אוקסיקונטין 80

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-03-2019

מרכיב פעיל:
OXYCODONE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N02AA05
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור מבוקר
הרכב:
OXYCODONE HYDROCHLORIDE 80 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
OXYCODONE
איזור תרפויטי:
OXYCODONE
סממני תרפויטית:
For the relief of moderate to severe chronic pain.
מספר אישור:
108 98 29256 00
תאריך אישור:
2013-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

05-03-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

05-03-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

יסקו

ןיטנו

רקובמ רורחשב תוילבט

:ליעפה רמוחה

לש הילבט לכ ןיטנוקיסקוא

10

:הליכמ

דירולכורדיה ןודוקיסקוא ג"מ

(Oxycodone hydrochloride)

לש הילבט לכ קוא ןיטנוקיס

20

:הליכמ

דירולכורדיה ןודוקיסקוא ג"מ

(Oxycodone hydrochloride)

לש הילבט לכ ןיטנוקיסקוא

40

:הליכמ

דירולכורדיה ןודוקיסקוא ג"מ

(Oxycodone hydrochloride)

לש הילבט לכ ןיטנוקיסקוא

80

הליכמ

דירולכורדיה ןודוקיסקוא ג"מ

(Oxycodone hydrochloride)

אר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל

ףיעס

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

א וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ ם .המוד םתלחמ

יפואה תחפשממ תופורת

די םי

לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל םורגל תולולע .תוומל םורגל ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל

רידת ,חקול ךנהש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ ךנה יכ אדוו יאוולה תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תו

םינוכיסהו .םילאיצנטופה

:רושיקב אוצמל ןתינ תורכמתהו תולתל ןוכיסה תודוא ףסונ עדימ

ugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Dr

תואכדמה תורחא תופורת ,םיניפזאידוזנבה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ תא תכרעמ

םיבצע

ללוכ( תיזכרמ )יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס

.תוומו תמדרת

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ימ הפורתה .םיקזח וא םיינוניב םיכשוממ םיבאכב הלקהל תדעו

:תיטיופרת הצובק

םיבאכ יככשמ םידיאויפוא

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא

םירחא םידיאויפואל

רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליכמ

רישכתה םיביכרמה תמישרל( יתלבה

ףיעס האר ,םיליעפ

םא שמתשהל ןיא

התא

)םדב ינצמח וד ןמחפ ףדוע( היברקרפיה ,הרומח תילאיכנורב המטסא ,יתמישנ יוכידמ לבוס תואירה דוקפתב םירומח םייוקילמ וא

ןוגכ

COPD

שמתשהל ןיא םא התא

מ לבוס כ עודיה בצמ( בלה לש ינמיה ודיצב לשכ

cor pulmonale

ב אטבתמה רתי

םד ץחל יתאיר

ינמיה רדחה תלדגהו

םא שמתשהל ןיא התא .דבכה דוקפתב רומח דע ינוניב יוקילמ וא הילכה דוקפתב רומח יוקילמ לבוס

םא שמתשהל ןיא התא תוריצע ,יטיא הביק ןוקיר ,רומח ןטב באכ ,םייעמ תמיסחל דשח ,םייעמ תמיסחמ לבוס .תינורכ

םא שמתשהל ןיא מ לבוס התא ,שאר תעיגפ ב חותינ תרבע וא חותינ ינפל התא םא וא

.תונורחאה תועשה

םא רישכתב שמתשהל ןיא התא

לטונ

םויכ

ןימאונומ יבכעמ תחפשממ הפורת

זאדיסקוא

(MAOIs)

וזכ תלטנש וא .םינורחאה םייעובשה ךלהמב

ןיטנוקיסקואב שמתשהל ןיא

.תוידיאויפוא תופורתב שמתשהל לגרומ ךניא םא

שמתשהל ןיא

הפורתב םא תא

.הקינמ וא ןוירהב

ןיטנוקיסקואב שמתשהל ןיא

םידליב םירגבתמבו ליגל תחתמ

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

שותכל ,סועלל ןיא תוצחל ,סימהל , ל וא רובש

.הילבטה תא

שמתשהל ןיא

הפורתב

ו הדימב .התומלשב הילבטה תא עולבל לוכי ךניא םא תעילבב דחוימבו העילבב ישוקמ לבוס התא .וז הפורתב לופיטה תליחת ינפל לפטמה אפורה תא ךכ לע עדייל שי ,תוילבט

תתל ןיא .הערל שומישל לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ידיאויפוא ביכרמ ,ןודוקיסקוא תוליכמ ןיטנוקיסקוא תוילבט .רחא םדאל ןיטנוקיסקוא

טוקנל שי לכ ל תנמ לע תוריהז יעצמא הפורתה תעגה עונמ לפוטמה וניאש םדאל

!תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש

עוויהל ילבמ ימואתפ ןפואב וז הפורת לוטיל קיספהל ןיא

יתגרדה ןפואב ןונימה תא תיחפהל שי לופיטה תקספהב .אפורב בצקב םייוניש ,תוקזח בל תוקיפד ,הדרח ,טקש יא :ןוגכ ,הלימג ינמיס תעפוהמ ענמיהל תנמ לע

וא/ו םדה ץחל ,בלה ,בג יבאכ ,םינושיא תבחרה ,םיקרפמו םירירש יבאכ ,)תלזנ ,עמד( רתי תושרפה ,העזה ,תורומרמצ ,דער ,המישנה .לושלש ,ןובאת ןדבוא ,האקה ,הליחב ,הניש ידודנ ,השלוח ,ןטבב תויוצווכתה

פ לעו לפטמה אפורה תויחנה יפ לע ןיטנוקיסקוא תוילבט תליטנ לע דיפקהל שי האר( הז ןולעבש תוארוהה י

ףיעס

הפורתב שמתשת דציכ

.ףוחד לופיט וא )םייניש ללוכ( חותינ ,המדרהב הכורכה הלועפ לכ ינפל וז הפורת תליטנ לע לפטמה אפורל חוודל ךילע

.ןופליע םיינוציק םירקמבו תורוחרחס עונמל ידכ ,הדימעל הבישי/הביכש בצממ ימואתפ רבעממ ענמיהל שי

.הפורתל תרבגומה םתושיגר בקע ,םישישקב תשרדנ הבר תוריהז

םא התא לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ

ב לופיטה ינפל ןיטנוקיסקוא

אפורל רפס

םא לבוס התא

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא

המטסא ןוגכ( המישנה תכרעמ

גוס לכמ ו בלה ,) תטולב ,הרמה סיכ ,דבכה ,)ךומנ םד ץחל דחוימב( םדה ילכ וא/ ,ןתשה תכרעמ/תוילכה ,לנרדאה תינומרעה תטולב

םא לבוס התא תויעבמ רבעב תלבס וא ,יעמה וא טשוה ןטרס ,ןוגכ לוכיעה תכרעמב םייעמ חותינ תלחמ וא תוריצע , ( תיתקלד יעמ

םא התא

רבעב תלבס וא לבוס תקלד ,תותיוועמ רבגומ יתלוגלוג ךות ץחל ,סירתה תטולב לש תוליעפ תת ,בלבלה

האצותכ תוישפנ תויעב ,)םיפירח שאר יבאכב ראשה ןיב אטבתהל לוכיש( םיליער םירמוח תעפשהמ

toxic

psychosis

,לוהוכלאל תורכמתה וא תופורת םימס

)םימסב וא תופורתב שומיש תקספה תובקעב( הלימג ינימסתמ רבעב תלבס םא :ןוגכ , יא

טקש וא דער ,הדרח ,

העז

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא

,

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא אפורל

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

תואבה תופורתה תא

המישרה יכ ןייצל שי( םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש

תופורתב

.

אנא וללה תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא :)חקורה וא אפורה םע ץעייתת

העגרהל תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת

הנישל

םיניפזאידוזנב ללוכ ,הדרח תודגונ , טפלוריונ תופורת וא םיניזאיתונפ ןוגכ תוישפנ תוערפהב לופיטל תופורת .)תוי

.ןואכיד דגנ תופורת

תופורת תיגרנילוכיטנא תוליעפ תולעב תופורת ,תונתשמ תופורת ,םירירש תייפרהל תופורת ,הובג םד ץחלב לופיטל

)ןוסניקרפב לופיטל לשמל תושמשמ(

.)לוזאנוקירוו ,לוזאנוקוטק :ןוגכ( תוירטפ דגנ תופורת

ה ףיגנ דגנ תופורת

)ריוונוטיר ןוגכ(

ידיניווק

)בלב תויעבב לופיטל( ןידיטמיס ,

לוכיע תויעבב לופיטל הפורת(

ןוגכ

)תברצ ,הביק ביכ

.)היספליפאב לופיטל( ןיאוטינפ ,ןיפזמברק

:ןוגכ( םידילורקמה תחפשממ הקיטויביטנא

ןיציפמאפיר ,)ןיצימורתירלק ,ןיצימורתירא

)ןיפמאפיר(

ל תופורת המדרה

תיללכ

יפוא םיבאכ יככשמו ןוסקרטלנ םירחא םידיאו

תופור תחפשממ

ןימאונומ יבכעמ

זאדיסקוא

(MAOIs)

.'םא הפורתב שמתשהל ןיא' ףיעס האר

הפורתב שומיש

ןוזמו

.החוראה ינמזל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תותשל ןיא

לוהוכלא

.וז הפורתב לופיטה תפוקתב

ןמזב לוהוכלא תייתש שה הלולע הפורתב שומי יאוול תועפותל ןוכיסה תא ריבגהל וא ינונשי רתוי שיגרהל ךל םורגל תורומח יישק ןוגכ .הרכהה דוביאו ,המישנ תקספהל ןוכיס םע המישנ

:הקנהו ןוירה

שמתשהל ןיא הפורתב םא תא

.הקינמ וא ןוירהב

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

ו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לע .תונרע תבייחמה תוליעפ

:םידליב שומיש ןיטנוקיסקואב שמתשהל ןיא

םידליב םירגבתמבו ליגל תחתמ

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

חוטב ךניא

לופיטה ןפואו ןונימה

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב אוה יתלחתהה ןונימה

לכ ג"מ

.תועש ( םיבוצק םינמזב הפורתה תא לוטיל שי ללכ ךרדב לכ

ש יפכ ,)תועש קיי לע עב

.לפטמה אפורה ידי .רתוי תופוכת םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא תא םיאתי אפורה .ךלש באכב לופיטל םיאתיש ןונימה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

לפטמה אפורה םע תוצעייתה אלל ןונימה תא תונשל ןיא

באכ שוחל ךישממ התא ,הפורתב לופיטה ךלהמב םא

הנפ .אפורל

ךניה םא לפטמה אפורל חוודל שי ןכ ומכ .ץרפתמ באכ לש םיעוריא הווח

,שותכל ,סועלל ןיא ,סימהל !הילבטה תא רובשל וא תוצחל

עולבל שי םימ סוכ םע תומלשב הילבטה תא

הגיפסה תרחא םורגלו רתוי הריהמ תויהל הלוכי

יאוול תועפות ןוגכ תורומח

רתי ןונימ

ףיעס האר(

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

טה תא קיזחהל ןיא .התעילבל שורדה ןמזל רבעמ הפב הילב

:הילבטהמ תוקנתשהל ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע

.הפב התוא םימשש ינפל ,הילבטה תא קקלל וא ביטרהל ןיא

םע )הנמל תחא הילבטמ רתוי לוטיל הרוה אפורה םהב םירקמב םג( דרפנב הילבט לכ עולבל דיפקהל שי העילב חיטבהל תנמ לע ,םימ לש תקפסמ תומכ .הילבטה לש תידיימו המלש

וא( האוצב תאצל הלולע הילבטה לש הקירה תינבתהו ףוגב התוהש ךלהמב הילבטהמ הגרדהב ררחתשמ ליעפה רמוחה .ףוגב גפסנ רבכ ליעפה רמוחהש רחאמ ,הגאד תררועמ הניא וז העפות .)סגה יעמה חותינ רחאל ,תיקשב

:בקעמו תוקידב

ובעל ךילע ,חווט ךורא לופיט ךלהמב ךשמתמה ךרוצה תא ךירעהל תנמ לע ,תויתפוקת תוכרעה ר הפורתב

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

וא עלב תועטב םא תא הפורתה

רחא םדא לכ וא דלי

תונפל שי אפורל דימ םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא תא איבהלו .הפורתה תזירא

רתי ןונימ ינימסת םייושע

:לולכל

תוליחב תואקה/

תורוחרחס

ןושיאה תורציה ,םדה ץחלב הדירי ,

,תויזה ןכ ומכ .בר םונמנ םירומח םירקמב עיפוהל םילולע יישק המישנ םורגל םילולעש

הרכה ןדבואל

.הפוחד תיאופר הרזע םישרוד הלא םינימסת

תחכש םא ה תא לוטיל הפורת

:

ךות תרכזנו הדימב

ןמזהמ תועש

ייה וב

הפורתה תא תחקל רומא מ התוא חק , .ליגרה ןמזב חק האבה הנמה תא .די

מ רתוי ורבע םא

תועש ,הפורתה תא תחקל רומא תייה וב ןמזהמ

אפורב ץעוויהל שי

לוטיל ןיא

הלופכ הנמ

החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

ה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא חקורה וא אפורה םע תוצעיית

קר זא םגו יתגרדה ןפואב

םא :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא

ל קיספהל ןיא

.תאז הרוה אפורה םא אלא ,תימואתפב הפורתה תא לוט הווחת אלש ידכ תאז תושעל דציכ ךתוא החניש אפורב ץעייתהל שי ,הפורתה תליטנ תא קיספהל הצור התא םא ינימסת ןוגכ הלימג

,דער ,המישנה וא/ו םדה ץחל ,בלה בצקב םייוניש ,תוקזח בל תוקיפד ,הדרח ,טקש י תויוצווכתה ,בג יבאכ ,םינושיא תבחרה ,םיקרפמו םירירש יבאכ ,)תלזנ ,עמד( רתי תושרפה ,העזה ,תורומרמצ ליחב ,הניש ידודנ ,השלוח ,ןטבב תו אקה , תו .לושלש ,ןובאת ןדבוא ,

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

התאש

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התא

.םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןיטנוקיסקואב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןניא יאוולה תועפות םא תודירטמ ןהש וא תופלוח

תורימחמ ןהש וא .אפורה םע ץעייתהל שי ,

יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא

אלו ןכתי .ןהמ תחא ףאמ לובסת

שי

דימ תונפל

אפורל

וימ רדחל וא

ן

םילוח תיבב

תואבה יאוולה תועפות תועיפומ םא

:

וא תיגרלא הבוגת ( תיטקליפנא

תאטבתמ

המישנ יישק

תוחיפנ

זאב רו

םינפה

הו םיבחרנ םירוזאב דרגו החירפ ,ןורג

,םיסוכריפ יתמישנ יוכיד

ןטב יבאכ ,העונתב תוערפה ,קומע םונמנ ,ןורכיזב תוערפה ,לובלב ,השלחו תיטיא המישנ ,תושבייתה ,ןתש תלטהב ישוק וא הנתשהב הדירי ,ריהמ בל בצק ,הרכה דוביא ,םד ץחלב הדירי ,םייעמ תמיסח ,םיקזח ומ העיז תורומרמצ וא תרבג

הבישח תוערפה ,תויזה ,םינטקומ םינושיא

תיאופר הרזע תלבקל דימ תונפל שי

וא/ו ןורגב תעקתנ הילבטה םהב םיבצמ ללוכ ,הילבטה תעילבב םיישק עיפוהב .תוקנתשהל תמרוג

יאוול תועפות תובורק םיתיעל תועיפומה

תועיפומ

מ רתוי

ךותמ

:)םילפוטמ

רה( תוריצע ךל םושרל לוכי אפו ,תואקה ,תוליחב ,לושלש ,ןטבב תוחונ רסוח וא ןטב יבאכ ,לוכיעב תויעב ,הפב שבוי ,)תלשלשמ הפורת ןדבוא ,ןובאית ,היסקרונא ,תונבצע ,םונמנ ,ןואכיד

,הדרח דער

,שאר באכ ,המישנ יישק ,המישנ רצוק ,םיפוצפצ ,לועישה סקלפרב הדירי

תרוחרחס

וא הליגר אל תופייע

,הניש יישק ,השלוח ,לובלב לש תועפות וא/ו דוריג ,םיליגר אל תומולחו תובשחמ ,העזה יוריג וא החירפ ןוגכ רתי תושיגר

יאוול תועפות תוקוחר םיתיעל תועיפומה מ תוחפב תועיפומ(

ךותמ

)םילפוטמ

,חור בצמב םייוניש תשגרה

ןופלע

,תרומרמצ

םיסוכריפ

יא ,םעטב םייוניש

טקש ,הזחב םיבאכ ,באכל רתי תושיגר , ,םדה ץחלב הדירי ,תויזה בל תוקיפד תוליגר אל וא תוריהמ

,תושבייתה

,תמזגומ החמש תשוחת

,םישנב רוזחמ רדעה ,תונוא ןיא ,ינימה קשחב הדירי ,תוקצב ,אמצ ,הקמסה ,רועה תוימומדא

,תולדגומ הפמיל תוטולב

ילגרה תופכ וא םיילוסרקה ,םיידיה תוחפנתה ,םי תוערפה

,היאר

,החונמ רסוח ,וגיטרו ,םיינזואב םילוצליצ ,תואצמתה רסוח וא רורקד ,עגמ וא באכל תויתשוחתב הדירי ,השוחת רסוח ,םוח ,רובידב תוערפה

,ןורכיזב תוערפה

,םיזג ,םירירשה חתמ יונישו תויוצווכתה

,םיקוהיש ,העילב יי ,תינבצע הביק ןוגכ לוכיעה תכרעמב תויעב

ערפה הרמה יכרדב תו

רועב דרגב אטבתהל תולוכיש(

ןתש ,רועה תבהצה ,)תרוויח האוצ ,ההכ

,הביקב תקלד ,ןתש תלטהב ישוק

,ןתש תריצא ,תששע

,םינושיאה לדוגב הדירי

,דבכ ימיזנאב הילע עטקמ( ג.ק.א תקידבב םייוניש ,ןרתנ תומרב הדירי

,רועה לש ףירח ףוליק ,רועב שבוי, )

,הירקיטרוא

תיפ חו תוליבס

תולת

,הפורתב

.הער תיללכ השוחת

ובש הרקמ לכב התא

ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ דימ אפורה םע

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

וז הפורת !הלערה ענמ

י לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכ לעו תוקונית וא/ו םידל

ךכ ידי הלערה ענמת

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

ל דוע קוקז ךניא רשאכ תוילבט ה , .ןקוליס ןפוא לע חקורה םע ץעיית

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה שדוח ותוא לש ןורחאה

ןסחאל שי :ןוסחא יאנת ל תחתמ

6

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

,

תוילבטה

ליכמ תו

יתלבה םירמוחה תא םג

:םיאבה םיליעפ

Polyethylene oxide, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, macrogol.

,ףסונב

לש הילבט לכ

ןיטנוקיסקוא

10

:הליכמ

Hydroxypropylcellulose

הילבט לכ

ןיטנוקיסקוא לש

20

:הליכמ

red iron oxide (E172)

Polysorbate 80

הילבט לכ

ןיטנוקיסקוא לש

40

:הליכמ

Polysorbate 80, yellow iron oxide (E172)

הילבט לכ

ןיטנוקיסקוא לש

80

הליכמ

indigo carmine (E132), yellow iron oxide(E172)

Hydroxypropylcellulose

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ןיטנוקיסקוא

10

עבצב תוילבט : ןבל תזיראב ,

לש תוישגמ

.תוילבט

ןיטנוקיסקוא

20

לש תוישגמ תזיראב ,דורו עבצב תוילבט

.תוילבט

ןיטנוקיסקוא

40

לש תוישגמ תזיראב ,בוהצ עבצב תוילבט :

.תוילבט

ןיטנוקיסקוא

80

לבט : ראב ,קורי עבצב תוי תזי

לש תוישגמ

.תוילבט

:םושירה לעב

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

םילשורי ,

91003

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

ןיטנוקיסקוא

10

1007128431

ןיטנוקיסקוא

20

1007028432

ןיטנוקיסקוא

40

1090129255

ןיטנוקיסקוא

80

1089829256

ב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע יאמ

2013

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

I-921005

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה