אונדציל משחה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
UNDECENOIC ACID; ZINC UNDECENOATE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
D01AE
טופס פרצבטיות:
משחה
הרכב:
UNDECENOIC ACID 2 %; ZINC UNDECENOATE 21 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
OTHER ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE
סממני תרפויטית:
Prophylaxis and treatment of mycotic skin infections particularly athlete's foot.
מספר אישור:
137 46 21090 00
תאריך אישור:
2012-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק 03/2011 -ב ודי לע רשואו קדבינ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקינ הז ןולע טמרופ ליצדנוא ליצדנוא הקבא החשמ :בכרה

Zinc Undecylenate 20% Zinc Undecylenate 21%

Undecylenic Acid 2% Undecylenic Acid 2%

:םיליעפ יתלב םירמוח :החשמ ליצדנוא

Vaselin, Wool Fat, Water, Mineral Oil, Terpineol, Cetyl Alcohol,

Paraffin, Hartolan, Stearyl Alcohol, Cholesterol

:הקבא ליצדנוא

Talc, Colloidal Silicon Dioxide, Terpineol

יתיירטפ יטנא :תיאופר תוליעפ ינפ לע תוירטפ י"ע םימרגנה םימוהיזב לופיטלו העינמל :תויוותה .לגרה ףכבו תועבצאה ןיב דחוימבו ,רועה ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ יביכרממ דחאל תושיגר לע ךל העודי םא וז הפורתב י/שמתשת לא .הפורתה :לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ךנה םא ,םדה ילכ דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךנה םא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .תרכוסמ ת/לבוס תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא :תורהזא ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא .אפורב ץעוויהל ילב .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע .קודס רוע לע וז הפורתב שמתשהל ןיא תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא :תויתפורת-ןיב תובוגת עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע תרחא הפורתב לופיט התע הז ,דחוימב .תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס .רועב לופיטל םירחא םירישכת :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :יאוול תועפות .יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב וא ימוקמ יוריג חתפתה םא :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות !דימ אפורל הנפו לופיטה קספה :)רידנ( לופיטה םוקמב החירפ וא תוחפנתהו המישנ יישקב תאטבתמה רישכתל תיגרלא הבוגת י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( ןושלב וא ןורגב ,םייתפשב ץוצקע .דימ אפורל וא ,הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא :תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע !ה/דליל תנתינה תפסונ הפורת :אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ ןיבו לגרה ףכ לע ,הצחרה רחאל םויב םימעפ רפסמ חורמל :החשמ .םיילגרה תועבצא ןיבו לגרה ףכ לע הצחרה רחאל םויב םימעפ רפסמ רזפל :הקבא םרט ,םייברגה ךותב הקבאה תא רזפל יוצר ,ףסונב .םיילגרה תועבצא .ןתשיבל ליגל תחתמ תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םייתנש שי ,הרמחה הלח םא וא תועובש 4 ךות ךבצמב רופיש לח אל םא אפורל תונפל .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל :בל י/םיש לע שומישב ליעי וניא הז רישכת .םייניע םע עגממ ענמהל שי .תויריר תומקר וא םיינרופיצה לע וא תפקרקה ?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ ינמיס תומלעה ירחא םייעובש וז הפורתב שמתשהל ךישמהל שי .הלחמה :תודחוימ תוארוה םוקמב שבוי לע רומשל שי ןכל ,תוירטפה תחימצ תא תדדועמ תוחל .עוגנה .קוביא וא החירמ לכ ינפל עוגנה רוזאה ץוחרל שי ןיב דחוימב ,שוביו תידוסי הצחר לע דיפקהל שי - םיילגרב לופיטל שובללמ ענמיהל שי ,הנתוכמ םייברגב שמתשהל יוצר .תונוהבה םימעפ רפסמ םפילחהל יוצר .םיטטניס םירמוחמ וא רמצמ םייברג .)העיזה תומכ יפל( םויב .םייברג אלל םילדנס לוענל ץלמומ ,תומיאתמה תונועב !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה .הפורת

25°C

–ל תחתמ הרוטרפמטב ,שבי םוקמב רומש :הנסחא .תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא 137462109000 ,029472533000 :הפורתה םושיר 'סמ .לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה 'חר ,מ"עב תופורת תישעת חקר :ןרצי 1986 )تارضحتسم ( ةلدايصلا ةمظنا بجوبم كلهتسملل ةيبط ةرشن ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا ي/أرقا 2011/3 يف ةحصلا ةرازو لبق نم اهاوتحم صحفو ةرشنلا هذه تقدوص ليسيدنوا ليسيدنوا قوحسم مهرم : بيكرتلا

Zinc Undecylenate 20% Zinc Undecylenate 21%

Undecylenic Acid 2% Undecylenic Acid 2%

: ةلاعف ريغلا داولما : مهرم ليسيدنوا

Vaselin, Wool Fat, Water, Mineral Oil, Terpineol, Cetyl Alcohol,

Paraffin, Hartolan, Stearyl Alcohol, Cholesterol

: قوحسم ليسيدنوا

Talc, Colloidal Silicon Dioxide, Terpineol

تايرطفلل داضم :ةيبطلا ةيلاعفلا حطس ىلع روطف اهببست يتلا تاثولتلا ةلجاعلمو عنلم :ةيبطلا ءاودلا تاريثأت .مدقلا بقعو عباصا ينب ةصاخو ،دللجا ؟ رضحتسلما لامعتسا كل زوجي لا ىتم .هتابكرم دحلأ ةيساسح كيدل تدجو اذا رضحتسلما اذه لامعتسا كل زوجي لا :جلاعلا ةيادب لبق بيبطلا ةراشتسا نودب ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا اذا ،يومدلا زاهلجا ةفيظو يف للخ نم يضالما يف تيناع وا ني/يناعت تنك اذا .ةعضرم وا

لاماح تنك اذا .يركسلا نم ني/يناعت تنك ةليوط ةرتفل وأ ةبراقتم تارتف يف ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا :تاريذتح .بيبطلا ةراشتسا نودب .ءاودلل كلامعتسا لبق ريقاقع وا ماعطل كيدل ةيساسح يا نع بيبطلا غلابا بجي .خولسم دلج ىلع ءاودلا ي/لمعتست لا نلآا جلاعلا تيهنأ اذإ وأ

ايفاضإ

ءاود ن/ىطاعتت تنك اذا : ةيودلأا ينب تلاعافتلا ةعاجنلا مدع وأ راطخلأا يدافتل كلذو ،جلاعلما بيبطلا ملاعا بجيف ،رخآ ءاودب تاعومجلما ىلا يمتنت يتلا ةيودلأا

ةصاخ ريقاقعلا ينب تلاعافتلا نع ةتجانلا .دللجا ةلجاعلم ةصصخلما ىرخلأا تارضحتسلما : ةيلاتلا ءانثأ رهظت دقف ،ءاودلل ةبوغرلما ةيبطلا تاريثأتلا ىلا ةفاضإ :ةيبنالجا ضارعلأا .ةيبنالجا ضارعلأا ضعب هلامعتسا ةرتف يف حفط وا يعضوم جيهت روطت اذا :

ً

اصاخ

ً

امامتها يضتقت يتلا ضارعلأا

لااح بيبطلا ي/عجارو جلاعلا نع ي/فقوت :)

اردان( جلاعلا ناكم ،فيافشلا يف ةقرح وا خافتنلااو سفنتلا ةبوعص لثم رضحتسملل ةيساسح روهظ

لااح بيبطلا ي/عجارو جلاعلا نع ي/فقوت :)ردان( ناسللا وا قللحا ىلع رييغت يأ أرط اذا وأ ،ةرشنلا هذه يف ركذت مل ةيبناج ضارعأ كيدل ترهظ اذا امأ

06/11 5UN1002A

:ט"קמ

undecyl_oint_pow06_11‭.indd 1

23/06/15 17:21

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה