופיטהתקספהלומרגאליאוולהתועפות .

דבללורטיזיאבשומישב , ויהוחוודשתוחיכשהיאוולהתועפות : שארבאכ , לושלשוןטבבאכ .

ישבשומישב ןיטטסםעבול , ויהוחוודשתוחיכשהיאוולהתועפות : שארבאכ , תופייע , ןטבבאכ , תוריצע , לושלש , ןטבבםיזג , הליחב , יבאכ

ידוקפתלשהדבעמהתוקידבמקלחבהילעוםירירש - דבכ .

ףסונב , רטיזיאבשומישהךלהמבוחוודתואבהיאוולהתועפות לו : תויגרלאתועפות ) ידיימלופיטשורדלתולולערשא ( לשתוחפנתהללוכ

םינפה , םייתפש , ןושל , ו / ןורגוא , העילבבואהמישנבישוקלםורגלםילולערשא , החירפו .

ןיטטסםעבולישבךלןתינלורטיזיאוהדימב , דבכהידוקפתתקידבלתויתרגשםדתוקידבךורעלשקבילפטמהאפורהוןכתיי , ינפל

ותליחתרחאלולופיטה .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , דימאפורהםעץעייתהלךילע .

ןונימוןתמ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימה .

ץלמומהןונימהלערובעלןיא .

לורטיזיאבלופיטהתליחתינפל , תהלךילע םדבתוהובגםינמושתומרתדרוהלתיטרדנטסהטאידבליח ,

לופיטהךלהמבהבךישמהלו .

םדבתוהובגםינמושתומרתדרוהלתורחאתופורתלוטילוךישמהלשי , ןהבשומישהתאקיספהלךלהרוהלפטמהאפורהןכםאאלא .

לורטיזיאלשתחאהילבטאוהליגרהןונימה 10 מ " ג , םויבםעפ , העשלכב םויהלש , לפטמהאפורהתוארוהיפל .

ןיטטסםעבולישבלורטיזיאךלםשראפורהםא , דחיתופורתהיתשתאתחקלןתינ . הזהרקמב , ןולעבןתמהתוארוהבהדיפקבןייעלשי

ןיטטסהלשןכרצל .

ןימאריטסלוכםעבולישבלורטיזיאךלםשראפורהםא ) הרמתוצמוחרשוק ( רמתוצמוחרשוקלכוא רחאה , תוחפללורטיזיאלוטילשי

הרמהתוצמוחרשוקתליטנירחאתועשעבראואינפלםייתעש .

ליגלתחתמתוקוניתוםידליבןתמלתדעוימהניאוזהפורת 10 םינש .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

עהנמתחקלןיאעבקנשןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא תפדו ; חוליפללופיטבךישמהלשי - ליגרהםינמזה .

שומישהןפוא

םימטעמםעהילבטהעולבלשי . הילבטהשותכלואסועללןיא

לכואילבואםעהפורתהתאלוטילןתינ .

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

עץלמוהשיפכלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

ג ךתואירבבצמברופישלחםאם , אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא .

ענמ / הלערהי

וזהפורת , תרחאהפורתלכומכ , וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשי / תוקוניתוא , הלערהענמתךכידילעו .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / ךתיאהפורתהתזיראי .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה . ןתיתלא / ךיבורקלוזהפורתי ,

ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודבלשי ב םעפלכ לטונךניהש / הפורתת .

קוקזךניהםאםייפקשמביכרהלשי / םהלה .

הנסחא

רירקםוקמברומשל .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחהה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת .

רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ ! קפסלשהרקמלכב , רתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע הפו .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 1284130721

ידילערצוימ

טלהלנידרק ) רבעשל PCI ( , הילגנא

קרמתרבחרובע , םהודופרש ) לארשי - 1996 ( עב " מ , ת . ד . 7121 הוקתחתפ , 49170 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה