אופלוקסצין טבע 200 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

09-06-2020

מרכיב פעיל:
OFLOXACIN
זמין מ:
ABIC LTD.
קוד ATC:
J01MA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
OFLOXACIN 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, HUNGARY
קבוצה תרפויטית:
OFLOXACIN
איזור תרפויטי:
OFLOXACIN
סממני תרפויטית:
Bacterial infections due to ofloxacin-susceptible microorganisms, such as:- acute, chronic, or recurrent lower respiratory tract infections (bronchitis) pneumonia (not for the treatment of first choice in pnemonia caused by pneumococci). - Chronic and recurrent infections of the ear, nose, and throat. Ofloxacin is in general not indicated for the treatment of acute tonsillitis caused by betahaemolytic streptococci. - Infections of soft tissues and skin. - Infections of the bones and joints. - Abdominal infections including infections in the pelvis minor and bacterial enteritis. - Infections of the kidney, urinary tract, and genital organs, gonorrhoea.Prevention of infections due to ofloxacin-susceptible pathogens in patients with a significant reduction in resistance to infections (e.g. in neutropenic state).
מספר אישור:
121 98 30147 00
תאריך אישור:
2011-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

09-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

09-06-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

Page 1 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

םיחקורה

תונקת

יפל

ןכרצל

ןולע

)

םירישכת

(

"

משתה

1986

יפ

לע

תקוושמ

הפורתה

אפור

םשרמ

דבלב

עבט

ןיצסקולפוא

200

"

תוילבט

לכ ילבט

הליכמ

ןיצסקולפוא

"

Ofloxacin 200 mg

םיביכרמ

לע

עדימל

םיינגרלאו

םיליעפ

יתלב ףיעס

האר

רישכתב

"

קלח

לע

בושח

עדימ הפורתה

לש

םיביכרמהמ

ףיעסו

"

"

עדימ

."

ףסונ

.

הפורתב

שמתשת

םרטב

ופוס

דע

ןולעה

תא

ןויעב

ארק

לע

יתיצמת

עדימ

ליכמ

הז

ןולע

חקורה

לא

וא

אפורה

לא

הנפ

תופסונ

תולאש

ךל

שי

םא

הפורתה

לופיטל

המשרנ

וז

הפורת ךתלחמב

םא

וליפא

םהל

קיזהל

הלולע

איה

םירחאל

התוא

ריבעת

לא

המוד

יאופרה

םבצמ

יכ

ךל

הארנ

1

.

?

הפורתה

תדעוימ

המל

תדעוימ

הפורתה

םימוהיזב

לופיטל

ןיצסקולפואל

םישיגרה

םיקדייח

ידי

לע

םימרגנה

םילאירטקב

המישנה

תכרעמב

םימוהיז

תואיר

תקלד

יכרדב

תוילכב

םימוהיז

ןורגב

וא

ףאב

ןזואב

םימוהיז האירונוג

ןימ

תלחמ

ללוכ

ןימה

תכרעמבו

ןתשה

םייעמ

תקלד

ללוכ

לוכיעה

תכרעמב

םימוהיז

רועבו

תוכר

תומקרב

םימוהיז

תיקדייח

םיקרפמבו

תומצעב

םימוהיז

תיטיופרת

הצובק

:

לפה

תחפשמל

תכיישה

הקיטויביטנא

קורוא וו םינולוני

2

.

הפורתב

שומישה

ינפל

:

:

םא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

הליכמ

רשא

םיפסונה

םיביכרמהמ

דחא

לכל

וא

ליעפה

רמוחל

יגרלא

שיגר

התא

ףיעס

האר

הפורתה

החירפ

םיללוכ

תיגרלא

הבוגת

לש

םינמיסה

.("

ףסונ

עדימ

"

ןושלה

וא

ןורגה

םינפה

םייתפשה

תוחיפנ

המישנב

וא

העילבב

תויעב

רבעב

תלבס

םא

םינולוניווקה

תחפשממ

הקיטויביטנאל

תיגרלא

הבוגתמ

רבעב

תלבס הקיטויביטנאל

תיגרלא

הבוגתמ

יהשלכ

תליטנ

ינפל

אפורב

ץעוויה

עבט

ןיצסקולפוא

םידיג

תקלדמ

רבעב

תלבס

סיטינידנט

תחפשממ

תוקיטויביטנא

תליטנ

רחאל

םינולוניווקורואולפה

לבוס

התא

היספליפא

וא

רבעב

תלבס

סוכרפ

וא

תיוועמ

תא

הב

ןויר

וא

הקינ

התא

ליגל

תחתמ

םינש

ליג

לעמ

התא

םא

וא

יבלשב

ןיידע

התאש

בשוח

ךא

םינש

Page 2 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

הלידגה

הפורתב

שומישל

תועגונה

תודחוימ

תורהזא

:

עבט

ןיצסקולפואב

לופיטה

ינפל

200

"

:

םא

אפורל

רפס

,

התא

תישפנ

הלחממ

רבעב

תלבס

וא

לבוס

תויעבמ

לבוס

התא

דבכ

וא

ילכ תו

אדו

תרפיסש

אפור

לע

ינפל

תוילכ

וא

דבכ

תייעב

לכ

תלחתה שומישה

עבט

ןיצסקולפוא

רחאמ

ןכתייש

תחפה

שרד

ןונימ

םיבצעה

תכרעמ

לש

הלחממ

לבוס

התא

תארקנה

תשלוח

םירירש

הרומח

הינתסאימ סיברג

הלחמ

םירירשה

הב

תולקב

םיפייעתמו

םישלח

ןוויכ

רימחהל

הלולע

הפורתהש

םינימסתה

תא

וז

הפורתב

שומישב

תוריהז

יעצמאב

טוקנל

שי

בל

תויעב

ךל

שי

וא

םע

תדלונ

םא

שי

םא ךל

חפשמ

הירוטסיה

עטקמ

לש

הארנה

ךרא

תקידבב

םושיר

תוליעפ

בלה

לש

תילמשח ךל

שי

וא

ןגלשא

לש

הכומנ

המר

דחוימב

םדב

םיחלמ

ןוזיא

רסוח םדב

םויזנגמ ךל

שי

יטיא

בל

בצק

דואמ

הידרקידרב

ארקנ בל

ךל

שי

שלח

יא בל

תקיפס

ךל

היה

בל

ףקתה

רבעב השיא

תא

בלה

רירש

םטוא

שישק

התא

וא

וא

התא חקול

ייונישל

תומרוגה

תורחא

תופורת תקידבב

םיניקת

אל

האר

ףיעס

"

תויצקארטניא ןיב

תובוגת

"

תויתפורת

ךל

ומשרנ

םידיאורטסוקיטרוק

םישמשמ סאב

לופיטל

המ

תוינורכ

האיר

תולחמ

תורחא

ןוויכ םהש

הל

םילולע תולע

ןוכיסה

תא לו

תוחיפנ

באכ םידיגה

לבוס

התא

סמ

תרכ

לבוס

התא

בצממ

יאופר

רשא הלעמ

ךלצא תוריבסה

תא

םיסוכרפ

ויוצווכתה

"

תארקנה

םימודאה

םדה

יאת

םע

היעב

ךל

שי

םיזנאב

רוסחמ זוקולג

טאפסופ

זאנגורדיהד

."

חבוא

ךלצא

תובחרתה

וא

םיקרועה

יבאב

תצרפמ

לודג

םד

ילכ

לש

"

הטילב

"

וא

לודג

ירפירפ

םד

ילכב

תצרפמ

עוריאמ

רבעב

תלבס רותיב

םיקרועה

יבא

בא

ןפודב

ערק

םיקרועה

וא

םיקרועה

יבאב

תצרפמ

לש

תיתחפשמ

הירוטסיה

ךל

שי רותיב

בא

םיקרועה

ימרוג

וא

ןוכיס

םירחא

וא ייטנ

ךל

שי

לשמל

ןוגכ

רוביחה

תמקרב

הערפה

ןפרמ

תנומסת

סרלהא

תנומסת

סולנד וא

ןוגכ

םדה

ילכב

תוערפה

םיקרוע

תקלד םש

קט

וסאי

הקרה

לש

םיקרוע

תקלד

תלחמ

צכב הובג

םד

ץחל

וא

לע

עודי

םיקרוע

תשרט

ןטבב

רומח

ימואתפ

באכ

שיגרמ

התא

וא

הזח

ןוימה

רדחל

תידימ

שג

בג

ללוכ

םינולוניווק

םינולוניווקורואולפ

תחפשממ

תוילאירטקביטנא

תופורת

תחקל

ןיא

עבט

ןיצסקולפוא

ליטנ

ןמזב

הרומח

יאוול

תעפות

רבעב

תיווח

םא

"

מב

םינולוניווק

וא

םינולוניווקורואולפ הרק

הז

ירשפאה

םדקהב

ךלש

אפורה

תא

עד

לופיטה

ךלהמב עבט

ןיצסקולפוא

200

"

:

םיתעל

תורקל

םילולע

דיג

לש

ערק

וא

םיקרפמב

תוחיפנו

באכ תוקוחר

הובג

ןוכיסב

התא

ליג

לעמ

שישק

התא

םא

רתוי

וא

הילכב

תויעב

ךל

שי

םירביא

תלתשה

תרבע

הנש

ךלהמב

תורקל

םילולע

םידיג

לש

םיערקו

תקלד

םידיאורטסוקיטרוקב

לפוטמ

התא

לופיטה

תקספהמ

םישדוח

רפסמ

רחאל

וליפאו

לופיטה

תליחתמ

תונושארה

תועשה

Page 3 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

עבט

ןיצסקולפואב

"

המגודל

דיג

תקלד

וא

באכה

לש

ןושארה

ןמיסה

תעפוה

םא

עבט

ןיצסקולפוא

תליטנ

קספה

ךרבב

וא

ףתכב

דיה

ףכ

שרושב

לוסרקב

רוצ

"

רחאמ

תיחרכה

אל

תיזיפ

תוליעפ

ענמיה

באוכה

רוזאל

החונמ

ןתו

ךלש

אפורה

םע

רשק

דיג

לש

ערקל

ןוכיסה

תא

ריבגהל

הלולע

איהש

תוקוחר

םיתעל

תיבצע

העיגפ

לש

םימוטפמיס

תווחל

לולע

התא

באכ

ןוגכ

היתפוריונ

וא

םיילגרו

םיילגרה

תופכב

דחוימב

השלוח

וא

השוחת

רסוח

ץוצקע

הפירש

תשוחת

עבט

ןיצסקולפוא

תליטנ

קספה

הרוק

הז

םא

תועורזו

םיידיה

תופכ

תא

עדיו

"

בצמ

לש

תוחתפתה

עונמל

תנמ

לע

תידימ

ךלש

אפורה

ןפואב

ךיפה

יתלב

יאופ

ילאיצטנופ

תא

ףושחת

לא

תופוקתל

ךמצע

תוכשוממ

לש

תליטנ

ךלהמב

קזח

שמש

רוא

תוילבט

קזח

שמש

רואמ

ענמיהל

לוכי

ךניא

םא

הנגה

םרקב

שמתשה

םוירלוס

וא

ףוזיש

תרונמב

שמתשת

לא

תויהל

לולע

התא שיגר

רתוי םירחא

םיקדייחב

םוהיזל

םא

וא

רומח

לושלש

חתפתמ

ימד יעמ

תקלדל

ששח

םייק םי

pseudomembraneous colitis

לופיטה

תא

קיספהל

שיו

אפורה

תא

עדי לטונ

התאש

ןיצסקולפוא

רובעל

רומא

התא

םא

עבט

תויאופר

תוקידב

רחאמ

ןהשלכ

הלולע

הפורתה לע

עיפשהל

תואצות

םא

ךלש

הייארה עגפנ

ץעוויהל

שי

תרחא

ךרדב

ועפשוה

ךלש

םייניעה

יכ

הארנ

וא

החמומ

םייניע

אפורב

תידימ

תילאיצנטופ

תוכיפה

יתלבו

תותיבשמ

,

תוכשוממ

תורומח

יאוול

תובוגת

:

עבט

ןיצסקולפוא

ללוכ

םינולוניווק

םינולוניווקורואולפ

תחפשממ

תוילאירטקביטנא

תופורת

"

תוכיושמ

יאוול

תועפותל

ךשמב

ןמז

ךרואל

תוכשמנ

ןקלח

רשאכ

תורומח

ךא

דואמ

תוריד

םינש

וא

םישדוח

תותיבשמ

תילאיצנטופ

תוכיפה

יתלב

וא ולא

וא

רירשב

דיגב

באכ

תוללוכ

תוריקד

"

תשוחת

ןוגכ

הגירח

תושיגר

הכילהב

ישוק

תונותחתהו

תונוילעה

םייפגה

לש

קרפמב שוחת

וא

השוחת

רסוח

גודגד

ץוצקא

תשוחת

,"

םיצוצקעו

תוערפה

היזתסרפ

הפירש

היאר

יוקל

תוללוכה

תויתשוחת

שוח

םעט

ןורכיזב

יוקל

ןואכיד

העימשו

חיר

הרומח

תופייע

תורומח

הניש

תויעבו

לא

יאוולה

תועפותמ

תחא

שח

התא

םא

עבט

ןיצסקולפוא

תליטנ

רחאל

"

םע

רשק

רוצ

לופיטב

ךישמהל

םאה

וטילחת

אפורהו

התא

לופיטה

ךשמה

ינפל

ידימ

ןפואב

ךלש

אפורה

תרחא

החפשממ

תוקיטויביטנאב

םג

בשחתהב

תוקידב

:

בקעמו

כתיי

עבט

ןיצסקולפוא

לטונ

התא

םא

בקעמ

ךרוצל

םד

תוקידב

השעתש

הצרי

אפורה

הכורא

הפוקת

/

תויצקארטניא ןיב

תובוגת

-

תויתפורת

:

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

לע

רפס

ךכ

אפורל

וא

חקורל

.

דחוימב

םא

התא

חקול

Page 4 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

תוענומה

תופורת

םד

תשירק השירק

ידגונ

ןוגכ

ןירפראו

ןוויכ

ךשמ

לולע

םומידה ורא

תויהל

רתוי

ידגונ

הצמוח

תופורת

תוערפהב

לופיטל לוכיעה

תכרעמב

טאפלארכוס ןיזונאדיד

ירישכת

ץבא

וא

םויזנגמ

לזרב

םוינימולא ףיעס

האר

.("

הפורתב

שמתשת

דציכ

"

םדב

רכוסה

תומרב

הטילשל

תופורת

ןוג

דימאלקנבילג

ןוויכ

ולא

תופורת

יזוכיר

םדב לולע םי

תולעל

םורגלו הדירי

הלודג

םדב

רכוסה

תומר

לש

רתוי

ןיליפוא שמשמה

המישנ

תויעבב

לופיטל

תוידיאורטס

ןניאש

תקלד

תודגונ

תופורת

וא

NSAIDs

משמה

ןוגכ

תוקלדו

באכ

ךוכישל

תו

קאנפולקיד

ןפורפוביא ןפובנפ

וא

ןוויכ

םישנא

םימיוסמ

םילבוס םיסוכרפמ

רשאכ

תופורת

םילטונ

םה ולא

ןיצסקולפוא

םע

תוילכה

דוקפת

לע

עיפשהל

תולולעה

תופורת

ךלש

ןוגכ ורפ

דימסורופ

ןידיטמיס

דיצנב

וא

טאסקרטו ןוויכ

לא

תופורת

תומר

תא

תולעהל

םיתיעל

תולולע

ןיצסקולפוא

םדב

ךילע

תא

עדייל

אפור בלה

בצק

תא

תונשל

תולולעה

תורחא

תופורת

לטונ

התא

םא

ךלש

צובקל

תוכיישה

תופורת

בצק

תוערפה

ידגונ

ןידיניקורדיה

ןידיניק

ןוגכ

דיליטוביא

דיליטפוד

לולטוס

ןוראדוימא

דימריפוזיד

דגונ םיילקיצירט

ןואכיד

תוקיטויביטנא

תומיוסמ

םידילורקמה

תצובקל

תוכייש

יטנא

תופורת

תויטוכיספ תומיוסמ

תוירופו

הקנה

,

ןויר

:

תאז

הפורת

תחקל

ןיא

תא

םא ןויריה

תויהל

הלוכי ןויריה

תאש

תבשוח ןויריה

וא

הקינ

תסנכנ

םא ןויריה

שומישה

ךלהמב

עבט

ןיצסקולפואב

רשק

ירצו

תוילבטב

שומישה

תא

יקיספה

ףיעס

יאר

ידימ

ןפואב

אפורה

םע

.("

םא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

"

אפורב

יצעוויה

וא

חקורב

הפורתה

תליטנ

ינפל

תונוכמב

שומישו

הגיהנ

:

לע

עיפשהל

וא

ררחוסמ

ינונשי

שיגרהל

ךל

םורגל

הלולע

עבט

ןיצסקולפוא

יאר

הבוגת

ןמזו

ךלש יתש

תונוכמ

ליעפהל

וא

גוהנל

ןיא

עפשומ

שיגרמ

התא

םא

רימחהל

הלולע

לוהוכלא

םינימסת

ולא

הפורתה

לש

םיביכרמהמ

קלח

לע

בושח

עדימ

:

םילפוטמה

לע

תוליבס

יאמ

םילבוסה זוטקלל

עבט

ןיצסקולפוא

תוילבטש

בל

םישל

תומכ

תוליכמ

אפורה

ידי

לע

ךל

רמאנ

םא

זוטקל

לש

הנטק

יא

ךל

שי

םירכוסל

תוליבס

םימיוסמ

אפורל

הנפ הפורת

תליטנ

ינפל

וז

תוחפ

הליכמ

וז

הפורת

ילבטב

ןרתנ

"

תבשחנ

ךכיפלו

"

ןרתנ

תלוטנ

"

3

.

?

הפורתב

שמתשת

דציכ

אפורה

תוארוהל

םאתהב

דימת

רישכתב

שמתשהל

שי

רישכתב

לופיטה

ןפואו

ןונימל

עגונב

חוטב

ךניא

םא

חקורה

וא

אפורה

םע

קודבל

ךילע

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

דבלב

Page 5 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

הלעמל

רישכתה

לוטיל

ןיא

תופיצרב

תועובש

םבצמל

םאתהב

ןונימה

תא

אפורה

םיאתי

יוקל

יתיילכ

דוקפת

ילעב

םילוחו

דבכ

ילוחל

.

תצלמומה

הנמה

לע

רובעל

ןיא

:

הפורתה

תליטנ

שי

תוילבטה

עולבל ןתומלשב

םע

האלמ

םימ

סוכ

שותכל

וא

סועלל

ןיא

תוילבטה

תא

תא

תוצחל

ןתינ ילבטה

הייצחה

וקב

תווש

תונמ

יתשל

,

לזרב

,

םוינימולא

ירישכת

,

טאפלארכוס

,

הצמוח

ידגונ

םע

בולישב

עבט

ןיצסקולפוא

תליטנ

ץבא

וא

םויזנגמ

:

תליטנ

ןיב

תוחפל

םייתעש

לש

ןמז

קרפ

תוכחל

שי עבט

ןיצסקולפוא

ןיבל

תליטנ

תחא

לכ

"

נה

תופורתהמ דובעל

אל

הלולע

עבט

ןיצסקולפוא

תרחא

יוארכ

רתוי

הובג

ןונימ

תועטב

תלטנ

םא

:

םא

תנמ

תלטנ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

הפורתה

תזירא

אבהו

ךתיא

ןיצסקולפוא

לש

רתי

ןונימ

הרכה

דוביא

םיסוכרפ

לובלב

תרוחרחסל

םורגל

לולע

תויעבו

הליחב קב

תורומח

הב

םא הפורתה

תא

לוטיל

תחכש

:

לוטיל

תחכש

םא ילבט

לוטיל

שי

התוא

תרכזנשכ

דימ

הליטנה

ןמזל

תוכימסב

הז

ןכ

םא

אלא ילבטה

לש

האבה

לע

תוצפל

תנמ

לע

הלופכ

הנמ

לוטיל

ןיא

החכשנש

הנמ חק

תא

הנמה

האבה

ןמזב

ליגרה

אפורב

ץעוויהו

דימתהל

שי

לופיט

יפכ

ץלמוהש ידי

לע

אפורה

הפורתה

תליטנ

תא

קיספמ

התא

םא

:

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

אפורה

םא

רוזחל

םילולע

םינימסתה

תאז

השעת

אל

הנמהו

תיוותה

קודב

!

ךשוחב

תופורת

לוטיל

ןיא םעפ

לכב

בכרה

.

הפורת

לטונ

ךניהש

.

םהל

קוקז

ךניה

םא

םייפקשמ

םא

.

חקורב

וא

אפורב

ץעוויה

,

הפורתב

שומישל

עגונב

תופסונ

תולאש

ךל

שי

4

.

יאוול

תועפות

םישמתשמהמ

קלחב

יאוול

תועפותל

םורגל

לולע

עבט

ןיצסקולפואב

שומישה

הפורת

לכב

ומכ

יאוולה

תועפות

תמישר

ארקמל

להבית

לא

ןכת

ןהמ

תחא

ףאמ

לובסת

אל

Page 6 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

תואבה

יאוולה

תועפות

תועיפומ

םא

,

תא

קספה שומישה

עבט

ןיצסקולפואב

הנפו

דימ

אפורל

וא

תיב

:

םילוח

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

(uncommon)

תועפות

תועיפומש

-

1-10

םישמתשמ

ךותמ

1,000

:

טקש

יא רתי

תוינונשי

)

תורידנ

יאוול

תועפות

rare

(

תועפות

תועיפומש

-

1-10

םישמתשמ

ךותמ

10,000

:

רשא

הנושארה

הנמה

תליטנ

רחאל

ףא

םיתיעל

תיגרלא

הבוגת הלולע

תוחיפנ

לולכל

ראווצה

וא

םינפה

םייתפשה םורגלו

יישקל

המישנ

תדפרס

וא

תירוע

החירפ

םירומח

וא

םלה

םיפוצפצ

לועיש

ןורגב

יוריג

םייניעב

הבירצ

םוח

ךומנ

םד

ץחל

ריהמ

בל

בצק תויעב

םדב

יא

ללכ

ךרדב

דיגב

תוחונ

דיג

סליכא

ערק

וא

תקלד

ללוכ

דחוימב

וא

שישק

התא

םא

לטונ

םג םידיאורטסוקיטרוק

ןולוזינדרפ

ןוגכ

קפוד

ריהמ

ןטב

יבאכל

תמרוגה

סגה

יעמה

תקלד

לושלש ךשמתמ

וא

לושלש

םד

ליכמ

לובלב

תויזה

ןואכיד

הדרח

הליל

יטויס

תשוחת

תוריקד

"

,"

םיצוצקעו

הייאר

תשטשוטמ

הלופכ

הייאר

וא םיעבצ

תייאר

נושמ םי

תויעב

םע

ןדבוא

וא

שוח

חיר

דואמ

תורידנ

יאוול

תועפות

)

very rare

(

תועפות

תועיפומש

תוחפב

שמתשממ

דחא

ךותמ

10,000

:

תויחופלש תורומח

וא

רועה

תופלקתה

תקלד

ירביאו

יעמה

םייניעה

הפה

תובייכתהו ןימה

םילולע

ולא בקע

תויהל

סנביטס

תנומסת

ורקנ

למרדיפא

קיסקוט

וא

ןוסנו

יל סיז

תורומח

תולחמ

ןהש

תותיווע

השוחת

רסוח

דער

תוביצי

רסוח

םיינזואב

םילוצלצ

ערפה

השוחת

תויעב

העימש

העימש

ןדבוא

וא

תויעב

ןהב

תורחא

םד תומכה

לש םיגוסמ

םד

יאת

לולע

םינוש

םינימסתה

תדרל םילוכי

תורובח

וא

גירח

םומיד

ןורגבו

הפב

םיביכ

ןורג

באכ

תורומרמצ

םוח

השלוח

לולכל אל

תורבסומ

רועה

לש

הבהצה

תבהצ

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

העבקנ

םרט

:

יטיא

וא

רידס

אל

קפוד תופלעתה

ריהמ

בל

בצק גירח

םייח

ןכסמה

רידס

אל

בל

בצק

יוניש

בצק

בלה

כראה

"

ארקנ

עטקמ

הארנה

,"

בלה

לש

תילמשחה

תוליעפה

םושיר

תרכוס

הלוח

התא

םא

לופיט

לבקמש

התא

םדב

תוכומנ

רכוס

תומר

לש

םינמיס

שיגרמ

דער

וא

העזה

השלוח

תשגרה

ןוצר

תשגרה

םעטה

שוח

ןדבוא

וא

םע

תויעב

תורחא

תוישפנ

תוערפה

וא

ךמצעב

עוגפל

Page 7 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

בוא

יוריג

ההכ

עבצב

ןתש

םייניעהו

רועה

תבהצה

ןובאית

ןד ןטבב

תושיגר

וא

ולא

לכ

יא

לולכל

תולולעה

דבכ

תויעב

לש

םינמיס

תויהל

םילולע

תינלטק

דבכ

תקיפס

יבאכל

תמרוגה

בלבל

תקלד

םירומח

ןכתיי

החגשהל

קקדזת

לצא

עיפוהל

תולולע

ולאה

תובוגתה

זופשא

וא

הפוחד

תיאופר

םילפוטמ

לופיטה

תקספה

רחאל

ףא

וא

עבט

ןיצסקולפוא

לש

הנושארה

הנמה

תליטנ

רחאל

תויסחיה

תויוחיכשב

חווד

תואבה

יאוולה

תועפות

הטמ

ראותמכ

:

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

(uncommon)

תועפות

תועיפומש

-

1-10

םישמתשמ

ךותמ

1,000

:

וא

הליחב האקה

לוקלק

ןטב

באכ

לושלש

הב תורחא

תוערפהו

לוכיעה

תכרעמב

שוחת

תרוחרחס

שאר

באכ רורחס

הניש

תוערפה

וגיטרו

יא

טקש

רועב

החירפ

דרג

ןיעב

יור

ןורגבו

ףאב

תקלד

לועיש

ייתיירטפ

םימוהיז

ילע

הלולעה

םירחא

םיקדייח

רפסמב

ךירצהל

לופיט

)

תורידנ

יאוול

תועפות

rare

(

תועפות

תועיפומש

-

1-10

םישמתשמ

ךותמ

10,000

:

ןובאית

ןדבוא

ךומנ

םד

ץחל

םיפוצפצ

המישנ

רצוק

קפוד

רידס

אל

ריהמ

תארקנה

תדפרס

םוח

ילג הירקיטרוא

רתי

תעזה סיזורדיהרפיה

תיתלגומ

החירפ

תוניקת

אל

םד

תקידב

תואצות

םע

דבכה

דוקפתב

תויעב

םד

תקידב

תואצות

םע

תוילכה

דיקפתב

תויעב

תוניקת

אל

דואמ

תורידנ

יאוול

תועפות

)

very rare

(

תועפות

תועיפומש

תוחפב

שמתשממ

דחא

ךותמ

10,000

:

תוליגר

אל

השלוח

וא

תופייעל

תמרוגה

םימודאה

םדה

יאת

תומכב

הדירי

הימנא

תורחא

תורומח

תוירוע

תובוגת

וא

קזח

שמש

רואל

הפישחב

החירפ

תקלד

בומה

תורוניצ םילי

תא

ביבס

םד ףוגה

תקלד

ילכ

םד

לשב

תיגרלא

הבוגת

תייהד

םיינרופיצ

ןדבוא

וא

ףוליק

עבצ

יא

תקיפס

הרומח

תוילכ

םירירשו

םיקרפמ

יבאכ

הכילהו

העונתב

תויעב

Page 8 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

העבקנ

םרט

:

לש

תיגרלא

הבוגתמ

האצותכ

תויהל

הלולעש

תימואתפ

תוילכ

תקיפס

יא

תוילכ

תארקנה תילאיציטסרטניאה

המקרה

לש

תקלד

תיאת

ןיבה

הילכב

ףקתה

ררועל

הלולע

עבט

ןיצסקולפואש

םג

ןכתיי

לש היריפרופ

םימיזנאב

רוסחמ

םימיוסמ

ףוגב

ליבוהל

לולעה

יוניש

עבצ

ןתש

הימנא

תורומח

רוע

תויעב

רתוי

ריהב

לצא

תורומח

שפנ

תולחמו

ןטב

באכ

חתפל

ןוכיסב

םילפוטמ

בצמ

הז

יאופר

גירח

םירירש

קוריפ

םירירש

תשלוח

אלמ

וא

יקלח

ערק

לש

רירש

רומח

המישנ

ןדבוא

תיגרלא

תואיר

תקלד

תוערפה לוכיעה

תכרעמב

יוביר

תוריצע

םיזג

תוחיפנ

תשגרה השלוח

ילע

םיילגרו

םיידי

הזח

בג

יבאכ

ללוכ

באכ

ףוג

םוח

לשכ

לש

םצעה

יאת

רפסמב

הדירי

שי

וב

יאופר

בצמ

הינפוטיצנפל

ליבוהל

לולע

םדה םימודאה

םינבלה לש

םגו

תויסט

ןיעה

לש

תקלד

סיטיאבוא

תוימומדא

תבחרנ רועב

exfoliative dermatitis

הפורתה

לש

תועובק

וא

םינש

וא

םישדוח

דע

תוכשוממ

יאוול

תובוגת

לש

דואמ

םירידנ

םירקמ

ןוגכ

ןוגכ

תוגירח

תושוחת

הכילהב

ישוק

םייפגב

באכ

קרפמב

באכ

דיג

לש

ערק

דיגב

תוקלד

היתפוריונ

באכ

וא

השוחת

רסוח

הפירש

תשוחת

גודגד

ץוצקא

,"

םיצוצקעו

תוריקד

"

תשוחת

חירהו

םעטה

שוחו

היאר

העימש

יוקל

םגו

ןורכיז

יוקל

הניש

תוערפה

תופייע

ןואכיד תוכיושמ

תליטנ

רשק

אלל

םימיוסמ

םירקמב

םינולוניווקורואולפ

וא

םינולוניווק

תחפשממ

תוקיטויביטנא

םימידקמ

ןוכיס

ימרוגל

אפורל

רוזח

םא

בוט

אל

שיגרמ

ןיידע

התא

לופיטה

םויסב

תעפותמ

לבוס

התא

רשאכ

וא

הרימחמ

יאוולה

תועפותמ

תחא

םא

,

יאוול

תעפות

העיפוה

םא

,

ןולעב

הניוצ

אלש

יאוול

.

אפורה

םע

ץעייתהל

ךיל

חוויד

לע

תועפות

יאוול

תועפות

לע

חוויד

"

רושיקה

לע

הציחל

תועצמאב

תואירבה

דרשמל

יאוול

תועפות

לע

חוודל

ןתינ אצמנש

"

יתפורת

לופיט

בקע

יאוול

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www. health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

וא

יאוול

"

הסינכ

רושיקל

/https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?

הפורתה

תא

ןסחאל

ךיא

םדי

גשיהל

ץוחמ

רוגס

םוקמב

רומשל

שי

תרחא

הפורת

לכו

וז

הפורת

הלערה

ענמ

םתייאר

חווטו

הלערה

ענמת

ךכ

ידי

לעו

תוקונית

וא

םידלי

לש

תשרופמ

הארוה

אלל

האקהל

םורגת

לא

אפורהמ

הגופתה

ךיראת

ירחא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

(exp. date)

ךיראת

הזיראה

יבג

לע

עיפומה

שדוח

ותוא

לש

ןורחאה

םויל

סחייתמ

הגופתה

Page 9 of 9

Ofloxacin-Teva-200mg-tabs-PIL

:

ןוסחא

יאנת

תחתמ

שבי

םוקמב

ןסחאל

שי

6

.

ףסונ

עדימ

:

:

םג

הליכמ

הפורתה

,

ליעפה

ביכרמה

לע

ףסונ

Lactose

monohydrate,

pregelatinized

starch,

hypromellose,

croscarmellose

sodium,

magnesium

stearate,

colloidal

anhydrous

silica,

titanium

dioxide,

macrogol, triacetin.

הזיראה

ןכות

המו

הפורתה

תיארנ

דציכ

:

ידיצ

ינשב

היצח

וק

םע

ןבל

עבצב

הלוגע

הפוצמ

היילבט

היילבטה לבטה

לש

דחא

דצב

הי דצמ

דחא וק

לש

היצחה

"

עבטומ

"

ינשה

ודיצמ

"

עבטומ

"

ילד

הזירא

וא

תוילבט

ןכתיי

לכ

אל

םיקוושמ

תוזיראה

ילד

:

ותבותכו

םושירה

לעב

םש

"

"

עב

קיבא

8077

הינתנ

:

ותבותכו

ןרציה

םש

הירגנוה

ןצרבד

"

עב

תיטרפ

הרבח

תויטבצמרפ

תוישעת

עבט

:

תואירבה

דרשמב

יתכלממה

תופורתה

סקנפב

הפורתה

םושיר

רפסמ

30147

ךיראתמ

הז

ןולע

ץרמ

2020

לע

עבקנש

טמרופל

םאתהב

וניה

םאות

ונכותו

תואירבה

דרשמ

ידי

רישכת

ןולעל רוקמ

לע

רשואו

קדבנש

ךיראתב

תואירבה

דרשמ

ידי

ץרמ

2016

ינבל

תדעוימ

הפורתה

תאז

ףא

לע

רכז

ןושלב

חסונ

הז

ןולע

האירקה

תלקהלו

תוטשפה

םשל

םינימה

ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה