אופטיב

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM 0.325 %W/V; CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM 0.175 %W/V
זמין מ:
ALLERGAN ISRAEL LTD
קוד ATC:
S01XA
טופס פרצבטיות:
EYE DROPS
מסלול נתינה (של תרופות):
OCULAR
תוצרת:
ALLERGAN INC., USA
קבוצה תרפויטית:
OTHER OPHTHALMOLOGICALS
סממני תרפויטית:
For the temporary relief of burning, irritation, and discomfort due to dryness of the eye or exposure to wind or sun. May be used as a protectant against further irritation.
מספר אישור:
145453203800
תאריך אישור:
2011-02-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו - 6891

ארק תאןויעב שמתשת םרטב ופוס דעןולעה הפורתב

עעבקנ הז ןולעטמרופ " תואירבהדרשמ י

לערשואוקדבנ ונכותו - ודי ב ראורבפ 1166

ביטפוא

םייניעתופיט

בכרה :

םיליעפהםירמוחה :

Carboxymethylcellulose sodium 0.5%

Glycerin0.9%

םיליעפיתלבהםיביכרמה :

Boricacid,Erythritol,Levocarnitine,Sodiumborate,Sodiumcitrate,

Potassiumchloride,Calciumchloridedihydrate,Magnesiumchloride

hexahydrate, Stabilized oxychloro complex(Purite ®

)and Purified water.

תוליעפ תיאופר :

תושביםייניעל הכיס רמוחכשמשמ .

תדעוימ הפורתה :

תורוגמותושביםייניע לע הלקהל .

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודיםאשמתשהל ןיא .

הרוכע הסימתה ואהנתשה הסימתה עבצםארישכתב שמתשהל ןיא .

ינפלאפורבץעוויהל ץלמומ ה חת לופיטהתל :

ה םא ןוירהבךני .

תורהזא :

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , ינפלאפורלךכלעעידוהלךילע

הפורתה תליטנ .

ןיב תובוגת - תויתפורת :

לטונךניהםא / ת תפסונהפורת , התעהזתרמגםאוא תרחאהפורתבלופיט , ךילע

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודל - מםיעבונהתוליעי ןיבתובוגת -

תויתפורת .

יאוולתועפות :

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב , ומישה ןמזב עיפוהל תולולע הבש ות יאוול תועפ .

תועפות יאוול תודחוימ תוסחייתה תובייחמה :

ןיעבבאכ , ארבםייוניש י הי , ןיעביוריגואךשמתמםדוא : קספה /י הנפולופיטה /י

אפורל .

ךניהובשהרקמלכב שיגרמ / ה וצאלשיאוולתועפות הזןולעבוני , יונישלחםאוא

תיללכה ךתשגרהב , דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע .

הבלבוקמ ןונימ י אפורמתרחא הארוהרדע :

ךרוצה יפל השביה ןיעבםייתש וא הפיט .

בצמברופישלחאלםא םייניעבשבויה ךות 3 םימי , שי ולופיטהקיספהל תונפל

אפורל .

םיש בל :

עולבל אל ! דבלבינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת .

שומישהןפוא :

הרוגסלכימהתזיראיכאדוולשישומישהינפל . שמתשה /י םאקרוךא ה רגס ףוקשה

םלשקובקבה לעש . שמתשתלא /י הרוכע וא העבצ תא התניש הסימתה םא .

ץחר /י ךידיתאבטיה , הטה /י בכשוארוחאלךשאר /י צאהתרזעבוהטימלע עב

קחרה /י ןיעהןמןותחתהףעפעהתאטעמ . חוורמהךותל צווייש ר ףטפט /י תא

םוצעוהפורתה /י ךשמלםייניעה 1-2 תוקד . לא ףעפעת /י . בשוחךניהםא / ת הפיטהש

הטלקנאל , שמתשה /י הפיטדועב . הסימתהתיראשתא בגנןיעלביבסמש /י תרזעב

ןובגמ .

הסימתהםוהיזתעינמל – דפקה /י ובקבההצקש והשלכחטשמםעעגמבאוביאלק ,

ןיעה ואעבצאה ללוכ .

כןיתמהלשירחאםייניערישכתלףסונבךלהמשרנוזהפורתםא - 5 ןיבתוקד

תחאהפורת יינשל ה .

רבעמ וז הפורתבשמתשהל ןיא ל - 22 םימי הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל .

ענמ הלערה !

וגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמר / וא

עו תוקונית ל - ענמתךכ ידי /י הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ /י תיבלש ןוימ רדחל דימ -

םילוח , אבהו /י ךתיא הפורתה תזירא .

ןי ל האקהל םורג אפורמ תשרופמ הארוה אלל !

ךשוחבתופורתלוטיל ןיא ! ל שי הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב לטונ ךניהש / ת הפורת .

ל שי כרה י ב קוקז ךניה םאםייפקשמ / םהל ה .

הנסחא :

רירקםוקמב .

הזיראהיאנתיפלםג / ה םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת .

רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ ! קפסלשהרקמלכב , חקורבץעוויהלךילע

קפיסש הפורתה תא ךל .

חאל ןיא הזיראה התואבתונוש תופורתןס .

סמ ' הפורתה םושיר : 145-45-32032-00

ןרצי : ןגרלא הרא " ב .

םושיר לעב : עבלארשיןגרלא " מ .

ןאובי : עבתג סידרט " מ , ת . ד . 7775 , חתפ - הוקת 47170 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה