אורקורט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-07-2017

מרכיב פעיל:
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
זמין מ:
TARO INTERNATIONAL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A01AC01
טופס פרצבטיות:
פסטה
הרכב:
TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICALS INC., CANADA
קבוצה תרפויטית:
TRIAMCINOLONE
איזור תרפויטי:
TRIAMCINOLONE
סממני תרפויטית:
Indicated for the adjunctive treatment and the temporary relief of symptoms associated with oral inflammatory and ulcerative lesions.
מספר אישור:
016 08 24803 21
תאריך אישור:
2020-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-07-2017

PK-3021-4

1216-4

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 – ו"משתה אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה טרוקרוא הפה ללחל החשמ :ליכמ רישכתה לש םרג 1 - ליעפ רמוח - ג"מ 1 דינוטצא ןולוניצמאירט

Triamcinolone Acetonide 1 mg

עדימ" 6 קרפ האר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח ."ףסונ שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םידלילו תוקוניתל ללכ ךרדב תצלמומ הניא הפורתה .אפורל תונפל שי הז ליגל תחתמ .םייתנש ליגל תחתמ םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב שמתשהל ךילע םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס .םימי 7 רחאל םירפתשמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל תינמז הלקהלו עייסמ לופיטל תדעוימ טרוקרוא .הפב םיביכלו םייתקלד םיעצפל םירושקה םימוטפמיסב :תיטיופרת הצובק ילעב ,ימוקמ לופיטל םייטתניס םידיאורטסוקיטרוק תומרותו דוריג תועיגרמ ,תקלד תודגונ תונוכת .םד ילכ ץוויכל

2

.

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ

,)סקלפמיס ספרה ןוגכ( ילריו םוהיז םיי

תפחש וא ןורגב וא/ו הפב יקדייח וא/ו יתיירטפ .רישכתב ךשוממ שומישב דחוימבו רועה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילבמ תכשוממ הפוקתל

לופיטה .םידליב שומישב תשרדנ תדחוימ תוריהז בקעמב הוולמ תויהל בייח םירגבתמבו םידליב .םישישקב תוריהזב שמתשהל ץלמומ .יאופר

,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

לופיט קיספהל שי ימוקמ יוריג תעפוה לש הרקמב .אפורל תידיימ תונפלו :םא אפורל רפס ,טרוקרואב לופיטה ינפל

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה .תינוסיחה תכרעמה

.תרכוסמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת ןוזמו הפורתב שומיש .תוחוראה רחאל הפורתב שמתשהל שי הקנהו ןויריה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ וא ןויריהב ךנה םא לופיטה תלחתה םידלי ןניא םידליב לופיטל טרוקרואב שומישה תוליעיו תוחיטב םירגובממ רתוי םיעיגפ תויהל םייושע םידלי .תועודי םיליכמה ימוקמ שומישל םירישכתב לופיט תעב הנטקה תומכב שמתשהל שי ןכל ,םידיאורטסוקיטרוק םידיאורטסוקיטרוקב עובק לופיט .תשרדנה רתויב .םידלי לש תוחתפתהבו הלידגב עוגפל לולע

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .הנישה ינפלו תוחוראה רחאל םויב םימעפ 2-3 .אפורה תוארוה יפל :םידליל ןונימ תחתמ םידליבו תוקוניתב רישכתב שמתשהל ןיא .תועובש 3-מ רתוי 4 ליגל גשוהש רחאל רישכתב שומישה תא קיספהל שי שי ,םימי 7 ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .יופיר .אפורל תונפל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :שומישה ןפוא םיינזואל דפורמ ןולקמ תרזעב הנטק תומכ לוטיל שי .עצפה יוסיכל הנידע הציחלב חינהלו תוסכל ידכ רתוי הלודג תומכ שרדיתש ןכתיי ,תויבטימ תואצות תגשהל .רתוי םילודג םיעצפ עצפה תא תופצל ידכ תשרדנה תומכב קר שמתשה רישכתה תא רזפל ןויסינ .ףשפשת לא .קד יופיצב םורגלו תושקונו סופסח תשוחת ררועל לולע הזה ,םוקמ לכמ .רישכתה לש תוררופתהלו תוקרפתהל .קלקלחו חוטש יופיצ חתפתמ החירמה רחאל רשפאל ידכ הנישה ינפל רישכתה תא חורמל שי .הלילה ךשמב עצפה םע דיאורטסה לש עגמ .דבלב הפה ללחב שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל עגמ לש הרקמב ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי !דימ ןתוא ףוטש :בקעמו תוקידב עגמב תיגרלא תושיגרל תיתנחבא הקידב עצבל שי .םידיאורטסוקיטרוק םע :תוקידבל םג הנפותו ןכתיי לופיטה תפוקתב

.ןתשב לוזיטרוק תואצמיה

.ACTH ןומרוהה לש היצלומיטס

.לנרדאה תוליעפ תקידב

.םיליפוניזואא לש תיללכ הריפס

.ןתשבו םדב זוקולג זוכיר תקידב העיגפ העריא םא ךירעהל עייסל תולוכי ולא תוקידב תרתוי-סומלתופיה תוטולבה ריצ לש תוליעפב .(HPA( הילכה תרתוי-חומה םיגפסנש ימוקמ לופיטל םידיאורטסוקיטרוק ןפואב םיאכדמ )תימטסיס הגיפס( ףוגה תוכרעמב -סומלתופיה תוטולבה ריצב תוליעפה תא ךיפה לצא ,ןכל .)HPA( הילכה תרתוי-חומה תרתוי תוחשמב ךשוממ לופיט םילבקמה םילפוטמ תוקידב עצבל יוצר םידיאורטסוקיטרוק תוליכמה םא .HPA ריצה תוליעפב יוכיד רותיאל תויתפוקת תוסנל שי ,HPA ריצה תוליעפב יוכידב םיניחבמ תא םצמצל וא הפורתב שומישה תא קיספהל םקתשמ HPA ריצה לש דוקפתה .שומישה תופיכת .לופיטה תקספה רחאל אלמו ידיימ ןפואב ללכ-ךרדב ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא תא ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל .אפורב ץעוויהו לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת חקול ךנהש םעפ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .םהל קוקז .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב

4

.

יאוול תועפות םורגל לולע טרוקרואב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ םדקהב אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי :םא ירשפאה

רועה יוריג ללוכ ,רועב תרבגומ תושיגר תחתפתמ .)רידנ( הפל ביבסמ

,הדבעמה תוקידב תואצותב םייוניש םילגתמ ."בקעמו תוקידב" ףיעס האר תופסונ יאוול תועפות ללכ-ךרדב תופלוח הלא תועפות - דוריג ,החירפ .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ויה אלש ףוליק וא תויחופלש ,שבוי ,הבירצ perioral( הפה ביבס רוע תקלד ,לופיטה ינפל תיגרלא הבוגתמ האצותכ רוע תקלד ,)dermatitis תוככרתה ,)allergic contact dermatitis( עגמל maceration of the oral( הפה תיריר לש הנבלהו הפה תיריר לש ןווינו תוינשמ תוקלד ,)mucosa

.(atrophy of the oral mucosa)

ךשוממ לופיט רחאל עיפוהל תויושעה יאוול תועפות :ימוקמ לופיטל םידיאורטסוקיטרוקב היילע ,)Cushing’s syndrome( גנישוק תנומסת זוקולג תשרפה ,)הימקילגרפיה( םדב רכוסה תומרב האצותכ תועיפומ ולא תועפות .)הירוזוקילג( ןתשב .("בקעמו תוקידב" האר( HPA ריצב תוליעפה יוכידמ :תוקוניתבו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע !דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול (www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל exp.( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .תרפופשהו תינוציחה הזיראה יבג לע עיפומה

(date

.שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת םוקמב ,25°C-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי .ךושחו רירק .םישדוח 3 :רישכתה תחיתפ רחאל ףדמ ייח

6

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Mineral oil, fine gelatin powder, pectin, sodium

carboxymethylcellulose, polyethylene.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .ןערוגמ הארמ תלעב ,ריהב 'זב עבצב החשמ .םרג 5 תוליכמה תורפופשב תקוושמ הפורתה .הדנק ,וירטנוא ,.קניא סלקיטואצמרפ ורת :ןרצי רוטיקה 'חר ,מ"עב לנוישנרטניא ורת :םושירה לעב .2624761 ,הפיח ץרפמ ,14 :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2016 טסוגוא יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ 01608.24803 :תואירבה דרשמב ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ١٩٨٦ – )تاضرحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةشرن

يبط ةفصو نودب ءاودلا قوس

تروكاروأ مفلا فيوجتل مهرم :يوتحي ضرحتسلما نم مارغ ١ – ةلا

ّ

عفلا ةدالما

Triamcinolone Acetonide 1 mg

غلم ١ دينوتيسأ نولونيسمايرت تامولعم

"

٦ ةرقفلا رظنأ :)ةيساسحلا تاب

بسم( تاج

رؤمو ةلا

عفلا يرغ داولما

"

يفاضإ ةشرنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلماعتسا لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةشرنلا أرقإ لىا ه

جوت ،ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم لىع

ليديصلا وأ بيبطلا اذه تحت .ينتنس رمع نود لافطلأاو ع

ضرلل ةداع هب صىوم يرغ ءاودلا .بيبطلا لىا ه

جوتلا بجي ،ليجلا

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ةحيحص ةروصب هلماعتسا كيلع بجي ضرلما تاملاع مقافت لاح في بيبطلا لىإ ه

جوتلا كيلع بجي .ليديصلا لىإ .مايأ ٧ للاخ ن

سحتت لم اذإ وأ )ضارعلأا( ؟ءاودلا ص

ّ

صخم ضرغ يلأ .١ ةطبترلما ضارعلأا نم ت

قؤلما فيفختللو دعاسم جلاعل ص

صخم تروكاروأ .مفلا في تاح

رقتو ة

يباهتلا حورجب

ّ

يجلاعلا ةليصفلا

داضم

صاوخ تاوذ ،

يعضولما جلاعلل ة

يعانطصلاا تاديئويرتسوكيتروكلا نم

يومدلا ةيعولأا ضابقنا لىع دعاستو ة

كحلا نم فّ فخت ،باهتللال ءاودلا لماعتسا لبق .٢ :اذإ ءاودلا لماعتسا زوجي لا

تابّكرلما نم دحاو لكل وأ ةل

اعفلا ةدمالل )يجيرلأ( ا

سا

سح تنك .ءاودلا اهيوتحي يتلا ة

يفاضلإا

يموثرج وأ/و ي

رطف ،)طيسبلا سپرهلا لثم( سيويرف ثو

لت دجو لماعتسلاا دنع

صخلأابو دلجلا ّ لس وأ ةرجنحلا في وأ/و مفلا في .ضرحتسلماب ل

وطلما ءاودلا لماعتساب قلعتت ة

ّ

صاخ تاريذحت

نودب ةليوط ةترفل وأ ةبراقتم تاقوأ في ءاودلا اذه لماعتسا زوجي لا .بيبطلا ةراشتسا

لافطلأا ىدل جلاعلا

نإ .لافطلأا ىدل لماعتسلاا دنع

صاخلا رذحلا بلطتي .نسلا رابك ىدل رذحب لماعتسلاا صىوي .ة

يبط ةبقاربم قفاتري نأ بجي ينقهارلماو

كلذ نع بيبطلا غلابإ كيلع ،ءاود

يلأ وأ ماعط يلأ ا

سا

سح تنك اذإ .ءاودلا لماعتسا لبق

يعضوم ج

يهت روهظ لاح في بيبطلا لىإ ًلااح ه

جوتلاو جلاعلا فاقيإ بجي :اذإ بيبطلل

ِ

كحا ،تروكاروأ ـب جلاعلا لبق

يعانلما زاهجلا ةفيظو في للخ نم ضيالما في تيناع وأ نياعت تنك

.ير

كسلا نم ضيالما في تيناع وأ نياعت تنك

.دبكلا ةفيظو في للخ نم ضيالما في تيناع وأ نياعت تنك ةيودأ كلذ في ابم ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ .كلذ نع ليديصلا وأ بيبطلل

ِ

كحا ،ة

ّ

يئاذغ تافاضإو ة

ّ

يبط ةفصو نودب ماعطلاو ءاودلا لماعتسا .ماعطلا تابجو دعب ءاودلا لماعتسا بجي عاضرلإاو لمحلا ةراشتسا نودب ءاودلا لماعتسا زوجي لاف ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةترف في تنك اذإ .جلاعلا ءدب لبق بيبطلا لافطلأا .ةفورعم يرغ لافطلأا ىدل جلاعلل تروكاروأ لماعتسا ةعاجنو ةملاس

نإ جلاعلا ءانثأ رابكلا نم ةباصلإل ةضرع ثركأ اونوكي نأ لافطلأا نأش نم لماعتسلال تاديئويرتسوكيتروك لىع يوتحت يتلا تاضرحتسلماب مئادلا جلاعلا نإ .ةبولطلما رغصلأا ة

يمكلا لماعتسا بجي كلذل ،

يعضولما .لافطلأا ر

وطتو ومنب رضرلا قحلي دق تاديئويرتسوكيتروكلاب ؟ءاودلا لمعتست فيك .٣

قثاو نكت لم اذإ

ليديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلاا كيلع :يه ةداع ة

يدايتعلاا ة

يئاودلا ةعرجلا .مونلا لبقو ماعطلا تابجو دعب مويلا في تارم ٣-٢ .بيبطلا تمايلعت بسح :لافطلأل ة

يئاودلا ةعرجلا .عيباسأ ٣ نم ثركلأ يننس ٤ رمع نود لافطأو ع

ضر ىدل ضرحتسلما لماعتسا عن

ةعجارم بجي .ضرحتسلما لماعتسا نع فقوتلا بجي ءافشلا قيقحت دعب .مايأ ٧ للاخ كتلاح لىع ن

سحت أرطي لم اذإ ،بيبطلا .اهب صىولما ة

ّ

يئاودلا ةعرجلا زواجتت لا :لماعتسلاا تاداشرإ ةطساوبو ،يننذلأا فيظنتل ص

صخلما دوعلا ةطساوب ةيرغص ة

يمك ذخأ بجي .حرجلا ةيطغتل مهرلما عض فيفخلا طغضلا جئاتن لىع لوصحلل .بركأ حورج ةيطغتل بركأ ة

يمك رملأا ب

لطتي نأ لمتحلما نم .ةقيقد ةقبطب حرجلا ةيطغت لجأ نم طقف ةبولطلما ة

يمكلا لمعتسا ،لثمأ ةنوشخلا نم روعشل يدؤت دق ضرحتسلما اذه ةثرعب ةلواحم

نإ .كرفت لا ةقبط ل

كشتت نهدلا دعب ،لاح ة

يأ لىع .ضرحتسلما ك

كفت ب

بستو ةواسقلاو .ءاسلمو ةح

طسم حرجلا ةسملام نم ديئويرتسلا نكمتي كيل مونلا لبق ضرحتسلما نهد بجي .ليللا للاخ .طقف مفلا فيوجت في لماعتسلال ص

صخم ءاودلا اذه !علبلا زوجي لا !ًلااح ماهفطش بجي سما

تلا ةلاح في ،يننيعلا عم سما

تلا نع عانتملاا بجي :ةعباتلماو صوحفلا عم سما

تلاب

يجيرللأا

يساسحلل

صييخشت رابتخا ءارجإ بجي .تاديئويرتسوكيتروكلا :صوحف ءارجلإ ا

ضيأ كهيجوت

متي نأ زئاجلا نم جلاعلا ةترف للاخ

.لوبلا في لوزيتروك دجاوت

ACTH

نومروهلا زيفحت

يرظكلا ة

دغلا طاشن صحف

.تا

َّ

نيزوي ماع دادعت

.لوبلا فيو مدلا في زوكولچلا زيكرت صحف ددغلا روحم لمع في ةباصإ ثودح مييقت في دعاست نأ اهنكي صوحفلا كلت

( ة

يرظكلا – ة

يماخنلا – ة

يئاطولا مسجلا ةزهجأ في

صتتم يتلا يعضولما جلاعلل تاديئويرتسوكيتروكلا

نإ

يئاطولا ددغلا روحم لمع سكعلل لباق لكشب ط

بثت )يزاهج صاصتما( ىدل ة

يرود صوحف ءارجإ ل

ضفي ،كلذل .)

( ة

يرظكلا – ة

يماخنلا – تاديئويرتسوكيتروك يوحت مهاربم ةليوط ةترفل ا

جلاع نوقلتي نيذلا ينجلاعلما روحلما لمع في طيبثت صيخشت

مت اذإ .

روحم لمع في طيبثت يأ ديدحتل .لماعتسلاا ةيرتو صيلقت وأ ءاودلا لماعتسا نع ف

قوتلا ةلواحم بجي ،

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה